26 Nisan 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


PTT Genel Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünden:

Asya Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PTT Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 08 ve 09 Haziran 2013 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü Etlik Cad. No: 12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı ANKARA adresidir.

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, 2) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 3) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen en az dört yıl eğitim veren yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, 4) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir, 5) Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak, 6) ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 140 aday içerisinde bulunmak, (140. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir) sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, www.ptt.gov.tr adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait 0 312 3095150 no.lu telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden öğrenilebilir, "PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" ise www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir.

İlan olunur.

3287/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır.

A - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri,

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri,

Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Yabancı Dil Sınav tarihi ve saati daha sonra Üniversitemiz Web sitesinde ilan edilecektir. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. İlgili Fakültelere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

BİRİMİ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen-Edeb. Fak./ Ortaçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Fen-Edeb. Fak./ Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

2

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

Fen-Edeb. Fak./Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

3

2

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

Ziraat Fak./ Fitapatoloji

Yrd. Doç. Dr.

4

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fak./ Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

4

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fak./Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İlgili bölümde doktora yapmış olmak.

3554/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ahmet Nevzat Özgörkey Çevre ve Su Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Cemal ÖZGÖRKEY, Armağan ÖZGÖRKEY, Lale ÖZGÖRKEY, Özlem ÖZGÖRKEY.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/04/2013 tarihli ek kararı ile 22/02/2013 tarih, E.2012/389, K.2013/86 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: İzmir 21. Noterliğinin 08/08/2012 tarih, 20832 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 02/11/2012 tarih, 28446 yevmiye nolu ve 14/01/2013 tarih, 01431 yevmiye nolu tadil senetleri.

VAKFIN AMACI: Vakıf, çevre ve su konularında çalışmalar yapmak ve bu alanlarda eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3504/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bağcı-Sağlam Eğitim Kültür Sanat ve Yardım Vakfı (kısa adı BSV)

VAKFEDENLER: Savaş Bağcı, Zafer Sağlam

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/05/2012 tarih ve E.2012/211 K. 2012/190 sayılı kararı ve Yargıtay 18 Hukuk Dairesinin 07/03/2013 tarih ve E. 2012/12443 K. 2013/3193 sayılı ilamı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Ankara 60. Noterliğince düzenlenen 10/04/2012 tarih ve 10220 yevmiye nolu kuruluş senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 16/04/2012 tarih ve 10784 yevmiye nolu senedi

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Kültür ve sanat yoluyla geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak, Türk Kültür ve sanatını korumak ve geliştirmek, sanat yoluyla ulusal ve uluslararası platformlar oluşturarak kültür ve sanat alanındaki tartışmaları zenginleştirmek ve Türkiye’nin ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak, Tükiye’de doğal varlıkların ve ormanların korunması, iyileştirilmesi ve yenilerinin tesis edilmesi ile toplumda çevre bilincinin yükseltilmesi konularında çalışmalarda bulunmak, bilimsel aratırmaları desteklemek, spora ve eğitime katkıda bulunmak ve bu sayede toplumsal potansiyelin ortaya çıkmasını ve gelişimini sağlamak ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve gıda bankacılığı yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000.-(ellibin) TL nakit

VAKFIN ORGANLARI : Yönetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3505/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eği. ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor

--

Doçent

1

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Felsefe

İslam Düşüncesi

Profesör

1

1

--

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kad. Has. ve Doğum

Profesör

1

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.

3512/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir,) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)  birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arkeoloji

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

4

1

Akıllı araç sistemleri üzerine doktora yapmış olmak

 

Yrd. Doç.

3

1

Zeki öğretim sistemi üzerine doktora yapmış olmak

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

1

Kuantum kimyasal hesaplar ve yapı aktivite ilişkisi konusunda çalışmış olmak

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç.

5

1

Populasyon genetiği üzerine doktora yapmış olmak

FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

4

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Veterinerlik/Laborant ve Veteriner Sağlık

Yrd. Doç.

4

1

Veteriner cerrahi alanında doktora yapmış olmak

3507/1-1

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:

Aşağıda ismi ve yılı yazılı saymanlıklarla ilgili olarak Sayıştay Dairesince verilen ilam hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 69. maddesi gereğince sorumlular tarafından yapılan temyiz istemine ait dilekçenin bir nüshası Sayıştay Başsavcılığına gönderilmiş ve alınan karşılamalar ise ilgili sorumluların halen bulunduğu yer ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir. İlgililerin Sayıştay Başsavcılık karşılamalarını almak veya kendisine tebligatın yapılabileceği açık adresini bildirmek üzere ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği, aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

SORUMLUNUN

SAYMANLIĞIN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

Kırşehir Belediyesi Muhasebe Birimi

2009

Ömer TÜRK

Gerçekleştirme Görevlisi

Aşıkpaşa Mah. Şehit Ahmet Tozluklu Cad. Ezel Apt. No: 8 KIRŞEHİR

3510/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünden:

31.12.2012 dönemine ilişkin Bankamız finansal raporlarının yayımlandığı 20.04.2013 tarih ve 28624 sayılı Resmi Gazete’nin 115. sayfasında, Bankamız 31.12.2012 dönemi konsolide bilançosunun pasif kalemlerinin yerine sehven aktif kalemlerin ikinci kez yayımlandığı görülmüş olup, bu nedenle, Bankamız 31.12.2012 dönemi konsolide bilançosunun pasif kalemlerine aşağıda yer verilmiştir.

3374/1-1


Asya Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