20 Nisan 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28624

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AŞAĞIDA LİSTESİ VERİLEN MAKİNA VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Asal Havacılık ve Teknoloji Merkezi Anonim Şirketinden:


HAZIR KEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA ÇÖP KUTUSU ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3.667,00 M2 STOR PERDE (NÜETTE PERDE) ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1. KATEGORİ ATIK MADENİ YAĞ VE ATIK VARİLİN SATIŞI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Dicle Üniversitesi Kalkındırma Vakfından:


KURUMUMUZ İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF İHATA, RAMBLE, KAFES VE KÜMES TELİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bitez Belediye Başkanlığından:


KIZILAY DERNEĞİ ÖZEL TİCARET BORSASI HASTANESİNE HİZMET ALIMI

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AŞAĞIDA LİSTESİ VERİLEN MAKİNA VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

Asal Havacılık ve Teknoloji Merkezi Anonim Şirketinden:

1. Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen teçhizatlar kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S/N

TEÇHİZATIN TANIMI

MİKTARI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1.

AKÜLÜ EKLEMLİ PERSONEL TAŞIYICI PLATFORM

1 ADET

29 Nisan 2013

10:00

2.

AKÜLÜ FORKLİFT

1 ADET

29 Nisan 2013

11:00

3.

DİZEL JENARATÖR

1 ADET

29 Nisan 2013

14:00

 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ (İstanbul Cad. Elif Sok.: 4 İskitler/ANKARA) Lojistik Hizmet Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Asal Havacılık ve Teknoloji Merkezi A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi : THK Gökçen Havacılık İ.İ.

Tel    : (0 312) 303 48 00 / 260-263

3350/1-1


HAZIR KEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Hazır Kek Alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.05.2013 günü saat 11:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.05.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3325/1-1


3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARLARDA ÇÖP KUTUSU ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;

3 kalem muhtelif cins ve miktarlarda çöp kutusu,

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3371/1-1


3.667,00 M2 STOR PERDE (NÜETTE PERDE) ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;

3.667,00 m2 stor perde (nüette perde),

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3370/1-1


1. KATEGORİ ATIK MADENİ YAĞ VE ATIK VARİLİN SATIŞI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Kategori atık madeni yağ ve Atık varilin satışı kapalı zarf usulü açık arttırma ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  SOMA/MANİSA

b) Telefon ve faks                   :  0236 6131983      Faks: 0236 6128449-6133100

c) E-Mail adresi                      :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği türü ve miktarı        :  Teknik şartnamesindeki özelliklerine göre

b) İşin Süresi                          :  15 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. İhale Salonu Soma/Manisa

b) Tarihi ve saati                     :  09.05.2013 Perşembe günü saat 15.00

c) Dosya no                            :  SAT SEAŞ 13/48

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨ 20,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 20,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.05.2013 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. Ancak açık artırım sırasında yetkili bulunması zorunludur.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleriyle birlikte vermek zorundadır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olması halinde süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olarak alınacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilecektir.(Kısmi teklif verilen kalemin tamamını kapsamak kaydıyla.)

10.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

10.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

11 - Bu ihale ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3332/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Dicle Üniversitesi Kalkındırma Vakfından:

Mülkiyeti Dicle Üniversitesi Kalkındırma Vakfına ait Ankara İli Çankaya İlçesi Fidanlık Mahallesi, Ataç-1 Sokak, Gönenç Apartmanı No: 4/3 adresinde bulunan ve aşağıdaki muhammen bedeli, ihale günü ve saati belirtilen 1 adet gayrimenkul Açık Teklif Usulü (Artırma) ile peşin bedelle satılacaktır.

