15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Kad. Der.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil. Böl./ Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bil. Böl./ Cerrahi

Profesör

1

1

 

 

Klinik Bil. Böl./İç Hastalıkları

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Müh. Böl./ Enerji

Doçent

1

1

 

 

Elektrik-Elektronik Müh. Böl./Elektrik Mak.

Doçent

1

1

 

 

Bilgisayar Müh. Böl./ Bil. Donanımı

Doçent

1

1

 

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel San. Eğit. Böl./Müzik Eğit.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Böl./Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

,

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Böl./İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

 

4021/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Plazma teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Yardımcı Doçent

2

1

Epilepsili çocuk hastalarda antiepileptik ilaçların etkileri üzerine çalışmaları olmak.

4026/1-1


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA

KARARI İLANININ İPTALİ

Yazar Sosyal Hizmetler Yemek Gıda Bilgi İşlem İnşaat Temizlik Eğitim Taahhüt Turizm Sanayi Limited Şirketi (Ankara Ticaret Odası, Ticaret Sicil No: 228159) unvanlı tüzel kişi ve Şirket Sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Murat Yazar isimli gerçek kişi hakkında 3 Ağustos 2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete'de Sayfa: 95 te yayınlanan 2012/16469 Kayıt Nolu İhaleden dolayı İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilanı, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin E.2012/1102, K.2013/431 sayılı kararı ve 10.05.2013 tarih ve 126 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makam Olur' u ile iptal edilmiştir.

4121/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 11 Mayıs 2013 tarih ve 28644 nolu sayısında yayınlanan ikinci sınıf noterliklere ait ilan listesinin ikinci sırasında olan Ceyhan İkinci Noterliğinin gayri safi geliri 323.792,01.-TL olması gerekirken sehven 23.792,01.-TL olarak yayımlanmıştır.

İlan metninin ikinci sırasında olan Ceyhan İkinci Noterliğinin gayri safi geliri 323.792,01.-TL: olduğu Tashihen İlan olunur.

4014/1-1


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, tebliğlerini, makalelerini ve bunlara yapılan atıfları, verdikleri dersleri varsa yapmış oldukları idari görevleri, yönettikleri doktora ve yüksek lisans tezlerini kapsayan bilimsel çalışmalarının yayın listesini ve yayınlarını 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek hami üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34357 Ortaköy/İSTANBUL

BİLGİ EDİNME:

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Vatan Caddesi No: 69 Kavacık - Beykoz 34805 İstanbul

Telefon: 444 25 69 (BLMY) Faks: +90 (0) 216 413 95 20

BÖLÜM/PROGRAMI

ALANI

Doç.Dr.

YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Programı

Yönetim ve Strateji Alanında Doçentliğini almış olmak, yönetim ve Organizasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve eserler yayımlamış olmak.

1

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

Dış Ticaret Programı

Maliye Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak, Kayıtdışı Ekonomi, AB ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Dış Ticaret ve Lojistik Alanında çalışmalar yapmış ve eser yayınlamış olmak.

1

4081/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Myeloproliferatif Hastalıklar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

1

Romatoid Artrit Hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

Üroloji alanında MR çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

Koroner Arter Hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu ve fizyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak, Elektrofizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd.Doç.

1

Böcek moleküler biyolojisi, biyoenformatik ve gen sessizleştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

4064/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.05.2013       Karar No: 6667

- Evvelce Lehine Hak Tesis

Edilen Şirketlerin Adı             :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

2) Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V.

- Evvelce Aleyhine Takyit

Konulan Şirketlerin Adı          :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

2) Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V.

- Merkez Adresleri                 :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No: 86 ANKARA

2) Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda HOLLANDA

- Tebligat Adresleri                 :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No: 86, 06100 ANKARA

2) Gaziosmanpaşa Mah. Boğaz Sok. No: 10,

06700 Sheraton Otel & Convention Center

Çankaya ANKARA

- Terkin Edilen

Petrol Hakkının Mahiyeti       :  Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu Çorum Petrol Bölgeleri’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde evvelce 28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı petrol hakkına müteallik kararlarla tesis ve tescil edilen hakların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

- Müracaat Tarihleri                :  21.02.2013

Karar:

Türkiye Petrolleri A.O. ve Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V.’nin, Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu Çorum Petrol Bölgeleri’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde;

Genel Müdürlüğümüzün 28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”larıyla 07.06.2009 tarihinde her iki şirket için birer hak ve takyit olarak tesis edilen hakların bu kez terkin edilmesi hususunda; Petrol Kanunu’nun 34/2 (c,d), 35 ve 36 ncı maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2013 tarihli Olur’ları da alındıktan sonra;

Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu Çorum Petrol Bölgeleri’nde Karadeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde Genel Müdürlüğümüzün 28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”larıyla; Türkiye Petrolleri A.O. ve Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V. için birer hak ve takyit olarak 07.06.2009 tarihinde Petrol Siciline tesis ve tescil edilen hakların, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

4085/1-1