26 Nisan 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28629

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığından:


KANTAR BAKIM - ONARIMI VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TERAS ÜZERİ KISMİ 2. VE 3. KAT İLAVESİ İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünden:


SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ KADIBURHANETTİN MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ KALEARDI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


HAT EMNİYETİ İÇİN, OT VE ÇALI TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ - PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


66 ADET TEZGÂH ŞARTNAMELERİ DÂHİLİNDE, AÇIK ARTIRMA İHALE USULÜ İLE SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından SİVAS:


KARGO/KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ VE KABUL/TOPLU KABUL HİZMETLERİNİN YÜRÜTMESİ İÇİN 26 (YİRMİALTI) FİRMA İŞÇİSİ İLE 1 (BİR) KONTROL ELEMANININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van PTT Başmüdürlüğünden:


547 BAŞ REFORME SIĞIR AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE PARTİLER HALİNDE İHALESİ YAPILACAKTIR

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


DİZEL JENERATÖR SETİ TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


1007 KM’LİK DOĞAL GAZ BORU HATTININ AKILLI PİG İLE KONTROLÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


43 KALEM MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satış ihalesi yapılacaktır.

Kurum Adı                                :  Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı

Adresi                                        :  Ortakent Yahşi Beldesi, Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 110/A Bodrum / MUĞLA

Telefon No                                :  (252) 358 62 00

Fax No                                      :  (252) 358 62 04

Elektronik Posta Adresi             :  yaziisleri@ortakent-yahsi.bel.tr

İlgili Birim                                 :  Yazı İşleri Müdürlüğü

Madde 2 - İhalesi yapılacak olan taşınmazın ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir;

a) İli                                           :  Muğla

b) İlçesi                                      :  Bodrum

c) Mahallesi-Mevkii                  :  Yahşi Mahallesi - Kargı Mevkii

d) Pafta No                                :  N18c22c4a

e) Parsel No                               :  1158

f) Cinsi                                      :  Arsa

g) Yüzölçümü                            :  8.377,43 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) İmar Durumu                         :  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: T+K Tercihli Kullanım Alanı’nda kalmakta olup, konut, apart otel, butik tatil villası, pansiyon yapılması durumunda emsal:0.15 veya TAKS7KAKS:0.075/0.15, otel, butik otel veya tatil köyü yapılması durumunda emsal:0.30  dur.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

a) İhale Usulü                            :  İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı yer           :  Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 110/A PK.: 48420 Bodrum/MUĞLA

c) İhale tarihi ve saati                 :  09/05/2013, saat: 11:00

e) Son teklif verme

    tarihi ve saati                          :  09/05/2013, saat: 10:50

f) İhale Şartnamesi                     :  Yazı İşleri Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

g) Şartname Bedeli                    :  500 TL

h) Tekliflerin verileceği yer        :  Teklifler, Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

Madde 4 - İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli 4.194,327,87 TL (dört milyon yüz doksan dört bin üç yüz yirmi yedi Türk Lirası seksen yedi kuruş) geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden %3 oranında olup; 125.829,81 TL’ (yüz yirmi beş bin sekiz yüz yirmi dokuz Türk Lirası seksen bir kuruş) dir. (Satışa konu taşınmaz, iki yıldan daha uzun süredir Belediyemiz mülkiyetinde olduğundan KDV’den istisnadır)

İhale bedeli, ihale onayından sonra bir kerede ödenecektir. Satış bedeli (ihale kararının tebliğinden sonra) 10 gün içerisinde peşin ödenecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir.

Madde 5 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

İhaleye katılmak isteyen istekliler, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

a- Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi (ihale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içerisinde temin edilmiş olacak),

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve gayrimenkul satın alınmasına ilişkin yetki belgesi,

3) Teklif mektubu,

4) Geçici teminat,

5) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6) Taşınmaz için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı;

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

Madde 6 - 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

Madde 7 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur.

