18 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28532

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Okyanus Eğitim Vakfı

KURUCULARI: Dual Eğitim Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi, Orhan Özbey.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/11/2012 tarihli 2012/162 Esas, K. 2012/437 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Bakırköy 3. Noterliğinin 15.03.2012 tarih ve 6588 yevmiye nolu düzenleme şeklinde senedi ve Bakırköy 20. noterliğinin 02/07/2012 tarihli, 20842 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasaları, yönetmelikleri ve eğitim konusundaki mevzuat sadık kalmak kaydı ile eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet etmek, eğitim, sağlık ve kültürün ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi seviyesinde özel okullar açmak, bunların devamını sağlayacak yatırımlar yapmak, üniversite ve buna bağlı fakülteler, meslek yüksek okulu kurmak ve bunların geliştirilmesine yardımcı olmak, her tür ve derecede eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, öğrenci yurtları açmak ve işletmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunların finansmanını sağlamak, yüksek lisans ve doktora yapanları desteklemek, burslar vermek, kurslar açmak, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar gibi faaliyetler düzenlemek, bilim, kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında kitap, dergi, gazete, broşür, gibi süreli ve süresiz yayınlar yapmak, bakıma ve yardıma muhtaç fakir aile ve kişilere maddi ve manevi destek sağlamak, enstitüler, araştırma merkezleri, laboratuar, kütüphane ve benzerlerini açmak, doğa çevre ve tarihi eserleri korumak ve korunması için yapılan faaliyetlere katkı sağlamak, geri kalmış ve gelişmekte olan bölgelerde bölgenin kalkınması ve ilerlemesi amaçlı tesisler ve işletmeler kurmak ve işletmek, başka kişi ve kurumlarca yapılanlara maddi ve manevi destek sağlamak, öğretmenlere maddi ve manevi destek sağlamak, tüm bu gayeleri gerçekleştirmek için gerekli finansmanı sağlamak, yatırımları yapmak, bağışları kabul etmek, yıllık bütçelerde bu gayelere ulaşmak için gereken kaynakları sağlamak, vakıf amaçlarının birini veya tamamını gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu bilcumle teşebbüs tasarruf temellük ve işlemler sözleşmeleri yerine getirmek, vakfın çalışmaları, etkinlikleri ve işletmelerinin faaliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti talep etmek ve almak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

431/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Sayıştay’da halen boş bulunan Beş (5) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; boş bulunan üyeliklerin tamamı Sayıştay meslek mensupları kontenjanından olduğu için, Sayıştay kontenjanını tamamlamak üzere üye adayı seçimi yapılacaktır.

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde aşağıda yazılı belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile “T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 06100 Balgat/ANKARA” adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1 - Özgeçmiş

2 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

İlgililere duyurulur.

423/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2012 tarih ve 2069 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar 95036 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosuna askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

497/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85225 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 30.10.2012 tarih ve 1010/1837 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.12.2012 tarih ve 2533/6205 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 18.01.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85225 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi: 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 296,297, 298, 299, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,322, 323, 324, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 672, 673, 729, 730, 739, 741, 878 nolu parseller, Çayyolu 118 nolu parsel, Erler Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 52, 59, 83, 84, 90, 91, 744, 797, 802, 803, 804, 805, 806, 2795, 2796 nolu parseller, Etimesgut 87, 632, 633, 634, 647, 3240 ada 54, 3243 ada 12, 3247 ada 6, 7, 8, 9, 3259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3266 ada 4, 3270 ada 1, 8716 ada 1, 8717 ada 1, 8720 ada 1, 8721 ada 1, 2, 3, 4, 8722 ada 1, 8723 ada 1, 2, 3, 4, 8724 ada 1, 2, 3, 4, 8725 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8726 ada 1, 8727 ada 1, 2, 8728 ada 1,2, 16092 ada 2, 3, 16093 ada 2, 3, 16094 ada 1, 16095 ada 1, 16096 ada 1, 16097 ada 1, 3, 4 parseller, yol ve ekilemez arazi.

İlgililere ilanen duyurulur.

329/1-1

————

Belediye Meclisimizin 9/11/2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2012 tarih ve 2118 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi, imarın 47858 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi” 18/1/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

328/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Yrd. Doç.

1

1

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Jeotermal Sistemlerin Hidrojeolojik Modellemesi Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

Not: 17/1/2013 Tarih ve 28531 Sayılı Resmi Gazete’de çıkan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

461/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44596 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

335/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84193/EK10 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL             MEVKİİ

44134/2                         YAKACIK

44134/3                         YAKACIK

44134/5                         YAKACIK

334/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Enzim saflaştırma, enzim immobilizasyonu, enzim inhibisyonu, antioksidan ve diyabet konularında çalışmaları olmak.

437/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

2

 

 

Mimarlık ve Mimari Tasarım alanlarında da doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Klinik psikoloji dalında doktora derecesinin bulunması, Psikofizyolji alanında uzmanlaşmış olması ve yurtdışında doktora yapmış olması ve denkliğini almış olması tercih sebebidir.

452/1-1


 


 


 

—————


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Profesör (Daimi statüde), Doçent (Daimi statüde) alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde;

1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet vesikalık fotoğraf,

4 - Yayın listesi (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın listelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.),

5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)

8 - Askerlik durum belgesi,

9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya [her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 4 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.],

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde;

1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet vesikalık fotoğraf,

4 - Yayın listesi,

5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)

8 - Askerlik durum belgesi,

9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya [her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 4 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.],

ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi:

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi :

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Üniversitede en az 5 yıl uzman olarak çalışmış olmak ve iskemik precontioning ile ilgili hayvan deney çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Elektrofizyoloji ve ablasyon ile uğraşmak ve bu konularda çalışmaları olmak, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (ESC) tarafından verilen European Cardiologist diploması sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Doçent

3

1

Enerji dağıtım hatlarında arıza yeri tespiti konusunda çalışması olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

3

1

Akridin ve ksantenlerin sentezi üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

 

Doçent

3

1

İflas öngörüsü, kredi derecelendirme ve piyasa anomalileri alanlarında çalışmaları bulunmak.

436/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

Profesör :

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı (*)

Doçent :

Açıköğretim Fakültesi Yaygın Öğretim Bölümü Yaygın Öğretim Anabilim Dalı

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı

İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı (*)

(*) Bu Bölümün eğitim dili  % 100 İngilizcedir.

440/1-1