 

Sıra

No

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

m2

Muhammen

Satış Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Mesken

127

1059

14

112,66

180.000,00

5.400,00

3/5/2013

14.30

 

1 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği, tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - Gayrimenkulun satış ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.

b) Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa faks numarası.

c) İhaleye girecek isteklilerin, geçici teminatı yatırdıklarına dair banka dekontu veya en az ihale tarihi itibariyle 1 yıl süreli banka teminat mektubu vereceklerdir. (Nakit olarak teminat yatıracaklar; Dicle Üniversitesi Kalkındırma Vakfına ait Türkiye Vakıflar Bankası Dicle Üniversitesi Bağlı Şube nezdindeki TR150001500158007298312167 IBAN hesabına yatıracaklardır)

d) Vekâleten ihaleye katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü vermesi, gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin, ihaleye girmeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi ile şirket yetkilisinin imza sirküsü.

e) Tüzel kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi, isteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.

4 - İstenilen belgeler ihale saatine kadar Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde zarfın kapatılan yeri imzalanarak teslim edilecektir.

5 - Satılan gayrimenkulün bedeli peşin tahsil edilecek olup, satışa ilişkin her türlü vergi, resim, harç, KDV, tapu ferağı vb. giderler ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

6 - Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

7 - Dicle Üniversitesi Kalkındırma Vakfı ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

8 - Gayrimenkulün Fiziksek bilgileri, iç mekân bilgileri ve konum bilgileri idari şartnamede belirtilmiştir.

9 - İstekli, gayrimenkulü mahallinde görüp mevcut haliyle kabul ettiğini ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat veya onarım talep edemeyecektir.

İlan olunur.

3351/1-1


KURUMUMUZ İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF İHATA, RAMBLE, KAFES VE KÜMES TELİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/47502

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 77

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i              

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Malzemenin Cinsi                                    Miktarı m2

1

Ramble Teli 1,5 m².lik

5000 m2

2

Ramble Teli 2 m².lik

6000 m2

3

Ramble Teli 1 m².lik

7000 m2

4

Kümes Teli Altıgen Örgülü 1,5 mt

6000 m2

5

Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30)

12,000 m2

6

Köşebent Çerçeveli İhata Teli (2500x200)

230 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  13.05.2013 Pazartesi-saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1314029

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4 - 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4- 2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - ----------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13.05.2013 Pazartesi-saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3344/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bitez Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Bitez Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller 03.05.2013 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’de başlayacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler

Taşınmazlar Muğla İli Bodrum İlçesi Bitez beldesi Gündönümü Mevkii 131 ada 2 parselde bulunan Kavaklı Sarnıç Evleri Sitesi içerisinde yer almaktadır.

 

