25 Mayıs 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28657

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


OKSİJEN SAFLIK ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5 SET HALİNDE KRİSTALİZATÖR MEKANİK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


CLAYTON LOKOMOTİF KOLEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


1 ADET 4D (DÖRT BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI VE 1 ADET 2D (İKİ BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

09/05/2013 Tarihli 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 31/05/2013 saat 10.00’da yapılacak olan 2013/57399 ihale kayıt nolu ‘’3.0 T Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi’’ ilanında yer alan 5.1 maddesi 24/05/2013 tarihli 2172 sayılı zeyilnameye istinaden yapılan değişiklik.

Aşağıdaki gibi değişmiştir;

5-1. İhale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kullanılacaktır.

                                              Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

 

1. DSV değeri 30(otuz) cm iken magnetin tipik homojenitesi en fazla 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) ppm olan sistemler için nispi ağırlık 10 (on) puan.

2. Sinyali magnet üzerinde sayısallaştırıp, optik kablo ile magnet odasından çıkartan (Optik RF’li) sistemler için nispi ağırlık 10 (on) puan

4473/1-1


NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Ağrı Şeker Fabrikası Iğdır Kantarında Bulunan Seyyar Pancar Boşaltma Makinesinin Burdur Şeker Fabrikası Alagöz Kantarına Taşınması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/65992

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  472 215 38 45-48, 472 215 35 80

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Çift Taraflı Pancar Boşaltma Makinesi Nakliye İşidir.

b) yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası Iğdır Merkez Kantarından Burdur Şeker Fabrikası Alagöz Kantarına taşınacaktır.

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07/06/2013 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 50,00 (ElliTL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 45  (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.                                                                                                                      4459/1-1


DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti’’ idari ve Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 750,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 10 HAZİRAN 2013 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 16.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4443/1-1


OKSİJEN SAFLIK ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Oksijen Saflık Ölçüm Cihazı Mal Alım İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/61858

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK:27 Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kemerköy Termik Santralı’nın hidrojen üretim tesisinde kullanımına ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet oksijen saflık ölçüm cihazının temini ve montajı işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11/06/2013 Salı, saat 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no’ lu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 11/06/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, teklif ettikleri cihaza ilişkin orijinal ürün kataloglarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 ncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir

4285/1-1


5 SET HALİNDE KRİSTALİZATÖR MEKANİK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik Parçaları Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                        :  2013/66223

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b)Telefon-Faks Numarası       :  0 274 461 34 00 - 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi      :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale Konusu İşin

Niteliği, Türü ve Miktarı         :  İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen, 5 Set Halinde Kristalizatör Mekanik Parçaları Satın Alımı İşi

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik - Keçiören/ANKARA Tel: 0 312 294 20 00 )

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 03.06.2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati: 03.06.2013 - 14.00

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş deneyimlerini sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

7.1.10.1. Her türlü Duplex Karbür alım satım ve dublex karbürden yapılan her türlü imalat benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4415/1-1


CLAYTON LOKOMOTİF KOLEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Clayton lokomotif kolektörü alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/62868

Dosya no                                   :  1321052

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2     67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Clayton lokomotif kolektörü (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  Karadon TİM Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3) İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2     ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  06.06.2013 Perşembe günü saat : 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3. TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenen malzemeler için)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 06.06.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4381/1-1


1 ADET 4D (DÖRT BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI VE 1 ADET 2D (İKİ BOYUTLU) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2013/62647

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 372 257 40 10/1478    Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                       :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                             :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı,

                                                                  1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı

b) Teslim [yeri/yerleri]                           :  B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                        :  Teslim süreleri 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler

                                                                  Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler

                                                                  Ultrasonografi Cihazı için işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus Memur Yemekhanesinde İncivez/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  04/06/2013 Salı günü Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.1.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler sunulacaktır.

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altından teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.1.3. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 8 (Sekiz) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul etmelidir.

