4 Mart 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28577

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - Başvuruda istenilen belgeler

- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

- Fotoğraf (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

- Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

- Yayın Dosyası (Doçent kadrosu adayları 4 adet)

* Puanlı Yayın Listesi

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Doçent kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yaym Listesine Göre Sıralanmış)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı teknolojiler konusunda çalışmış olmak.

1798/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/12/2012 tarih ve 625 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2013 tarih ve 203 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi Ahimesut Mahallesi, imarın 46057/5, 46059/3 ve 46060/2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 04/03/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1796/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TSE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüzde istihdam edilmek üzere sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen lisans programlarından mezun, toplam 56 adet TSE Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Sıra No

Öğrenim Durumu

Kadro Unvanı

Görev Yeri - Alınacak Personel Sayısı

Kocaeli/Gebze

İstanbul/Tuzla

Ankara

Malatya

Gaziantep

Konya

Adana

Toplam

1

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

3

4

2

1

1

1

1

13

2

Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

4

1

-

 

-

-

-

5

3

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

TSE Uzman Yardımcısı

6

1

-

 

-

-

-

7

4

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

7

-

-

 

-

-

-

7

5

Biyoloji lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

3

-

-

 

-

-

-

3

6

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

2

-

 

-

-

-

2

7

Kimya Bölümü lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

4

1

-

 

-

-

-

5

8

Ağaç İşleri Endüstrisi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

-

1

 

-

-

-

1

9

Veteriner lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

1

-

-

 

-

-

-

1

10

Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

-

1

 

-

-

-

1

11

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

-

3

 

-

-

-

3

12

Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

-

1

 

-

-

-

1

13

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

TSE Uzman Yardımcısı

-

-

7

 

-

-

-

7

 

I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen lisans programlarından mezun olmak (Giriş Sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen lisans programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),

- Tablonun 1 ila 11. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-6,

- Tablonun 12. sırasında sayılan lisans programı için KPSSP-3,

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP-65, puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

6) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

7) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, 18 Mart 2013 - 5 Nisan 2013 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinden (www.tse.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formu ile mezuniyet belgesini, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gönderecek veya Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim ederek başvurularını yapacaklardır.

2) Adayın; aile bilgileri ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı anlatan kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişi başvuru formuna eklenecektir.

3) Adayların mezun oldukları lisans programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak lisans mezuniyeti ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 19/04/2013 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (www.tse.org.tr) temin edebilirler.

6) Adaylar, tabloda yer alan öğrenim durumlarına uygun illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 19/04/2013 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir.Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş kartı, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü giriş sınavı notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirler. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 10 gün içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kamuoyuna duyurulur.

1832/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, müracaat edemezler.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Yabancı Dil öğretimi alanında doktora yapmış olmak ve Avrupa Dil Portfolyosu konusunda çalışmaları olmak

1829/1-1

—— • ——

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Çevre Bilimleri A.B.D.

-

-

1

1

-

-

*Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında Doçentlik ünvanını almış olup, Tekstil Boyar maddelerinin Fungal renk giderimi ve Su kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Makine Müh. Mekanik A.B.D.

-

-

-

-

1

5

*Elektrostatik toz boya atıklarının geri dönüşümü konusunda doktora yapmış olmak.

1830/1-1