20 Şubat 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28565

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Hatice Ayşen BAYAZIT TELERİ

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2012 tarih ve 60438742/903/34779 sayılı yazısında hakkınızda düzenlenen 23.11.2012 tarihli ve 15/17 sayılı Disiplin Soruşturma Raporunda; DMK'nun 125 Maddesi A/a bendi gereğince "uyarma" cezası ile cezalandırılmanız teklif edildiğinden konu ile ilgili savunmanız istenmiştir. DMK’nun 130. Maddesi gereği Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Bakanlık Müsteşarlık Makamına intikal ettirilmek üzere 7 gün içerisinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne savunmanızı vermeniz, aksi halde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız;

İlanen duyurulur.

1393/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Yunus VATANSEVER hakkındaki 14.03.2007 tarihli E: 2001/149, K: 2007/64 sayılı 14.05.2007 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu aracın hak sahibine iadesine karar verilmiş iadesine karar verilen araç için Yunus VATANSEVER isimli şahsın Müdürlüğümüze müracaatı için tebligat çıkarılarak, tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 sayılı yasanın 28. ve 31 maddeleri gereğince ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince, iadesine karar verilen aracın tebliğ tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur.

1367/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Etimesgut İlçesi, Elvan Yeni Çevre Otoyolu Kavşağı Güneybatısı, imarın 47597 ada 1,2,3 sayılı parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” istinaden 3194 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince 85247’nolu parselasyon planı Belediye Encümenimizin 25.12.2012 tarih ve 1146/2257 sayılı kararıyla tasdik edilmiştir.

İlanen ilgililere duyurulur.

85247 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller:

Ayyıldız Mahallesi, imarın 47597 ada 1,2,3 parseller.

1283/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

Birimi ve Bölümü

Anabilimdalı veya Alanı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

 

1331/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ANKARA YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.743.306,69.-TL.

2-

BEYOĞLU OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ

843.686,80.-TL.

3-

İZMİR DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

742.256,01.-TL.

4-

İZMİR YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ

909.969,64.-TL.

5-

KADIKÖY ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

921.765,06.-TL.

6-

MERSİN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.196.656,95.-TL.

7-

ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.280.029,83.-TL.

8-

ÜSKÜDAR ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

931.502,27.-TL.

1423/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi: Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

Not:  - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

         - ( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

         - (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

         - (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

         - (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

         - (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ALANI

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Palinoloji konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

Karadeniz ağızları konusunda çalışmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

