22 Nisan 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28626

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Belediyesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Baran Sağlık ve Eğitim Vakfı (BARANSEV)

VAKFEDENLER: İbrahim Halil Baysal, Ahmet Düşünür, Mehmet Muti Aksoy, Gürhan Güreser, Öner Yalın, Abdülkadir Göncü, Salih Güneş, Mustafa İlker Ethemoğlu, Zeki Mil.

VAKFIN İKAMETGAHI: Şanlıurfa 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/03/2013 tarihinde tavzih edilen 28.02.2013 tarihli 2012/253 Esas, K. 2013/107 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Şanlıurfa 3. Noterliğince düzenlenen 30.11.2012 tarih ve 52683 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, öğretim, kültür, sanat, çevre ve sosyal yardım gibi alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak bu alanlarda topluma yararlı hizmetlerde bulunmak, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, toplum ve bireyin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, toplumsal değerlerin korunması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak, ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak bu amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Şanlıurfa İli, Merkez ilçesi, Sırrın Mahallesi, 2202 ada, 10 parsel sayılı gayrimenkulün 13 nolu bağımsız bölümü ve 3.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3410/1-1


Aksaray Belediyesinden:

CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ ve REKREASYON ALANI

PROJE YARIŞMASI

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 7. Madde h bendi” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen ‘Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması’ 31.03.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yarışma Seçici Kurulu’nda; Danışman Jüri Üyesi olarak Nevzat PALTA (Aksaray Belediye Başkanı - Makine Mühendisi), Mehmet ÖZER (Belediye Meclis Üyesi – Mimar), Mehmet YARDIMLI (Belediye Meclis Üyesi – Mimar), Haluk Şahin YAZGI (Belediye Meclis Üyesi – İnşaat Mühendisi), Cemil BEKTAŞ (Park ve Bahçeler Müdür V. – Ziraat Mühendisi), Asli Jüri Üyesi olarak Prof. Dr. Hasan ŞENER (Yüksek Mühendis – Mimar (Jüri Başkanı)), Prof. Dr. Oğuz YILMAZ (Yüksek Peyzaj Mimarı), Prof. Dr. Kerim ÇINAR (Yüksek Mimar), Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri DÜLGERLER (Yüksek Mühendis – Mimar), Selami Demiralp (Peyzaj Mimarı), Yedek Jüri Üyesi olarak Nermin TİRBEN (Peyzaj Mimarı), Ayperi KABAKBAŞ (Mimar), Hakan BİLGİÇ (Mimar) yer almışlardır.

 Yarışma Kapsamında, Yarışma Raportörlüğü’nden 52 (elli iki) adet Yarışma Şartnamesi alınmıştır. Son proje teslim tarih ve saatine kadar, Yarışma Raportörlüğü’ne 28 (yirmi sekiz) adet proje teslim edilmiştir. Teslim edilen projeler Yarışma Seçici Kurulu tarafından 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda değerlendirmeye alınmış ve yarışma sonuçlandırılmıştır. Jüri Değerlendirme Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıda belirtilmiştir;

* Birincilik Ödülü:

   - Murat Z. Memlük (Ekip Başı) – Peyzaj Mimarı

   - Gökhan Aksoy – Yüksek Mimar

   - Mehmet Çıkrık – Peyzaj Mimarı

   - Sevgi Çalı – Peyzaj Mimarı

   - Seda Özçelik – Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:

   - Okan Mutlu Akpınar

   - Melike Soyal

   - Meral Cana Dai

   - Ekin Atalay

   - Özgül Öztürk

   - Erçin Karayün

* İkincilik Ödülü:

   - Oya Eskin Güvendi (Ekip Başı) – Mimar

   - Tuna Han Koç – Mimar

   - Sıddık Güvendi – Mimar

   - Barış Demir – Mimar

   - Gülşah Örs Demir – Yüksek Mimar

   - Ramazan Ayvaz – Peyzaj Mimarı

* Üçüncülük Ödülü:

   - Murat Bektaş (Ekip Başı) – Peyzaj Mimarı

   - Anıl İyidayanç – Peyzaj Mimarı

   - Mehmet Ufuk Ertem – Mimar

* Birinci Mansiyon:

   - Derya Ekim Öztepe (Ekip Başı) – Yüksek Mimar

   - Ozan Öztepe – Yüksek Mimar

   - Engin Aktaş – Yüksek Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:

   - Deniz Ekim Çubukçu – İç Mimar

   - Umut Sert – Mimar

   - Zsofia Török – Mimar

* İkinci Mansiyon:

   - İsmet Güngör (Ekip Başı) – Mimar

   - Burak Aktan – Mimar

   - Cansu Karadayı – Peyzaj Mimarı

* Satınalma:

   - Bayazıt Oğuz Ayoğlu (Ekip Başı) – Yüksek Peyzaj Mimarı

   - Zeynep Eraydın – Yüksek Şehir Plancısı

   - Onur Yüncü – Yüksek Mimar

   - Ahmet Demir – Peyzaj Mimarı

   - R. Aytül Özkan – Yüksek Mimar

Yardımcılar:

   - Halis Özkan – Ekonomist

   - Şeyma Uz – Peyzaj Mimarı

   - Pınar Şenlik – Peyzaj Mimarı

* Satınalma:

   - Nimet Aydın (Ekip Başı) – Yüksek Mimar

   - Kezban Düzdağ – Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:

   - S. Damla Bostancı – Mimar

   - Mürvet Şahin – Mimar

   - Ebru Öztürk Doğdaş – Mimar

   - Berkan Erkovan – Mimar

   - Esra Güven – Mimar

   - Yeliz Tunç – Mimar

   - Murat Turan – Mimar

   - Zehra Mercantaş – Mimar

* Satınalma:

   - Tarık Yaşar (Ekip başı) – Peyzaj Mimarı

   - Onur Kemal Kösedağ – Mimar

Yardımcılar:

   - Gülce Kantürer – Peyzaj Mimarı

   - Abdullah Akagündüz

Yarışma kapsamında değerlendirmeye alınan projeler 22 Nisan 2013 – 01 Mayıs 2013 tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda sergilenecektir. 27 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 13:30’da Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda Kolokyum düzenlenecektir. (Sergi ve Kolokyum için Yarışma Raportörlüğü’nden önceden bilgi alınması gerekmektedir.)

İlan olunur.

3404/1-1