5 Mart 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KÜL SİSTEMİ İÇİN TORBA FİLTRE İLE SANAYİ DİŞLİ YAĞI (M150) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAÇ KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ŞURUP ODASI VE CIP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli/RİZE


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:


TOPLAM 140 MİLYON ADET SAYISAL OYUN KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


140 MILLION PIECES OF GAME COUPON WILL BE PURCHASED BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE


FABRİKAMIZ İHTİYACI 82.212 KG. MUHTELİF PROFİL MALZEME – KARE MALZEME – SAÇ - SAÇ LEVHA - KÖŞEBENT ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


DE - E TİP ANA HAT LOKOMOTİF BODEN YAĞLAMA CİHAZI BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


380 KV.’LUK 3 FAZ (-14,5 KM) ÇARŞAMBA -TİREBOLU E.İ. HATTININ 67-97 NOLU DİREKLERİ ARASI DEMONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÜL SİSTEMİ İÇİN TORBA FİLTRE İLE SANAYİ DİŞLİ YAĞI (M150) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :     Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :     Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :     afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                       

A - a) Dosya No                                 :     2013/11

 b) Niteliği, türü ve miktarı                  :     KÜL SİSTEMİ İÇİN TORBA FİLTRE ALIMI 3400 ADET

c) Teslim yeri                                      :     EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                    :     Teslim Süresi en geç 90 gündür.

e) Şartname bedeli                               :     100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                           :     21/03/2013 Saat: 14.00

B - a) Dosya No                                 :     2013/12

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :     SANAYİ DİŞLİ YAĞI (M150) ALIMI 18.500 KG.

c) Teslim yeri                                      :     EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                    :     Teslim Süresi en geç 30 gündür.

e) Şartname bedeli                               :     100,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                          :     21/03/2013 Saat : 14.00

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :     EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer   :     Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                                  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                                  Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                                  Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1778/1-1


DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, “Batı Afrikaya (Senegal, Nijer ve Moritanya) Denizyolu Nakliye Hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, en az 225.000,00 TL (İkiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarfını en geç 21 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22 MART 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1834/1-1


TAÇ KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MAZLEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

TAÇ KAPAK

1.600.000.000 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22 MART 2013 günü saat 10:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1835/1-1


ŞURUP ODASI VE CIP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MAZLEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Şurup Odası ve CIP Sistemi

1 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 MART 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1836/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.100 ton yaş çay yüklemesi ve nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Şirinköy Köyü No: 27 Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Musadağı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Şirinköy No: 27 Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 olarak alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1862/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:

TCDD 5. Bölge Yol Müdürlüğüne bağlı Malatya-Baskil ve Sallar-Diyarbakır İstasyonları Arasındaki Konvansiyonel hatlarda Buraj, Regülatör ve Hat Stabilizatörü Makası Kiralanarak Yol tamiratının yapılması hizmet alımı işi Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2013/31150

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi      :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı : Malatya- Baskil ve Sallar-Diyarbakır İstasyonları Arasındaki Konvansiyonel hatlarda Buraj, Regülatör ve Hat Stabilizatörü Makası Kiralanarak Yol tamiratının yapılması hizmet alımı işi

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmı Teklife Açık, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 18.03.2013 Tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1861/1-1


TOPLAM 140 MİLYON ADET SAYISAL OYUN KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 80 milyon adet sayısal loto, 60 milyon adet süper loto oyun kuponu (toplam 140 milyon adet); kuruluşça hazırlanan termin programına, teknik şartnamesine ve numunesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç ve dış piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.- TL ) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları içiçe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.03.2013 günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren ENAZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1833/1/1-1

—————

140 MILLION PIECES OF GAME COUPON WILL BE PURCHASED BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE

140 million pieces of game coupon (80 million pieces game coupon of sayısal Ioto and 60 million pieces game coupon of super loto shall be purchased from domestic and foreign market for the need of MPİ by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, delivery schedule and with additional conditions concerning the tender.

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document's price (130.-TL) to any of our Office's Cashiers or our Office's bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned back to the bidder after opening all the bids. In case of complete cancellation of tender or withdrawal from order, the tender document's price shall be reimbursed to the relevant bidder.

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th articles except (d) of the commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office "III Nolu Satmalına Daire Başkanlığı" latest at 12:00 A.M. on 18.03.2013. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline, and since the samples provided by the bidders shall be inspected to find out whether the samples of the companies with no deficiency as regards to their outer envelope contents comply with the required conditions, the inner envelopes containing the bid price information shall not be opened till the end of this inspection. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidders, whose samples have been found appropriate with the required conditions, shall be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate shall not be opened and shall be returned to the bidders with all the other documents and samples. The opening date and time of the inner envelopes shall be declared to the bidders. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5. The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender

6. Bidders will bid for the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted.

8. This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the bid.

To be announced to all candidates.

1833/2/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI 82.212 KG. MUHTELİF PROFİL MALZEME – KARE MALZEME –SAÇ - SAÇ LEVHA - KÖŞEBENT ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2013/24124

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sivrihisar Caddesi No:195/C Tepebaşı/ Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası                :  0 222 230 27 39 (10 Hat) – 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)         :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi ( varsa )                       : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  82.212 KG. (37 KALEM) MUHTELİF MALZEMELER

 

Sıra

No

Malzemenin Cinsi ve Evsafı

Miktarı

Kg.

