28 Mayıs 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağıyabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

2 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

Açıklama

Kad. Der.

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

5

1

Tarih öğretiminde Kadın İmajı alanında çalışma yapmış olmak.

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

3

1

 

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

5

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

4

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

5

2

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

4

1

 

Spor Yöneticiliği

 

3

1

 

Sağlık Yüksekokulu

 

 

4

1

Biyokimya Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak ve klonlama-gen ekspresyonu-enzim saflaştırma alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

5

1

 

4523/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Tarihi: 21.05.2013 No: 6671

- Hak Sahibi Şirketin Adı    :  Türkiye Petrolleri A.O.

- Merkezi                             :  Ankara

- Tebligat Adresi                 :  Söğütözü Mah. 2. Cad. No:86, 06100, Ankara

- Hak Tesisi Yapılacak

Şirketin Adı                         :  Shell Upstream Turkey B.V.

- Merkez Adresi                  :  Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Hague Hollanda

- Türkiye’deki Adresi          :  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 9. km No: 266 Tepe Prime A Blok No:50-51-52 PK 06800 Çankaya, ANKARA

- Tesis ve Tescil Edilecek

Petrol Hakkının Mahiyeti    :  TPAO’nın I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; aşağıda (a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde belirtilen hususların Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

- Müracaat Tarihleri             :  03.04.2013, 04.04.2013

Karar                                   :

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ve Shell Upstream Turkey B.V., TPAO’nun I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde;

a) AR/TPO/3920 hak sıra no.lu arama ruhsatnamesinin, 14.02.2013 tarihli “Farm-in ve Ortak İşletme Anlaşması”nın Ek-B’sinde tarif edilen TPAO operatörlüğündeki alan dışında kalan tüm kısımları üzerinde, TPAO’nun sahip bulunduğu petrol hakkının % 100 (yüzde yüz)’den % 50 (yüzde elli) gayri ifraz ve tecezzi şayi hakkın Shell Upstream Turkey B.V.’ye devri,

b) Anlaşma’nın 7.3. maddesinde tanımlanan ve masraflarının tamamı Shell Upstream Turkey B.V. tarafından karşılanacak “Yeni 3D Çalışması (1500 km2)” dışında; ruhsat alanında (TPAO operatörlüğündeki alan hariç) gerçekleştirilecek faaliyetler ile sondaj kararı en geç 2014 sonunda verilmek üzere, 1000 m.’yi aşan su derinliğinde bir arama kuyusu sondajı ile ilgili masraf ve harcamaların taraflarca hisseleri oranında karşılanması,

c) TPAO operatörlüğündeki alanda TPAO tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak tüm hak, yükümlülük ve sorumluluğun TPAO’ya ait olması ve TPAO’nun TPAO İşletme Bölgesi’ndeki hissesinin % 50’sine kadar kısmı ile ilgili olarak Shell Upstream Turkey B.V.’nin Anlaşma’nın 7.2 (c) fıkrasında tanımlanan şekilde ilk red hakkına sahip olması,

d) Anlaşma’nın 10. maddesine uygun olarak, arama, değerlendirme, geliştirme dönemlerinde ve ticari üretimin başlamasından itibaren üretim döneminin ilk iki yılı boyunca ruhsat alanında (TPAO operatörlüğündeki alan hariç) Shell Upstream Turkey B.V.’nin “operatör” olarak atanması ve söz konusu tarihten sonra TPAO’nun Anlaşma’da tanımlanan “Operatörlük Teslim İşlemi”nin tamamlanması şartına bağlı olarak, operatörlük görevini devralmayı seçebilmesi,

e) Ruhsat alanından (TPAO operatörlüğündeki alan hariç) elde edilecek petrol ve doğalgazın Anlaşmada, özellikle Ek-E’de belirtilen biçim ve nispetlerde taraflarca paylaşılması, hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 14.02.2013 tarihli “Farm-in ve Ortak İşletme Anlaşması” çerçevesinde, Petrol Kanunu’nun 34/2 (c, d), 35, 36 maddelerine istinaden Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 03.04.2013 ve 04.04.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatler ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.05.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

TPAO’nun I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3920 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında 14.02.2013 tarihinde imzalanan “Farm-in ve Ortak İşletme Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması şartlarıyla, Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

4474/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. XV No.lu Konya Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4074 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 3.977 hektarlık “A” parçasının terki için 09.05.2013 ve bunu tamamlayan 13.05.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4475/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TPO/X/BM, BN işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 24.04.2013 tarih ve bunu tamamlayan 10.05.2013 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4477/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde TPO/I/CD işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 25.04.2013 tarih ve bunu tamamlayan 10.05.2013 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

4478/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:21.05.2013 Karar No: 6672

Şirketin:

- Ticari Unvanı                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- Merkezi                          :  Ankara

- Türkiye’deki Adresi       :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100,Anakara

- Müracaat Tarihi              :  06.02.2013

Ruhsatın :

- Mahiyeti                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

- Bölgesi                           :  X No.Lu Siirt

- Saha İşareti                    :  Tpo/X/D

- Kapsadığı İli                   :  Batman

- Kapsadığı İlçeler            :  Merkez, Beşiri

- Yüzölçümü                    :  21.008 Hektar

- Hak Sıra Numarası        :  Ari/Tpo/170-779

- Başlangıç Tarihi             :  20.01.1966

- Veriliş Tarihi                  :  04.09.1967

Karar                                :

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yukarıda bölgesi, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 20.01.2014 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3 üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 06.02.2013 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/170-779 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 20.01.2014 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu göz önüne alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3 üncü maddesi ve 08.04.2013 tarih ve 2013/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 20.01.2024 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

4476/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4402-6                                                                                                                                                                         Karar Tarihi: 16/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2013 tarihli toplantısında; 12/5/2011 tarih ve 3210/51 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan "Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine ilişkin Usul ve Esaslar"ın 2 nolu ekinin karar ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

EK 1- 2 Nolu Karar eki

 

 

                4481/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————