3418/1-1


KANTAR BAKIM - ONARIMI VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Kantar Bakım - Onarımı ve Periyodik Bakımları Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/48691

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan ve aşağıda adı ve çekeri belirtilen 38 adet muhtelif çekerleri olan kantarların, TS EN 45501 sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik Olmayan - Metrolojik Özellikler” standart’ına uygun olarak bakım-onarımının yapılması, pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük arayla kantarların toplam 304 adet periyodik kontrollerinin yapılması ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrolü ve ayarlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan kantarlar (Aşağıda belirtilmiştir.)

c) İşin süresi                           :  Kampanya öncesi tüm kantarların bakım-onarımı işinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren azami 60 (Altmış) iş günüdür. Ancak yüklenici iş programını 60 (Altmış) iş gününü aşmamak şartıyla her bir kantarın tesellüm tarihinden 15 (Onbeş) gün öncesine kadar bitirecek şekilde yapacaktır. Kampanya süresince kantarların periyodik bakımları Ilgın Şeker Fabrikası 2013/2014 pancar işleme kampanya süresince yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  09/05/2013 Perşembe günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

KANTAR ADI

BAKIM ONARIM ADEDİ

PERİYODİK BAKIM ADEDİ

ÇEKERİ (TON)

 Merkez

8

64

60

 Doğanhisar

2

16

30-40

 Doğrugöz

2

16

40

 Subatan

2

16

30-40

 Ulupınar

2

16

30-40

 Yeşilköy

2

16

30-40

 Çeltik

2

16

40

 Gökpınar

2

16

40-60

 Atlantı

2

16

40-60

 Kabacalı

2

16

30-60

 Kadınhanı

3

24

25-40-60

 Kolukısa

2

16

25-40

 Sarayönü

2

16

25-40

 Hacıfakılı

3

24

40-60

 Uzunbeyli

2

16

40

       TOPLAM:

      38 Adet

      304 Adet

 

3535/1-1


TERAS ÜZERİ KISMİ 2. VE 3. KAT İLAVESİ İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun Teras üzeri kısmi 2. ve 3. Kat ilavesi inşaatı işi için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “252 Sok. No: 41 Bayraklı/İZMİR” adresindeki Bölge Müdürlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 MAYIS 2013 günü saat 14.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüz Sistemler Yönetimi Birimi' ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30 MAYIS 2013 günü saat 14.00’da Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3515/2/1-1


SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ KADIBURHANETTİN MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Sivas ili Merkez İlçesi Kadıburhanettin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A) 405,76 m2 miktarlı 2111 ada 4 nolu parsel, B) 448,26 m2 miktarlı 2111 Ada 5 nolu parsel ve C) 493,19 m2 miktarlı 2111 Ada 6 nolu parseller ayrı ayrı satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle;

A. 2111 Ada 4 nolu parsel için 07.05.2013 günü saat 10.00 de,

B. 2111 Ada 5 nolu parsel için 07.05.2013 günü saat 14.00 de,

C. 2111 Ada 6 nolu parsel için 07.05.2013 günü saat 15.00 da

TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 2111 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerin her biri için geçici teminat miktarı 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 07.05.2013 günü

A. 2111 ada 4 parsel için saat 10,00’a,

B. 2111 ada 5 parsel için saat 14.00’a ve

C. 2111 ada 6 parsel için saat 15.00’a kadar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına her bir parsel için 100,00 TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

3113/1-1


SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ KALEARDI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Sivas ili Merkez İlçesi Kaleardı mahallesi sınırları içerisinde bulunan A) 358,85 m2 miktarlı 1270/2400 hisse (189,89 m2) 3233 ada 8 nolu parsel, B) 192,14 m2 miktarlı 712/2400 hisse (57,00 m2.) 3233 Ada 14 nolu parsel, C) 246,73 m2 miktarlı (tam) 3233 ada 15 parsel ve D) 256,40 m2 miktarlı 689/2400 hisse (73,61 m2 ) 3233 ada 17 parseller ayrı ayrı satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle;

A. 3233 Ada 8 Parsel için 09.05.2013 günü saat 09.30 da

B. 3233 Ada 14 Parsel için 09.05.2013 günü saat 10.30 da

C. 3233 Ada 15 Parsel için 09.05.2013 günü saat 14.00 de

D. 3233 Ada17 Parsel için 09.05.2013 günü saat 15.00 de

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu;

