24 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Gümrük Müdürlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Rehberlik İzleme ve Pazarlama Daire Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: Nabil ASAHAOUI

C2300VYY82 Seri Nolu Almanya Pasaport Hamili, HVD3209 plakalı, WBAHD61040BK90916 Şase Nolu, 1993 model BMW marka araç Habur Gümrük Müdürlüğü'nden 11470100T10488 tescil numarasına kayden yurda giriş yapmıştığı, ancak yurtta kalma süresi olan 24.12.2011 tarihinde yurtdışı edilmeyerek Diyarbakır Havaalanı otoparkına terk edildiği İl Emniyet Müdürlüğünce aracın tarafımızdan teslim alınmasını içeren yazısı üzerine araç Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünce teslim alınmıştır.

Geçici ithal edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin 20. Maddesine göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. Maddesi gereğince aracın 6.335,00-TL CİF Kıymeti üzerinden 633,5û-TL Gümrük Vergisi, 1.254,33-TL K.D.V. olmak üzere toplam 1.887,83-TL'nin tahsil edileceğine 12CK47100083 sayılı Ceza Kararı ile 11.10.2012 tarihinde karar verilmiştir. Vergilerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri Tebligat tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

611/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Rehberlik İzleme ve Pazarlama Daire Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

20.01.2013 tarih ve 28534 Sayılı Resmi Gazetenin 466/1-1 ilan numarasıyla yayınlanan 1 adet ilanımızın 1 nci satırında; "XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi'nde" cümlesi tarafımızca sehven yazılmış olup, doğrusu "XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi'nde" şeklindedir. İlgililere duyurulur.

612/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 10.İcra Müdürlüğünün 2006/165 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

582/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum Int. Com. Ltdnin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde TPI/XV/A, B, C işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 04.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

559/1-1

—————

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm,  Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde ATL/XV/B, C işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 07.01.2013 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

613/1-1


 


 

—————


 

Untitled-2

623/1-1