22 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28567

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

PTT Genel Müdürlüğünden:

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 Adayların, başvurduğu bölüm/alanı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. İşaret İşleme ve Mikroişlemci Sistemleri alanında uzman olan adayların başvurması beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1455/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2012 yılı gayri safi geliri 701.904,90. TL. olan birinci sınıf Beyoğlu Onaltıncı Noterliği 12 Nisan 2013 tarihinde yaş tehdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile Doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği taktirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1475/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Prof. (Daimi)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

-

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampusu Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 3542421085

1438/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

3

1

Beyin temelli öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak, ilköğretim fen bilgisi eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

3

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktora ve çocuk gelişimi alanında doçentliğini almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Kedilerde sistosentez konusunda çalışma yapmış olmak.

Veteriner Hek. Temel Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Genital sistem ve erken gebelik dönemi ile ilgili histolojik çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilim.

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Veteriner mikrobiyolojide doçentliğini almış ve bakteriyel hastalıkların moleküler teşhis yöntemleri ile çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilim.

Patoloji

Doçent

1

1

Kanatlılarda çiçek hastalığı hakkında immunohisto kimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Hek. Temel Bil.

Anatomi

Doçent

2

1

Nervus vagus'un seyri ve dalları hakkında çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Atom tuzakları ve ambersob ile çalışmaları olmak.

Kimya

Organik Kimya

Doçent

3

1

İmidazol (1,2-) pirazın konusunda çalışmaları olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini yapmış ve çalışmaları olmak

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

3

1

Cds, Sns. yarı iletken ince filmler konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

Muhasebe alanında doçentlik unvanını almış ve maliyet, denetim ve finansal tabloların manipülasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

3

1

Hidrojelendirilmiş morf silisyum filmlerin optik katsayıları ve optoelektronik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Doçent

3

1

Polimetil metakrilat ve polistirenin biyosentetik polimerler, doğal ve sentetik biyobozunur polimerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1468/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Akademik Kadrolarına Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçentler alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim

Bölüm/ Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Doçent

1

- Doçentliğini Parazitoloji alanında almış olmak,

- Amoebiasis, leishmaniasis, giardiasis konularında SCI-EXPANDED kapsamında yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

- Hemşirelik Esasları dalında Doçent unvanı almış olmak,

- Kanıt Temelli Bakımı konusunda yetkin olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-

Doçent

1

- Tibia ve asetabulum kırıklarında ve hastalıkları konusunda en az beş adet SCI kapsamında bulunan dergi yayını yapmış olmak,

- En az 10 yıl süre ortopedi uzmanı olarak çalışmış olmak

 

BAŞVURU ADRESİ:

REKTÖRLÜK

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1

34848 Maltepe-İSTANBUL

Tel: 0216 458 08 08

 

TIP FAKÜLTESİ

Tel: 0216 458 08 13

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tel: 0216 458 08 56

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tel: 0216 458 08 47

1449/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

Ankara Ticaret Odasına 22.11.2011 tarihinden itibaren 305530 Ticaret Sicil ve 30/5925 Oda Sicil No.su ile kayıtlı IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Ankara Ticaret Odasına 31.01.2011 tarihinden itibaren 291589 Ticaret Sicil ve 30/5232 Oda Sicil No.su ile kayıtlı EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğünce 16.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan “2012/24046 İhale Kayıt Nolu Erdoğan Taş Ocağından Konkasörle Kırılmış Temel Malzemesi, Asfalt Mıcırı Temini (Yıkanması) ve Yol Boyu Depolarına Nakli Yapım işi”nde İş Ortaklığında teklif mektubunu IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Şirket Müdürü, EFEOĞLU Grup Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi adına ise vekil olarak imzaladığı tespit edilen 27857268308 kimlik no.lu Gökay YILDIRIM’a, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1(Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı Resmi Gazetenin 25.07.2012 gün ve 28364 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Bu defa, adı geçen İş Ortaklığının, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü kayıtlarına 06.02.2012 tarihinde giren dilekçesi gereğince, 2012/30426 İKN’lı işle ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 28.05.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2298 sayılı kararı ile, “4734 sayılı Kanunun 54.maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddi” üzerine, “Sözü edilen Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan, “Bir yıl süre ile ihalelere geçici olarak katılmaktan yasaklanma cezası”nın Ankara 2.İdare Mahkemesinin 19.07.2012 tarihli ve 2012/985 sayılı kararı ile firma yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, bu karar gereğince 2012/24046 İKN’lu işle ilgili olarak verilen yasaklama kararının da firma yönünden durdurulmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

1459/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aytaç Eruz Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/09/2008 tarihinde kesinleşen 18/10/2007 tarih ve E: 2006/302, K: 2007/241 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1462/1-1

—————

Trabzon Çevre Koruma Vakfı Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/02/2013 tarihinde kesinleşen, 26/12/2012 tarih ve E: 2012/398, K: 2012/379 sayılı ilamına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1463/1-1

—————

Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/01/2013 tarihinde kesinleşen 19/09/2011 tarih ve E: 2011/191, K: 2011/327 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1464/1-1

—————

Şırnak İli Çevre Koruma Vakfı, Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2012 tarihinde kesinleşen 18/04/2012 tarih ve E: 2011/7, K: 2012/137 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1465/1-1


 


 


 


 

—————


 

—————


 


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Felsefe

Sistematik Fels. Mantık

 

 

1

3

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

 

1

4

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

1

 

3

Matematik

Analiz ve Fonk. Teorisi

 

 

1

1

Sosyoloji

Sosyometri

 

 

1

4

Tarih

Yakınçağ Tarihi

 

 

1

1

Tarih

Türkiye Cum. Tarihi

 

 

1

5

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

 

 

1

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

 

1

 

1

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

2

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

1

 

2

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

5

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

2

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

 

3

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

1

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Tarihi

 

1

 

1

İktisat

İktisadi Gel. ve  Ulus. İkt.

 

 

1

4

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

1

İşletme

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

1

 

1

Siyaset Bil. Ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

 

1

 

1

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

 

 

1

5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Gazetecilik

Bilişim

 

1

 

2

Halkla İlişkiler ve Tan.

Halkla İlişkiler

 

 

1

5

Radyo-Tv. Ve Sinema

Fotoğrafçılık ve Grafik

 

 

1

4

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

 

1

 

3

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

4

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

1

 

1

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

1

 

1

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

 

1

4

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Makine Teo.Sis.Din.Kont.

 

 

1

4

Makine Mühendisliği

Mekanik ve Mak. Elem.

1

 

 

1

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1

 

1

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

4

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojileri

 

 

1

5

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

 

1

5

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

 

1

5

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizy. ve Rehab.

 

1

 

2

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

3

Sağlık Kurumları Yön.

Sağlık Sistemleri Yön.

 

1

 

1

1498/1-1