6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARINA TURBO 14 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARINA DISC+PLEYT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


12 ADET DEĞİRMEN ARKA FLANŞININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 35 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BLADE ŞASİ VE 8 ADET BLADE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2150 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


ELEKTRİK MOTORU GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM 5 TONLUK OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


51 KALEM BUHAR TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


SAKARYA KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARINA TURBO 14 KALEM MUHTELİF İŞ MAKİNALARINA DISC+PLEYT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a)         -

İ h a l e n i n - N i t e l i ğ i - T ü r ü

İ.K No

Dosya No

İhale     Tarih - Saati

Teslimat

1

9 Kalem Muhtelif İş Makinalarına Turbo Alımı

13287

2013-0225

25.02.2013-14.00

120 Gün

2

14 Kalem Muhtelif İş Makinalarına Dısc+Pleyt Alımı

13289

2013-0226

25.02.2013-15.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

941/1-1


12 ADET DEĞİRMEN ARKA FLANŞININ İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye göre imali ve teslimi işi, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/10189

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

 c) Elektronik posta adresi      :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  12 adet Değirmen Arka Flanşının teknik şartnameye göre imali ve teslimi işi

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Değirmen arka flanşlarının ilk adedi sözleşme tarihini müteakip 95 takvim günü, geriye kalan 11 adedi ilk adedin tesellümünden itibaren her bir adedi 45 takvim günü süresi içinde toplamı birinci adet dahil sözleşmenin imzalanmasından itibaren 590 takvim günüdür. Test ve Kontrol süreleri teslim süresine dahil değildir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                      : 26/02/2013  14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 26/02/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

750/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

Geçici Teminat

Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Sökek mevkii, 93 ada, 38 no.lu parseldeki 15.000,00 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlı gayrimenkul

30.000

500

20.03.2013

Niğde ili, Merkez ilçesi, Hacıabdullah köyü, Zanapa mevkii 2380 no.lu parseldeki 4.044,00 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlı gayrimenkul

2.000

50

20.03.2013

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu köyü, 4115 no.lu parseldeki 53.606,06 m² yüzölçümlü Konut Alanlı gayrimenkul

700.000

1.000

20.03.2013

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar köyü, Taşköprü mevkii, 161 ada, 1 no.lu parseldeki 2.328,32 m² yüzölçümlü Konut Alanlı gayrimenkul

40.000

200

20.03.2013

Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi, 192 ada, 208 no.lu parseldeki 13.524,99 m² yüzölçümlü Gelişme Konut Alanlı gayrimenkul

200.000

300

20.03.2013

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı köyü Dışbudak Dere mevkii, 1500 no.lu parseldeki 2.125,00 m2 yüzölçümlü Konut Alanlı gayrimenkul

40.000

200

20.03.2013

Yalova ili, Merkez ilçesi, Soğucak köyü, 107 ada, 235 no.lu parseldeki 5.531,35 m² yüzölçümlü Kentsel Servis Alanlı gayrimenkul

70.000

300

20.03.2013

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 5 no.lu parseldeki 22.258,41 m2 yüzölçümlü Konut Alanı gayrimenkul

800.000

1.000

20.03.2013

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 3.857,90 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanlı gayrimenkul

400.000

750

20.03.2013

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar beldesi, 735 ada, 2 no.lu parseldeki 4.690,29 m2 yüzölçümlü gayrimenkul

75.000

50

25.03.2013

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 250 ada, 40-69 no.lu parsellerdeki toplam 13.434 m2 yüzölçümlü gayrimenkul (bir bütün halinde)

150.000

50

25.03.2013

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale şartnamesi bedelleri, İdarenin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV dahil, her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

7) Ayrıca; (312) 585 83 20 / 585 83 30 numaralı telefonlardan ve  www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

983/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 220.001,00 TL arasında değişen; 12/02/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 22.001,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 adet binek otomobil, tekne, arazi taşıtı, beton mikser kamyon hurdası, m.siklet, yarı romörk vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 13.02.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan Olunur.

927/1-1


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/12829

1 – İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  16 kalem muhtelif döküm malzeme; teknik şartname, bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/02/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 25/02/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

935/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 35 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüze ait aşağıda detayları verilen tek mermer sahası olan ve 35 yıllık ruhsat süresi bulunan Balıkesir Marmara Adasındaki 178,55 hektar alana sahip İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının 3. şahıs veya şirketlere devri ihalesi, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 Keçiören/ANKARA

b) Telefon No               :  0312 294 20 00/27 17

c) Faks No                    :  (312) 230 71 84

2- İhalenin Konusu       :  Balıkesir Marmara Adasındaki İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile 3. şahıs veya şirketlere devridir.