A. 3233 ada 8 nolu parselin geçici teminat miktarı 7.500,00TL

B. 3233 ada 14 nolu parselin geçici teminat miktarı 4.000,00TL

C. 3233 ada 15 nolu parselin geçici teminat miktarı 10.000,00TL

D.3233 ada 17 nolu parselin geçici teminat miktarı 5.000,00TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 09.05.2013 günü

A. 3233 Ada 8 Parsel için saat 09.30’ a

B. 3233 Ada 14 Parsel için saat 10.30’ a

C. 3233 Ada 15 Parsel için saat 14.00’ a

D. 3233 Ada 17 Parsel için saat 15.00’a kadar TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına 3233 Ada 8 ve 15 parseller için 100,00 TL. 3233 ada 14 ve 17 parseller için 50,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

3112/1-1


HAT EMNİYETİ İÇİN, OT VE ÇALI TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/49033

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol Müd.ne bağlı 17 Yol Bk. Onr. Müd.leri mıntıkasında, yol bakımı, seyrüsefer can ve mal emniyeti ile yangına karşı önlem için, toplam: 687.620 m2.lik alanda, ot ve çalı temizliği ile 10 cm (10 cm dahil) küçük bitkilerin kesilmesi ve sökme işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10/05/2013 T. Saat: 15.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 10/05/2013 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3304/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler ile 1 adet Landrover marka araç (Araç trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir.) kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, tır yer dorsesi, sondaj ve sondaj delgi makineleri, yağlı tip trafo, halat sarma makarası, çamur pompası, konteynır, bandaj teker mili, tren motoru, konveyör bant sistemleri, topraklı taban artığı teressubat nitelikli malzeme, panel sac, lastikli tank paletleri, ve dolgu lastikli tank tekerleri, kurşunlu pirinç bronz, tank palet takozları, mangan alaşımlı demir çelik, demir çelik talaşı, su tankeri, sondaj boruları, caraskal, tren bandaj tekeri, doğalgaz bağlantı parçaları, redüktör, yağ ve yakıt tankları v.b. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ                  İHALE SAATİ                    İHALE YERİ

07 MAYIS 2013                         14.00                      MERKEZ/ANKARA

14 MAYIS 2013                         14.00                      MERKEZ/ANKARA

21 MAYIS 2013                         14.00                      MERKEZ/ANKARA

28 MAYIS 2013                         14.00                      MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

3508/1-1


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ - PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİH/SAATİ

Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi  Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti

20.000 TL

3.000.000 TL

31 Mayıs 2013 / Saat 10:00

 

1 - “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti” işinin ihalesi; 31.05.2013 günü saat 10:00’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: 27 Aralık 2010 tarih ve 2010/T47 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 94 / 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre görevlendirilmesi yapılmış olan Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 29 Nisan 2013 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 20.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedeli olan (KDV Dahil) 20.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000.-TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 28. Maddesinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında (B Blok Kat: 3) İhale Komisyonu Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin ikinci bölümünde belirtilmiştir.

7 - Söz konusu Müşavirlik Hizmeti işi 6111 sayılı kanunun 133. maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir.

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

3549/1-1


3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımızın ihtiyacı olan 3 Fazlı Asenkron Elektrik Motoru temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013 / 51346

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1476) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

Güç (kW)

Devir (d/d)

Tipi

Gerilim

Bağlantı şekli

Adet

Açıklama

18,5

1450

180M4B

380/660 Δ/Υ

Ayaklı ( B3)

2

Kapak ve gövde döküm

75

1485

280S4

380/660 Δ/Υ

Ayaklı ( B3)

3

Kapak ve gövde döküm

7,5

1430

132M4

380/660 Δ/Υ

Flanşlı (A-B5)

2

Kapak ve gövde döküm

3

1400

100L4B

220 Δ/380 Υ

Ayaklı (B3)

3

Kapak ve gövde alüminyum

45

2960

225M2

380/660 Δ/Υ

Ayaklı flanşlı

(A-B35)

1

Kapak ve gövde döküm

55

2960

250M2

380/660 Δ/Υ

Ayaklı flanşlı (A-B35)

1

Kapak ve gövde döküm

75

985

315S6

380/660 Δ/Υ

Ayaklı ( B3)

