11 Nisan 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28615

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Albaraka Türk Katılım Bankası:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadroya 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1 adet fotoğraf

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

2935/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; MYĞ/1642-2/24582 sayılı lisansında kayıtlı, Tatlıcak Mahallesi Umurlu Sokak No:23 Karatay/KONYA adresindeki tesise ait, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 17.08.2007 tarih ve 1/18 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın söz konusu idare tarafından iptal edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan  17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin  (e) bendinde yer alan  “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..”  halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Tatlıcak Mahallesi Umurlu Sokak No:23 Karatay/KONYA adresindeki tesise ait birinci sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3010/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/588 Esas sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3007/1-1

—————

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2007/560  Esas sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3008/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

Ankara Ticaret Odasına 08.02.1991 tarihinden itibaren 81317 Ticaret Sicil ve 30/3517 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN, Genel Müdürlüğümüz 7.Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2012/75146 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili olarak, l (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı Resmi Gazete’nin 04.10.2012 gün ve 28431 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Sözü edilen firma tarafından, Ankara 2.İdare Mahkemesinde "Bir yıl süre ile ihalelere geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması" istemi ile Bakanlığımız aleyhine açılan dava konusu işlemde; 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat almaksızın Mahkemenin 21.12.2012 tarih ve 2012/1594 sayılı kararı gereğince oybirliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, firma yönünden ihalelere katılmaktan yasaklanmanın kaldırılmasına ilişkin karar,  Resmi Gazete’nin 14.01.2013 tarih ve 28528 sayılı nüshasında yayınlatılmıştı.

Ancak, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına dair karar ile ilgili olarak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurulu tarafından verilen 24.01.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/515 sayılı kararı gereğince, “21.12.2012 tarihli ve 2012/1594 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine” karar verildiğinden, EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN hakkında verilen, 04.10.2012 ile 14.01.2013 tarihleri arasındaki 102 günlük yasaklılık süresinden sonra arta kalan 263 günlük yasaklılık süresinin bu kararın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren başlamak üzere uygulanmasına ait ilan Resmi Gazete’nin 25 Mart 2013 gün ve 28598 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Bu defa, EPSİLON İnşaat Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile sermayesinin yarısından fazla  hisseye sahip ortağı 10216182506 TC. Kimlik No.lu Çetin İNSAN hakkında verilen, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığına ilişkin, Resmi Gazete’nin 04.10.2012 gün ve 28431 sayılı nüshasında yayınlanan yasaklama kararı, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 29.03.2013 tarihli ve E.2012/1594, K:2013/590 sayılı kararı ile “Dava konusu işlemin İPTALİ”ne oybirliği ile karar verildiğinden firma ve ortağı yönünden ihalelere katılmaktan yasaklamanın kaldırılması gerekmektedir.

Duyurulur.

3038/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Son Başvuru Tarihi: 25/04/2013

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: 232 4888122

Hukuk Fakültesi:232 4888145

Fax:232 2792626

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Anabilim Dalı/Açıklama

Mühendislik ve

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

 

Profesör

1

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik ve

Bilgisayar Bilimleri

Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği

Hukuk Fakültesi

-

Öğretim Üyesi

(Prof/Doç. veya

Yrd. Doç. Dr.)

1

Devletler Kamu Hukuku

3044/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Albaraka Türk Katılım Bankası:

Ekler İçin TIKLAYINIZ


 

3043/1-1