8 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Avanos Belediye Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Bitki Besleme

Profesör

1

1

Fındık ve kivi bitkilerinin beslenmesi ve gübrelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Toprak Bilimi

Profesör

1

1

Organik materyal uygulamaları ve toprak fiziği konusunda çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Profesör

1

1

İklim değişikliği ile kuraklık konularında çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni / Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Yerli yumurtacı saf hatlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Zooloji

Profesör

1

1

Biyoakustik ve hayvan davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Mevlevi Edebiyatı ve Kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Elektromanyetik kirlilik konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doçent

1

3

Kümelerin inovasyon kapasitelerini artırma konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Endodonti

Yrd. Doçent

1

3

Üç farklı Ni-Ti döner alet sisteminin metal yorgunluğu ve korozyona karşı dirençleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Endodonti

Yrd. Doçent

1

2

Bilgisayarlı tomografi kullanarak insan dişleri üzerinde üç Nikel-Titanyum enstrüman sisteminin karşılaştırmalı değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Yrd. Doçent

1

4

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

994/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sertaç İbrahim BAYÜLKEN (Oda Sicil No: 72299) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarihli ve E.2012/801-K.2012/3040 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sertaç İbrahim BAYÜLKEN (Oda Sicil No: 72299) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.02.2013 tarih ve 791 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

985/1/1-1

—————

Öner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 680276 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur Fatih AKYÜREK tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarih ve E.2012/1631 sayılı kararı ile davacının “yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine“ hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur Fatih AKYÜREK (Denetçi No:17247, Oda Sicil No: 57697) hakkında 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 34 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 04.02.2013 tarih ve 790 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

985/2/1-1

—————

Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 680276 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1108 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarih ve E.2012/1629 sayılı kararı ile davacının “yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine“ hükmedildiğinden, Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 34 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 04.02.2013 tarih ve 792 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

985/3/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Burak Bora Vakfı, Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/4/2011 tarihinde kesinleşen 18/2/2010 tarih ve E.2009/506, K:2010/84 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

984/1-1


Avanos Belediye Başkanlığından:

AVANOS’UN YENİ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE

YARIŞMASI YARIŞMANIN ADI ve AMACI

Avanos Köprüsü ve köprü girişlerinin mimari projelerinin elde edilme işi, Avanos Belediye Başkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı "Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması" konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek (1) kademelidir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı          : AVANOS BELEDİYESİ

Adresi     : Camikebir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 / Avanos NEVŞEHİR

Tel           :+90 384 511 40 64

Faks        :+90 384 511 40 65

E-posta    : avanoskoprusu@gmail.com

İnternet    : www.avanos.bel.tr

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

- Avanos Belediyesi'nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Avanos dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini Avanos Belediyesi’nin Halkbank Avanos Şubesi IBAN: TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 numaralı hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar proje teslim etseler de yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

5 Şubat 2013                             Yarışmanın ilanı

1 Mart 2013                               Soru sorma için son gün

7 Mart 2013                               Yarışmacılara cevapların duyurulması

6 Mayıs 2013                            Projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 19:00)

9 Mayıs 2013                            Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 19:00)

10 Mayıs 2013                          Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı

20 Mayıs 2013                          Yarışma sonuçlarının ilanı ve sergi başlangıcı

1 Haziran 2013                          Kolokyum tarihi

 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLERİN İSİM ve UNVANLARI

 

Danışman Jüri Üyeleri

Mustafa KÖRÜKCÜ                 Dr., Avanos Belediye Başkanı

Aydın DOĞAN                        Karayolları Bölge Müdürü

Metin SÖZEN                           Prof.Dr. / Sanat Tarihçisi / ÇEKÜL

Ömer YILMAZ                         Mimar

 

Asil Jüri Üyeleri

Aslı ÖZBAY                             Y. Mimar-Rest. Uzm. / Jüri Başkanı

Mürşit GÜNDAY                     Mimar

Alişan ÇIRAKOĞLU               Yüksek Mimar

Ervin GARİP                            Dr. Mimar

Süreyya URAL                         İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

M. Barış YAĞLI                       Dr. Mimar

Hakan MAHİROĞLU              Mimar

Alper TEMEL                           İnşaat Mühendisi

Raportörler

Arzu ERALP                             Şehir Plancısı

Yusuf YİĞİT                            Mimar

 

ÖDÜLLER

1.  Ödül 40.000 TL

2.  Ödül 30.000 TL

3.  Ödül 20.000 TL

4.  Ödül 15.000 TL

5.  Ödül 10.000 TL

1. Teşvik 7.000 TL

2. Teşvik 7.000 TL

3. Teşvik 7.000 TL

4. Teşvik 7.000 TL

5. Teşvik 7.000 TL

 

YER GÖRME

Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur, ancak görülmesi jüri üyeleri tarafından önerilmektedir.

SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını, en son 1 Mart 2013, Cuma günü raportörlüğe ulaşacak şekilde “Avanos'un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresine veya ''avanoskoprusu@gmail.com'' elektronik posta adresine gönderebilirler. Soruların cevapları 7 Mart 2013 günü elektronik posta ve yarışma web sitesi aracılığı ile yarışmacılara duyurulacaktır.

997/1-1


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Doç. Dr.

1

1

İşletme Bölümü İstatistik alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve karma ayrıştırma analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doç. Dr.

1

1

Akuatik toksikoloji alanında Doçentlik unvanı almış olmak, balıklarda pestisit ve ağır metal toksikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi Teknolojisi

Doç. Dr.

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve et teknolojisi alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doç. Dr.

1

1

 

1016/1-1