28 Nisan 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28631

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MADEN ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 26,55.- TL ile en çok 631.300,00.- TL arasında değişen; 15/05/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00.- TL en çok 63.130,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 47 grup eşya (Cam, Sac, Kayış, Kumaş, Mil yatağı, Koltuk kılıfı, Kuru öğütme sistemi, Nemlendirme sistemi, Kurdela, Oto Aksamı, Odun kağıt hamuru, Tank, Aksam, Araç koltuğu, Örme Makinası, Direksiyon mafsalı ve kolu, Fren ABS kiti, Cep Telefonu, Hafıza kartı, Kulaklık ve Rulman vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 16/05/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3544/1-1


MADEN ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden:

1 - İlimiz Merkez ilçesi Erkenez Çayı üzerinde bulunan dosyasında mevcut krokilerinde gösterilen aşağıda belirtilen 1 (a) grubu maden alanları 5 (beş) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale Kahramanmaraş İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 22.05.2013 tarihinde saat 14.00’ten itibaren yapılacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için:

A - Genel:

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgesini,

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirkülerini,

c) İşletme talep harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı (Maden Kanununun 16. Maddesi gereğince),

d) İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi).

B - Gerçek Kişiler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Noter tasdikli imza sirküsünü,

c) İlgisine göre ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

C - Tüzel Kişiler:

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

D - Ortak Girişim Olması Halinde:

a) İsteklilerin ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (B) ve (C) fıkralarında belirtilen belgeleri,

b) Ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

22.05.2013 tarihi saat 14.00’e kadar ilgisine göre yukarıda istenen belgelerle birlikte tekliflerini belge karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.

4 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 100,00 TL. karşılığında alabilir.

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

No

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Günü

Saat

1

90.540,29

3.363.407,47

672.681,49

22.05.2013

14.00

2

97.719,00

3.478.618,36

695.723,67

22.05.2013

14.10

3

99.840,16

3.419.963,58

683.992,71

22.05.2013

14.20

3419/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,28 TL ile en çok 322.944,37 TL arasında değişen; 09/05/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,33 TL., en çok 32.294,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kağıt, bambu eşyası, kompresör, transfarmatör, ferro manganezi, trafo, mutfak eşyaları, cep telefonu aparatları, muhtelif eşyalar vb. ....... cinsi 22 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 10/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3593/1/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 695,39 TL ile en çok 87.266,54 TL arasında değişen; 08/05/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 69,54 TL., en çok 8.726,65 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen fasulye, mısır, baklagil (Yem hammaddesi) vb. ....... cinsi 6 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 09/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3593/2/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: 09.04.2013 tarih ve 508 sayılı encümen kararı gereği, Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz 17 Eylül Mahallesi, 336 ada 10 parsel parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca “Ticaret Lejantı” fonksiyonuna haiz 60 Çift Yataklı,8 Tek Yataklı, 2 Kral Dairesi olmak üzere toplam 70 Odalı otel binası, müştemilatı ve çok amaçlı toplantı salonunun ihale şartnamesi hükümlerine göre yıllık kullanım bedeli (kira) üzerinden artırılmak suretiyle” Taşınmaz malın 1 aylık kira tahmini bedeli 55.770,00-TL’den (Otel Binası = 45.650,00-TL, Müştemilatı = 2.640,00-TL, Çok Amaçlı Toplantı Salonu = 7.480,00-TL) yıllık 669.240,00-TL , 10 yıllık tahmini kira bedeli 6.692.400,00-TL “olmak üzere 10 yıllığına kiraya verilerek işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihalesidir.

İhale Konusu Taşınmazın Cins ve Nitelikleri

Kiraya verilecek taşınmaz malın;

a - Tapu kaydı:

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Balıkesir

Bandırma

17 Eylül

Arsa

37

336

10

9683,95m2

 

b - Niteliği:

Zemin Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu:

Toplam Alan                       : 527,00m2

 

1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 Kat Otel Odaları:

Oda Sayısı                           : 68

• İki kişilik Oda Sayısı        : 60

• İki kişilik Oda Alanı         : 38 m2

• Tek kişilik Oda Sayısı       : 8

• Tek kişilik Oda Alanı        : 25 m2

 

8. Kat 2 Adet Kral Dairesi   :

Oda Sayısı                           : 2

Kral dairesi Oda Alanı         : 80 m2

 

Müştemilat Alanı                 :

Toplam Müştemilat alanı     : 1300 m2

 

Toplam Alan                       : 5620,50m2

İhale Tarih ve Saati:   İhalesi 14.05.2013 tarihinde Salı günü saat 15.00’da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda, Belediye encümenince yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya teklifin ihale komisyonunca haddi layık görülmemesi halinde ikinci ihalesi 21.05.2013 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlgili Müdürlük/Birim: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Memurluğu.