3- Ruhsat Sahası ile İlgili Bilgiler:

A - Sahanın Hukuki Durumu:

İli                                  :  Balıkesir          

İlçesi                             :  Marmara         

Köy/Mevkii                   :  Marmara Adası, Saraylar Beldesi

Ruhsat (Sicil) No          :  İR.73997         

Ruhsat Gurubu             :  II. Gurup

Ruhsat Tarihi                :  15.05.1987      

Ruhsatın Bitiş Tarihi     :  15.05.2047

Alanı (Ha)                     :  178,55             

Maden Cinsi                 :  Mermer           

Ulaşım                          :  Balıkesir Erdek İlçesi veya Tekirdağ üzerinden ulaşım mümkündür.

B - Rezerv Durumu: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18.582.000 m3 görünür,  27.900.000 m3 muhtemel olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv bulunduğu rapor edilmiştir. Ancak bu bilgiler ihaleye iştirak edene bilgi verilmesi açısından konulmuştur.

4 - İhalenin Yapılacağı Yer: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 Keçiören/ANKARA

5 - İhalenin Tarih ve Saati: 25.03.2013 Pazartesi günü, saat: 14.00

6 - İhale Dokümanının Görüleceği Yerler: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA, İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine veya TEŞEKKÜL’ün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 37712245-5001 hesap numaralı, TR080001001745377122455001 İBAN Nolu TL hesabına dosya başına 200,-TL (KDV dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz edilerek, yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyası satın almaları ve ihale için teklif dokümanı/zarfı hazırlamaları gerekmektedir.

7 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler teklif ettikleri fiyatın % 5’i kadar geçici teminat vereceklerdir.

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Teklifler, 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR.73997 sayılı mermer sahasına ait tekliftir” yazılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

897/2-1


1 ADET BLADE ŞASİ VE 8 ADET BLADE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı olan 1 adet Blade Şasi ve 8 adet Blade Sunucu, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.02.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

961/1-1


2150 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2150 adet tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,14.02.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

963/1-1

 


GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET veya JUNİPER markalarından birine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/02/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET veya JUNİPER markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

962/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 12 Mart 2013 Salı günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.990.121,60 TL’dir. Geçici teminat 179.703,60 TL‘dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 -  İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B ) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

6 - Teklifler, en geç 12 Mart 2013 Salı günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

838/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Şeyhkeramettin Mahallesi 8 pafta, 84 ada, 15 nolu parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm olan otoparkın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 12 MART 2013 Salı günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 1.660.027,53 TL’dir. Geçici teminat 49.800,80 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 -  İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.   

6 - Teklifler, en geç 12 MART 2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

839/1-1


ELEKTRİK MOTORU GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Elektrik motoru gövdesi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/11731

Dosya no                                   :  1321005

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektrik motoru gövdesi (2 kalem)

b) Teslim yeri                            :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.02.2013 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

932/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM 5 TONLUK OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2013/12535

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:  0-372.259 47 94 – 84

                                                     Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :                                satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2- İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Ad.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

 

 

11 Kalem

5 Tonluk Ocak Arabası Yedekleri

1- 5 TOA tampon mandalı E-170/C-2

2- 5 TOA cer çubuğu E-170/C-5

3- 5 TOA cer çubuğu E-170/C-5

4- 5 TOA cer çubuğu somunu E-170/C-5-a

5- TOA Rulman dayama bileziği (yeni) E-170-E²-6

6- 5 TOA Yağ tutucu bileziği (yeni) E-170-E²-7

7- Açma kolu ve mili E-170-C-3

8- 5 TOA rondel E-170-C/9

9- 5 TOA yay tahdit burcu E-170-C/13

10- 5 TOA rondel (tespit plakası için) E-170-F/9

11- Ayarlı gergi civatası E-170-F/5

1.050

1.000

500

600

1.700

1.450

1.400

1.100

370

800

900

 

TOPLAM :

10.870

 

b) Teslim yeri                            :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25.02.2013 Pazartesi – Saat 15:00

c) Dosya no                               :  1317004

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - ----------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 5 TOA cer çubuğu ve cer çubuğu somunu bir bütün olduklarından ve Rondel (cer çubuğu için), Yay tahdit burcu, Rondel (tespit plakası için ) bir bütün olarak değerlendirileceğinden her bir grup için toplamda en düşük fiyat esasına göre, 5 tonluk ocak araba yedekleri teknik şartnamesindeki diğer malzemeler için ise en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.

