7 Haziran 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28670

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TUVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Muş Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER: Zahir AKSOY, Osman YENİGÜN, Ali SEVER, Tüncay FIRTINA, Kenan AYKAN, Kasım AKTAŞ, Orhan Cahit ÇELİKEL.

VAKFIN İKAMETGAHI: MUŞ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2013 tarih ve E:2013/199, K:2013/338 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitimin her kademesindeki öğrencilerin barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak; insani ve aile değerlerini korumak ve yaşatmak; özellikle çocuk ve gençlerimizin bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, milli ve manevi değerlere bağlı, sağlıklı, çevre şuuruna sahip ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmaktır. Her yaştaki ihtiyaçlı insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, özürlü ve engelliler ile korunmaya muhtaç kimseler ve koruma altındaki çocuk ve gençler için tesisler açmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1000.-TL.(bintürklirası) ve Muş Merkez Kültür Mahallesinde bulunan, tapunun 51.51H.b pafta, 67 ada no, 196 parselde kaytılı, blok no: B, kat no: zemin, bağımzıs blm no:1 mülkiyetli mesken; Muş Merkez Dere Mahallesi Kuyumcular Pasajı Kat: 1 No:22 adresinde bulunan, tapunun 50.51-j-B pafta 254, ada 76 nolu parselde bulunan kat no: 1 mülkiyetli dükkan;Muş İli, Korkut İlçesi, Köyiçi mevkii, pafta No:1 Parsel No:107 kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz ve Muş İli, Korkut İlçesi, Köyiçi mevkii, Pafta No:1, Parsel No:108 kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, Vakfın borçları ödendikten sonra kalan kısmı, tesis, işletme, bütün hakları ve mal varlığı, Mütevelli Heyeti kararı ile benzer amaçlı bir vakfa intikal ettirilir. Mütevelli Heyet karar veremeyecek durumda ise bütün hakları ve mal varlığı İstanbul Suffa Vakfı’na intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4866/1-1


 


 

—————