5

Kapak ve gövde döküm

37

2960

200L2B

380/660 Δ/Υ

Ayaklı flanşlı (A-B35)

2

Kapak ve gövde döküm

2

1450

100L4A

220 Δ/380 Υ

Flanşlı (A-B5)

4

Kapak ve gövde alüminyum

 

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  28.05.2013 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 28.05.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3548/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle 1011 ada 1 no'lu parselde, 21.581,70 m2 arsa üzerinde, ihale Şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No; Niteliği, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı 320 Adet Konutun, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden açık Teklif usulü ile satışının yapılmasına karar verilmiş olup, ihale günü olan 07/05/2013 tarihli Salı günü saat 10.00'da Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.

2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 31/12/2013 tarihine kadar satışları yapılacaktır.

3 - Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.

4 - Söz konusu taşınmazların pazarlık ihalesi Haftanın Salı ve Perşembe günleri olmak üzere toplanmakta olan belediye Encümeni Toplantı Salonu'nda Saati 10.00'te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A) Nüfus cüzdanı sureti,

B) Kanuni ikametgâh belgesi,

C) Tebligat için adres beyannamesi,

D) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

F) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

G) İhaleye katılanın veya vekilinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

6 - Söz konusu konutların bedelleri peşin ve %50 peşin geriye kalan 01.01.2014 tarihinde başlamak üzere 24 (yirmidört) eşit taksitte ödenecektir. Taksitli satışlarda aylık %0,65 vade farkı uygulanacaktır

7 - Söz konusu konutlara (Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, Brüt Alanı (m2), Konut Tipi, Peşin Muhammen Satış Bedeli ile %50'si peşin 24 Ay Taksitli Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminatı) ait listenin Şartname ve eklerinde görülebileceği

İlan olunur.

3459/1-1


66 ADET TEZGÂH ŞARTNAMELERİ DÂHİLİNDE, AÇIK ARTIRMA İHALE USULÜ İLE SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından SİVAS:

1 - Şirketimizce, ekli listede cinsi, markası ve özellikleri belirtilen faal ve gayri faal durumdaki 66 Adet tezgâh şartnameleri dâhilinde, Açık Artırma ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 09/05/2013 tarihinde saat. 14.00'de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için ekli listede belirtilen geçici teminat alınacaktır.

4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Tezgah listesi www.tudemsas.gov.tr internet adresimizden temin edilebilir.

3448/1-1


KARGO/KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ VE KABUL/TOPLU KABUL HİZMETLERİNİN YÜRÜTMESİ İÇİN 26 (YİRMİALTI) FİRMA İŞÇİSİ İLE 1 (BİR) KONTROL ELEMANININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van PTT Başmüdürlüğünden:

Van PTT Başmüdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Merkez Müdürlüklerinde Kargo/Kurye dağıtım hizmetleri ve kabul/toplu kabul hizmetlerinin yürütmesi için 26 (yirmialtı) firma işçisi ile 1 (bir) kontrol elemanının çalıştırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013 / 53097

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Van PTT Başmüdürlüğü İskele Cad. Üçevler Mevki PİD Hizmet Binası -Van

b) Telefon ve faks                            :  Tel:0 432 222 24 30 - Faks :0 432 214 03 97

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  van_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Van PTT Başmüdürlüğüne bağlı İl ve İlçelerde Kargo/Kurye dağıtım hizmetleri ve kabul/toplu kabul hizmetlerinin 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar yedi aylık süre için 26 (yirmialtı) firma işçisi ile 1 (bir) kontrol elemanına yaptırılması işidir.

b) İşin süresi                                    :  01/06/2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Van PTT Başmüdürlüğü PİD hizmet binası İdari ve Sosyal İşl. Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  08/05/2013 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Teklif mektubu,

4.1.6. Geçici teminat,

4.1.7.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8. İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9. İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

4.1.10. Çalıştırılacak işçilere ücret, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer sosyal yardımların ödeneceğine dair taahhütname,

4.1.11. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İş deneyim belgeleri:

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.1.12. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2), (4.1.3), (4.1.4) ve (4.1.10)'da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Van PTT Başmüdürlüğü PİD hizmet binası İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Lütfi Şavur İş Merkezi Bellona Bitişiği PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünden (1. kat) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08/05/2013 tarihi, saat 14:30'a kadar Van PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğüne verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalem için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayıp, 16.05.2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

İlan olunur.

