7 Şubat 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A.Ş. Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

Kamu İhale Kurumundan:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde İPK/X/C ve D işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 14.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

953/1-1

—————

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde İPK/I/B işaretli sahada petrol arama ruhsatı iktisabı için 14.01.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

954/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A. Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3208’inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutu tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahasının Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 28.01.2013 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

                                                                  Ruhsat                        İntikalden sonraki

Bölgesi             Hak sıra no.su                  No.su                         yüzölçümü (H)

    X                  AR/ÇPA/5030                 3208                                 40.869

955/1-1

—————

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4983 hak sıra numaralı 1adet petrol arama ruhsatını terk için 29.01.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

956/1-1

—————

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 23.03.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 23.03.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılması için 29.01.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

957/1-1


Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Kayseri Gümrük Müdürlüğü'nden: 3300065075 vergi numaralı Elbak Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Firması adına düzenlenen 23.12.2003 tarihli, 2003/D1-4664 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında geçici ithali yapılan eşyaları süresi içinde işlenmiş ürün olarak yurt dışı etmediğinden dolayı aşağıda tarih sayısı belirtilen gümrük beyannameleri için tahakkuk ettirilen KDV, Gecikme zammı ile Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen para cezası için düzenlen ödeme emirleri firmanın bilinen adreslerine gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir. Bu nedenle aşağıda tarih ve sayısı belirtilen Ödeme Emirlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve 31. maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanı ile ilan bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödemede bulunulmaması halinde 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanunun 55,60,64 ve 114. maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi hususu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı 225 560 122 38 T.C. Kimlik numaralı Mehmet KILIÇ, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 224 720 150 92 T.C. Kimlik numaralı Mehmet KILIÇ ve Genel Müdür Yrd. 457 278 275 30 T.C. Kimlik Numaralı Sedat GÖKSU ile birlikte yukarıda unvanı belirtilen firma adına ilanen tebliğ olunur.

 

Beyanname Tarih ve No

KDV (TL)

G. K. 238. Para cezası (TL)

Gecikme Zammı (TL)

G.K.238 Para Cezası Tarih Sayısı

Ödeme Emri Tarih ve Nosu

04.03.2004/IM000832

16.391,10

32.782,20

41.373,00

12.10.2012/733

25.01.2013-51-404

21.04.2004/IM001557

61.034,00

122.068,00

150.154,00

12.10.2012/734

25.01.2013-52-405

Not: Gecikme Zammı 31.10.2012 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında yeniden hesaplanacaktır.

944/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A.Ş. Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığından:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58.maddesine göre ( TC Kimlik No: 19408903240) Abdurrahman FETVACI hakkında verilen ve 04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26.maddesine göre (Vergi no: Dışkapı V.D 3850071513 - Ankara Ticaret Odası Sicil no: 50469) Fetvacı Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı olan (TC Kimlik No: 19426902676) Mehmet FETVACI hakkında verilen ve 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararları ile ilgili olarak T.C. Ankara 8.İdare Mahkemesi tarafından 11.01.2013 tarihli, esas no:2012/1766 no’lu karar ile “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. İlanen duyurulur.

993/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60958 ada 6 parselde 1/1000 ölçekli plan notlarına ilişkin plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

976/1-1

—————

63182 ada 1 parseldeki teknik altyapı alanına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

975/1-1

—————

Alacaatlı 44847 ada 12 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

974/1-1


Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından:

İzmir Defterdarlığı Kemalpaşa Malmüdürlüğü (müstafi) Veznedarı İbrahim Yıldırım, Kurulumuzun 10/01/2013 tarih ve 2013/6 sayılı kararı ile 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

960/1-1


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumu’na (KİK) giriş sınavı sonuçlarına göre;

 

Grup

Puan

Türü

Fakülte / Bölüm

Kadro

Sayısı

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

1.Grup

KPSSP:103

Hukuk Fakültesi

6

120

2.Grup

KPSSP:67

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

15

300

3.Grup

KPSSP:5

İnşaat Mühendisliği

8

160

Bilgisayar Mühendisliği,

Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği,

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği,

Sistem Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

6

120

 

olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz tarafından 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra kazanan adaylara bildirilecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) ilgililere duyurulacak ve sınavın yapılacağı yer, adres ve saat bilgilerini gösteren Sınav Giriş Belgesi, sınavdan önce yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların adreslerine Kurum tarafından gönderilecektir. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

SINAVA KATILIM KOŞULLARI:

1) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

5) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

2) 2011 veya 2012 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin edilebilir).

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 25 Şubat 2013 tarihinde (saat: 09:00) başlayacak olup, 08 Mart 2013 tarihi mesai bitiminde (saat: 18:00) sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Kurum tarafından düzenlenecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine gönderilecektir.

Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır.

1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

SINAV SONUCU:

Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar.

Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.

Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf:    (312) 218 48 43

Faks: (312) 218 48 83

Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

971/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’da yapılacaktır.

2013/1. Dönem YMM Sınav Tarihi   : 6-15 Nisan 2013

*Son başvuru tarihi                             : 25 Şubat 2013

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar için; Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

konularında yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından onaylanacak),

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8, 10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer   alan 7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders 105,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 1.050,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.)

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

991/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

-

Prof. Dr.

1

Doçentliği Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı alanında profesör olmak veya bu alanda Doçentlik ünvanını aldıktan sonra Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmaları bulunmak ve bu alanda çalışmış olmak, yüksek lisans ile doktora tezleri yönetmiş ve idari deneyimi olmak.

1018/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/150812

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Mudurnu/Bolu

Adresi

Kilözü Köyü / Mudurnu / Bolu

Tel-Faks

374 42130 14-374 421 39 34

Posta Kodu

14800

E-Mail

mudurnuisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İtimat İthalat İhracat ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

İskender Paşa Mahallesi İskele Caddesi Düzenli Güneysu İşhanı No: 43 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Karadeniz Vergi Dairesi

483 000 23 14

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8926/ Trabzon

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1004/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/124546

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya

Adresi

Doğukaya Mah. 1219 Sok. No:6 100. Yıl Spor Kompleksi/Antalya

Tel-Faks

0242 311 73 73-0242 312 73 73

Posta Kodu

 

E-Mail

antalya@gsim.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İşler Yapı Malzemeleri İnşaat Madencilik Plastik Taşımacılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yeşiltepe Mah. Namık Kemal Bulvarı No:130 Kepez/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kurumlar V.D. 4820065368

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 18997

Oda Sicil No: Antalya/20873

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

992/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 4244                                                                                                                                                             Karar Tarihi: 17/01/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/01/2013 tarihli toplantısında,

1) Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin; 2011 yılına ilişkin şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri düzeltme bileşeni ile 2013 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2013

Gelir Gereksinimi

2011

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2006-2010

Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni

2013

Gelir Tavanı

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

271.761.316

-88.852.995

-3.747.167

0

179.161.154

 

 

2) Dağıtım Ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde kurulan Görevli Perakende Satış Şirketinin; 2011 yılına ilişkin şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri düzeltme bileşeni ile 2013 yılı perakende satış hizmeti gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2013

Gelir

Gereksinimi

2011

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2006-2010

Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni

2013

Gelir Tavanı

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

TL

Perakende Satış Hizmeti

54.487.407

-

-2.943.695

-

51.543.712

 

karar verilmiştir.

972/1-1

—————

Karar No: 4243                                                                                                                                                             Karar Tarihi: 17/01/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/01/2013 tarihli toplantısında,

1) Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin; 2011 yılına ilişkin şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri düzeltme bileşeni ile 2013 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2013

Gelir Gereksinimi

2011

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2006-2010

Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni

2013

Gelir Tavanı

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

96.347.019

-14.897.951

-1.553.637

0

79.895.432

 

1) Dağıtım Ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde kurulan Görevli Perakende Satış Şirketinin; 2011 yılına ilişkin şirket kontrolünde olmayan ilave işletme giderleri düzeltme bileşeni ile 2013 yılı perakende satış hizmeti gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2013

Gelir Gereksinimi

2011

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2006-2010

Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni

2013

Gelir

Tavanı

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

TL

Perakende Satış Hizmeti

15.696.731

-

-473.864

-

15.222.867

 

karar verilmiştir.

973/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1. Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2. Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, Üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

3. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak , ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

6. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

7. Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI

 

PROFESÖR

DRC.-ADET

DOÇENT

DRC.-ADET

YRD.DOÇ

DRC.-ADET

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi Tef. Plan. ve Eko.

 

1-1

 

Performans Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak

İlköğretim Matematik Eğitimi

 

 

2-1

Uygulamalı Matematik konusunda doktora yapmış olmak ve Üstün yetenekli çocukların matematik eğitimi alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak

FEN FAKÜLTESİ

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

 

1-1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Sosyal Hizmetler

 

 

2-1

Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocukların üzerine çalışmaları olmak ve bu konuda doktora yapmış olmak

Yönetim ve Organizasyon

 

1-1

 

Kıyaslama Uygulaması alanında doktora yapmış olmak

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

 

*2-1

 

*Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak

 

 

**1-1

**Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Türk Dünyası Köroğlu anlatma üzerine çalışmaları olmak

 

 

***1-1

***Hayri'nin hayatı, edebi kişiliği ve divanı üzerine doktora yapmış olmak

Fiziki Coğrafya

 

1-1

 

