31 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28663

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ VE TÜRK VAKFI YAPTIRILMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ, PANCAR ANALİZ LABORATUARI İÇİN İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumundan:


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumundan:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI DSC CİHAZI, ASİT-HİDROLİZ CİHAZI VE XRF CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ PLAKA SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT DEĞİRMEN ROTORUNUN İMALATI VE MİLİNİN ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 35.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ BALASTIN ÜRETİLEREK BALIKESİR-BANIRMA ARASI İSTASYONLARA

NAKLİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden:


HİZMET ARACI KİRALANACAKTIR

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 181,78 TL. ile en çok 16.849,08 TL. arasında değişen; 06/06/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,18TL, en çok 1.684,91TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dijital kamera, yat motoru, kilim, kol saati deri kürk vs. cinsi 15 (onbeş) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 07/06/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gurnrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4642/1-1


SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ VE TÜRK VAKFI YAPTIRILMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Somali Mogadishu’da Yatılı Meslek Lisesi ve Türk Vakfı yaptırılması ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurullarınca iptal edilmiştir.

4681/1-1


FABRİKAMIZ, PANCAR ANALİZ LABORATUARI İÇİN İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, pancar Analiz Laboratuarı için İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2013 / 66218

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. No.1 Ereğli/Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde Pancar Analiz Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası toplantı Salonu

b) Tarih – Saati                          :  28.06.2013 – 14.00

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

4568/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.504,60 TL ile en çok 53.952,15 TL arasında değişen; 05/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 350,46 TL, en çok 5.395,22 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toplam 30 Adet Binek Oto, Arazi Taşıtı ile Çift Kabin Kamyonet; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No:7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 05/06/2013 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4559/1-1


BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumundan:

1 - Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana (K. Baş Hariç), Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Sakarya, Sincan, Yozgat Kombinalarımızca Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2013 ayları içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 14 Haziran 2013 günü saat 14.00’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında alınabilir.

4 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4612/1/1-1


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumundan:

1 - İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarınca Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2013 ayları içerisinde üretilecek olan sırttan düşme büyük baş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

2 - İhale Ankara’da Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

3 - Son teklif verme 14 Haziran 2013 günü saat 15.30’a kadardır.

4 - Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilirler.

5 - Bu ihaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğünden ve Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4612/2/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi süresince Kalite ve İşletme Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2013/63330

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı NO:27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                :  446 223 95 00 _0446 223 9167

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  turkseker @ gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün (+/-%20 toleranslı) 33 kişi ile çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası

c) İşin süresi                                       :  İşe Başlama Tarihinden itibaren 90 (Doksan) (+/-%20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  14/06/2013 Cuma günü – Saat :14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ; İş deneyim belgesi İsteklinin son 5(Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin %30 oranında ihaleye konu iş veya benzer işlere ait tek söyleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

4.3 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir, ihaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

4.4 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

4.7 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4400/1-1


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI DSC CİHAZI, ASİT-HİDROLİZ CİHAZI VE XRF CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen DSC, ASİT-HİDROLİZ, XRF Cihazları teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİHİ

DSC Cihazı

1.Kısım

100,00 TL

07.06.2013

ASİT-HİDROLİZ Cihazı

2.Kısım

70,00 TL

07.06.2013

XRF Cihazı

3.Kısım

130,00 TL

07.06.2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4629/1-1


AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ PLAKA SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Aşınmaya Dayanıklı Saç Plaka açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 30 takvim günüdür.

c) Dos. No                                 :  OA SEAS 13/60 2013/68236

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  21.06.2013 Cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50-TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 21.06.2013 Cuma günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere kısmi teklif verilebilir, alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4646/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT DEĞİRMEN ROTORUNUN İMALATI VE MİLİNİN ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SEAŞ Genel Müdürlüğü Değirmen Bakım Servisindeki 1.-4. Ünitelerin değirmenlerinde kullanılmak üzere teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dâhilinde rotor imalatı ve rotor milinin onarımı yapılıp teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :  1.-4. Ünitelerin değirmenlerinde kullanılmak üzere teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dahilinde rotor imalatı ve rotor milinin onarımı yapılıp teslim işidir. 2 Adet

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 60 takvim günüdür.

c) Dosya No                              :  21 SEAS 13/67   2013/67155

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  24.06.2013 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 24.06.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4647/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/67939

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi          :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 10.000 Ton Kireçtaşı alımı;

b) Teslim yerleri                        :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) Teslim tarihi                           :  20/09/2013 - 31/12/2013 Tarihler arasında termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/06/2013 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler :

