31 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/237 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4620/1-1

—————

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1076 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4621/1-1

—————

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/743 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4622/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Ordu Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliğince 18/11/2011 tarihinde 2011/171445 İhale Kayıt No ile gerçekleştirilen ve 26/12/2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan "12 Aylık 7 Kişilik Malzemeli Toplu Temizlik Hizmeti Alımı" ihalesi sonucunda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

VATOZ Grup Temizlik ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok Kat: 5 Zeytinburnu /İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 608140, Vergi Dai./No: Davutpaşa V.D./924 043 4014) ne;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 08/03/2013 tarihli ve E:2012/966-K:2013/248 sayılı "...Dava konusu işlemin İPTALİNE..." yolundaki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 21/05/2013 tarihli ve 2149 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

4657/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik Sistemleri A.B.D.

1

1*

-

-

*Ölçme tekniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik Sistemler A.B.D.

-

-

1

3*

*Yüksek saflıktaki germanyum spektrometre alanında doktora yapmış olmak.

Biyomühendislik A.B.D

 

 

1

1*

*MOS ve vitamin B12 ilavesinin balıklar üzerine etkisi Nanoteknoloji üzerine çalışmaları olmak.

Biyomühendislik A.B.D

 

 

1

3*

*Biyotensin ve metal immobilizasyonu üzerine doktora yapmış olmak.

Biyomühendislik A.B.D

 

 

1

3*

*İnorganik arsenik ve vanadyum bileşiklerinin detoksifikasyomunda glutatyonun rolü konusunda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Bölümü

1

2*

-

-

*Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanı almış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim A.S.D.

-

-

1

5*

*Resim Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

4654/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 31/05/2013

Son Başvuru Tarihi    : 14/06/2013

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik  belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Fen-Edebiyat Fakültesi: 232 4888139

İletişim Fakültesi: 232 4888138

Fax: 232 2792626

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fak.

Matematik

Doçent

1

Uygulamalı Matematik

İletişim Fak.

Medya ve İletişim

Yardımcı Doçent

1

İletişim Bilimleri

4648/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Maltepe Musıki Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER:  Fikret Erkaya

VAKFIN İKAMETGAHI:  İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/05/2013 tarih ve E.2013/140, K.2013/180 sayılı kararı

VAKFIN AMACI:   Medeniyetimizin milli, manevi ve kültürel birikiminin insanımıza ve bütün insanlığa çağın idrak ve yüksek estetik anlayışı içinde sunulması, ilgi duyanların bu zengin birikimden azami ölçüde istifadesinin sağlanması: bu doğrultuda tarihi örnekliklere de bağlı yaşantıların çağın her türlü tekniği ve imkânı kullanılmak suretiyle görsel, işitsel ve zihni algı ve çağrışımlara hitap edecek folklorik gösteriler, merasimler, temsiller, kültürel ve bilimsel etkinlikler yapmak, klasik Musikimize ilgi duyan ve uğraşanlar arasındaki kültürel, ilmi, sosyal dayanışmaları sağlamak suretiyle, Klasik Türk Musikisi, Tasavvuf Musikisi, Batı Müziği, Türk Halk Müziği ve diğer musiki dallarında temel bilgileri öğretmek ve bunun temini için nazari ve ameli eğitim vermek ve çalışmalar yapmak, musikimizin icra, tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu sebeple bilimsel çalışmalar yapmak, dersler, seminerler, konferanslar vermek ve konserler düzenlemek, musikinin her alanında sertifikalı, sertifasız eğitim verecek kurslar açmak, musikiye ilgi çekmek, sevdirmek musikiye ilgili olan insanların tanışması, musiki halkasının genişletilmesi için toplantılar, eğlenceler geziler tertip etmek, musiki alanında her türlü basım yayım ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, bu konularda arşiv oluşturmak ve gayesinin tahakkuku için gerekli olabilecek etkinlikleri yapmak. Türk geleneksel sanatlarının ve el sanatlarının yaşatılması, bu sanatlardaki seçkin birikimimizin korunması ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması için faaliyetlerde bulunmak. Konservatuar, meslek yüksek okulu ve yüksek öğrenim kurumları kurmak suretiyle musiki eğitimin akademik seviyede alınmasını sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Fikret Erkaya

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar yöneticinin uygun göreceği en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4644/1-1

—————

VAKFIN ADI: Muhasebe ve Finans Tarihi Akademisi Vakfı (MUFİTAV).

