15 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28529

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

PTT Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler.

Doçent kadroları için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadroları için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç.

1

Haberleşme kuramı ve bilgi kuramı alanlarında uzmanlaşmış olmak, SCI tarafından taranan dergilerde en az 5 yayını olmak ve en az bir tamamlanmış dış kaynaklı proje (TÜBİTAK, DPT vb.) yürütme deneyimine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doç.

1

Servis sistemlerinde güvenilirlik analizi, konusunda uzmanlaşmış. Alanında en az 4 SCI yayını olan. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde en az 6 farklı Endüstri Mühendisliği temel alan dersi vermiş olmak.

Fen Edebiyat

Psikoloji

Yard. Doç.

1

Depresyona ilişkin Temel Psikolojik Gereksinimlerin, Duygusal Denetim Stratejilerinin ve Öznel Hastalık Modellerinin İncelenmesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No:2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

308/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yakacık Doğu (84166), Batı (84161-84193), Güney (84212) Etaplar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

307/1-1

—————

41382 ada 3 ve 5 parselde zorunlu tevhid şartının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

306/1-1

—————

6023 ada 1 parsel ve 6025 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

305/1-1

—————

Yenimahalle 42891 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

304/1-1

—————

Çayyolu 3 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

303/1-1

—————

61288 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

302/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı : Murat Cağlar

Adresi      : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1370 Çankaya/ANKARA

K 337 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 01/11/2012 gün ve 06/3033 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 18.057,31.-TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 15.11.2012 gün ve 5804.26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 18.12.2012 gün ve 6675.26 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 15.11.2012 gün ve 5804.26 sayılı karar ile 18.12.2012 gün ve 6675.26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

56/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

Yönetim Muhasebesi ve Muhasebe Tahakkukları Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema-TV

 

Yardımcı Doçent

1

Ulusal Tv’lerde Yayınlanmış En Az 5 Adet Belgesel Film Çalışması Yapmış Olmak

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

312/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkezi siciline tescili yapılan Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfına ait 11/1/2013 tarih, 28525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın kurucular bölümüne Halil Mert Durgun eklenmiştir.

İlgililere duyurulur.

Genel Müdürlüğümüz merkezi siciline tescili yapılan Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfına ait 11/1/2013 tarih, 28525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın kurucular bölümüne Halil Mert Durgun eklenmiştir.

İlgililere duyurulur.

Vakfın Adı: Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfı.

Kurucular: Yusuf Ünsal Önder, Tuğşat Sahingöz, Ayşegül Kazıcı, Akın Kazıcı, Mustafa Göktaş, Samed Şentürk, Halil Mert Durgun.

309/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.12.2012 Karar No: 466

Türkiye Petrolleri A.O., I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3792 hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında Çamlıbel-S1 kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Köyü mevkiinde kain 1930 no.lu parselin 11.950,18 m2’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 15.10.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/3.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Köyü mevkiinde kain 1930 no.lu parselin 11.950,18 m2’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Tekirdağ

İlçesi    : Saray

Köyü    : Büyükyoncalı

Mevkii : Kadı Ölüsü

 

Parsel No.

Maliki

İstimlaki istenen miktar (m2)

1930

Hasan ÖZTÜRK (Fuat oğlu)

11.950,18

259/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde TPO/XIII/BR ve BS işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 08.11.2012 ve bunu tamamlayan 02.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

258/1-1

—————

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde BRO/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

257/1-1

—————

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde BRO/XIV/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

256/1-1

—————

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XVIII no.lu Muğla Petrol Bölgesi’nde BRO/XVIII/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

255/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.12.2012 Karar No: 465

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatıyla ilgili olarak; Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, Hayıtlı Dere mevkiinde kain 757 parsel numarası ile gösterilen taşınmazın 5869,45 m²’lik kısmını Şambayat Üretim Sahasına ilave etmek için gerekli olduğunu ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan söz konusu 5869,45 m²’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 22.10.2012 ve bunu tamamlayan 20.11.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, Hayıtlı Dere mevkiinde kain 757 parsel numarası ile gösterilen taşınmazın 5869,45 m²’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli            : Adıyaman

İlçesi       : Merkez

Köyleri    : Davuthan

Mevkii    : Hayıtlı Dere

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

757

Mahmut Kovan (Halil oğlu)

Mustafa Doğan (Mahmut oğlu)

Bahri Doğan (Mahmut oğlu)

Şeyh Mehmet Doğan (Mehmet Ali oğlu)

Ayni Zeliha Doğan (Mehmet Ali kızı)

Zahide Yüksel (Mehmet Ali kızı)

Zeynal Doğan (Mehmet Ali oğlu)

Hatice Doğan (Mehmet Ali kızı)

Emine Bağcı (Mehmet Ali kızı)

Abdulkadir Doğan (Mehmet Ali oğlu)

Ali Bilen (Ahmet Baba oğlu)

Muzaffer Doğan (Hacı Yusuf oğlu)

Fatma Karadağ (Hacı Yusuf kızı)

Abdurrahman Bilen (Ali oğlu)

