16 Nisan 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28620

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesinden:

Dışişleri Bakanlığından:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

YRD.

DOÇ.

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği

 

1

 

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Eğitim Yön.,Tef. Planl. ve Ekonomisi

 

1

 

İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. Öğretmen seçimi, Yükseköğretimde Planlama ve Değerler konularında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İktisat Bölümü

 

 

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

 

 

Uluslararası Finans konusunda çalışmış olmak.

İktsat Politikası

 

 

1

Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olmak

İktisat Teorisi

 

1

 

Mikrofinans konusunda çalışmış olmak.

Ekonometri Bölümü

 

 

 

 

Ekonometri

 

1

 

Makroekonomik modelleme konusunda çalışmış olmak.

Maliye

 

 

 

 

Mali İktisat

 

 

1

Tarımsal Destek Politikaları konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

 

1

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Genel Cerrahi

1

 

 

Peritonitde Lenfatik Blokajın Portal Sirkülasyonda Endotoksin miktarına, Nitrik Oksit Sentezine ve karaciğere etkisi üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

TOPLAM

2

5

2

 

3229/1-1


Üsküdar Üniversitesinden:

ÜNİVERSİTEMİZ'İN AŞAĞIDA BELİRTİLEN FAKÜLTELERİNE, 2547 SAYILI KANUN İLE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KADROLARA TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYESI ALINACAKTIR

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Okul öncesi Doktorasını tamamlamış olmak,

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Okul öncesi Doktorasını tamamlamış olmak,

Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak

Prof. Dr.

1

3230/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

I. Genel Bilgiler

(1) Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır.

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır.

(3) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 25’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(4) Sınavın yazılı aşaması, 18 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. Başvuru ve Sınava Katılım Şartları

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 18.05.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (18.05.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, coğrafya, psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, iletişim bilimleri, mühendislik bölümleri, yabancı dil bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak,

ç) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden KPSS yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70’ine doğru cevap vermiş veya sınavın yapıldığı tarih itibariyle son iki yıl içerisinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS/YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

d) 2011 veya 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının aşağıdaki tabloda farklı bölümler itibariyle belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).

(2) Farklı bölüm grupları itibariyle tahsis edilen kontenjan, gerekli KPSS puan türü ve asgari KPSS puanını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

 

MEZUNİYET GRUPLARI

KPSS PUAN TÜRÜ

ASGARİ KPSS PUANI

ATAMA YAPILABİLECEK KONTENJAN

YAZILI SINAVA KABUL EDİLECEK ADAY SAYISI

Uluslararası ilişkiler

Siyaset bilimi

Kamu yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye

Finans

36, 108

80

12

120

Hukuk

21

80

2

20

Tarih

Sosyoloji

Coğrafya

Psikoloji

Halkla ilişkiler ve tanıtım

Gazetecilik

İletişim bilimleri

108

80

4

40

Mühendislik bölümleri

6, 108

80

4

40

Yabancı dil bölümleri

108

80

3

30

TOPLAM

25

250

 

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. Giriş Sınavı Başvurularının Yapılması

Giriş sınavı başvuruları, 29 Nisan 2013 tarihinde başlayacak ve 10 Mayıs 2013 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

e) İlanda yer alan bölümlerin mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

f) Yabancı dil yeterliliğine ilişkin KPSS, KPDS/YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavı sonuç belgesi,

g) 40 TL sınav ücretinin Türkiye İş Bankası Dışişleri Bakanlığı Şubesi 4368 0034334 nolu Dışişleri Bakanlığı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

IV. Sınavın Aşamaları

(A) Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav aynı gün içerisinde yapılacak çoktan seçmeli ve klasik usulde olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.

(2) Çoktan seçmeli bölüm tüm adaylar için ortak düzenlenecek olup, Genel Kültür, Genel Yetenek, Genel Dış Politika konularından yöneltilecek olan toplam 80 sorudan oluşacaktır.

(3) Klasik usulde yapılacak bölüm, tüm adaylar için Türk Dış Politikası ile bağlantılı bir konuda yazılacak Türkçe kompozisyon (%50) ile yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet grupları itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin yabancı dile çevrilmesinden (%50) oluşacaktır.

(4) Yazılı sınav başarı sıralaması, adayların çoktan seçmeli ve klasik usulde yapılan bölümlerden 100 tam puan üzerinden aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacaktır.

(5) Yazılı sınavın çeviri kısmı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

(6) Yazılı sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak bölümler itibariyle yukarıda belirtilen kontenjanların dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

(7) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(B) Sözlü Sınav

(1) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puan ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması şarttır.

(3) Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

(5) Sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır.

(C) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(1) Her bir mezuniyet grubu için başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayılarının yarısını geçmemek üzere yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste de ilan edilir.

(2) Herhangi bir mezuniyet grubundan belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilir.

(3) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

Tel: (312) 292 2683, 2274, 2685

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

İlanen duyurulur.

3095/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 25. ve 23.maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Profesör

1

- Biyoetik araştırmaları ve Tıp Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak,

- Tıp doktoru olmak,

- Algoloji dalında uzmanlığı olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

- Mikrocerrahi alanında en az iki yıl yurtdışında bir mikrocerrahi merkezinde çalışmış olmak.

- Mikrocerrahi alanında uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmalar yapmış olmak.

- El Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olmak.

- Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

- Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

- Viroloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda Uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

- İç Hastalıkları uzmanlığının üzerine Geriatri Yan Dal ihtisasını tamamlamış olmak,

- En az beş yıldır "Geriatri Uzmanı" olmak,

- En az beş adet Geriatri ile ilgili olan ve SCI veya SCI-E kapsamlı dergide yer alan ve en az ikisinde ilk isim olan  “bilimsel makale” yayımlamak,

- En az beş adet Geriatri ile ilgili olan ve SCI veya SCI-E kapsamlı dergide yer alan "case report" yayımlamak,

- En az  iki adet “Bilimsel Araştırma Projesi”nde yer almış olmak.

Doçent

1

- Tıp Fakültesinden mezun olmak.

- İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

- Onkolojide gen tedavisi, immünoterapi ve meme kanseri üzerine yayın yapmış olmak.

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

REKTÖRLÜK

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1

34848 Maltepe-İSTANBUL

Tel: 0216 458 08 08

 

TIP FAKÜLTESİ

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1

34848 Maltepe-İSTANBUL

Tel: 0216 458 08 13

3211/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden:

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Aranan Nitelikler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Siyaset Bilimi

1

1

Profesör

Sosyal Bilimler ve Siyaset Biliminde Epistemoloji-Metodoloji ile Uluslaşma konularında çalışması olanlar.

 

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

85. Cadde No: 8    06100 Yücetepe/ANKARA

3172/1-1


Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek Erenköy Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen JX67317579 ve YX67317193 numaralı TIR karneleri kapsamı eşyanın varış/çıkış Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmemesinden kaynaklanan 18.000.-TL tutarındaki amme alacağı ile ilgili tebligat yazıları tüm aramalara rağmen ilgilisine tebliğ edilemediğinden, amme alacağının 1975 sayılı TIR Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Doğan mah. Cumhuriyet Cad. No: 59/b adresinde mukim Demirhan Ulus. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. adına ilanen tebliğ olunur.

3163/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

3 Nisan 2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de MARINEX GMBH firması hakkındaki yasaklama kararı, sehven 2. kez yayınlanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3144/1-1