VAKFEDENLER: Oktay GÜVEMLİ, Batuhan GÜVEMLİ, Hüseyin Tuğrul GÜVEMLİ, Sudi APAK, Fatma PAMUKÇU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/02/2013 tarih, E.2012/166, K.2013/74 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Muhasebe ve finans bilimi yanında, muhasebe ve finans tarihi biliminin gelişmesine, yaygınlaşmasına dönük araştırma ve çalışmaları verimli ve etkin bir şekilde, başta Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere öteki ülkelerde yapmak; eğitim programları düzenlemek ve uygulamak; muhasebe ve finans tarihi ile ilgili lisans ve lisans üstü akademik çalışmaları özendirmek ve desteklemek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4645/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4414                                                                                                                                              Karar Tarihi : 23/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca İnegöl Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin (İNGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - İNGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 14.596.851 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

4.082.322

4.082.322

4.082.322

4.082.322

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, İNGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,067424

Kademe 2

100.000 Sm3 üzeri

0,021338

 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mayıs ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

                      fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

İ                     : Tarifenin uygulanacağı ayı,

J                    : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)        : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)      : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)         :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.05.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

4638/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4415                                                                   Karar Tarihi : 23/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; 25/07/2012 tarih ve 3940 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen dağıtım şirketlerinin işletme giderlerine uygulanacak verimlilik oranlarına yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - 3940 sayılı Kurul Kararında bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 2012-2016 tarife Dönemi Verimlilik Faktörleri (%)” tablosunun Gaznet Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye (Gaznet) yönelik satırda bulunan veriler aşağıdaki tabloda bulunan veriler ile değiştirilmiştir.

 

ŞİRKET

2012

2013

2014

2015

2016

GAZNET

0,20%

0,51%

1,18%

1,18%

1,18%

 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

4637/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4416                                                                   Karar Tarihi : 23/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2013 tarihli toplantısında; 05/09/2012 tarih ve 4013 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Gaznet Şehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (Gaznet) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifeleri yürürlükten kaldırılarak şirketin perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Gaznet’in tarife hesaplamalarına esas 2012 yılı başı Baz Varlık Tabanı 33.917.539 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

7.257.938

8.072.346

8.072.346

8.072.346

8.072.346

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,053229

Kademe 2

100.001-1.000.000 m3

0,028361

Kademe 3

1.000.001m3 üzeri

0,026740

 

b) (a) fıkrasında 2013 yılı Mayıs ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                      fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)         :  i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

c) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

d) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

e) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

4636/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4405                                                                   Karar Tarihi : 16/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2013 tarihli toplantısında; Tarifeler Dairesi Başkanlığının 09/05/2013 tarihli ve 80264896.17259 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. PİL/480/110/11077 sayılı İletim lisansı kapsamında Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin,

- Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatının; 2.000.000 M.Ton/Yıl taşımaya kadar 1,2056 TL/Varil, 2.000.000-3.000.000 M.Ton/Yıl arası taşıma için 1,1634 TL/Varil ve 3.000.000 M.Ton/Yıl’ı geçen taşımalarda 1,0577 TL/Varil,

olacak şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

4635/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazetede yer alan Ebrar Yapı Denetim Ltd.Şti., ile ilgili ilanda sehven yazılan “Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75642)” ifadesinin çıkarılarak yerine  “Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75462)”  ifadesinin eklenmesi 28.05.2013 tarihli ve 4840 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4652/1/1-1

—————

25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazetede yer alan Askule Yapı Denetim Ltd.Şti., ile ilgili ilanda sehven yazılmayan “Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete, 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 420 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4396 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.” ifadesinin eklenmesi 28.05.2013 tarihli ve 4839 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4652/2/1-1