Sıra No

Cinsi-Tipi

Arsa Payı

Bağımsız Bölüm No

Geçici Teminatı

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

  1-

DÜKKÂN

40/3120

K ZEMİN 1

3.300,-TL

110.000,-TL

  2-

DÜKKÂN

40/3120

K ZEMİN 2

3.000,-TL

100.000,-TL

  3-

DÜKKÂN

40/3120

K ZEMİN 3

3.000,-TL

100.000,-TL

  4-

OFİS

40/3120

K 1. KAT 4

2.700,-TL

90.000,-TL

  5-

OFİS

40/3120

K 1. KAT 5

2.550,-TL

85.000,-TL

  6-

OFİS

40/3120

K 1. KAT 6

2.550,-TL

85.000,-TL

  7-

DÜKKÂN

40/3120

L ZEMİN 1

3.000,-TL

100.000,-TL

  8-

OFİS

40/3120

L 1. KAT 4

2.550,-TL

85.000,-TL

  9-

KONUT

60/3120

C ZEMİN 1

4.350,-TL

145.000,-TL

10-

KONUT

60/3120

C ZEMİN 2

4.350,-TL

145.000,-TL

11-

KONUT

60/3120

C 1. KAT 3

4.500,-TL

150.000,-TL

12-

KONUT

60/3120

C 1. KAT 4

4.500,-TL

150.000,-TL

13-

KONUT

60/3120

D ZEMİN 1

4.350,-TL

145.000,-TL

14-

KONUT

60/3120

D ZEMİN 2

4.350,-TL

145.000,-TL

15-

KONUT

60/3120

D 1. KAT 3

4.500,-TL

150.000,-TL

16-

KONUT

60/3120

D 1. KAT 4

4.500,-TL

150.000,-TL

17-

KONUT

60/3120

E ZEMİN 1

4.350,-TL

145.000,-TL

18-

KONUT

60/3120

E ZEMİN 2

4.350,-TL

145.000,-TL

19-

KONUT

60/3120

E 1. KAT 3

4.500,-TL

150.000,-TL

20-

KONUT

60/3120

E 1. KAT 4

4.500,-TL

150.000,-TL

21-

KONUT

60/3120

F ZEMİN 1

4.350,-TL

145.000,-TL

22-

KONUT

60/3120

F ZEMİN 2

4.350,-TL

145.000,-TL

23-

KONUT

60/3120

F 1. KAT 3

4.500,-TL

150.000,-TL

24-

KONUT

60/3120

F 1. KAT 4

4.500,-TL

150.000,-TL

25-

KONUT

60/3120

G 1. KAT 4

4.500,-TL

150.000,-TL

TOPLAM

97.950,-TL

3.265.000,-TL

 

MADDE 3 - İhalenin tarih ve saati : 03.05.2013 Cuma günü saat 14:00

İhalenin yapılacağı yer: Bitez belediyesi meclis salonu Bodrum/MUĞLA

İhale şartnamesi Bitez Belediyesi ilan panosunda ücretsiz görülebir veya 100.-TL (Yüz-TL) karşılığında Bitez Belediyesi Muhasebe Biriminden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesini almaları zorunludur.

İhale Bitez Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif usulü ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı ihale edilecektir. İhaleye ilan listesindeki sıralama takip edilerek saat:14.00’da başlanacak olup en son taşınmazın ihalesi yapılıncaya kadar devam edilecektir.

Gayrimenkul için takdir edilen muhammen ve geçici teminat miktarları belirtilmiş olup, ihale sırasındaki teklifler her gayrimenkul için belirlenmiş olan muhammen bedel üzerinden en az 1000,-TL ve katları olarak teklif edilecektir.

MADDE 4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

Gerçek Kişilerden,

1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

3) İmza sirküleri,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

5) İkametgâh belgesi,

6) Nüfus cüzdanı örneği,

7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişilerden,

1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

3) İmza sirküleri,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,

5) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi

6) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,

7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale dosya bedeli 100,00 TL dir.)

8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge

9) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen ortak girişim beyannamesi

Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

İhaleye girmek için istenen evraklar eksiksiz olarak dosyalanmış şekilde ihale başlangıç saatinde şahsen ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

MADDE 5 - Geçici teminat: Her gayrimenkulün muhammen bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınır. İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminatı ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmak zorundadır. Birden fazla ihaleye iştirak edecek katılımcı her bir taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatıracaktır.

MADDE 6 - İhale kararının onaylanmasına müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15(onbeş) gün içinde satış bedeli nakit olarak Bitez Belediyesi veznesine veya banka hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan her türlü vergi resim harç ve tapu masrafları alıcıya aittir. İhaleyi alan istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ihale bedelini süresi içerisinde ödemediği takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale fesh edilir.

MADDE 7 - İhale bedeli ve diğer yasal gideler tamamen ödendikten sonra  taşınmazların tapu devri gerçekleştirilecektir.

MADDE 8 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 9 - Bu ihalede 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve Maliye Bakanlığının Devlete ait taşınmaz mal satış trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliye yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

3349/1-1


KIZILAY DERNEĞİ ÖZEL TİCARET BORSASI HASTANESİNE HİZMET ALIMI

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş Sahibi İdarenin

a) Adı                                        :  Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi                                   :  Karakurt Mah Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / KONYA

c) Telefon Numarası                  :  0 332 351 41 00

d) Faks Numarası                      :  0 332 351 97 02

f) İlgili Personelin Adı Soyadı   :  Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Yemekhane Hizmet Alımı

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1-

Yemekhane Hizmet Alımı

3 Yıllık

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat: 08.05.2013 /10:00

b) İhale Dokumanı Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanemizden temin edilebilir.

c) Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3400/1-1