12 Mayıs 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28645

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hopa Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gürbulak Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hopa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT METNİ

Gümrüğümüzce ORLAS LASTİK İNŞ.TURZ.DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. Firması adına tescilli 12800100RL000198 sayılı 21.03.2012 tarihli 'özet beyana kayıtlı 2012 adet makine aksamı(oto parçası)cinsi eşyanın ambar bekleme süresi 11.04.2012 tarihinde dolmuş olduğundan ve firmasınca 4458 sayılı Gümrük kanunu'nun 179.maddesine istinaden (Tasfiye Yönetmeliğinin 27.maddesi) ithalat işlemlerinin tamamlanabilmesi için CİF %1 tutarının ödenmesi talep edilmiş; CİF tutarının ödenmesinin ve 30 gün içerisinde ithalat işlemlerinin tamamlanmasının gerektiği hususu bilinen adreslerine yapılan 5624 sayılı 07.12.2012 tarihli tebligat yazımızın iade edilmesi sebebiyle tebliğ edilememiştir.

Bu itibarla işbu ilanın tebliğ tarihi itibariyle 30 gün içerisinde firmasınca Müdürlüğümüze müracaat edilerek gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 177.nci maddesi kapsamında eşyaların tasfiyesi cihetine gidileceği hususu ORLAS LASTİK İNŞ.TURZ.DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. firmasına İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

4003/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gürbulak Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek Erenköy Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen JX67317579 numaralı TIR karnesi kapsamı eşyanın varış/çıkış Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmemesinden kaynaklanan 231.228.-TL tutarındaki amme alacağı ile ilgili tebligat yazıları tüm aramalara rağmen ilgilisine tebliğ edilemediğinden, amme alacağının 1975 sayılı TIR Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Doğan Mah. Cumhuriyet Cad. No: 59/b adresinde mukim Demirhan Ulus. Taş. San. Tic. Ltd. Şti adına ilanen tebliğ olunur.

4027/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/02/2013 tarih ve 89 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2013 tarih ve 588 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi Ahimesut Mahallesi, İmarın 46136 ada 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 13/05/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4039/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL  KARARI

Karar No: 4383                                                                        Karar Tarihi: 02/05/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2013 tarihli toplantısında;

1) 24/05/2012 tarihli ve 3842 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesinin” ekte yer aldığı şekilde revize edilerek onaylanmasına ve yayınlanmasına,

2) Ekte yer alan “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Alınmasına İlişkin Duyuru”nun yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

EK-1 Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

EK-2 Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Alınmasına İlişkin Duyuru

                                                                                                                               EK-1

Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

1) Başvuru Dilekçesi (Ek-1)

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Dilekçe örneğinde parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece birisi seçilir).

2) Taahhütname (Ek-2)

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-2’deki örneğe uygun olarak, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca imzalanır. Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının Taahhütnamede bulunması zorunludur).

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri” nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tasdik edilmiş anasözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi.

5) Üretim Tesisine İlişkin:

a) Bilgi Formu (*) (5 nüsha– Ek-4)

b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha)

(İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; Lisans alma tarihinden tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır).

c) Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (*) (5 nüsha)

(Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Santral sahası alanı köşe noktaları ile numaraları, santral sahası alanı sınırı, santral sahası alanı içindeki güneş ölçüm istasyonu ile öngörülen idari bina, aksam, şalt tesisi ve tesise ait yardımcı ünitelere ait yerler harita üzerinde işaretlenerek belirtilir.)

d) Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (*) (3 nüsha)

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir. Ayrıca bu paftada, tesis yerine ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer alır. Kadastral paftanın lejantında, tesis yerinin halihazırdaki imar durumuna (orman, mera, tarım arazisi, sanayi, mesken v.s) ve arazinin mülkiyet dağılımına (miktar ve oranları da belirtilerek – kamu-şahıs-vakıf-v.s) ilişkin bilgiler de yer alır.)

e) ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığının beyan edilmesi,

f) Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadığının beyanı ve tadil yapılmasının nasıl mümkün olabileceğinin açıklaması,

g) Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen belgeler (3 nüsha). Bu belgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formatta (1/25.000 ölçekli harita ve Güneş Ölçümü Sonuç Raporu hariç) hazırlanarak sunulur. (*)

(*) (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler elektronik ortama kopyalanarak verilecektir (5 adet CD).

6) “Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği” Ek-3‘te yer alan “Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu” ile Ek-4’te yer alan “Güneş Ölçüm Sonuç Raporu”nun aslı veya noter onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi/fotokopileri.

7) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda; lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sahip olması halinde, buna ilişkin belgenin/belgelerin aslı veya noter onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi/fotokopileri.

(Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının

kapsadığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

8) Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının;

- Mutlak tarım arazilerini,

- Özel ürün arazilerini,

- Dikili tarım arazilerini,

- Sulu tarım arazilerini,

- Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları,

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

(Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının kapsadığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)

9) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya anasözleşmenin tüm tadiller işlenmiş son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi.

10) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Lisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olması durumunda, ortaklık yapısını ve pay oranlarını ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte bu şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir. Ayrıca, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya belgeler de başvuru kapsamında sunulur. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.)

11) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve adres bilgileri

12) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler.

(Bu kapsamda; bağımsız denetimden geçmiş, yeminli mali müşavirlerce veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, son yıla ait bilanço ile, varsa lisans başvurusunun yapıldığı yıla ait üçer aylık bilançonun aslı veya noter onaylı suretleri, lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde, kuruluş bilançosu sunulur.)

13) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Başvurular İçin Banka Teminat Mektubu (Ek-5), banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ve imza sahiplerinin verilen kapsamda banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklarına ilişkin teyit yazısı ve banka teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan personelin imza sirküleri.

14) Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler v.b. gibi özel kanunla kurulmuş bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden üretim tesisi kurulmasında sakınca olmadığına ilişkin beyanname.

AÇIKLAMALAR:

1) Kuruma yapılacak güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak dosyalanır.

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde sunulur.

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve ortaklarına ait bire bir aynı olan) bilgi ve belgelerden aslı veya noter tasdikli suretleri lisans başvuru dosyalarından birine konulabilir. Diğer lisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de talep edilebilir.

5) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında Ek-4’e uygun olarak Kuruma sunulacak banka teminat mektubu, içeriğinde hiçbir surette değişiklik yapılmaksızın sadece ilgili bölümler doldurulacaktır. Banka teminat mektubu teyit yazısını ve teminat mektubunu imzalayan kişilerin yetki belgeleri ile imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri teminat mektubu ile birlikte verilecektir.

6) 3, 4, 6, 7, 8 ve 9  uncu maddeler çerçevesinde sunulacak belgelerin fotokopi suretleri yetkililerce kontrol edilecek ve aslı ile aynı olduğunun tespiti halinde, fotokopi nüsha üzerine isim, unvan ve “aslına uygundur” ibaresi yazılarak, aslı talep edilmesi halinde şirketi temsil ve ilzama yetkili şahısa elden iade edilecektir.

7)  İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.

                                                                                                         EK-2

Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Alınmasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularının 10-14 Haziran 2013 tarihlerinde, 09:00-18:00 saatleri arasında alınmasına, lisans başvurularını Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmayan ve/veya “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi” kapsamındaki evrakları eksik sunan lisans başvuru sahiplerinin başvuru dosyalarının alınmamasına karar vermiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde yeniden düzenlenen “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi”ne Kurumumuz internet sitesindeki http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 adresinden ulaşılabilir.

Lisans başvurusuna ilişkin işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki konularda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

a) Üretim tesisinin kurulu gücü 50 MW’ın üzerinde olan lisans başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Her bir ölçüm istasyonu sonuç raporu ile yalnızca bir santral sahası alanı için başvuru yapılabilinecektir.

a) Lisans başvurularında her bir MW'lık proje için azami olarak 20 dönüm santral sahasına başvuruda bulunulabilinecektir. Söz konusu alan sınırını aşan lisans başvuruları iade edilecektir.

b) Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler tarafından her bir tesisin bağlantı noktası için ilan edilen bölgelerden yalnızca bir bölge tercih edilecektir.

c) Bağlantı noktası ve gerilim seviyesi, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenecektir.

d) Tebliğ kapsamında standardına uygun olarak yapılan ölçümler sonucunda, yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu alt sınır değerini (1620 kWh/m2-yıl) sağlamayan lisans başvuruları kabul edilmeyecektir.

e) Proje geliştirilen arazinin; Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük uyarınca;

- Mutlak tarım arazileri,

- Özel ürün arazileri,

- Dikili tarım arazileri,

- Sulu tarım arazileri,

- Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlarda,

güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisans başvurusu alınmayacak olup, proje sahasının anılan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisi sunulacaktır.          (Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının            kapsandığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)

f) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda; lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sahip olması halinde, buna ilişkin belgenin/belgelerin aslı veya noter onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte fotokopisi/fotokopileri sunulacaktır.

(Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının             kapsandığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)

g) Bilgi formunda yer alan “Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı”nın 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecektir.

h) Tüm koordinatlar UTM 6 derece - ED 50 Datum’a göre Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Bilgi Formunda belirlendiği şekilde hazırlanacaktır.

i) Başvuru sırasında banka teminat mektubu sunulacaktır. Mektubun miktarı, başvuruya esas kurulu gücün (virgülden sonraki iki basamak dâhil)  onbin TL  ile çarpılması ile hesaplanan tutardır.

j) Teminat mektubu formatına http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 linkinden ulaşılabilir.

k) Banka teminat mektubu; Türkiye’de kurulu bankalar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerinden temin edilmelidir. Banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ve imza sahiplerinin verilen kapsamda banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklarına ilişkin teyit yazısı ve banka teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan personelin imza sirkülerinin de bulunması gerekmektedir.

l) Bilgi ve Belgeler Listesinin 5 inci maddesi (d) bendi kapsamında; “Yerleşim yeri projesinin; proje alanının kadastro gören yerlerde bulunması halinde 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlenmesi, kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde ise 1/25000’lik haritanın uygun ölçeğe uyarlanması ile hazırlanacak harita üzerinde gösterilmesi ve mülkiyet dağılımlarının (maliye hazinesi, orman Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan, mera, diğer kamu kurumlarına ait taşınmaz mallar, özel mülkiyete ait taşınmaz mallar vb.) belirtilmesi gerekmektedir.

m) Lisanslı proje sahalarına yapılacak güneş enerjisine dayalı lisans başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu hüküm lisans sahibi tüzel kişiler için de geçerlidir.

n) İşlemlerde kolaylık sağlanması açısından; başvuruların 31,5 cm X 28 cm X 7  cm boyutunda dosyada teslim edilmesi, her bir ek’in, başvuru sırasındaki sunulacak evrakların sıralamasına göre ayrı birer şeffaf dosya içerisine yerleştirilmesi, dosyanın sırtına şirket adı ve proje adının yazılması gerekmektedir.

o) Başvuru dosyasının, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişi tarafından teslim edilmesinde ve bu kişinin beraberinde şirket kaşesi bulunmasında yarar bulunmaktadır.

4035/1-1


 

—————


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

6 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

7 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

1-1

 

Fen Fakültesi

Fizikokimya

1-1

1,3 Dioxalan Metakrilat Kopolimerinin Sentezi ve Fiziksel Özelliklerinin Tayini alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Teorisi

1-1

Yeni Liberal Maliye Politikaları alanında Doktora yapmış olmak ve vergi konusunda alan çalışması olmak.

Mühendislik

Biyomühendislik

1-1

Biyomühendislik bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.

Temel İşlemler ve Termodinamik

1-1

Filtrasyon ve Reoloji gibi temel işlemler konuları ile Pektininin Fizikokimyasal Özellikleri alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

1-1

Dişleri Değiştirilebilen Düz Dişlilerin Araştırılmaları alanında çalışmaları olmak.

Telekomünikasyon

1-1

Mikro İşlemci Destekli Kapasitör Filtre Tasarımı Konusunda çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

1-1

Endokrin Hücrelerinde İmmünhistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

1-1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1-1

Ürojinekoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

T O P L A M

 

1

6

3

 

4024/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  25/04/2013 tarihli Kararıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Tesisin

Lisansın

Yeri

Proje Adı

Kurulu Gücü (Mw)

Türü

Süresi

1

Özbey Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş.

Ermenek Hidroelektrik Santrali

Karaman ili

Ermenek HES

1,26 MWm /  1,12 MWe

Üretim Lisansı

25/04/2013 tarihli ve 4371/1 sayılı Kurul Kararı ile 30/04/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl

2

Özbey Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş.

Konya ili

Bozkır HES

0,0906 MWm/0,0752 MWe

Üretim Lisansı

25/04/2013 tarihli ve 4371/2 sayılı Kurul Kararı ile 30/04/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl

3

Uşak-Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

 

 

 

OSB Dağıtım Lisansı

25/04/2013 tarihinden itibaren 49 (kırkdokuz) yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Tesisin

Lisansın

 

Yeri

Proje Adı

Türü

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

EÜAŞ

Karaman İli

Ermenek HES

Üretim Lisansı

04/04/2003

EÜ/126-73/115

25/04/2013 tarihli ve 4371/1 sayılı Kurul Kararı ile 29/04/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

2

EÜAŞ

Konya ili

Bozkır HES

Üretim Lisansı

04/04/2003

EÜ/126-16/058

25/04/2013 tarihli ve 4371/2 sayılı Kurul Kararı ile 29/04/2013 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

4036/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/04/2013 ve 17/04/2013 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

İsmet İnanç Petrol Ürünleri Madeni Yağ Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/04/2013 tarihinden itibaren 05/08/2013 tarihine kadar geçerli

2

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ticaret Limited Şirketi’

Depolama Lisansı

03/04/2013 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

3

LLK Eurasia Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

17/04/2013 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Ak Gres ve Madeni Yağ Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

07/07/2005 MYĞ/509-47/12186

Madeni Yağ Lisansı

03/04/2013 tarihli ve 4344-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4036/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/04/2013 ve 25/04/2013 tarihli Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Ozan İlkgaz Lpg Petrol Akar. Dağ. Mad. Nak. İnş. Müh. Proje Oto. Tic. A.Ş.

LPG dağıtıcı lisansı

17/04/2013 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

2

BP Gaz Anonim Şirketi

LPG depolama lisansı

25/04/2013 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

4036/1/1-1