3571/1-1


547 BAŞ REFORME SIĞIR AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE PARTİLER HALİNDE İHALESİ YAPILACAKTIR

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin; 18 baş dişi, 529 baş erkek olmak üzere toplam 547 Baş Reforme sığır açık arttırma usulü ile partiler halinde ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale, 02.05.2013 Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 09.05.2013 Perşembe günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.

3 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Parti No

Miktar Baş

Irkı

Tahmini Canlı Ağırlık (Kg)

Muhammen Fiyatı (TL/Kg)

Muhammen Tutarı

Geçici Teminat %5

1

9

MUHTELİF

3820

6,00

22.920,00

1.146,00

2

9

MUHTELİF

3290

6,30

20.727,00

1.036,35

3

20

MUHTELİF

7600

8,00

60.800,00

3.040,00

4

20

MUHTELİF

6130

8,00

49.040,00

2.452,00

5

50

MUHTELİF

12250

8,50

104.125,00

5.206,25

6

50

MUHTELİF

10660

8,50

90.610,00

4.530,50

7

40

MUHTELİF

7940

9,00

71.460,00

3.573,00

8

50

MUHTELİF

9500

9,50

90.250,00

4.512,50

9

50

MUHTELİF

9230

9,50

87685,00

4.384,25

10

50

MUHTELİF

8970

10,00

89.700,00

4.485,00

11

50

MUHTELİF

8500

10,00

85.000,00

4.250,00

12

50

MUHTELİF

8030

10,00

80.300,00

4.015,00

13

50

MUHTELİF

7090

10,25

72.672,50

3.633,63

14

49

MUHTELİF

5310

10,50

55.755,00

2.787,75

TOPLAM

547

 

 

 

981.044,50

49.052,23

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, yukarıdaki listede belirtilmiştir.

Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’udur.

5 - İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

6 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin

T.C. Ziraat Bankası Ceyhan/ADANA şubesi TR30 0001 0000 1505 9943 7852 48 no’lu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 8.000,00 TL ve üstü teminatlar banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

7 - İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar

ANKARA) Ceylanpınar, Koçaş, Gözlü, Altınova, Karacabey, Anadolu, Malya, Sultansuyu, Ulaş, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmeleri ile İşletmemizde görülebilir.

8 - Hayvanların teslimi ihale onayı alıcıya bildirildikten sonra 7 gündür. Belirtilen zamanda alınmayan hayvanlar için her gün 10.00 TL Bakım ücreti ilave edilecektir. Bu süre 15 günü geçemez.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır

İlgililere ilanen duyurulur.

TLF: 0 322 648 40 58

Faks.: 0 322 648 42 17

3449/1-1


DİZEL JENERATÖR SETİ TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımızın ihtiyacı olan 1 Adet Dizel Jeneratör setinin temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/49808

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1 Adet Dizel Jeneratör Seti (Stand by Güç 990 kVA ile 1110 kVA aralığında olacaktır).

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  27.05.2013 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 27.05.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3458/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçe, Yeni Bosna Mahallesi, Şose Altı mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1 pafta, 533 parsel numaralı 11.747,50 m2 yüzölçümlü, hamtoprak vasıflı, imar planında kısmen yol, kısmen pasif yeşil alan, kısmen sanayi alanı olarak ayrılan taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale 08/05/2013 tarihinde Çarşamba günü saat 13:40’da Kütahya Defterdarlığı hizmet binası ihale salonunda yapılacaktır. Tahmini bedeli 3.524.250,00.- TL (Üçmilyonbeşyüz yirmidörtbinikiyüzelli Lira), geçici teminat miktarı ise 704.850,00.- TL (Yediyüzdörtbin sekizyüzelli Lira) ’dir. İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri ihale saati öncesinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

3424/1-1


1007 KM’LİK DOĞAL GAZ BORU HATTININ AKILLI PİG İLE KONTROLÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

1007 Km’lik Doğal Gaz Boru Hattının Akıllı Pig ile Kontrolü İşi, BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Açık İhale usulü teklif ile yaptırılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a) Adresi                                    :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

