11 Haziran 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas:1970/426 ve Karar:1971/122 sayılı dava dosyasının mahkeme kaleminde ve arşivde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4998/1-1

—————

İstanbul 24. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/103 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4999/1-1

—————

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapatılan Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesi)'nin 2001/439 Esas ve 2006/14 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5000/1-1

—————

Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2011/81 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5001/1-1

—————

İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2000/11823 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5002/1-1

—————

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2010/709 Esas ve 2011/75 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5003/1-1

—————

Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/379 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5004/1-1

—————

Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/690 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5005/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş..'nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesinde Adana, Mersin İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/GYP/4773 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesini 03.06.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 48 ve 49'uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü'nün 69'uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4977/1-1

—————

Teknik Sondaj Jeotermal Gaz Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TEK/4961 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4’üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 31.05.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatname bu tarihte sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4978/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.06.2013     Karar No: 6679

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara

MÜRACAAT TARİHİ         :  29.03.2013

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  İşletme Ruhsatı

- BÖLGESİ                            :  I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 :  TPO/I/CA

- KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇE             :  Çorlu

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  943 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3791-5213

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-a3 haritasındaki 138 metre yükseltili Yoz T. nirengisinden N–102° 00' doğrultuda ve 2.920 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 2.313 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4.073 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-a3 haritasındaki 118 metre yükseltili nirengisinden N–249° 45' doğrultuda ve 2.480 metre uzaklıktadır. (c)’den 2.313 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 4.071 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 29.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791–5213 hak sıra no.lu işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 ay 1 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4979/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:04.06.2013     Karar No: 6681

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  17.04.2013

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  İşletme Ruhsatı

- BÖLGESİ                            :  I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 :  TPO/I/CC

- KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇE             :  Çorlu

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  864 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3791-5215

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-b4 haritasındaki 162 metre yükseltili nirengiden N-223° 00' doğrultuda ve 740 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 2.005 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4.305 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-b4 haritasındaki 139 metre yükseltili nirengiden N–277° 30' doğrultuda ve 1.370 metre uzaklıktadır. (c)’den 2.005 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 4.304 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 17.04.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791-5214 hak sıra no.lu işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 ay 20 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4980/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.04.2013     Karar No: 6680

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Söğütözü-Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  29.03.2013

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  İşletme Ruhsatı

- BÖLGESİ                            :  I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 :  TPO/I/CB

- KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇE             :  Çorlu

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  2.739 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3791-5214

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F19-c1 haritasındaki 143 metre yükseltili nirengiden N–79° 45' doğrultuda ve 1.130 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1.234 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 2.039 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 6.939 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 1.342 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’ köşesi 1/25.000 ölçekli F19-c2 haritasındaki 185 metre yükseltili nirengiden N-321° 30' doğrultuda ve 3.050 metre uzaklıktadır. (e)’den 925 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 2.433 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 6.476 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 1.062 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 771 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 2.793 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.05.2013 tarihli Olurları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 29.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 60, 61 ve 65’nci maddeleri gereğince ARİ/TPO/3791–5214 hak sıra no.lu işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 ay 1 günlük sürenin aynı Kanun’un 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

4981/1-1