5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 40,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 40,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.02.2013 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın 5 TOA cer çubuğu ve cer çubuğu somunu eş çalışan malzeme olduklarından ve Rondel (cer çubuğu için), Yay tahdit burcu, Rondel (tespit plakası için) için teknik şartnamesindeki bu malzemelere kısmi teklif veremeyeceklerdir. Diğer şartnamelerdeki malzemelerin tamamına kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

930/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü denetimindeki Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. (haciz zaptına göre Aktaş Akaryakıt Otomotiv A.Ş.) A tipi Genel Antreposunda bulunan 5.104.204 Kg, 10.720.000,00-TL satışa esas bedeli olan ve yapılan analizleri neticesi Denizcilik Yakıtı olarak değerlendirilen eşya; pazarlık usulüyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 12.02.2013 tarihinde saat 14.00'de satışa sunulacaktır.

b) Sözkonusu eşyanın satışına;

1 - a) Bahse konu eşya ihrakiye sayılan akaryakıt olup, EPDK'nın 3572-12 sayılı kararının 4. maddesine istinaden ihrakiye sayılan akaryakıt rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansına sahip olan firmalar iştirak edebileceklerinden ihaleye katılacak firmaların lisans belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini ibraz etmeleri gerekmekte,

b) Eşyayı yurtdışı etmek üzere teklif verecek iştirakçilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek ancak, eşyayı transit rejimi hükümlerine göre yurtdışı yapmak üzere satın aldığına dair taahhütname ibraz etmeleri gerekmekte olup, ayrıca eşyanın yurtdışı edilmesi için gerekli gümrük işlemleri alıcı tarafından yerine getirilecek ve ihale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren eşya otuz gün içerisinde gümrük biriminin denetiminde yurtdışına çıkarılacaktır.

c) İştirakçilerin verecekleri tekliflerini 12.02.2013 tarihi saat 14.00'e kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğüne verilmesi gerektiği, verilen teklifler saat 14.00'de değerlendirileceğinden iştirakçilerin belirtilen saatte Müdürlüğümüz ihale salonunda hazır bulunmaları ile ihale salonunda sözlü tekliflerinde olması halinde ayrıca değerlendirilmeye alınacaktır.

2 - a) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olan kişiler noterden onaylı imza sirküleri veya vekaletname ibraz etmek şartıyla ihaleye katılabilirler.

b) Bu ihale için geçici teminat aranmayacaktır.

3 - a) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye Ücreti, maktu oran üzerinden ÖTV, Katma Değer Vergisi, Ardiye Ücreti, Damga Vergisi v.s. vergileri, ayrıca, eşyayı yurtdışı etmek üzere teklif vereceklerden ise, satışta bulduğu bedel üzerinden Tellaliye ve Ardiye Ücreti, Damga Vergisi ile bu vergilere isabet eden Katma Değer Vergisi alıcıdan tahsil edilecektir.

b) Satış bedeli satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi (Bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

c)                Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.

d) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

e) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

f) Alıcının menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

g) Satışa konu eşyanın teslimatı bulunduğu antrepo tanklarından yapılacak olup, tüm tahmil, tahliye, nakliye vb. masrafları alıcıya aittir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler

 

Sıra No.

Menkul Malın Cinsi

Markası ve Modeli

Diğer Ayırt

Edici Özellikleri

Miktarı

Satışa Esas Bedeli (TL)

Bulunduğu Yer

1

Denizcilik

Yakıtı

(DMC)

 

GTİP:

2710.19.45.00.29

5.105.204 KG

10.720.000,00

Türkoil Pet. Ürn. San. Tic. A.Ş. Antreposu Mersin

 

5 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir. Bilgi için : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü  0.324. 651 28 66

İlan olunur.

967/1-1


51 KALEM BUHAR TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 51 Kalem Buhar Tesisatı Malzemesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226’ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 22.02.2013 günü saat 14:00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

900/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1) İlçemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m²’si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince ”Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

2) İhale 21/02/2013 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250.00 ¨. karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 21.02.2013 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

6) İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7) İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat bedeli yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

4 - Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

6 - İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Emsal

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

44027

11

7286

1/1

Konut Alanı

E=0.85, Hmax=5 Kat

1.092.900,00 TL

32.787,00 TL

21.02.2013

14.00

2

Yakacık

44031

8

6025

1/1

Bölgesel Ticaret Merkezi

E=1.00, Hmax=Serbest

1.084.500,00 TL

32.535,00 TL

21.02.2013

14.05

3

Yakacık

44031

9

6000

1/1

B. Ticaret M.

St E=1.00, Hmax=Serbest

1.080.000,00 TL

32.400,00 TL

21.02.2013

14.10

 

İlan olunur.