1335/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ankara Sanayi Odası Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Abidin ALTINTAŞ, Ahmet ERŞAMLIOĞLU, Ahmet KAYA, Ahmet Mithat ERTUĞ, Ahmet Turan EROĞLU, Ahmet YILDIRIM, Akman KARAKÜLAH, Aksan Kardan Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ali Cüneyt BİROL, Ali Teoman AKIŞ, Ayhan BOZKURT, Aytaç Muhittin DİNÇER, Berat DARÇIN, Bora AYNAGÖZ, Bülent BAYRAM, Bünyamin ERYILDIRIM, Cafer Tekin İPEK, Celal KOLOĞLU, Celal SEVER, Altıntaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Edip İrfan KILIÇASLAN, Edip Yaşar ALIÇLI, Emin Uğur YAVUZ, Engin KOCA, Ercan ATA, Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman İmalat İnşaat Oto Alım Satım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Efor Makine San ve Dış Tic. Ltd. Şti, Ergin ŞENTÜRK, Ertan ORBAY, Diktaş Soğutma A.Ş., Eşref YILMAZ, Fahrettin KÜRKLÜ, Gürsel ÖZBAY, Hakkı YILDIRIM, Ermaksan Makine Dişli Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Halit ERYİĞİT, Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hüseyin KURBAN, İba Kimya San. ve Tic. A.Ş., İsmail ÇELİK, İsmail GÖKDOĞAN, Kadir DOĞANLAR, Kadir KAPUSUZOĞLU, Kazım ERİŞ, Mikropor Mak. San. ve Tic. A.Ş. Yiğit Akü Malz. Nak. Tur. San ve Tic. A.Ş, Mehmet Akif TEMELLİ, Mehmet ARSLAN, Mehmet Cahit SIRIŞ, Mehmet Derya GÜNEŞ, Mehmet DOĞANLAR, Mehmet Ali ÖZBOZKURT, Mehmet Hakkı ŞANAL, Mehmet Niyazi AKDAŞ, Mehmet Nurettin ÖZDEBİR, Mehmet ÖZBEK, Mehmet ÖZKAN, Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN, Mehmet YALÇINDERE, Mehmet Zayid POYRAZ, Mete ÇAĞLAYAN, Mete ÖZYÖRÜK, Mithat YENİGÜN, Murat YAKIN, Myer Filtre ve Oto Yedekleri San. ve Tic. A.Ş., Hidroan Ankara Hidrolik Makine San. Tic. Ltd.Şti, Aymak Kırma Eleme Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti., Mustafa BOZKURT, Mustafa ÇELİKTEN, Mustafa Feridun HABOĞLU, Serdar Plastik San. Ve Tic. A.Ş., Mustafa Sözer ÖZEL, Muzaffer AKSU, Namık TANIK, Necati ÜNAL, Nursel Baymaz, Nurten Nalan ALKAN, Osman KOÇAK, Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ömer Tanır ARTUKMAÇ, Önder BÜLBÜLOĞLU, Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU, Recep KÖKSAL, Mehmet Renan GÖKYAY , Rıza DİLBER, Sadık ŞEREFOĞLU, Sait ULUSOY, Küçükpazarlı Kardeşler Kalıp ve Makine Sanayi Limited Şirketi, Serdar AKSÖZ, Seyit ARDIÇ, Şaban DEMİRBÜKEN, Elsan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alfa Döküm ve Makine İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti, Serafettin CECELİ, Tacettin TÜRELİ, Erkunt San. A.Ş. Turan DEĞİRMENCİ, Mehmet Turan EMEK, Yakup USLU, Yılmaz KAYAASLAN, Yunus ERTEKİN, Yusuf SÖYLEMEZ, Yusuf TEREYAĞOĞLU, Zeynep KÜRKLÜ,

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/02/2013 tarih ve E: 2013/12, K: 2013/39 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 54. Noterliğince düzenlenen 21/01/2013 tarih ve 2624 yevmiye nolu vakıf senedi,

VAKFIN AMACI: Vakfın eğitim hizmetlerinden yararlananları, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik, ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, hüner sahibi ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Her kademede ve özellikle teknik ve mesleki eğitim veren orta ve yüksek öğretim kurumları kurmak ve buralarda eğitim ve öğretim yaptırarak genç nesillerin çağdaş teknolojiye hakim, bilgi ve teknoloji üretebilen, uluslararası düzeyde rekabete hazır, doğaya karşı sağduyulu kişiler olarak yetiştirmek,

VAKFIN MAL VARLIĞI : 9.280.000.-TL Nakit

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1395/1-1

—————

Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş. Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gediz Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.02.2013 tarihinde kesinleşen 06/03/2012 tarih ve E: 2010/454, K: 2012/90 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

1394/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Doçent kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Muhasebe ve Denetim Prog.

Profesör

1

 

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Türkçe Konuşma için Optimum Temel Tanım Fonksiyonlarının Belirlenmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No: 2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

1400/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

 

 


1 (Bir) Takım

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                 

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

 

 

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

 

 


1 (Bir) Takım

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren

15 (onbeş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi, Biyoloji ve Hayvan Sistematiği Alanlarında Çalışmış Olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Coğrafya Eğitimi ve Beşeri Coğrafya Alanlarında Çalışmış Olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Farmasotik Botanik

Yardımcı Doçent

1

3

Doğu Anadolu Bölgesinde Bitki Popülasyonlarının İstilacı Özellikleri Üzerine Çalışmış Olmak.

Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

3

Siklooksigenaz ve Paraoksanaz-1 Enzimi Üzerine İlaçların Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

3

NMR, IR, Kiral HPLC, Doğal Ürün Bileşikleri Üzerine Çalışmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

3

Yöneticilerin Kişisel Değerleri Üzerine Çalışmış Olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

3

Sanal Topluluk Sosyolojisi Üzerine Çalışmış Olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

3

Hisse Senedi ve Etkinlik Üzerine Çalışmış Olmak.