1

PROFİL MALZEME DIN 1026

UPN 80 x 6000 mm

520

2

UPN 100 x 6000 mm

1590

3

UPN 120 x 6000 mm

1610

4

UPN 140 x 6000 mm

4800

5

UPN 160 x 6000 mm

2820

6

UPN 200 x 6000 mm

1520

7

UPN 300 x 12000 mm

3330

8

PROFİL MALZEME DIN 1025

IPN 200 x 6000 mm

2360

9

IPN 260 x 12000 mm

3015

10

IPN 300 x 12000 mm

9755

11

IPN 380 x 12000 mm

8064

12

KARE PROFİL St.37 DIN 59411

80 x 80 x 4 x 6000 mm

56

13

SAÇ LEVHA

- 1,5 x 1500 x 3000 mm

212

14

- 2 x 1500 x 3000 mm

2826

15

- 2,5 x 1500 x 3000 mm

265

16

- 3 x 1500 x 6000 mm

2120

17

- 4 x 1500 x 6000 mm

565

18

- 5 x 1500 x 6000 mm

3532

19

- 6 x 1500 x 6000 mm

1695

20

- 8 x 1500 x 6000 mm

3390

21

- 10 x 1500 x 6000 mm

10600

22

- 12 x 1500 x 6000 mm

2545

23

- 16 x 1500 x 6000 mm

5655

24

- 20 x 1500 x 6000 mm

1415

25

- 25 x 1500 x 6000 mm

1765

26

BAKLAVALI SAÇ LEVHA

 - 3 / 4 x 1500 x 3000 mm

320

27

- 4 / 5 x 1500 x 3000 mm

710

28

- 5 / 6 x 1500 x 3000 mm

530

29

KÖŞEBENT st 37 DIN 1028

L 30 x 30 x 3 x 6000 mm

122

30

L 35 x 35 x 4 x 6000 mm

126

31

L 40 x 40 x 4 x 6000 mm

580

32

L 50 x 50 x 5 x 6000 mm

1695

33

L 60 x 60 x 6 x 6000 mm

325

34

L 65 x 65 x 6 x 6000 mm

355

35

L 65 x 65 x 6 x 8000 mm

284

36

L 65 x 65 x 7 x 6000 mm

1024

37

L 80 x 80 x 8 x 6000 mm

116

 

b) Yapılacağı yer    :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) İşin süresi           :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 7 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati     :  18.03.2013- Pazartesi – Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Tepebaşı/ Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. ( Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 –T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 18.03.2013 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihale için kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1743/1-1


DE - E TİP ANA HAT LOKOMOTİF BODEN YAĞLAMA CİHAZI BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/24494

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

   türü ve miktarı                        :  80 Takım DE - E tipi ana hat lokomotif boden yağlama cihazının bakım onarımı teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21/03/2013 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 21/03/2013 günü saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1746/1-1


380 KV.’LUK 3 FAZ (-14,5 KM) ÇARŞAMBA -TİREBOLU E.İ. HATTININ 67-97 NOLU DİREKLERİ ARASI DEMONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kVluk 3 Faz (-14,5 km) Çarşamba -Tirebolu E.İ.Hattının 67-97 Nolu Direkleri arası Demontaj Hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre (ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013/25549

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Samsun-Ordu Karayolu 9.Km. Atatürk Bulvarı PK: 133  55267 Tekkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  0362 266 81 40 – 0362 266 52 49

c) Elektronik posta adresi                    :  10grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı - Toplam 31 adet 380 kV. 3 Faz 3 Bundle 1272 MCM PHEASANT iletkenli, 96 mm² Koruma İletkenli ve OPGW Koruma İletkenli galvanizli demir direk ve tel demontajı

b) Yapılacağı yer                                 :  Ünye-ORDU ve Akçay-Terme-SAMSUN

c) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Samsun-Ordu Karayolu 9.Km. Atatürk Bulvarı PK: 133 55267 Tekkeköy/SAMSUN- Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  12.03.2013 Salı günü saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.10.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.10.2. Çevresel Yükümlülük ve İlkeler:

Yüklenici, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilen Enerji İletim tesisleri (EİT) (154 kV ve üzeri 5 km’den kısa havai hatlar, yer altı kabloları, aynı gerilim ve aynı uzunluktaki mevcut hat yerine yenileme şeklinde tesisi planlanan havai hatlar, tek başına tesisi planlanan Trafo merkezleri ile tevsiat işlemleri) için 2872 sayılı Çevre kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan ilgili yönetmeliklere uymakla, mer’i mevzuat uyarınca ilgili Kurum/kuruluşlardan gerekli izinleri almakla, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet etmekle yükümlüdür.

Çevre mevzuatı gereğince uyulması gerek yükümlülüklere, yüklenicinin uymadığının TEİAŞ/Çevre ve Orman Bakanlığı/İlgili Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk ve yükümlülük yükleniciye ait olacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 4.3.1 İsteklilerin tekliflerinde; "Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Listesi”ni (Standart Form-KİK025.3/Y) sunmaları gereklidir. Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler ise, aday veya isteklinin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalıştıklarına ve ihalenin anahtar teknik personel olarak çalıştıkları kişinin üzerinde bırakılması durumunda görev yaptıkları süre boyunca başka bir kişi bünyesinde çalışmayacaklarına ilişkin olarak "Anahtar Teknik Personel Beyannamesini" (Standart Form-KİK025.2/Y) vereceklerdir.

Anahtar Teknik Personel;

 

NO

ADET

POZİSYONU

MESLEKİ UNVANI

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

01

1

KOORDİNATÖR

Elektrik Müh. veya Elk-Elektronik Müh. veya İnşaat Müh. veya Makine Mühendisi

EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ

 

4.3.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/I ve D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 170,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180,00 Türk Lirası doküman bedelini VAKIFBANK/SAMSUN IBAN TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 no’lu banka hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ Samsun-Ordu Karayolu 9.Km. Atatürk Bulvarı PK: 133 55267 Tekkeköy/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir.

10 - Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilemez.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1736/1-1