                                                     Eskişehir Yolu 23. Kg. Yapracık ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (312) 297 36 00 - (312) 299 83 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  ofaruk.durmus@botas.gov.tr

ç) İlgili Personelinin Adı,

    Soyadı/Ünvanı                       :  Ömer Faruk Durmuş

                                                     İkmal Müdürü

2. İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İş kapsamındaki BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hatları Güzergahı ve il sınırlarını gösterir Harita Teknik Şartname ekinde gösterilen, toplam 1007 km’lik doğal gaz boru hattının akıllı pig ile kontrolü işi

b) Teslim Süresi                        :  260 (ikiyüzaltmış) takvim günü

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü

                                                     Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  18/06/2013 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, (yok ise açıkça belirtilmelidir)

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. İsteklinin Yabancı İstekli olması durumunda Türkiye’ de temsilcisi olmak zorundadır. İstekli Türkiye Temsilcisi olan Firmayla ilgili aşağıdaki bilgileri İdareye sunacaklardır.

a) Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:……………………………………………………

b) T.C. Kimlik No:…………………………………………………………………..

c) Vergi Kimlik No:………………………………………………………………….

ç) Tebligata esas adresi:………………………………………………………..........

d) Telefon numarası:…………………………………………………………………

e) Bildirime esas faks numarası:……………………………………………………..

f) Bildirime esas elektronik posta adresi :

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İstekli tarafından, Teklif edilen bedelin en az % 60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek bir sözleşme kapsamında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde geçici veya kesin kabulü yapılmış yurt içi veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

b) Ayrıca istekli referans amaçlı olmak üzere , ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan asıl iş veya benzer işlerle ilgili olarak yaptığı hizmet alımlarıyla ilgili işlerin listesi ile (listede işin adı, kapsamı, boru hattı uzunlukları, müşterinin adı, ilgili personel isim ve telefon bilgilerini içermelidir) bu işlere ait Müşteri tarafından imzalı İş Bitirme belgelerini teklifi ekinde sunacaktır.

c) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklilerden; ihale konusu hizmetin uzmanı olan ve aşağıda özellikleri ve sayısı verilen teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olması şartı aranacaktır. İstekli bu özellikteki personeli hali hazırda bünyesinde çalıştırdığının belgesini teklif ekinde sunmak zorundadır.

 

PERSONEL TANIMI

ÜNVANI

SAYISI

DENEYİMİ

AÇIKLAMA

PROJE YÖNETİCİSİ

MÜHENDİS

1

5 YIL

ANAHTAR TEKNİK PERSOEL OLARAK ÇALIŞACAKTIR.

MÜHENDİS

MÜHNEDİS

2

3 YIL

SAHA VE DİĞER İŞLER

TEKNİSYEN

TEKNİSYEN

2

3 YIL

SAHA VE DİĞER İŞLER

 

4.2.3. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için kullanılacak olan Geometrik pig ve Akıllı Pig ekipmanlarının teknik özelliklerini gösteren belgelerin, ilgili cihaz ve ekipmanların ATEX Sertifikalarının, katalog ve/veya fotoğraflarının teklif ekinde sunulması gerekmektedir.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, 36 inch veya daha üzeri çaplarda Doğal Gaz, Petrol ve Petrol Ürünleri Boru Hatlarında İntelligent Pig (Akıllı Pig) yöntemi ile boru hattı gövdesinde meydana gelebilecek ve boru hattının bütünlüğü için tehlike oluşturabilecek tüm metal kaybı özelliklerinin, anomalilerin tespit edilmesi ve muayene çalışması sonrasında boru hattı arızalarının yerlerinin saptanması ve doğrulanmasını içeren çalışmalar kabul edilecektir.

5. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.1. Teklifleri yeterli bulunan birden fazla İstekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan İsteklilerden ilk teklif bedellerini geçmemek kaydıyla son teklifleri istenir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedeli 250 Türk Lirası olup, Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesine veya Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabına yatırılması gerekmektedir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 260 Türk Lirası doküman bedelini Vakıflar Bankası Bilkent Şubesi TR860001500158007292429682 no´lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi (götürü bedel) üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Anahtar Teslimi (götürü bedel) sözleşme düzenlenecektir.

