3 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28636

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa-Osmangazi Kaymakamlığından:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Turklan-Bank A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 tarih ve 161 sayılı kararı ile red edilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2013 tarih ve 664 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45792 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/05/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3736/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hikmet Ersan Vakfı

VAKFEDENLER: Hikmet ERSAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2013 tarih ve E. 2013/147 K. 2013/188 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardımlar alanlarında ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmak ve yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-(ellibin)TL nakit

YÖNETİM KURULU : Erol ERSAN, Ergin ERSAN, Ercan ERSAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden artan mal varlığı vakfın amacına en yakın vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3737/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

- Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvuracak adayların öğrenim belgelerini ve askerlik durum belgelerini aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

İlanen duyurulur.

 

Birim Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Derece

Adet

İlanda Aranan Şartlar

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

3

1

Tarih alanında Doktora yapmış olmak.

Ortaçağ Tarihi alanında çalışmaları bulunmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Doçent

3

2

Orman Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Silvikültür alanında çalışmaları bulunmak.

3654/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. (Yönergeler) web sitesinde mevcut buşvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

ADET

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kardiyoloji

Profesör

2

Radyoloji

Profesör

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Acil Tıp

Doçent

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Nöroloji

Doçent

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

2

Plastik ve Rekons. ve Estetik Cer.

Doçent

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

 

 

 

EDEBİYAT  FAKÜLTESİ

 

 

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

Sosyal Hizmet Bölümü

Profesör

1

 

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

Besin/Gıda Hijyeni Teknolojisi

Profesör

1

Besin/Gıda Hijyeni Teknolojisi

Doçent

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslarası İkt.

Profesör

1

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Kelam

Profesör

1*

Hadis

Doçent

1

*Dini Otorite ve Epistemoloji alanında çalışmaları bulunmak.

3716/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 28.03.2013 tarihli ve E.2013/86 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 16.04.2013 tarih ve 3762 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3685/1/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 553573 YİBF nolu (İmalathane) inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Kemal ERTUNÇ (Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 20.03.2013 tarihli ve E: 2013/359 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Kemal ERTUNÇ (Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 16.04.2013 tarih ve 3761 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3685/2/1-1


Bursa-Osmangazi Kaymakamlığından:

Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bülent Hakan Tekin ve görevli Op. Dr. Zafer Başkan hakkında, 4483 sayılı Kanuna göre Osmangazi Kaymakamlığı tarafından verilen 21/9/2012 tarih ve 2012/81 sayılı Soruşturma İzni Verilmesine ilişkin karar, Müşteki Aydın Kaya’ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca ilanen tebliği olunur.

3687/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Serdar Akgül-Özel Tunalı Hilmi MTSK Müdürü

Direksiyon Eğitim uygulaması çalışmalarının direksiyon eğitim alanı ve akan trafik içerisinde kurs müdürlüğünce hazırlanan programa uygun olarak yapılmasını sağlamayıp kayıtsız kaldığınız.

İddiaları ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

3686/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.02.2013 tarih 74 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2013 gün 939/1830 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 2.Etap kapsamında oluşan 98240 ada 1,2,3 ve 4 nolu ada/parselleri kapsayan 90004/23 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3734/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 07.03.2013 tarih 82 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.04.2013 gün 941/1920 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 1.Etap kapsamında oluşan 95295/1,2,3,4,5 ve 6 nolu ada/parselleri kapsayan 90000/20 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3735/1-1


 

 


 

—————


 

—————

—————


Turkland-Bank A.Ş

Ekleri için TIKLAYINIZ