—————

ACS Yapı Denetim A.Ş. ve Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Esenkent Mahallesi, 76/1 Pafta, 2087 Ada, 107 Parsel üzerindeki 268864 YİBF nolu nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 446405 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ACS Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Meltem Ayşegül CIVAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11808, Oda Sicil No: 69719), Hüseyin ALKANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1295, Oda Sicil No:9188) ve Abdurrahman TOPÇİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69216) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıyı %70 seviyesinde devralarak denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aziz AYDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12452, Oda Sicil No: 10676), Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Remzi KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2493, Oda Sicil No:13279) ve Süleyman EKŞİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33307) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4786 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/1/1-1

—————

Öz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Mescit Mahallesi, G22B07C4A Pafta, 7055 Ada, 3 Parsel üzerindeki 221162 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 501280/448862 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 355 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İnci Zahide METE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7511, Oda Sicil No:14375), Murat ZORLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5408, Oda Sicil No:39283) ve Hasan DEMİRCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67155) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 20.04.2010 tarihli ve 27558 sayılı, 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 355 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Öz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 355 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4787 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/2/1-1

—————

764 nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 553573 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanında Bekir ASLAN (Makine mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6416, Oda Sicil No:14087) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4788 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/3/1-1

—————

1045 nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin 30 (otuz) gün süre ile durdurulmasına ilişkin 09.06.2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılmayan kuruluş ortağı Osman GÜLERYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No:47105 denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4789 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/4/1-1

—————

Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 231 ada, 14 parsel üzerindeki 647649 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Eşref YÜZSÜREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1460, Oda Sicil No: 30975) sorumlu denetim elemanları Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691) ve Ethem ÖĞRENDİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4791 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/5/1-1

—————

Enap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bingöl İli, Merkez İlçesi, 73 pafta, 14 ada, 1144 parsel üzerindeki 790315 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12604 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Enap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erdağ ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4754, Oda Sicil No:9216) ve Uğur Taha TİMUR’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 35416030754) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4792 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/6/1-1

—————

Spi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, Şafak Mahallesi, 1503 ada, 7 parsel üzerindeki 684995 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5736 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1080 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan AKTAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39655), Hüseyin OĞUZCAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33997), sorumlu denetim elemanları Leyla ODUNCU GÖLGE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17709, Oda Sicil No:33113), Ozan GÖKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17711, Oda Sicil No:54734), Erdal CANPOLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17708, Oda Sicil No:65848) ve Hamza AKTAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4793 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/7/1-1

—————

Adnan  Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 20K-A pafta, 3785 parsel üzerindeki 706941 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5713 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adnan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdurrahim YETİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68719), Adnan TEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72934), sorumlu denetim elemanları Burhan YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1980, Oda Sicil No:19167), Selim AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13941, Oda Sicil No:14807) ve Feti AYGÜN’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11141, Oda Sicil No:5745) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4794 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/8/1-1

—————

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, İnegöl (Kurşunlu) ilçesi, Hamamlı Köyü, Top Cevizler Mevkii, 105 ada, 7 parsel üzerindeki 258628 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (j) bendinde, 23. maddesinin 6. ve 7. fıkralarında ve 8. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004) ve Ahmet ALTINTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4795 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/9/1-1

—————

Frigya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 5548 ada, 5 parsel üzerindeki 560867 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23126 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 653 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Frigya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İlknur IŞIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11071, Oda Sicil No:42732), Ali İhsan BAYRAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12073, Oda Sicil No:34610), Mustafa OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9567, Oda Sicil No:3974) ve Barış IRMAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65292) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4796 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/10/1-1

—————

18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ankara İli, Mamak İlçesi, 36496 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Leman YARDIMCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 23143) 16.09.2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile cezası kesintiye uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Leman YARDIMCI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 23143) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1 (bir) yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 242 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4797 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/11/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sinop ili, Merkez ilçesi, 15 pafta, 153 ada, 1 parsel üzerindeki 687008 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Orhan ERCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15777, Oda Sicil No: 37845) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4800 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/12/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sinop ili, Merkez ilçesi, 8 pafta, 89 ada, 19 parsel üzerindeki 693964 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Orhan ERCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15777, Oda Sicil No: 37845) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.06.2012 tarihli 4390 sayılı ve 27.05.2013 tarihli 4800 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulan, 1045 nolu yapı denetim izin belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4798 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/13/1-1