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.2.2- İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.3.-İşletme Ruhsatı

4.2.4.-İşletme İzin Belgesi

4.2.5.-Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 19/06/2013 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4634/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                            Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 78

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Miktarı:

Zonguldak (TTK Kozlu, Üzülmez (Çaydamar Depo) ve Karadon (Çatalağzı Lavuarı) Müesseseleri; Zonguldak İli Devrek, Çaycuma ve Gökçebey İlçeleri, TTK Amasra Müessesesi; Düzce İli, Merkez İlçe ile Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı İlçeleri, Bartın İli Merkez İlçe ile Kurucaşile ve Ulus İlçeleri, Karabük İli, Eflani, Safranbolu ve Ovacık İlçeleri, TTK Armutçuk Müessesesi; Düzce İli Akçakoca ve Yığılca İlçeleri, Zonguldak İli Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri arası toplam 22.825 ton torbalanmış kömürün karayolu ile taşıma işidir.

22.825 ton

 

ç) İşin başlama ve bitiş tarihi            :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  01.07.2013 Pazartesi – saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1313810

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.1.2. İstenmiyor.

5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale idari şartnamesinin 55.2 maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 01.07.2013 Pazartesi– saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4530/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 35.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ BALASTIN ÜRETİLEREK BALIKESİR-BANDIRMA ARASI İSTASYONLARA NAKLİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/65474

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A  35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 -- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            :  www.tcdd.gov.tr.

www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 35.000 M3 Volkanik Kökenli Balastın Üretilerek Balıkesir-Bandırma Arası İstasyonlara Nakli

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.06.2013 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4461/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır, ihale "Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250(ikiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel  Alanı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Kurtköy

3982

12

7.112,96

Konut  Alanı    (K6)

6.259.404,80.-(Altımilyonikiyüzelli

dokuzbin dörtyüzdört TL. seksen Kr.)

187.783,00-

(yüzseksenyedibin yediyüzseksenüç TL.)

13.06.2013 Perşembe Saat:10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K6) alanında kalmaktadır. (K6) rumuzlu konut alanlarında; çekme mesafeleri dahilinde kalmak şartıyla Maks TAKS: 0.40 olarak uygulama yapılması gerekmektedir. Emsal: 1,20’dir. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı mania planı kriterlerine göre uygulama yapılacak olup, bina yükseklikleri bu kriterler doğrultusunda belirlenecektir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan istenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin adı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - ikametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıttı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (i) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ve hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta İle gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebepte geri alınamaz.

4534/1-1


HİZMET ARACI KİRALANACAKTIR

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizde ocak içi, il içi ve şehirlerarası harici görevlerde çalıştırılmak üzere 27 adet aracın 2 yıl süre ile kiralanması işi 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013 /67058

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Milas-Ören Karayolu 23.Km.P.K: 13 Yeniköy-Milas- Muğla

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 5580293(3 Hat) / 02525580307

c) Elektronik posta adresi             :  ylisatinalma@yli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmet alımının

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Hizmet Alımı,

a) 17 adet çift kabinli pikap (8 adet 4x2, 9 adet 4x4) ,

b) 3 adet çift kabinli kamyonet,

c) 4 adet minibüs (1 adet 8+1 kişilik, 1 adet 14+1 kişilik, 2 adet 17+1 kişilik),

d) 1 adet 6000 Kg yük kapasiteli kamyon,

e) 1 adet 5+1 panelvan minibüs,

f) 1 adet 4+1 combi kapalı kasa kamyonet, olmak üzere 27 adet hizmet aracının 2 (iki) yıl süre ile kiralanması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü; İşletme sahası ve şehirlerarası harici görevlerde malzeme sevkiyatında kullanılmak üzere.

c) İşin süresi                                 :  09/07/2013-08/07/2015 tarihleri arası 2 (iki) yıl 730(yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  17/06/2013 - saat: 14.00

4 - İhale Dökümanları

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel: 0252 5580293 / 3 Hat

b - TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat:11 Hipodrom/ANKARA

c - TKİ İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR adreslerinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00,-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.

d - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’ yi yatırarak açıklama kısmına ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman satın alabilirler.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, 17/06/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo tarafından İşletmemiz muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

İhale 10 kısımdan oluşmakta olup teknik şartnamenin 2. maddesine göre kısmi teklif verilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin %25’ inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

9 - Bu ihalede kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel taşıyıcılığı ile sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama işleri, her türlü toplu taşıma ve turizm seyahat işletmeciliği ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI

TC. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB   : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ           : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB         : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04

4482/1-1