3 Şubat 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28548

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 YIL SÜRELİ 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 YIL SÜRELİ 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

2 Yıl süreli 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                               :  2013/11683

İhale Dosya No                            :  GELİ/2013 - 114

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi             :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü miktarı                  :  2 (iki) Yıl süreli 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması Hizmet Alımı İşidir. (üç operatör ile birlikte)

                                                         Kiralanacak lastik tekerlekli yükleyici en az 2009 model, kepçe genişliği 280 cm., motor gücü 200 hp çalışma ağırlığı en az 17 ton olacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Eskihisar ocağı kriblaj tesisleri Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                                :  2 (iki) yıl olup 01.05.2013 tarihinde işe başlanacaktır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer         :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                           :  27.02.2013 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - İş Deneyim:

 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

11 - Her türlü dekapaj işi, kömür, taş, kum, çakıl, kazı ve yükleme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

12- Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

898/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizin muhtelif birimlerinde bulunan toplam 10 (On) Adet Atlas Copco Marka Kompresöre Ait 1 (Bir) Yıllık Periyodik Koruyucu Bakım Hizmet Alımı İşi

İhale Kayıt No                                  :  2013/12777

1. İdarenin

a) Adresi                                          :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b) Telefon-Faks Numarası               :  0274 461 34 00 - 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  İşletmemizin muhtelif birimlerinde bulunan toplam 10 (On) Adet Atlas Copco Marka Kompresöre Ait 1 (Bir) Yıllık Periyodik Koruyucu Bakım Hizmeti Alımı İşidir.

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel : 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan sokak No:2 Tel:.0.312. 294 20 00- Çankaya / ANKARA)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel : 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No : 1 /İZMİR Tel : 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 11/02/2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer       :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati          :  11/02/2013 - 14:00

c) İhale Usulü            : Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”   hükümlerine göre.

7.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4.  Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.1.10.  İş Deneyim Belgesini,

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

7.1.10.1. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan ve Atlas Copco Marka Kompresörlere ait her türlü Koruyucu Bakım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

906/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 500,00 TL ile en çok 69.586,01 TL arasında değişen; 13.02.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 50,00 TL, en çok 6.958,60 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minibüs, yat, kamyonet, kamyon ve motorlu karavan vb. 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 14/02/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

847/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 50,0 TL ve en çok 2.159.400,00 TL arasında değişen; 19.02.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL ve en çok 215.940,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksam ve parçaları, cep telefonu aksam ve parçaları, elektronik terazi, elmas başlık, at arabası, karbon elyaf, kaynak elektrodu, ham kağıt, akvaryum malzemesi, elektronik eşya, sondaj borusu cinsi 16 grup eşya açık artırma suretiyle, Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 20.02.2013 tarihinde saat: 11.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

813/1-1