İhale Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

3514/1-1


43 KALEM MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Servislerde kullanılacak olan 43 Kalem Malzemenin Teknik Şartname esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013/47161

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191     FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi             :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi      :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

MALZEMENİN ADI

MİKTARI

BİRİMİ

1

Elekrikli Yer Vinci

3

Adet

2

Elektrikli Vinç

3

Adet

3

Endüstriyel Yer Vinci

2

Adet

4

Mobil Vinç

2

Adet

5

Pehlivan Hidrolik Kriko

3

Adet

6

Trifor (1,5 tonluk)

4

Adet

7

Trifor (3 tonluk)

3

Adet

8

Hopçuk (1,5 tonluk)

5

Adet

9

Hopçuk (3 tonluk)

3

Adet

10

Elektrikli Vinç, Minifor (1 Tonluk)

2

Adet

11

Kriko (30 tonluk)

2

Adet

12

Basınç Kalibratörü

1

Adet

13

Kalorimetre

1

Adet

14

Spektrofotometre

1

Adet

15

Isıtıcı Tablo (Hot plate)

2

Adet

16

Etüv

1

Adet

17

Yoğunluk ve Özgül Ağırlık Ölçer

1

Adet

18

Sayac (Generatör için, Çift yönlü ve 0.2 Sınıflı)

3

Adet

19

Ultrasonik Debimetre

3

Adet

20

Sayac (İç İhtiyaç ve İkaz Trafosu için)

6

Adet

21

Elektrikli Somun Sökme-Sıkma Makinası

2

Adet

22

Argon Kaynak Makinası

2

Adet

23

Kaynak Makinası

6

Adet

24

Hidrolik Transpalet

3

Adet

25

Kaynak Ağzı Açma Makinası

1

Adet

26

Havalı Sepet Motoru

5

Adet

27

Somun Sökme Makinası 1/2"

6

Adet

28

Somun Sökme Makinası 3/4"

4

Adet

29

Tork Anahtarı

3

Adet

30

Hidrolik Tork Anahtarı

1

Adet

31

Metal Şerit Testere

1

Adet

32

Plazma Kesme Makinası

1

Adet

33

Dizel Kaynak Makinası

1

Adet

34

Makaslı Hidrolik Platform

1

Adet

35

Havalı Somun Sökme-Sıkma Tabancası 1"

1

Adet

36

Sütunlu Matkap

1

Adet

37

Punta Kaynak Makinası

1

Adet

38

Manyetik Matkap

1

Adet

39

Metal Şerit Testere

1

Adet

40

Su Jeti (Aparatları ile)

1

Adet

41

Lazerli Kayış-Kasnak Ayarı Cihazı

1

Adet

42

Yüksek Basınç Yıkama Pompası

1

Set

43

Elektrikli Şofben

6

Adet

 

b) Teslim yeri         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi        :  İhale konusu malzemelerin teslim süreleri aşağıdaki gibidir.

 

Kalemler

Teslim Süresi

13, 14, 15, 16, 17, 25 ve 43. kalemler

Sözleşmeyi müteakip 15 Takvim Günü

18 ve 20. kalemler

Sözleşmeyi müteakip 20 Takvim Günü

6, 7, 10, 11, 21, 23, 29, 35 ve 38. kalemler

Sözleşmeyi müteakip 30 Takvim Günü

24. kalem

Sözleşmeyi müteakip 35 Takvim Günü

22, 36 ve 41.kalemler

Sözleşmeyi müteakip 45 Takvim Günü

2, 3, 8, 9, 12, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40 ve 42. kalemler

Sözleşmeyi müteakip 60 Takvim Günü

30. kalem

Sözleşmeyi müteakip 75 Takvim Günü

1, 4, 5 ve 26. kalemler

Sözleşmeyi müteakip 90 Takvim Günü

 

3 - İhalenin            

a) Yapılacağı yer     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati     :  13.05.2013 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. Banka İban Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02

İhale Dökümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 13.05.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3284/1-1


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:

İşbu ilan 12.03.2013 tarihinde 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan,  11.04.2013 tarihinde yapılması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen “Kadın Sağlığı Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı”  ihalesine ilişkin ilanın devamı niteliğindedir.