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL  (Elli Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04/06/2013 Salı günü Saat:14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı için 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4278/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06.06.2013 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ ARSA SATIŞ LİSTESİ

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Beytepe

28513/1

Ticaret

10500

3575

5,362,500.00

160,875.00

14:00

2

Çankaya

Beytepe

28529/1

Konut

2089

2089

940,050.00

28,201.50

14:02

3

Çankaya

Beytepe

28550/1

Konut

1324

1324

595,800.00

17,874.00

14:04

4

Çankaya

Beytepe

28552/1

Konut

2094

2094

879,480.00

26,384.40

14:06

5

Çankaya

Beytepe

28642/1

Konut

676

676

283,920.00

8,517.60

14:08

6

Çankaya

Beytepe

28690/1

Konut

662

662

278,040.00

8,341.20

14:10

7

Çankaya

Beytepe

28690/15

Konut

419

419

175,980.00

5,279.40

14:12

8

Çankaya

Beytepe

28690/2

Konut

419

419

175,980.00

5,279.40

14:14

9

Çankaya

Beytepe

28690/3

Konut

375

375

157,500.00

4,725.00

14:16

10

Çankaya

Beytepe

28690/4

Konut

375

375

157,500.00

4,725.00

14:18

11

Çankaya

Beytepe

28690/5

Konut

375

375

157,500.00

4,725.00

14:20

12

Çankaya

Beytepe

28716/1

Konut

2328

2328

977,760.00

29,332.80

14:22

13

Çankaya

Beytepe

28717/1

Konut

2215

2215

930,300.00

27,909.00

14:24

14

Çankaya

Beytepe

28719/2

Konut

687

687

288,540.00

8,656.20

14:26

15

Çankaya

Beytepe

28719/3

Konut

1498

1498

629,160.00

18,874.80

14:28

16

Çankaya

Beytepe

28723/2

Konut

734

734

308,280.00

9,248.40

14:30

17

Çankaya

Beytepe

28751/3

Konut

526

526

220,920.00

6,627.60

14:32

18

Çankaya

Beytepe

28751/4

Konut

423

423

177,660.00

5,329.80

14:34

19

Çankaya

Beytepe

28830/2

Konut

2394

2394

1,005,480.00

30,164.40

14:36

20

Çankaya

Beytepe

28912/1

Konut

2052

2052

861,840.00

25,855.20

14:38

21

Çankaya

Beytepe

28914/2

Konut

448

448

188,160.00

5,644.80

14:40

22

Çankaya

Beytepe

28917/1

Konut

1296

1296

544,320.00

16,329.60

14:42

23

Çankaya

Beytepe

28948/2

Konut

2944

2944

1,236,480.00

37,094.40

14:44

24

Çankaya

Beytepe

28949/2

Konut

2553

2553

1,072,260.00

32,167.80

14:46

25

Çankaya

Beytepe

28957/2

Konut

1020

1020

428,400.00

12,852.00

14:48

26

Çankaya

Beytepe

28966/3

Konut

866

866

363,720.00

10,911.60

14:50

27

Çankaya

Beytepe

28995/1

Konut

3536

3536

1,591,200.00

47,736.00

14:52

28

Çankaya

Beytepe

28494/2

Konut

2590

2590

1,165,500.00

34,965.00

14:54

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

3722/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri bulunan arsa ile üzerindeki 3 katlı betonarme yapının belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06/06/2013 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 250,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Ada

Parsel

Arsa Alanı (m2)

Belediye Hissesi

İhale Edilecek Taşınmazın Mevcut Kullanımı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Kazım Özalp

5447

1

692

TAM

Arsa + Üzerindeki 3 katlı Betonarme yapı

1,700,000.00

51.000,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

4119/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2013-2014 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini ve istifleme hizmeti yaptırılacaktır

İhale kayıt numarası                         :  2013/66590

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  25.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına teslimi ve istiflenmesi

b) Yapılacağı yer                              :  Fabrikamıza 27 km. uzaklıktaki Hacılar Köyü mevkiindeki Burdur İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’ne ait taş Ocağı ve Burdur Şeker Fabrikası stok sahası

c) İşin süresi                                    :  Tahmini 122 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07/06/2013 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 07/06/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

4460/1-1