1 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28546

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4252                                                                            Karar Tarihi: 24/01/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/01/2013 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin dördüncü paragrafı, (b) bendinin ikinci paragrafı, (e) bendinin (6) numaralı alt bendi, 7 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendi ve Geçici 2 nci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 19, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca, 2013 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 47.600.000.000 Sm3 (506.464.000.000 kwh) olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

829/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4250                                                                            Karar Tarihi: 24/01/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/01/2013 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

MADDE 1 - Serbest tüketici limiti 5000 kWh olarak uygulanır.

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

830/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfının (KUTSEV).

VAKFEDENLER: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Nafi GÜRAL, Nihat DELEN, İsmet ÖZOTRAÇ, Ahmet BAĞIRGAN, Bülent Kamil SARPAŞAR, Enver ÖZER, Harun YURDAGÜL, Mehmet Uğur ATAKAN, Salih ÇETİNER, Sezai AR, H. Mithat DELEN, Yılmaz DURMAZ, Ali KARAAYTAÇ, Ali KONGU, Ceyda ÇETİN ERENLER, Çağlayan PAYZE, Faruk IŞILDA, Fatih ALKIŞ, Göksel ÖZÇINAR, Habil YILMAZ, İsmet ÇATIK, M. Nadi SARIIŞIK, M. Selman HATİPOĞLU, Mahmut ÖZTAŞ, Mehmet AKDEMİR, Mustafa KIZIKLIOĞLU, Mustafa TELLİ, Naime GÖKER EKİM, Sevim GÜRAL OLGUN, Yakup GERMİYANOĞLU, Mehmet ŞİRİN, Mustafa AKTAŞ, Mustafa KIRATLI, Yusuf SUNDUVAÇ, Hüsnü OLÇAR, Ahmet Yüksel ORHAN, Ali BERBER, İlhan TUNAÖZ, Salih Nafi ALIÇ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: KÜTAHYA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2012 tarih, E. 2012/338, K. 2012/432 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Kütahya 1. Noterliğinin 23/01/2012 tarih, 01808 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 14/09/2012 tarih ve 21993 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasına, yasalarına ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak; çocuk ve gençlerimizin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini seven, çevreye ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine yardımcı olmak ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak, her türlü eğitim tesisi yaptırmak ve bunları işletmek yada Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretmek.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 89.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

806/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

ÖZÜRLÜ PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüze, özürlü personel kontenjanları dahilinde merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda öğrenim düzeyi ve sayıları ile görev yerleri belirtilen toplam 34 adet memur unvanlı kadrolu idari personel alınacaktır.

 

GÖREV YERİ

LİSANS DÜZEYİ

ÖNLİSANS DÜZEYİ

LİSE VE DENGİ OKUL

TOPLAM

İstanbul

4

2

3

9

Ankara

2

2

1

5

İzmir

1

1

1

3

Adana

1

1

-

2

Bursa

1

-

-

1

Gaziantep

1

1

-

2

Kayseri

1

1

-

2

Konya

1

1

-

2

Çorum (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Malatya (1), Manisa (1), Sakarya (1), Samsun (1), Trabzon  (1)

8

-

-

8

GENEL TOPLAM

20

9

5

34

 

I - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1 - Türk Vatandaşı olmak.

2 - 18 yaşını bitirmiş olmak.

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4 - Askerlikle ilgisi bulunmamak.

5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6 - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1973 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7 - “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

8 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29.04.2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (2012-ÖMSS) girmiş olmak ve lise ve dengi öğrenim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.).

9 - Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10 - Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 11-18 Şubat 2013 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17:45) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. ÖMSS Sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi ile sağlık kurulu raporu yüksek çözünürlükte taranacak ve başvuru formuna eklenecektir.

Adaylar, tabloda yer alan illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

III - SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar http://www.tse.org.tr adresinde 1 Mart 2013 tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda ayrıca giriş sınavının tarihi, saati ve yeri bildirilecektir.

İsteyen adaylar önceden bildirmeleri kaydıyla sınavda özür durumlarına göre refakatçi bulundurabileceklerdir. Adaylara kendi refakatçileri refakat edebileceği gibi talepte bulunulması durumunda TSE tarafından da refakatçi temin edebilecektir.

IV - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların öğrenim düzeyleri ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

V - SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın tarihi, saati ve yeri http://www.tse.org.tr adresinde 1 Mart 2013 tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VI - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına veya başvuruda bulundukları illerin koordinatörlüklerine gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenebilecektir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

834/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF) konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Multipl anevrizmalar konusunda çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

 

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

 

İşletme

Muhasebe- Finansman

Yrd. Doç.

1

Muhasebe bilgi sistemi alanında çalışması olmak.

İşletme

Muhasebe- Finansman

Yrd. Doç.

1

Maliyet, hacim, kar analizlerinde çalışması olmak.

İşletme

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

1

 

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç.

1

Enerji iktisatı konusunda çalışması olmak.

Tokat Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Profesör

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzman olmak.

846/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85246 Nolu Parselasyon Planı, 85246 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 18.12.2012 tarih ve 1111/2175 sayı; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.01.2013 tarih ve 78/240 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 01.02.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85246 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bahçekapı Mahallesi 47117 ada 3 ve 4 nolu parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

718/1-1


 


 

—————


 

—————

—————