İHALEYE DAVET

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

Kredi No: 7717-TU

Kadın Sağlığı Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı

İhale Referans No: SDSGRP/SAGEM/2013/TEKNİK HİZMET/URİ/002

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (Proje) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır.

2. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır) Firmanızı, Proje kapsamında Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle satın alınacak “Kadın Sağlığı Araştırmasına Yönelik Hizmet Alımı” için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Yaklaşık hizmet süresi dört (4) aydır.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, Teklif Sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir:

a. Teklif Sahibi en az son beş yıldır sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlarda çalışıyor ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine ve/veya ISO 20252 yönetim sistem belgesine sahip olmalıdır.  Son beş yıl olarak 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları esas alınacaktır.

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği yıllık cirosu ortalama 400.000,00 TL veya eşdeğeri olmalıdır.  Son 3 (üç) yıl olarak 2010, 2011 ve 2012 yılları esas alınacak, bu belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2013 yılı başından ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2012 yılı cirosuna dâhil edilecektir.

c. Teklif sahibi ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde ana Yüklenici firma olarak sözleşmelerden biri en az 400.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda 800.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri sözleşme bedeline sahip benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Bu deneyime ilişkin iş bitirme belgesi/belgeleri teklifle birlikte verilecektir.

d. Teklif sahibi görev tanımları ve asgari nitelikleri Teknik Şartnamede belirtilen bir Takım Lideri ile sayıları aşağıda belirtilen uzman personele sahip olmalı veya ihalenin kalması halinde bu personeli sağlayacağını taahhüt etmelidir.

Personel

Adet

Takım Lideri

1

Proje Müdürü

1

Veri Tabanı Uzmanı

1

İstatistik Uzmanı

1

 

e. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 100.000,00 (yüz bin) TL veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır.

f. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; yukarıda (a)’daki koşulları ayrı ayrı; (b), (c), (d) ve (e)’de ki koşulları ise müştereken sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin Lider firmasının: (b) maddesindeki ciro şartının en az %70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de en az birini yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

4. İhale dokümanları, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki IBAN No: TR42 0000 1001 0000 0350121014 numaralı hesabına banka havalesi yoluyla aktarılacak 50 TL (Elli Türk Lirası)   karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilir. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri aynı adresten ihtiyaç duydukları ilave bilgileri alabilir veya bu adreste ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

1. Kat Satın Alma Birimi Oda No: 101

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: 0312-585 68 31/32/34 - Faks: 0312-585 68 69

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 30.05.2013 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, en az 10,000 (on bin) TL bedelinde, teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte, yukarıda 4. paragrafta verilen adrese 30.05.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Geç gelen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir. Teklifler, aynı adresteki 5. kat toplantı salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda 30.05.2013 tarihinde saat 14:05’de açılacaktır.

6. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

3550/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 08.05.2013 Çarşamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedelleri; % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 18 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri,

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2

Niteliği

Muh. Bed. TL

Geçici Tem. TL

1

Fevzi Çakmak

M29A06B3C

32319

1

44.601,87

Arsa

8.250.000,00

247.500,00

2

Fevzi Çakmak

M29A06B3C

31202

3

44.712,36

Arsa

8.272.000,00

248.160,00

3443/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Alanı

Hisse Durumu

İmar Durumu

Cinsi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi Saati ve Usulü

1

DURHASAN

4983 ADA

7 PARSEL

1097.41 m2

TAM

TİCARİ

ARSA

1.500.000.00-TL+KDV

45.000,00 TL

13.05.2013

Saat 11:00

Açık Teklif Usulü

 

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 13.05.2013 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 2 - Nüfus kayıt örneği, 3 - İkametgah belgesi, 4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2013 yılına ait), 5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz 6 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

* Her taşınmaza ait İhale Şartnamesi, İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden temin edilebilir. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 10.05.2013 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

3420/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan imarlı aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 09.05.2013 tarihinde Saat:14.30 Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Mahallesi

M2 Fiyatı

İ. Tarihi

İ. Saati

Geç.

Teminat

1

665

7

8054

Arsa

İsmetpaşa

70.00 TL

9/5/2013

14.30

16.914,00 TL

3551/1-1