919/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 21/02/2013 Perşembe günü saat 14.15’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250,00 ¨. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

5-3)- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4)- Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5)- İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Emsal

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

44027

9

2652

1/1

Konut Alanı

E=0.85, Hmax=5 Kat

397.800,00 TL

11.934,00 TL

21.02.2013

14.15

2

Yakacık

44122

5

883

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

132.450,00 TL

3.973,50 TL

21.02.2013

14.20

3

Yakacık

44128

4

1200

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

180.000,00 TL

5.400,00 TL

21.02.2013

14.25

4

Yakacık

44129

2

1124

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

168.600,00 TL

5.058,00 TL

21.02.2013

14.30

5

Yakacık

44132

6

600

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

90.000,00 TL

2.700,00 TL

21.02.2013

14.35

6

Yakacık

44153

2

1262

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

189.300,00 TL

5.679,00 TL

21.02.2013

14.40

7

Yakacık

44160

7

1067

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

160.050,00 TL

4.801,50 TL

21.02.2013

14.45

8

Yakacık

44236

3

1880

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

282.000,00 TL

8.460,00 TL

21.02.2013

14.50

9

Yakacık

44259

7

956

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

143.400,00 TL

4.302,00 TL

21.02.2013

14.55

10

Yakacık

44278

2

1179

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

176.850,00 TL

5.305,50 TL

21.02.2013

15.00

11

Yakacık

44295

3

978

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

146.700,00 TL

4.401,00 TL

21.02.2013

15.05

12

Yakacık

44295

5

1216

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

182.400,00 TL

5.472,00 TL

21.02.2013

15.10

13

Yakacık

44295

6

1260

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

189.000,00 TL

5.670,00 TL

21.02.2013

15.15

14

Yakacık

44295

7

1334

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

200.100,00 TL

6.003,00 TL

21.02.2013

15.20

15

Yakacık

44297

10

974

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

146.100,00 TL

4.383,00 TL

21.02.2013

15.25

16

Yakacık

44297

3

907

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

136.050,00 TL

4.081,50 TL

21.02.2013

15.30

17

Yakacık

44299

2

412

1/1

Konut Alanı

TAKS=0.35, KAKS=1.05

61.800,00 TL

1.854,00 TL

21.02.2013

15.35

18

Yakacık

44320

9

2231

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

334.650,00 TL

10.039,50 TL

21.02.2013

15.40

19

Yakacık

44322

8

3133

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

469.950,00 TL

14.098,50 TL

21.02.2013

15.45

20

Yakacık

44322

9

2172

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

325.800,00 TL

9.774,00 TL

21.02.2013

15.50

21

Yakacık

44327

6

2471

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

370.650,00 TL

11.119,50 TL

21.02.2013

15.55

22

Yakacık

44329

5

1546

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

231.900,00 TL

6.957,00 TL

21.02.2013

16.00

23

Yakacık

44330

5

1500

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

225.000,00 TL

6.750,00 TL

21.02.2013

16.05

24

Yakacık

44340

3

1820

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

273.000,00 TL

8.190,00 TL

21.02.2013

16.10

25

Yakacık

44347

1

2285

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

342.750,00 TL

10.282,50 TL

21.02.2013

16.15

26

Yakacık

44347

2

2642

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

396.300,00 TL

11.889,00 TL

21.02.2013

16.20

27

Yakacık

44347

3

1500

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

225.000,00 TL

6.750,00 TL

21.02.2013

16.25

28

Yakacık

44347

7

1500

1/1

Konut Alanı

E=1.05, Hmax=5 Kat

225.000,00 TL

6.750,00 TL

21.02.2013

16.30

29

Yakacık

60279

2

5197

1/1

Konut Alanı

E=0.90, Hmax=Serbest

779.550,00 TL

23.386,50 TL

21.02.2013

16.35

30

Yakacık

60284

1

5040

1/1

Konut Alanı

E=0.90, Hmax=Serbest

756.000,00 TL

22.680,00 TL

21.02.2013

16.40

31

Yakacık

60298

1

3477

1/1

Ticaret Alanı

E=0.50, Hmax=Serbest

625.860,00 TL

18.775,80 TL

21.02.2013

16.45

İlanen Duyurulur.

920/1-1


SAKARYA KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Sakarya Kan Bağış Merkezi tadilat, bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler;

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cad. No: 1  06790 Etimesgut/ANKARA ( 0 312 293 62 00)

• Sakarya Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü, Adnan Menderes Cad. Devlet Hastanesi Eski Acil Karşısı Adapazarı/SAKARYA (Tel: 0 264 291 52 26)

• Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Eski İstanbul Caddesi Anıtpark Karşısı/DÜZCE (Tel: 0 380 514 32 14), adreslerinden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 21.02.2013 günü saat 10:00’a kadar Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.02.2013 günü saat 14:30’da Batı Karadeniz (Düzce)Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

959/1-1