2 Mart 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hacı Bektaşi Veli Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı

VAKFEDENLER: Kemal KAYA, Mehmet Recep TİRYAKİ, Muharrem TANDOĞAN, Haydar MALÇOK, Necip KAYALI.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.02.2013 tarihli E: 2012/450, K. 2013/48 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 37. Noterliğince düzenlenen 25.12.2012 tarih ve 36878 yevmiye nolu vakıf senedi

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, Alevi ve Bektaşi kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerinin yaşatılması ve tanıtılması doğrultusunda sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, Çağdaş ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı Türk milletinin milli ahlaki manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşın görev ve sorumluluklarını bilen eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi eğitimli ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000 TL( Altmışbin)

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1729/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi - pafta, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil No: 47404) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 23.01.2013 tarihli ve E.2012/1643 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil No: 47404) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.02.2013 tarih ve 1081 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1745/1/1-1

—————

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarihli ve E.2012/811-K.2012/3041 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.02.2013 tarih ve 1082 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1745/2/1-1

—————

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 19.12.2012 tarihli ve E.2012/697-K.2012/1672 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.02.2013 tarih ve 1083 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1745/3/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri Kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına Şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Fakülte

Bölüm

Prof

Doç

Yrd. Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

1

 

İnşaat Mühendisliği Geoteknik Dalında, Arazi ve laboratuvar deneylerinde tecrübeli, geoteknik deprem mühendisliği konularında çalışmış ve doktora derecesini yurt dışında bir üniversiteden almış olmak

1775/1-1

—— • ——

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör ve Doçent alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ameliyathane Hizmetleri

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Anestezi

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Diyaliz

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Elektronörofizyoloji

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Odyometri

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İlk ve Acil Yardım

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Patoloji Laboratuar Teknikleri

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Perfüzyon Teknikleri

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Radyoterapi

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Tıbbı Görüntüleme Teknikleri

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Tıbbi Laboratuar Teknolojisi

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Yaşlı Bakımı

Profesör / Doçent

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

1831/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Doktorasının Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi alanında olması ve alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiş olmak.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış 6 takım bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusu Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Uzmanlık alanının ve yaptığı yayınların Uluslararası Göç, Kadın Çalışmaları, Türkiye iç ve Dış Politikası, Kimlik ve Kültür Araştırmaları, Siyasi ideolojiler konularında olması.

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL

1737/1-1


 

—————


 


 

1800/1-1

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————