12 Ocak 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANKARA -ESKİŞEHİR-KAYSERİ -KARABÜK-ÇATALAĞZI LOKO BAKIM ATÖLYESİ VE ÇANKIRIDA LOKOMOTİF VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ (32 İŞÇİ 11 AY) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 4 KALEM TOA, 5 TOA TAMPON VE TEKERLEĞİ TEMİNİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANKARA -ESKİŞEHİR-KAYSERİ -KARABÜK-ÇATALAĞZI LOKO BAKIM ATÖLYESİ VE ÇANKIRIDA LOKOMOTİF VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ (32 İŞÇİ 11 AY) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2013/2948

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Behiçbey- Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  bsrmeletli@gmail.com

İhale konusu hizmetin adı ve süresi : ANKARA -ESKİŞEHİR-KAYSERİ -KARABÜK-ÇATALAĞZI LOKO BAKIM ATÖLYESİ VE ÇANKIRIDA LOKOMOTİF VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ (32 İŞÇİ 11 AY)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/01/2013 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 250,00,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

223/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş.nin bağlı ortaklığı olan Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin hisselerinin %100’ünün “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede;

Önyeterlilik için son başvuru tarihi 28/01/2013 tarihi saat 16:00

Son teklif verme tarihi 28/02/2013 tarihi saat 16:00

olarak yeniden belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 90 Faks: 312 / 585 83 07

www.oib.gov.tr

296/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Son Teklif

Alınacağı

Verme Tarihi

Ebat Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

648x917 mm.

550

Top

Teknik Şartname

24.01.2013

Ebat Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

648x917 mm.

670

Top

Teknik Şartname

 

Ebat Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

648x917 mm.

500

Top

Teknik Şartname

 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

275 mm.

450.000

m²

Teknik Şartname

24.01.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

275 mm.

550.000

m²

Teknik Şartname

 

 

l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. Bobin kağıtlarda bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

235/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 4 KALEM TOA, 5 TOA TAMPON VE TEKERLEĞİ TEMİNİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/262

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

            Malzemenin Cinsi                      

Miktarı (Ad.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- Tonluk ocak araba tamponu E- 155- 6

130

4 Kalem TOA, 5 TOA Tampon ve Tekerleği Temini

2- 5 Tonluk ocak araba tamponu E-170- C-1

950

3- TOA Tekerleği (yeni ) E- 155 /8³ /1

1400

4- 5 TOA Tekerleği ( yeni ) E- 170- E² /1

840

TOPLAM

3.320

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  04.02.2013 Pazartesi-saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1317001

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - ----------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 70,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 70,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.02.2013 Pazartesi-saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

217/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 814,00 TL ile en çok 168.821,37 TL arasında değişen; 21/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 82,00 TL, en çok 16.883,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında. rulman, rondela, demir flex, entegre devre, mini sigorta, muh. batarya, v. kayışı, muh. elektrik ve elektronik aksam, somun, şalter, boş plastik kasa, şarz aleti, muh. giyim eşyası, metal düğme, termosifon, kemer tokası, tükenmez kalem, kablo klipsi, papyon, spiral taşı, işçi kıyafeti, ekmek fırını, duman dedektörü, plastik conta, plastik fiş, muh. porselen mutfak eşyası, şapka, muh. oto parçası, led ampül, klavye, stand, silindir, bahce kumu, kum dökme makinası, boş konteyner, kimyevi madde, v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 22/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

213/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                  DOSYA NO: 2003/3

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 13/10/2011 tarih ve 2011/317 sayılı kararı ile oluşturulan “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Yonca Yapı Endüstri A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 13/10/2011 tarih ve 2011/317 kararı ile oluşturulan Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3379 ada 2, 3380 ada 1, 3384 ada 2, 3385 ada 3 numaralı parsellerin tamamı, 3384 ada 4, 3385 ada 1, 2 ve 5 ile 3382 ada 2 numaralı parsellerin 65515/285149 hisselerinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 111.000.000.- (Yüzonbirmilyon) ABD Dolarıdır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 11.100.000.- (onbirmilyonyüzbin) ABD Doları teminatın “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/02/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 05/02/2013 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 2.000.- (İkibin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 08/02/2013 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/02/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel    :  0 212 340 20 57

             0 212 340 20 58

Fax   :  0 212 288 49 63

260/1/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                  DOSYA NO: 2003/3

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 21/07/2011 tarih ve 2011/239 sayılı kararı ile oluşturulan “Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Balkaner Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 21/07/2011 tarih ve 2011/239 kararı ile oluşturulan Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; Antalya ili, Manavgat ilçesi, Ilıca köyü, 677 ada, 2 parselde kayıtlı gayrimenkulün 1/2 hissesi, 952 parselde kayıtlı gayrimenkulün 3/6 hissesi ve 955 parselde kayıtlı gayrimenkulün tamamından oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 15.000.000.- (onbeşmilyon) ABD Dolarıdır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 1.500.000.- (birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları teminatın “Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 04/02/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 05/02/2013 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 08/02/2013 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

MÜKELLEFİYETLER

“İhaleyi Kazanan”a yüklenecek olan mükellefiyetler “Şartname” Ek-1’de düzenlenmiştir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/02/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Manavgat Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel    :  0 212 340 20 57

             0 212 340 20 58

Fax   :  0 212 288 49 63

260/2/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 25/1/2013                                                              Saati: 14.00                                                           İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metreküp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

  1

Söbeçimen

3.SNB.Çam Tom.

