16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28530

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. Anonim Şirketinden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim/Bölüm

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1

 

 

 

Kelam

1

 

 

 

Tefsir

1

 

 

 

Hadis

1

 

 

 

Arap Dili ve Belegatı

1

 

 

 

Din Eğitimi

1

 

 

 

İslam Tarihi

1

 

 

 

360/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre ENDOAS Med.San. ve Tic.Ltd.Ş ile şirketin % 50 den fazla hissesine sahip ortağı Suat BOLAT hakkında verilen ve 18 Aralık 2012 tarihli ve 28501 sayılı Resmi Gazete’nin 114’üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi tarafından 26 Aralık 2012 tarihli ve 2012/1957 Esas sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

362/15/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.08.2012 tarih ve 157 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2012 tarih ve 2071 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray 98004 ada 1,2,3 parseller ile 98006 ada 1,2,3,4 sayılı parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

340/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

28.12.2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik personel alım ilanımızdaki aşağıda belirtilen sütun İPTAL edilmiştir.

 

YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

 

Yardımcı Doçent

1

1

Web tasarımı, masa üstü yayıncılık ve animasyon alanında çalışmış olmak.

424/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————


 


 

—————


 


 


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Profesör

1

1

Biyolojik aktivite yönlendirmeli franksiyonlama teknikleri konusunda uzmanlığını almış olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Fizik

İstatistik Fizik

Profesör

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Eğitimi

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Profesör

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Açık Ocak Maden İşletmeciliğinde muhasebe uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Enfeksiyon)

Doçent

1

1

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Refraktif Cerrahi ve Retina alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

 

Doçent

1

1

 

Uzaktan Eğitim MYO

 

 

Doçent

1

1

 

330/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Biriminde açık bulunan ve aşağıda Birim ve Unvanı belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/ asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir).

İlan edilen Profesör kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı 6 (altı) nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

UNVANI

AÇIKLAMA

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Prof.

KOBİ’lerde Rekabet, İşkoliklik ve İş-Aile Çatışmaları alanında çalışmaları olmak.

418/1-1