28 Nisan 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28631

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Askar Kültür ve Eğitim Vakfı. Kısa adı (ASKAREV) dir.

VAKFEDENLER: Hüseyin ASLAN, Mehmet Emir ASLAN ve Mehmet ASLAN

VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.2013 tarih ve E:2012/716, K:2013/83 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 27.03.2013 tarih ve 2012/716 E. 2013/83 K. sayılı tavzih kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Gaziantep 4. Noterliğince düzenlenen 24.01.2013 tarih ve 02936 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Fakir, düşkün ve muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak, devletin kamu hizmetlerine yardımcı olmak maksadıyla, her kademede sağlık, eğitim ve öğretim kurumları açmak, kurulmuş ve kurulacak eğitim ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak, orta ve yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara, Üniversiteye devam eden talebelere yurtlar yapmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000.-TL. (Yüzellibin Türk Lirası) ve Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karpuzlu Köyü, Ortatepe      mevkiinde kain tapuda N38A250 pafta, 111 ada, 127 parsel no ile kayıtlı, 29.000 m2 mesahalı, 100.000.- TL.değerindeki ½ payı.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3574/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır, öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklama

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

 

1

Havacılık Yönetim alanında Lisans/Yüksek Lisans ya da Doktora sahibi olması ve İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi tercih nedenidir.

3610/1-1