Nazime Alkayış (Ahmet Baba kızı)

Behiye Güler (Ahmet Baba kızı)

Faik Doğan (Mahmut oğlu)

Saadet Doğan (Mahmut kızı)

Emine Coşkun (Mahmut kızı)

Davut Doğan ( Mahmut oğlu)

Nevzat Doğan ( Mahmut oğlu)

Emişen Doğan (Mustafa kızı)

Hakan Doğan (Bereket oğlu)

Derya Demirtaş (Bereket kızı)

Tuğba Fidan Çiçek (Bereket kızı)

5869,45

Toplam istimlaki istenen miktar: 5869,45 m2

252/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:04.01.2013 Karar No:6599

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                        :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  12.12.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                         :  XI no.lu Diyarbakır

- SAHA İŞARETİ              :  TPO/XI/BA

- KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.702 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPO/3545

- VERİLİŞ TARİHİ            :  30.11.2002

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 12.12.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 30.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 30.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

251/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde, Kilis, Gaziantep İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/HND/4993 hak sıra numaralı bir adet petrol arama ruhsatını 05.01.2013 tarihinde terk etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

250/1-1

—————

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin VIII no.lu Ağrı Petrol Bölgesi’nde BRO/VIII/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

254/1-1

—————

Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde BRO/XVII/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

253/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. (Yönergeler) web sitesinde mevcut buşvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI                                                  ÜNVANI          ADET

İç Hastalıkları Hemşireliği                                                               Profesör                 1

Halk Sağlığı Hemşireliği                                                                 Doçent                   1

Sağlık Yönetimi                                                                              Doçent                   1

Cerrahi Hast. Hemşireliği                                                                Doçent                   1

TIP FAKÜLTESİ

Adli Tıp                                                                                           Profesör                 1

Nükleer Tıp                                                                                     Profesör                 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri                                                                                  Profesör                 1

Proses ve Reaktör Tasarımı                                                             Doçent                   1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti                                                                                         Profesör                 1

Protetik Diş Tedavisi                                                                       Profesör                 1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi                                                                                  Profesör                 1

Çağatay Lehçeleri                                                                            Doçent                   1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Doğum ve Jinekoloji                                                                       Profesör                 1

FEN FAKÜLTESİ

Biyokimya                                                                                       Profesör                 1

İstatistik                                                                                           Doçent                   1

Katıhal Fiziği                                                                                   Doçent                   3

Atom ve Moleküler Fiziği                                                               Doçent                   1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği                                                      Doçent                   1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Araştırma Yöntemleri                                                                      Doçent                   1

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

Siyaset ve Sosyal Bilimler                                                               Doçent                  1*

Siyaset ve Sosyal Bilimler                                                               Doçent                 1**

* Sosyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.

** İktisadi Demografi alanında Doçent ünvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagati                                                                       Profesör                 1

Dinler Tarihi                                                                                    Doçent                   1

325/1-1


 


 


 


 

—————


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında taşra teşkilatı Ticaret İl Müdürlükleri Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

- 300 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

 

Sıra No

Mezuniyet

Kontenjan

KPSS Puan Türü

Sınav Konuları

1

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri

60

KPSSP 38

İktisat grubu: İktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme, Türkiye ekonomisi,

Maliye grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası,

Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, şahsın hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler, özel borç ilişkileri), ticaret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak),

Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

2

Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği

60

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

3

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği

60

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

4

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

60

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

5

Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği

60

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu fakülte veya bölümlere denk sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (03.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

d) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

3 - Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

4- Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 27 Ocak - 04  Şubat 2013  tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

5 - Sınav giriş belgeleri:

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat - 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

6 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 03 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

7 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

310/1-1

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,

- 74 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

- İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan kontenjanın 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

 

Sıra No

Bölüm

Kontenjan

KPSS Puan Türü

1

İktisat

9

KPSSP 22

2

İşletme

9

KPSSP 23

3

Maliye

5

KPSSP 24

4

Hukuk

5

KPSSP 103

5

Kamu Yönetimi

7

KPSSP 30

6

Uluslararası İlişkiler

3

KPSSP 33

7

İstatistik

8

KPSSP 25

8

Ekonometri

3

KPSSP 34

9

Endüstri Mühendisliği

5

KPSSP 7

10

Bilgisayar Mühendisliği

5

KPSSP 7

11

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

KPSSP 7

12

Elektronik Mühendisliği

5

KPSSP 7

13

Yazılım Mühendisliği

5

KPSSP 7

 

Toplam

74

 

 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)

c) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak,

d) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (02.03.1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

3 - Sınav konuları:

a) İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için sorular mezun oldukları bölüme ilişkin alan bilgisinden oluşacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları için ise sorular ortak olacaktır.

b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).

Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.

4 - Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Sınav başvuruları 27 Ocak - 04 Şubat 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.

6 - Sınav giriş belgeleri:

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 25-28 Şubat - 01 Mart 2013 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.

7 - Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 02 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

8 - Diğer Hususlar:

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

311/1-1