28 Aralık 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Diyarbakır İl Müdürlüğünden:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Doçent (Daimi statüde) alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarasını belirten dilekçe ve ekinde;

1 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1(adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),   

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet vesikalık fotoğraf,

4 - Yayın listesi,

5 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

7 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)

8 - Askerlik durum belgesi,

9 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya [her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1 (adaylar tarafından doldurulup imzalanacak) de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de 4 takım dosyanın her birinin içerisinde eksiksiz olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.], 

ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi: 

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi :

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

2

1

Glokom ve kornea alanında yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Jinekolojik onkolojik cerrahi yan dal uzmanı olmak ve gebelik ve tüberküloz konusunda çalışması olmak.

10402/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

 Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Doç. Dr.

1

1

Yapı zemin etkileşimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doç. Dr.

1

1

Organik Kimya alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doç. Dr.

1

1

Hayvan ekofizyolojisi alanında doçent unvanı almış olmak ve balıklarda ağır metal toksikolojisi alanında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr.

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doç. Dr.

1

1

Organik Kimya alanında doçent unvanı almış olmak.

10379/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bakırköy Otuzikinci ve Büyükçekmece Dördüncü Noterliği 1 Mart 2013, Kartal  Dokuzuncu Noterliği 2 Mart 2013 ve Zeytinburnu Birinci Noterliği 6 Mart 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1-

Bakırköy Otuzikinci Noterliği

1.134.240.87.-TL

2-

Büyükçekmece Dördüncü Noterliği

1.536.743,21.-TL

3-

Kartal Dokuzuncu Noterliği

1.271.633,11.-TL

4-

Zeytinburnu Birinci Noterliği

1.454.586,92.- TL

10397/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Tekirdağ İkinci Noterliği 28 Şubat 2013, Edremit İkinci Noterliği 4 Mart 2013 ve Çorlu Üçüncü Noterliği 7 Mart 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve Müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf ve İkinci Sınıf Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

Çorlu Üçüncü Noterliği

241.993,07.- TL

2

Edremit İkinci Noterliği

432.659,40.-TL

3

Tekirdağ İkinci Noterliği

368.425,94.- TL

10396/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, 44546 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10424/1-1

—————

44465 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10425/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

24.12.2012 tarih ve 28507 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ilanında;

1 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Radyo-TV ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı 2.derece Doçent kadrosunun İletişim Fakültesi olarak;

2 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Müzik Bölümü Müzikoloji Anasanat Dalı 1.derece Doçent kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi olarak;

3 - Mühendislik Fakültesi birimi içinde yer alan Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1.derece Doçent kadrosunun Eğitim Fakültesi olarak,

4 - Alanya İşletme Fakültesi biriminde yer alan İşletme Mühendisliği Bölümü 2.derece Doçent kadrosunun Alanya Mühendislik Fakültesi olarak düzeltilmiştir.

10453/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.12.2012     Karar No:6597

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANLARI            :  1) Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.

                                                         2) Anatolia Energy (Turkey) Inc.

- MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163

                                                         Şişli-İSTANBUL

                                                         2) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709,

                                                         Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları

- TEBLİGAT ADRESLERLERİ :  1) Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9

                                                         06510, Söğütözü-ANKARA

                                                         2) Piyade Sokak No:18/10 06540

                                                         Çankaya-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ      :  20.11.2012

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                               :  Süre Uzatımı

- BÖLGESİ                                  :  X No.lu Siirt

- SAHA İŞARETLERİ                :  ÇPA-ANT/X/A, B

- KAPSADIĞI İLLER                 :  Mardin, Diyarbakır

- YÜZÖLÇÜMLERİ                   :  49.789, 49.744 Hektar

- HAK SIRA NUMARALARI   :  AR/ÇPA-ANT/4494, 4495

- VERİLİŞ TARİHLERİ              :  04.01.2009

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şit. yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 2 adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 2’şer yıl süre ile uzatılması için 20.11.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/ÇPA-ANT/4494, 4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi göz önüne alınarak 04.01.2015 tarihine kadar 2’şer yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10338/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4628 hak numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 01.04.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince 01.04.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılması için 18.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

10337/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve müziksel işitme eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve müzik öğretiminde çalışmaları olmak.