1332/1-1


 

—————


 

—————

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

               COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  17.05.2011

Başvuru No                         :  C2011/033

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe adı

Başvuru Sahibi                    :  Niksar Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Çepnibey Mah. Eski Toptancı Sebze Hali Kümesi No. 41 Niksar TOKAT

Ürünün Adı                         :  Ceviz

Coğrafi İşaretin Adı            :  Niksar Cevizi

Coğrafi Sınırları                  :  Tokat İli Niksar İlçesi

Kullanım Biçimi                  : Etiketleme

 

niksar cevizi 2

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri :

Niksar Cevizinin diğer cevizlerden farklı olmasına yol açan en önemli nedenler yöreye özgü nitelikler taşıması, tüketim ve gıda endüstrisinde aranan üstün özelliklere sahip olmasıdır.

Niksar cevizinin Niksar coğrafyası ile özdeşleşmesine neden olan faktörler; bölgeye özgü ekolojik koşullarda sulama suyu kalitesinin yüksek olması, topraklarının kirlenmemiş ve organik tarım için elverişli olması, çiçeklenmeden meyve hasadına kadar geçen dönem içinde uygun iklim koşullarına sahip olması, Niksar ilçesinde yetiştirilen cevizlerin genetik olarak meyve kalitelerinin çok yüksek olmaları, Niksar Cevizini değerli kılan özelliklerdir.

Damak tadı ve kalite olarak diğer bölge cevizlerinden farklı olan Niksar Cevizi %65 yağ oranı ile ön sıralardadır.

 

Aşağıdaki tabloda seçilen ceviz tiplerinin yağ asidi kompozisyonları görülmektedir.

Molekül Yapısı

C14:0

C15:0

C16:0

C16:1

C17:0

C17:1 cis-10

C18:0

C18:1n9t

C18:1n9c

C18:2n6t

C18:2n6c

C18:3n6 g

Yağ Asidi

Myristic

Pentadecanoic

Palmitic

Palmiteloic

Heptadecanoic

Heptadecenoic

Stearic

Elaidic

Oleic

Linoleaidic

Linoleic

Linolenic

Seleksiyon Adı

60 NVG 2

0,031

-

7,116

0,074

0,047

0,374

2,146

-

18,412

-

59,010

0,052

60 NG 7

0,022

-

6,653

0,069

0,048

0,365

2,288

0,028

12,828

-

65,520

0,052

60 NVG 10

0,026

-

6,982

0,066

0,264

0,232

2,874

0,011

16,744

-

59,169

0,056

60 NG 32

0,031

0,023

7,585

0,084

0,052

0,301

1,941

0,027

12,426

0,023

64,696

0,053

60 NV 44

0,026

-

6,693

0,067

0,048

0,337

2,091

0,024

17,042

-

60,430

0,054

60 NV 58

0,030

-

6,610

0,072

0,046

0,319

2,006

0,025

17,303

0,011

61,986

0,048

60 NV 59

0,028

0,011

6,098

0,071

0,051

0,336

1,927

0,011

24,285

0,022

57,556

0,039

60 NVG 61

-

-

5,962

0,072

0,050

0,272

1,795

-

25,655

-

56,397

0,040

60 NV 81

0,027

-

7,139

0,066

0,052

0,455

2,529

-

17,987

-

59,542

0,050

60 NV 84

0,032

0,021

6,766

0,097

0,051

0,286

1,943

0,028

16,877

0,011

62,547

0,047

ORT.

0,025

0,018

6,735

0,074

0,072

0,324

2,154

0,016

17,923

0,007

60,805

0,049

M. Y.

C20:0

C18:3n3 a

C20:1n9 cis-11

C20:2 Cis 11,14

C21:0

C22:0

 

 

 

 

 

Y.A.

