25 Mayıs 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28657

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/979 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4453/1-1

—————

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2007/560 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4454/1-1


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Kurumumuz personeli Fethi ÇALIK hakkında, Fon Denetim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 08.01.2013 tarih ve DS-2013/1 no’lu Disiplin Soruşturma Raporunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi gereğince özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlere uygulanan devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşılması ve olayın Fon Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine, Kurulun 11.04.2013 tarihli ve 4 sayılı kararı ile Fethi ÇALIK’ın “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile tecziyesine karar verilmiştir.

Karar ile ilgili olarak Fethi ÇALIK’a tebligat yapılmak istenmiş, ancak Kurumumuza bildirdiği adresinde bulunamadığı gibi adres kayıt sisteminde bulunan adresinin silinmesi sebebiyle kendisine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. Bu sebeple, yukarıda anılan Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ilanen tebliğ olunur.

4430/1-1

—— • ——

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bölümleri’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım), profesörlüğe başvuracak adayların (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Doçentliği Protetik Diş Tedavisi Dalı alanında profesör olmak veya bu alanda Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliği Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı alanında profesör olmak veya bu alanda Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Prof. Dr.

1

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı alanında çalışmaları bulunmak, yüksek lisans ile doktora tezleri yönetmiş ve idari deneyimi olmak, en az dört yıl profesör kadrosunda çalışmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

-

Prof. Dr.

1

Doçentliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4425/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 200 ada, 1 parsel üzerindeki 51889 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1550, Oda Sicil No:17942), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No:10069) ve Fatih ARISOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57691) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 27.01.2010 tarihli ve 27475 sayılı, 05.03.2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4392 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/1/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki 124142 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Adem ÜNALDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3012, Oda Sicil No:9247), Abdulcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5747, Oda Sicil No:31362), Süleyman YILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5961, Oda Sicil No:9565) ve Ferit ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60265) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4393 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/2/1-1

—————

Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 1890 ada, 7 parsel üzerindeki 253021 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337-49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4394 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/3/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 5372 ada, 11 parsel üzerindeki 537429 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1331, Oda Sicil No:10969), Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7969, Oda Sicil No:15772), Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5921, Oda Sicil No:6063) ve Fuat AKSOY’un ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64174) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,

9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4395 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/4/1-1

—————

Askule Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 4103 parsel üzerindeki 144199 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Selma İNCEKARA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6956, Oda Sicil No:8205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4396 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

4396/5/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kepez İlçesi, 10458 ada, 7 parsel üzerindeki 546743 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), Ömer UYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil No:22849), Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5639, Oda Sicil No:20709) ve Teoman TEZGEL’in  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67851) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4397 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/6/1-1

—————

Gazi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ünaldı Mahallesi, 90 pafta, 1709 ada, 5 parsel üzerindeki 656994 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26437 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 418 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gazi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa DOĞAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4701, Oda Sicil No:24141), Mehmet Ali KUZU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6598, Oda Sicil No:13598), sorumlu denetim elemanları Ünal GÜDEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6927, Oda Sicil No:14913) ve Kemal ÖZİNAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61212) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4398 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/7/1-1

—————

Ebrar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yeditepe Mahallesi, 156/2 pafta, 4057 ada, 10 parsel üzerindeki 648503 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 32584 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 895 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ebrar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bilge Kaan ÖZDAL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75642), Mehmet KANKILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67819), sorumlu denetim elemanları Doğan İYİKOÇAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1519, Oda Sicil No:1809), Mehmet YILDIRIM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6913, Oda Sicil No:20056), Nihal ÖZSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15478, Oda Sicil No:6074), Lütfi YÜKSEKBİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11478, Oda Sicil No:15425) ve İsmail ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56419) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4399 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/8/1-1

—————

Güneydoğu Anadolu Yapı Denetim Müh.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Binevler Mahallesi, 147 pafta, 141 ada, 294 parsel üzerindeki 650154 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26402 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 423 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güneydoğu Anadolu Yapı denetim Müh.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi  Mehmet BULUT (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54825), Hüseyin GÖĞÜŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2015, Oda Sicil No:8354) sorumlu denetim elemanları Erdoğan ÇALIŞKANTÜRK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7090, Oda Sicil No:4591), Mehmet TEMİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5787, Oda Sicil No:5468), Ali HAVUÇCUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11846, Oda Sicil No:3425), Mehmet AKÇA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2407, Oda Sicil No:18138) ve Ali SEVER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54295) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.05.2013 tarihli ve 4400 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4396/9/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 09.05.2013 tarih ve 4353 sayılı Olur'u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Yada Grup Yapı Lab. Sos. Hiz.Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Edirne Şubesi)'nin Eski Londra Asfaltı Ekşioğlu İş Merkezi No: 8 EDİRNE adresinde bulunan zemin malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 27.12.2011 tarih ve 413/3 sayılı karan ile verilen 337 nolu "Laboratuvar İzin Belgesi" iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 18.04.2013 tarih ve 451/5 nolu karan ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4397/1-1


 

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————