—————

2 M Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sinop ili, Merkez ilçesi, 25 pafta, 292 ada, 62 parsel üzerindeki 694070 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Sevim YALÇIN SARABİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18267, Oda Sicil No:20146), sorumlu denetim elemanları Murat ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20226, Oda Sicil No: 37988),ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

27.05.2013 tarihli ve 4798 sayılı Makam Oluru ile 1045 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanacak olan bu geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4799 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/14/1-1

—————

Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115 parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5022 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Ekmel UYSAL  (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446), Mustafa TEKİN (Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14071, Oda Sicil No: 27325), sorumlu denetim elemanları Ayşe Süheyla ANGIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13907, Oda Sicil No:14326), Faik SOLAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9813, Oda Sicil No:9396), Hüseyin ÇAĞLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13544, Oda Sicil No:5045), Bekir ÜNÜVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8158, Oda Sicil No:4752) ve Ahmet Müjdat TÜZÜN’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 7093) denetim faaliyetlerinin, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı, 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulan, 730 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4801 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/15/1-1

—————

272 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 584803 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanında Selçuk AFACAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8042, Oda Sicil No:10001), Mehmet Hayrettin ALGIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10957) ve Ezel ZEYDANLI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21017) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Yunus KERİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13236, Oda Sicil No:12732) ve Haydar BOZTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17014) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4802 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/16/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, 20/1 pafta, 3970 parsel üzerindeki 571223 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aziz AYDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12452, Oda Sicil No:10676), Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No:12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,  Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN’in  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,  Oda Sicil No:71649) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin yapı denetim izin belgesi 09.05.2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4803 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/17/1-1

—————

Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 17KIII pafta, 3702 ada, 3 parsel üzerindeki 98084 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11576 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları Mustafa Şaban ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1818, Oda Sicil No:15521), Hasan AKYEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1819, Oda Sicil No:4168), Güler ERCAN(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Oğuz YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53902) ve Hasan Hüseyin KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.05.2013 tarihli ve 4804 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4653/18/1-1


 


 


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26.maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

- Profesör kadrosu için, adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan beş (5) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadroları için, adayların başvuru dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, resmi onaylı Doktora mezuniyet belgesi, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve eserlerini/yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları kapsayan dört (4) nüsha dosyayı ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, Üniversitemiz ilgili Fakülteleri tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

- Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ilgili Fakülte Sekreterliği’ne şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 14 Haziran 2013’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

Fakülte Adı

Bölüm Adı

Kadro

Ünvanı

Kadro

Adedi

Uzmanlık Alanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr.

1

Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik derecelerini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak. Çağdaş Balkan Politikası, Etnik Milliyetçilik ve Çatışmalar, Ulusal Azınlıklar ve Siyasal Entegrasyon, Çatışma Çözümleme Teorileri, Barış Siyaseti ve istikrarlı Barış, Eleştirel Geopolitik, Türk Dış Politikası konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Yrd.

Doç. Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Ekonomi alanında tamamlamış, Doktora derecesini yurtdışında Ekonomi alanında almış olmak. Siyasal Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Uygulamalı Mikro Ekonomi, Gelişmekte olan Ekonomiler, Refah Ekonomisi, Mikro Ekonometri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Yrd.

Doç. Dr.

1

Yüksek lisans ve Doktora derecelerini Matematik/Topoloji alanında tamamlamış olmak. İdeal Minimal Uzaylar konusunda çalışmaları olmak. Alanıyla ilgili en az beş yıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Yrd.

Doç. Dr.

1

Yüksek lisans ve Doktora derecelerini Matematik/Cebir ve Sayılar Teorisi alanında tamamlamış olmak. Kafeslerde ve İncline Cebirlerinde Türevler üzerine çalışmaları olmak.  Alanıyla ilgili en az beş yıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda ders verme tecrübesine sahip olmak.

4643/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim Fakültesi Bölümü ’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi

Doçent Dr.

1

Doçentliğini ‘Türkçe Eğitimi’ alanında almış olmak.

4649/1-1