Doğal Çevre Planlaması alanında doktora yapmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Adli Bilişim Mühendisliği

 

 

1-1

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup, Filigran kulanılarak görüntü dosyalarında telif haklarının korunması alanında doktora yapmış olmak

 

 

1-1

Sayısal Damgalama ve Biometrik Uygulamalar alanında doktora yapmış olmak ve Biyomühendislik alanında çalışmış olmak

 

 

1-1

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Servis Kalitesi için Yönlendirme Algoritmaları konusunda doktora yapmış olmak

Elektrik Makinaları

*1-1

 

**1-1

*Lineer Asenkron Makinalar ve Matris Konvertör konularında çalışmaları olmak. **Fırçasız DC Motorların Kayma Mod Kontrolü alanında doktora yapmış olmak

Elektrik Tesisleri

 

1-1

 

Sınır Elemanları Yöntemi konusunda doktora yapmış olmak.

Mekanik (İnşaat Müh.)

 

1-1

 

Çok Katlı Uzay Çerçevelerin Optimizasyonu alanında doktora yapmış olmak

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

 

*1-1

**3-1

*Dönmeli Akışkanlarda Isı Transferinin incelenmesi alanında doktora yapmış olmak ** Güneş Hava ve Toprak kaynaklı Isı Pompaları konusunda doktora yapmış olmak ve Biyogaz ve Rüzgar alanında çalışmaları olmak

Taşıt Tasarım

 

 

2-1

Güneş Enerjisi ile Kayısı kurutmada doktora yapmış olmak

 

 

2-1

Santrifüj Kavramlar konusunda doktora yapmış olmak

 

 

3-1

Alternatif yakıtların diesel motorlarda kullanılması alanında doktora yapmış olmak

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

 

 

1-1

Fırçasız DC Motorların Sinirsel - Bulanık Denetimi alanında doktora yapmış olmak

Üretim Metalurjisi

 

 

1-1

Uçucu kül ve Polipropilen kompozit malzemeler alanında doktora yapmış olmak

 

 

 

3-1

Hasas döküm yöntemi ile gözenekli biyomalzemeler alanında dokora yapmış olmak

Seramik

 

 

4-1

Toz Metalurjisi alanında doktora yapmış olup Biyomalzemeler konusunda çalışmaları olmak

 

 

4-1

Yüzey Modifikasyonu alanında doktora yapmış olmak ve Kompozit Malzeme ve Aşınma alanında çalışmaları olmak

Malzeme

 

 

4-1

Ferritik paslanmaz çeliklerin korozyonu alanında doktora yapmış olmak

Konstrüksiyon ve İmalat

 

 

2-1

Düz dişliler alanında Makine Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak

Yapı

 

 

1-1

Betonun yatak dayanımında boyut etkisi konusunda doktora yapmış olmak ve betonun çarpma dayanımı alanında çalışmaları olmak

 

 

1-1

Uçucu küllerden tuğla dişi yapı malzemesi elde edilmesi konusunda doktora yapmış olmak

 

 

1-1

Biyoharmoloji alanında çalışmaları olmak

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İç Sular Biyolojisi

 

1-2

 

 

İşleme Teknolojisi

 

1-1

 

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olup, gıda katkı maddeleri konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

 

 

4-1

Bağışık Akıllı Teknikler ile Sistemlerin FPGA ile İzlenmesi alanında doktora yapmış olmak

Çevre Teknolojisi

 

 

2-1

Çevre Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

Elektrik Makinaları

 

 

2-1

Matris Konverterler ve Senkron mottorlarda Amortisör Sargıları ve Çıkıklık etkileri.konusunda çalışmaları olmak

Mekatronik

 

 

3-1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup Elektrik Makinalarında Doğrudan Moment Kontrolü alanında doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

 

1-1

 

Mevsimlik Güneş Enerjisi Depolama alanında Makine Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak

Makine Teorisi ve Dinamiği

 

1-1

 

Bacaklı Yürüyen Robotlar alanında doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

1-1

 

 

Tıp doktoralı olmak.

Fizyoloji

 

1-1

 

Silrkadyen ritimler üzerinde çalışmalarda bulunmuş olmak.

Radyoloji

 

1-1

 

 

Halk Sağlığı

 

1-1

 

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda doktora yapmış olmak

İç Hastalıkları

 

 

1-1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Patoloji

 

1-1

 

Gossypol Patolojisi konusunda doktora yapmış olmak

BEDEN EĞİTİTMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

1-1

 

 

 

SİVRİCE MYO

 

 

1-1

 

Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

 

 

 

1-1

Cam seralarda Toprak Kaynaklı Isı Pompalama Kullanımı alanında doktora yapmış olmak

 

TOPLAM

3

18

28

 

966/1-1