Arachidic

Linolenic

Eicosenoic

Eicosadienoic

Heicosanoic

Behenic

 

60 NVG 2

0,083

12,320

0,262

0,049

-

0,027

 

60 NG 7

0,080

11,765

0,203

0,055

-

0,028

 

60 NVG 10

0,098

13,130

0,255

0,055

0,012

0,029

 

60 NG 32

0,081

12,376

0,224

0,054

-

0,027

 

60 NV 44

0,070

12,828

0,223

0,044

-

0,026

 

60 NV 58

0,074

11,167

0,231

0,051

-

0,024

 

60 NV 59

0,071

9,182

0,255

0,040

-

0,022

 

60 NVG 61

0,062

9,383

0,263

0,054

-

-

 

60 NV 81

0,085

11,700

0,274

0,071

-

0,026

 

60 NV 84

0,075

10,941

0,214

0,044

-

0,026

 

ORT.

0,077

11,419

0,239

0,052

0,012

0,023

 

 

Ürünün Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Niksar ilçesine ait seçilmiş üstün özellikli cevizlerin fiziksel özellikleri

 

Seleksiyon Adı

E (mm)

L (mm)

H (mm)

Yuvarlaklık İndeksi

Kabuklu Meyve Ağırlığı (g)

İç Ağırlığı (g)

60 NG 1

34,45 ± 0,30

31,83 ± 0,41

39,75 ± 0,51

0,84 ± 0,01

12,30 ± 0,32

5,54 ± 0,27

60 NVG 2

30,04 ± 0,38

26,77 ± 0,18

32,68 ± 0,32

0,87 ± 0,01

9,12 ± 0,24

5,00 ± 0,19

60 NG 7

30,86 ± 0,46

30,15 ± 0,38

31,73 ± 0,30

0,96 ± 0,01

8,97 ± 0,25

4,66 ± 0,18

60 NVG 10

26,64 ± 0,31

24,98 ± 0,35

30,61 ± 0,38

0,84 ± 0,01

7,05 ± 0,23

3,71 ± 0,16

60 NG 32

31,29 ± 0,23

29,19 ± 0,24

33,41 ± 0,25

0,91 ± 0,01

9,16 ± 0,21

4,76 ± 0,17

60 NV 44

31,93 ± 0,38

29,96 ± 0,42

36,37 ± 0,44

0,85 ± 0,01

11,57 ± 0,44

5,72 ± 0,30

60 NV 58

31,04 ± 0,30

30,33 ± 0,28

36,11 ± 0,31

0,85 ± 0,01

10,93 ± 0,22

6,71 ± 0,15

60 NV 59

30,15 ± 0,43

29,34 ± 0,27

39,01 ± 0,56

0,77 ± 0,01

10,53 ± 0,24

4,61 ± 0,16

60 NVG 61

29,36 ± 0,56

29,50 ± 0,55

39,70 ± 0,59

0,74 ± 0,01

9,83 ± 0,40

4,63 ± 0,31

60 NV 81

31,86 ± 0,53

30,05 ± 0,46

31,92 ± 0,52

0,97 ± 0,01

11,45 ± 0,48

4,84 ± 0,24

60 NVG 82

31,47 ± 0,30

31,79 ± 0,26

34,52 ± 0,39

0,92 ± 0,01

10,95 ± 0,31

6,32 ± 0,31

60 NV 84

29,54 ± 0,28

27,47 ± 0,24

32,92 ± 0,32

0,87 ± 0,01

10,02 ± 0,26

5,09 ± 0,18

ORT.

30,35

28,90

34,37

0,87

9,62

4,95

Niksar ilçesine ait seçilmiş üstün özellikli cevizlerin kimyasal özellikleri

 