5TİR

1.257

 

233,831

3

175,00

1.230,00

  2

Ballık

3.SNB.Çam Tom.

5

15.156

 

3.031,641

33

140,00

12.748,00

  3

Kaynarpınar

3.SNB.Çam Tom.

5

2.253

 

496,564

10

140,00

2.090,00

  4

Kaynarpınar

3.SNB.Çam Tom.

4TİR

4.574

 

719,950

9

175,00

3.785,00

  5

Ballık

3 SKB .Çam Tom

2,50

1.558

 

209,748

4

130,00

819,00

  6

Düzağaç

3 SKB .Çam Tom

2,5TİR

1.397

 

178,105

4

195,00

1.044,00

  7

Düzağaç

3 SKB .Çam Tom

2 TİR

864

 

96,875

2

185,00

539,00

  8

Kaynarpınar

3 SKB .Çam Tom

2

95

 

10,416

1

130,00

41,00

  9

Düzağaç

Çam Tel Direk

7

673

 

141,730

7

180,00

769,00

10

Düzağaç

Çam Tel Direk

8

950

 

222,978

6

190,00

1.274,00

11

Düzağaç

Çam Tel Direk

9

326

 

103,412

4

295,00

917,00

12

Kaynarpınar

Çam Tel Direk

9

92

 

29,711

1

295,00

263,00

13

Söbeçimen

Çam Tel Direk

9

573

 

179,093

3

295,00

1.586,00

14

Söbeçimen

Çam Tel Direk

10

74

 

25,414

1

305,00

233,00

15

Düzağaç

Çam Tel Direk

10

440

 

152,719

5

305,00

1.399,00

16

Söbeçimen

Çam Tel Direk

11

14

 

6,201

1

315,00

59,00

17

Söbeçimen

Çam Tel Direk

12

11

 

4,703

1

350,00

50,00

18

Düzağaç

1.SNB Çam Md Dr10-20

6

50.069

 

    2.875,187

77

130,00

11.253,00

19

Söbeçimen

1.SNB Çam Md Dr10-20

4

9.053

 

560,399

8

130,00

2.191,00

20

Kaynarpınar

1.SNB Çam Md Dr10-20

4TİR

638

 

67,743

1

175,00

356,00

21

Düzağaç

I.SKB.Çam Md.D.17-20

2,50

36.572

 

    1.379,286

68

120,00

4.996,00

22

Söbeçimen

I.SKB.Çam Md.D.10-16

2,50

13.242

 

519,236

18

120,00

1.878,00

23

Kaynarpınar

1.SNB Çam Md Dr10-20

2,5TİR

2.230

 

126,185

5

168,00

639,00

24

Düzağaç

Çam Sanayi Odun

1,4TİR

367

 

22,502

1

150,00

102,00

25

Ballık

Çam Sanayi Odun

1,40

6.539

 

421,966

11

120,00

1.525,00

26

Kaynarpınar

Çam Sanayi Odun

1,40

6.689

 

490,634

15

120,00

1.774,00

27

Düzağaç

Çam Sanayi Odun

1,40

857

 

55,841

4

120,00

203,00

28

Kaynarpınar

Çam Kağıtlık Odun

3-4

127

 

18,845

1

120,00

68,00

29

Sızır

Çam Kab. Kağ Od.

 

 

1.092

 

9

  60,00

1.972,00

30

Aydıncık

Çam Kab. Kağ Od.

 

 

190

 

1

  60,00

343,00

31

Çayıralan

Meşe Yakacak od.

 

 

875

 

7

  70,00

1.842,00

32

Aydıncık

Meşe Yakacak od.

 

 

346

 

3

  70,00

729,00

33

Çayıralan

Kavak Yakacak Odun

 

 

319

 

3

  45,00

433,00

34

Sızır

İbreli Yakacak

TİR

 

17.085

 

40

  55,00

28.213,00

35

Yahyasaray

İbreli Yakacak

 

 

33

 

1

  55,00

55,

TOPLAM

 

156690

19940

12380,915

368

 

87.418,00-

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 368 parti Orman Emvali 25.01.2013 CUMA günü saat 14.00’de İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır

2 - Açık artırmalı satışa konan emvallerden İbreli Kağıtlık odun ve yakacak odunların % 30 u ile vergi ve fonları peşin bakiyesi 9 ay vadeli olarak aylık % 0,80 vade faizi vade sonunda alınmak şartlıyla ile KESİN SÜRESİZ LİMİT DAHİLİ Banka Teminat Mektubu karşılığında şartname hükümlerine göre satılacaktır.

3 - Şirket adına ihaleye gireceklerin VEKALETNAME İbraz etmeleri şarttır.

4 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde civar Belediyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile mesai saatleri dahilinde İşletmemizde görülebilir.

5 - İsteklilerin ihale günü saat 14:00 e kadar % 3 teminatlarını yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

6 - İlan olunur.

TEL: 0.354.736.10.81         FAKS: 0.354.736.28.61

T.C. Ziraat Bnk .Hes. No    : TR86000100041939560936-5001

219/1-1