10447/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Makine Müh.

Termodin Isı Tek.

Doçent

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

İlköğretim

Okul öncesi

Doçent

1

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Otomotiv Mühendisliği

 

Doçent

1

1

10449/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - Başvuruda istenilen belgeler

- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

- Fotoğraf (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

- Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

- Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu adayları 4 adet )

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör-Doçent kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

Neonatoloji Alanında Yandal İhtisası Yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Onkoloji Alanında Uzmanlığını Yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

Gastroenteroloji Alanında Yandal İhtisası Yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Romatoloji alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İmmünoloji A.D.

Profesör

1

1

Ruhsatlı bir Doku Tiplendirme Laboratuvarında en az 8 yıl Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmış olması

TIP FAKÜLTESİ

İmmünoloji A.D.

Doçent

1

1

Ruhsatlı bir Doku Tiplendirme Laboratuvarında en az 8 yıl çalışmış olması

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Politikası A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Kentleşme ve Çevre Sorunları A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Kentleşme ve Çevre Sorunları A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tek. A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Mekanik A.D. (Makine Müh. B.)

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Mekanik A.D. (Makine Müh. B.)

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Taşıt Tasarımı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Taşıt Transport Sistemleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.

Yöneylem Araştırması A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

VETERİNER FAK.

Biyokimya A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

VETERİNER FAK.

Cerrahi A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAK.

Doğum ve Jinekoloji A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAK.

İç Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAK.

Zootekni A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAK.

Zootekni A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAK.

Bahçe Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAK.

Bahçe Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAK.

Gıda Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAK.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

Doçent

1

1

Gübreler-Gübreleme Konusunda Çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAK.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

Doçent

1

1

Bitki Besleme Konusunda Çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

Atom ve Molekül Fiziği A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Botanik A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Eskiçağ Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Felsefe Tarihi A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Felsefe Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Fizikokimya A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Genel Biyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Klasik Arkeoloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Moleküler Genetik A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Sosyal Psikoloji A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Yeniçağ Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

EĞİTİM FAK.

Alman Dili Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

EĞİTİM FAK.

Beden Eğitimi ve Spor A.D.

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAK.

İngiliz Dili Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAK.

Sınıf Öğretmenliği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAK.

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Arap Dili ve Belagati A.D.

Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Din Sosyolojisi A.D.

Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Dinler Tarihi A.D.

Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAK.

Hadis A.D.

Profesör

1

1

Osmanlı Darulhadislerinde Hadis Öğretimi Alanında Çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

İlköğretim Din Kültürü ve Ah.Bil.Öğ.A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

İslam Tarihi Alanında Doktora Yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

İslam Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

GÜZEL SANATLAR FAK.

Dramatik Yazarlık A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Uluslararası İktisat A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Uluslararası Ticaret A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TEKNİK BİLİMLER MYO

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Alanında Almış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarım Makinaları Alanında Almış olmak.

10463/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4199                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İthalat faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                         :  118.600.- (yüzonsekizbinaltıyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  Satışı yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş )Kr

Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder.

b) İletim faaliyeti :

i) İletim:

(1) Lisans alma bedeli                         :  890.000 (sekizyüzdoksanbin) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  İletimi yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

ii) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi:

(1) Lisans alma bedeli                         :  43.200 (kırküçbinikiyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  İletimi yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

c) Depolama faaliyeti :

(1) Lisans alma bedeli                         :  237.200.- (ikiyüzotuzyedibinikiyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  Depolanan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

d) Toptan satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                         :  59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  Satışı yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

e) Dağıtım faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli                         :  59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  Dağıtımı yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti:

i) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı:

(1) Lisans alma bedeli                         :  11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

ii) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı:

(1) Lisans alma bedeli                         :  11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli                         :  Satışı yapılan kWh başına

                                                               0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

g) İhracat faaliyeti:

a. Lisans alma bedeli                           :  23.700.- (yirmiüçbinyediyüz) TL.

b. Yıllık lisans bedeli                          :  İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL.

Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri aşağıdaki gibidir:

(1) Lisans yenileme bedeli                  :  İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedeli

(2) Lisans tadili                                   :  2.400.- (ikibindörtyüz) TL.

(3) Lisans sureti çıkartma                    :  600.- (altıyüz) TL.

Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10408/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4203                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan elektrik piyasası lisans bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1-25.08.2012 tarih ve 28392 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15.08.2012 tarih ve 3978 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Elektrik Piyasasında 2013 yılında uygulanacak lisans bedellerine ilişkin Kurul Kararının “1 inci maddesinin (e) bendinin lisans alma bedeline ilişkin bölümü” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Perakende satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

a- Görevli perakende satış şirketleri için 500.000 (beşyüzbin)TL;

b- Diğer perakende satış şirketleri için 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL;

Geçici Madde 1- 1 inci maddesinin (e) bendinde yer alan, “Görevli perakende satış şirketleri için 500.000 (beşyüzbin)TL” hükmü, 2012 yılı içerisinde perakende satış lisansı alan kişilere de uygulanır. Bu kapsamdaki Görevli perakende satış şirketleri, lisans alma bedeli ile ilgili yükümlülüklerini 01/01/2013 -15/01/2013 tarihleri arasında tamamlamakla yükümlüdürler.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10409/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4200                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

a) Yapım ve Hizmet Sertifikası:

(1) Sertifika alma bedeli                         : 3.600.-(üçbinaltıyüz) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli                          : 1.200.-(binikiyüz) TL.

(3) Sertifika vize bedeli                          : 600.-(altıyüz) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli                   : Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli          : 240.-(ikiyüzkırk) TL.

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli :

0 (sıfır) TL

1.200.- (binikiyüz) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli :

0 (sıfır) TL

350.- (üçyüzelli) TL.

(3) Sertifika vize bedeli :

0 (sıfır) TL

120.- (yüzyirmi) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli :

0 (sıfır) TL

Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli :

0 (sıfır) TL

120.- (yüzyirmi) TL.

 

Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10410/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4206-1                                                                 Karar Tarihi: 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2013 yılı için % 40 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

10411/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4197-9                                                                 Karar Tarihi: 20/12/2012

MADDE 1- (1) 09 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 04/04/2007 tarihli ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar, ulusal markerin akaryakıta ve benzin türlerine harmanlanacak etanole eklenmek üzere ilgili lisans sahibi tüzel kişilere teslimi ve ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce talebini düzenlemek için çıkarılmıştır.

MADDE 2- (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ e) İlgili lisans sahibi tüzel kişi: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta ve benzine harmanlanacak etanole ulusal marker eklemekle yükümlü rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişileri,”

ğ) Ulusal marker: Akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,”

MADDE 3- (1) Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere altıncı fıkra eklenmiştir.

“ (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyecektir.

(3) Ulusal Marker Talep Formu’nda belirtilen ulusal markerin ait olduğu dönemde kullanılmayan marker miktarı bir sonraki dönemde talep edilecek ulusal marker miktarından düşülür ve Kurum ve yetkili kuruluşa bildirmek kaydıyla, kalan ulusal marker ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bir sonraki dönemde kullanılır. Teslim alınan ulusal markerin ilgili lisans sahibi tüzel kişilerce kullanılmayacak olması halinde veya son işaretleme tarihinden itibaren üç ay içinde kullanılmamış olması durumunda Kurum ve yetkili kuruluş derhal bilgilendirilir ve Kurumdan izin alınmadığı takdirde kullanılmayan ulusal marker yetkili kuruluşa derhal teslim edilir.

(6) Gazyağı ve naftaya eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker gazyağı ve nafta için, benzin türlerine harmanlanacak etanole eklenmek üzere teslim alınan ulusal marker etanol için kullanılır. Teslim alınan ulusal markerler birbirleri ile karıştırılmaz.”