SELEKSİYON ADI

Yağ

%

Kül

%

Protein

%

P

K

Na

Cu

Fe

Zn

Mn

mg/100 g

60 NG 1

62,24

1,88

18,21

329,10

267,56

19,38

3,15

2,60

2,32

1,41

60 NVG 2

62,80

2,08

21,65

280,80

259,89

15,56

3,11

3,35

2,38

1,57

60 NG 7

73,05

1,36

17,09

252,90

254,65

17,53

3,17

2,70

3,22

2,23

60 NVG 10

64,28

1,70

17,29

292,20

212,36

17,30

3,29

2,96

2,26

0,91

60 NG 32

65,87

1,75

20,07

270,60

238,73

9,73

2,83

3,01

4,29

3,11

60 NV 44

69,84

1,84

22,39

215,40

163,92

22,53

3,46

4,04

3,38

4,39

60 NV 58

70,68

1,90

20,59

298,80

254,28

17,38

2,70

2,98

2,82

1,63

60 NV 59

70,37

2,14

20,90

327,60

297,22

16,58

2,85

3,03

3,81

1,96

60 NVG 61

68,20

1,72

19,01

263,40

262,19

13,21

3,34

2,67

3,22

0,92

60 NV 81

68,35

1,88

18,84

293,40

225,61

10,53

3,32

4,32

2,73

1,84

60 NVG 82

68,91

1,78

23,93

246,00

259,84

15,08

3,09

2,20

4,24

2,17

60 NV 84

67,63

2,14

23,89

344,40

267,43

7,94

2,25

2,95

5,19

2,72

ORT.

67,69

1,85

20,32

284,55

246,97

15,23

3,05

3,07

3,32

2,07

 

NİKSAR CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER

- Ağacın erken meyveye yatması,

- Periyodisite göstermemesi,

- Ağacın verimli olması,

- Düşük sıcaklıklar ve güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,

- Ağacın sağlıklı bir gelişme göstermesi, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olması,

- Meyve iriliği, tüketimi taze olarak yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması 38.1 mm.den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta çap (çap ortalaması 29.1 mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10 g.’dan fazla olması gereklidir.

- Meyve kabuğu açık ve parlak renkli, düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince olup kolayca kırılması gereklidir,

- İç kabuktan kolaylıkla bütün olarak çıkmalı, iç randımanı %50’den iç ağırlığı 5g.dan fazla, iç rengi çok açık olmalıdır. Ceviz içinde bulunan total yağ miktarı kuru maddenin %70’inden çok olmamalıdır.

- Niksar Cevizi 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.

- Ceviz ağacı -15 C ,+ 38 C’ye kadar dayanıklılık gösterir.

- Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir. Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verimi 50-60 kg. olmaktadır.

Üretim Metodu:

Tesis ve Bakımı :

Ceviz ağaçları; toprak bakımından seçici olmamakla beraber organik maddece zengin tınlı topraklardan hoşlanır. Taban suyu seviyesi 2.5-3 m.’den yukarı çıkmayan, fazla su tutmayan gevşek, süzek alüviyal topraklar ideal toprak özellikleridir.

Ceviz bahçesi aşılı fidanlarla tesis edilir. Sulama imkanı olmayan yerlerde çöğürler, arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde 10 X 10 m.;8 X 8 m. kuvvetli, taban yerlerde ise dikim aralığı 8X8 m.ve 9X9 m. olarak ayarlanmalıdır.

Niksar ilçemizde doğal ortamda yetişen ağaçlardan seçilen ağaçlar aşılanarak aşılı fidanlarla yetiştiricilik yapılmaktadır.

Fidanlar 1.5 X 1.5 X1.5 metre boyutlarında açılan çukurlara dikilmektedir.

Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak fidanlar aşı noktası dışarıda kalacak şekilde dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır. Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar. Damla sulama sistemi ile sulanan ceviz fidanlarında sulama miktarı ve sulama aralığı yaprak su potansiyelini ölçen aletlerle tansiyonometre aracılığı ile belirlenir. Sıra arasında fiğ ve korunga gibi bitkilerin tarımı yapılabilir.

Fidanlar dikimde 4-5 göz üzerinden budanırlar. İlk yılın kış budamasında doruk dal 180 cm.den kesilir. Doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır.

Döllenme :

Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde ancak farklı yerlerde bulunmaktadır. Erkek ve dişi çiçeklerin çiçeklenme tarihleri farklıdır. Bu nedenle tozlayıcı çeşit kullanılır.