İlgili Adres                       : 17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 88/Bandırma

İlgili Telefon                     : (0266) 711 11 11 -1422

İlgili Faks                         : (0266) 711 11 32

İlgili E-Posta                    : gelirler@bandirma-bld-gov.tr

İhalenin Yapılacağı Yer    : Bandırma Belediyesi Encümen salonu.

İhale Türü:                        : Kiralama ihalesi.

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü.

Geçici Teminatı: Taşınmaz malın geçici teminatı 10 (on) yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü (yüzde üç) olup 200.772,00-TL’dir.

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 500,00-TL

İlan Metni: Teklifler 14.05.2013 saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümenine) verilecek veya Bandırma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Memurluğu’na iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu; isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 14.05.2013 saat 14.00’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esastır.

Tekliflerin teslimine ilişkin şartların yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk istekliye ait olacaktır. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve ihale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır. İstekli aşağıda istenen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası halinde sunmak zorundadır.

1 - Kanuni ikametgâhı olması.

2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

3 - 2013 yılı içinde verilmiş Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi

a - Gerçek kişi olması halinde Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu belirtir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4 - İmza Sirküleri vermesi:

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan genel kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarında yazılanlara göre temin edecekleri belge.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa istekliler adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6 - İsteklilerin Ortak Girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecek; ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7 - Muhammen bedel 10 yıllık kira bedeli olan 6.692.400,00-TL olup istekli tarafından bu bedelin %3’üne tekabül eden 200.772,00- TL geçici teminat verilecektir.

8 - İstekli tarafından, ihale tarihi olan 14.05.2013 tarihinden en çok bir hafta (yedi gün) öncesine tekabül eden tarih itibariyle vadesi gelip ödenmeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairesine vergi ve SSK prim borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alacakları belgelerin aslının veya noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi.

9 - İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz.

10 - Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Memurluğunda alınacak Yer Görme Belgesinin aslı.

11 - Taahhütname.

12 - Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belge.

İlan olunur.

3567/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                          Malzemenin Cinsi                           Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                   Tali Ocak Vantilatörü (3 adet)                1 Kalem

 

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: Yerli Yükleniciler için: Karadon ve Armutçuk Taşkömürü İşletme Müesseseleri işyerleri.

                                                            Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süresi başlayacaktır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslim süresi başlayacaktır.

                                                            Teslim süresi: 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.05.2013 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  920-TTK/1383

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Karekteristik eğriler (teknik şartname madde 2.3’e göre)

2 - Teklif edilecek vantilatörler için uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 gazlı ortamda çalışmaya uygun antigrizu imalat sertifikası ve CE belgesi teklifle birlikte verilecektir.

3 - Referans listesi.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.05.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3592/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf Usulü ile ayrı ayrı peşin olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 09.05.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Ada

Parsel

Plan Amacı

Alanı

(m2)

Hisse

(m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

  1

Altındağ

Feridunçelik

19307

9

Konut

170.00

170.00

38,250.00

1,147.50

14.00

  2

Altındağ

Feridunçelik

19307

10

Konut

165.00

165.00

37,125.00

1,113.75

14.02

  3

Altındağ

Feridunçelik

19255

1

Konut

317.00

317.00

71,325.00

2,139.75

14.04

  4

Altındağ

Feridunçelik

19365

11

Konut

240.00

240.00

54,000.00

1,620.00

14.06

  5

Altındağ

Feridunçelik

19370

3

Konut

204.00

204.00

45,900.00

1,377.00

14.08

  6

Çankaya

Osman Temiz

7469

1

Konut

787.00

706.00

494,200.00

14,826.00

14.10

  7

Etimesgut

Yeşilova

48620

2

Ticaret

5,928.00

5,928.00

2,964,000.00

88,920.00

14.12

  8

Gölbaşı

İncek

111273

20

Konut

1,516.00

1,516.00

606,400.00

18,192.00

14.14

  9

Keçiören

Uyanış

32941

5

 Konut

227.00

227.00

113,500.00

3,405.00

14.16

10

Keçiören

Uyanış

32936

19

 Konut

211.00

211.00

105,500.00

3,165.00

14.18

11

Keçiören

Uyanış

32953

2

 Konut

219.00

219.00

109,500.00

3,285.00

14.20

12

Keçiören

Uyanış

31336

10

 Konut

275.00

82.00

41,000.00

1,230.00

14.22

13

Yenimahalle

Ergazi

15303

1

Kül.Eğl.

2,550.00

2,550.00

739,500.00

22,185.00

14.24

14

Yenimahalle

Yuva

15312

1

Kül.Eğl.

1,762.00

1,762.00

475,740.00

14,272.20

14.26

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

3081/1-1