MADDE 4- (1) Aynı Kararın Birinci Geçici Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- (1) Aynı Kararın ekinde yer alan teminat mektubu örneğinde (Ek-3) yer alan Kurumumuz adresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl Çankaya/ANKARA”

MADDE 6- (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10412/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4202                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 nci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

a) Lisans alma bedeli:

Rafinerici lisansı için                              415.000.- (dörtyüzonbeşbin) TL,

Dağıtıcı lisansı için                                 300.000.- (üçyüzbin) TL,

Depolama lisansı için                               17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

İletim lisansı için                                      17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL

İhrakiye teslimi lisansı için                       17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

İşleme lisansı

    - Petrokimya için                                  17.800.- (onyedibinsekizyüz) TL,

    - Biyodizel için                                       6.000.- (altıbin) TL,

Madeni yağ lisansı için                             59.300.- (ellidokuzbinüçyüz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için                       3.000.- (üçbin) TL,

Taşıma lisansı

    - Demiryolu için                                        0.- (sıfır) TL,

    - Denizyolu için gemi başına              3.000.- (üçbin) TL,

Bayilik lisansı için                                  3.000.- (üçbin) TL,

b) Lisans sureti                                       1.200.- (binikiyüz) TL,

c) Lisans tadili:                                      

Rafinerici lisansı için                              Lisans alma bedelinin % 2’si

Dağıtıcı lisansı için                                 Lisans alma bedelinin % 2’si

Depolama lisansı için                             3.000.- (üçbin) TL,

İletim lisansı için                                    3.000.- (üçbin) TL,

İşleme lisansı için                                   3.000.- (üçbin) TL,

Madeni yağ lisansı için                           3.000.- (üçbin) TL,   

Serbest kullanıcı lisansı için                   1.800.- (binsekizyüz) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için                     3.000.- (üçbin) TL,

Taşıma lisansı

    - Demiryolu için                                 1.800.- (binsekizyüz) TL,

    - Denizyolu için                                  1.800.- (binsekizyüz) TL,

 Bayilik lisansı için                                 1.800.- (binsekizyüz) TL.

d) Süre uzatımı (vize)                             Lisans alma bedelinin % 50’si

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası

akaryakıt ticareti izni                               17.800 (onyedibinsekizyüz)TL,

f) Tarife onayı                                                 0.- (sıfır) TL.

Madde 2- Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10413/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4201                                                                   Karar Tarihi : 20/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2013 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Lisans alma bedeli:

LPG Dağıtıcı lisansı için                        177.900.- (yüzyetmişyedibindokuzyüz)TL

LPG Depolama lisansı için                       17.800.- (onyedibinsekizyüz)TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı                         11.900.- (onbirbindokuzyüz) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                           2.400.- (ikibindörtyüz) TL,

LPG Taşıma lisansı

   - Karayolu için                                        3.000- (üçbin) TL,

   - Boru hattı ile taşıma                             3.000.- (üçbin) TL,

   - Demiryolu için                                            0.- (sıfır) TL

   - Denizyolu için gemi başına                  3.000.- (üçbin) TL,

LPG Otogaz Bayilik lisansı için                3.000.- (üçbin) TL.

b) Lisans sureti:                                         1.200.- (binikiyüz) TL,

c) Lisans tadili:                                      

LPG Dağıtıcı lisansı için                        Lisans alma bedelinin %2’si

LPG Depolama lisansı için                        3.000.- (üçbin) TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı için                    3.000.- (üçbin) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                          1.200.- (binikiyüz) TL,

LPG Taşıma lisansı

   - Karayolu için                                        2.400.- (ikibindörtyüz) TL,

   - Boru hattı ile taşıma                             2.400.- (ikibindörtyüz ) TL,

   - Demiryolu için                                     2.400.- (ikibindörtyüz) TL,

   - Denizyolu için gemi başına                  2.400.- (ikibindörtyüz) TL

LPG Otogaz Bayilik lisansı için                1.800.- (binsekizyüz) TL.

d) Süre uzatımı (vize)                             Lisans alma bedelinin % 50’si

Madde 2- Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

10414/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4193                                                                     Karar Tarihi: 18/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında, 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

Ek-1: Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

                                                                                                                                   

