30 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineraloji-Petrografi

Doçent

1

1

Beyşehir-Hoyran napları ve Antalya komplesi içerisindeki ofiyolitlerde çalışmış olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Doçent

1

1

Post-core uygulamaları ve sonlu elemanlar analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sürekli ortamlar mekaniği konusunda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliğinde taze betonun reolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

749/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. İktisat, işletme, idari bilimler, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık alanlarından birinde doktora çalışması yapmış ve doktora derecesi almış olmak.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe,

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Son başvuru tarihi:

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Doçent

1

İktisat, işletme, idari bilimler, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık alanlarından birinde doktora çalışması yapmış ve doktora derecesi almış olmak

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

797/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İİBF

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

Prof. Dr.

1

Ekonometri, makro ekonomi, uluslararası şirketler, spektral analiz, firmaların sermaye yapısı konularında araştırma ve yayın yapmış, lisans ve lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

2

Beslenme ve Diyetetik Bölümü veya Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olup Beslenme ve Diyetetik Bölümü veya Gıda Mühendisliği Bölümünde Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya benzeri bir alanda doktora yapmış, dağıtık sistemler, kablosuz gezgin ağlar, örgü sistemler ve dağıtık sorgu işleme konularında çalışmaları ve yayınları olması.

Endüstri Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Septik şok konusunda güncel uluslararası çalışması olması.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yeni Doğan yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Yeni Doğan yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

2

 

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Akciğer kanseri konusunda deneyimli olmak.

802/1-1