Bütün ceviz çeşitleri birbirini döllemektedir. Fakat cevizlerde tozlanma problemleri erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda açması ve olgunlaşması nedeniyledir. Bu nedenle eğer cevizlerde tek çeşitle bahçe kurma yoluna gidilirse bir de bu çeşidin çiçeklenme durumu dikkate alınmamışsa o bahçeden düzenli meyve alınması büyük ölçüde mümkün olmayacaktır. İyi bir tozlanma ve döllenme sağlayabilmek için en az iki çeşit kullanılmalı, erken veya geç çiçek tozu veren çeşitler bir arada dikilmemelidir. Cevizler rüzgâr ile tozlanırlar. Genç bahçelerde ağaçlar arasında iyi bir rüzgar dolaşımına imkan verecek şekilde aralık varsa çiçek tozu kaynağının 150-180 metre kadar uzak olması yeterli bir tozlanma için uygundur. Ağaçlar büyüyüp sıklaştığı zaman rüzgarın taşıdığı çiçek tozları ağaçlar arasında serbestçe dolaşamayacakları için tozlanacak ağacın çiçek tozu kaynağına uzaklığı en fazla 60-90 metre arasında olmalıdır.

Ürün Budaması :

Ceviz ağaçlarında verimi artırmak üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltilmelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Hasat :

Eylül-Ekim aylarında hasat edilir.

Denetleme :

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tokat İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Niksar Belediyesi, Niksar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden tahsis edilecek konusunda uzman birer üye olmak üzere toplam dört kişilik komisyon tarafından denetim işlemleri yürütülecektir.

Denetim komisyonu; Niksar Cevizi’nin ayırt edici özelliklerinin kontrolünü ve coğrafi işarete konu ürünün üretim metoduna uygun olarak üretilip üretilmediğini ve coğrafi işaretin kullanımını denetler.

Coğrafi işaretin kullanımına ilişkin denetimi yılda bir kez düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda ve şikâyet üzerine ise her zaman yapılabilecektir.

1385/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

A.B.D.

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

Doç. (Daimi)

Botanik

1

1

Sistematik Botanik alanında çalışmaları bulunmak.

Doç. (Daimi)

Yeni Türk Dili

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Doç. (Daimi)

Yakınçağ Tarihi

1

1

Osmanlı Ordusunda emeklilik konusunda çalışmış olmak.

Doç. (Daimi)

Çeviribilim

1

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

Doç. (Daimi)

Yeni Türk Edebiyatı

1

1

Cumhuriyet sonrası Türk Öykücülüğü üzerine çalışmış olmak.

İKT. VE İD. BİL. FAK.

Doç. (Daimi)

Muhasebe ve Finansman

1

1

Yatırım Fonları alanında uzmanlaşmış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez

Tel: 3542421085

1355/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 2 Yardımcı Doçent ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına 1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

1362/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

1

 

 

Uluslararası İlişkiler alanında tercihen uluslararası güvenlik alanında çalışmış olmak; yurtdışında lisans ve yüksek lisans programı yürütmüş olmak; doktora derecesini yurtdışında bir üniversiteden almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

1

Siyaset Bilimi alanında tercihen karşılaştırmalı politika ve Avrupa Birliği Politikaları alanında uzman; özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Program Projeleri yürütmüş olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Doktorasını İngilizce konuşulan bir ülkeden almış olması tercihen uygundur. Doktorası, Otel Yöneticiliği ve Yiyecek ve İçecek alanlarında, Gıda, Beslenme ve/ya Diyetetik alanlarında yoğunlaşmış olması beklenmektedir. Yüksek lisans derecesinin Gıda ve Beslenme olması tercih edilir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Doktorasının, Agronomi/Bilimsel Tarım alanlarında olması beklenmektedir. Yüksek Lisans derecesinin Otel Yöneticiliği ve Yiyecek alanlarında olması tercih edilir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını İngilizce konuşulan bir ülkeden almış olması tercihen uygundur. Doktorasının Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarında olması gerekmektedir. Turizm ve Otelcilik Pazarlaması, Konaklama Yönetimi ve Kongre, Konferans Yönetimi alanlarında ders vermiş olması tercih edilir.

1358/1-1