EK-1

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Uygulanacak tarifeler

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esaslarda sayılan abone grupları itibarıyla; dağıtım sistemi kullanıcısı tüketiciler ve üreticiler ile görevli perakende satış şirketinden düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden enerji alan tüketicilere bağlantı durumları da dikkate alınarak ait olduğu yıla ait tarife çizelgelerindeki;

- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazında,

- İlgili bileşenlerden oluşan kWh bazındaki tarifelerin yanında, OG seviyesinden dağıtım sistemine bağlı olup çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abone grubu kapsamındaki abonelere kW bazında,

- Reaktif enerji ile ilgili hükümler çerçevesinde kVARh bazında,

- İlgili bileşenlerden oluşan abone, fatura ya da okuma başına

Kurulca onaylı tarifeler uygulanır.

Abone Gruplarının Tanımı ve Tespiti

Sanayi abone grubu

MADDE 2 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli perakende satış şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.

(2) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler için görevli perakende satış şirketi, görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi sanayi abone grubundaki tüketicileri vize bitim tarihinden en az iki ay önce sanayi sicil belgelerinin yenilenerek ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağına dair yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmasına rağmen sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde bu tüketicilerin verilen 30 (otuz) günlük süre sonrasındaki ilk fatura döneminden itibaren tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesi üzerinden faturalandırılır. Görevli perakende satış şirketi, dağıtım şirketini abone grubu değişikliği hakkında bilgilendirir.

(3) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında olup, aboneliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel kişiliği adına yapılan Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB sicil kaydı yapılmış ve onaylanmış Kuruluş Protokolünün ibraz edilmesi halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir.

(4) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulmuş olan ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce tek noktadan ölçüm yapılmak suretiyle, elektrik aboneliği, bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan/yapılacak serbest bölgeler; bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimlerinin serbest bölge toplam elektrik tüketimi içerisindeki payının toplam tüketimin yarısından daha fazla olduğunun/olacağının ilgili resmi kuruluşça belgelenmesi halinde sanayi abone grubu kapsamında değerlendirilir.

(5) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre alınmış “jeotermal kaynak dağıtım şirketi”, “jeotermal kaynak üretim şirketi” veya “jeotermal kaynak dağıtım ve üretim şirketi” belgelerini ibraz etmeleri halinde bu abone grubu kapsamında değerlendirilir. Belgenin iptal edildiği tarih itibarıyla sanayi abone grubu uygulaması sonlandırılır.

(6) Otoprodüktör lisansına sahip üreticilerin kendi ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri ile bunun dışındaki diğer üreticilerin ihtiyaçlarına ilişkin elektrik enerjisi tüketimleri (deneme amaçlı üretimleri için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimleri dahil) bu abone grubu kapsamındadır. Bu üreticiler elektrik enerjisi ihtiyaçları için tüketici konumundaki üreticiler olup, tüketicilere ilişkin ilgili hükümler uygulanır.

(7) Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili Bakanlığın İl Müdürlüklerinden belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesisleri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sanayi abone grubunda değerlendirilir.

a) Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri de sanayi abone grubu kapsamında olup, bu tesislere sanayi tesisinin ait olduğu tarife sınıfı ve tarife grubu hangisi ise o tarife sınıfı ve tarife grubuna ilişkin fiyat uygulanır.

b) Aboneliği Belediye tüzel kişiliği adına yapılan belediyelere ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışındaki arıtma tesisleri, arıtma tesisinin ait olduğu müşterinin abone grubu kapsamındadır.

(8) Sanayi aboneleri orta gerilim ve alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri olarak ikiye ayrılır.

a) Orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: TEİAŞ’a ait bir YG/OG transformatörün dağıtım şirketinin kullanımındaki OG barasına mülkiyeti ve işletmesi aboneye veya dağıtım şirketine ait hatla bağlı sanayi aboneleri ile dağıtım sistemine özel trafosu ile bağlı olan sanayi aboneleridir.

b) Alçak gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri: Dağıtım sistemine dağıtım şirketi AG şebekesinden bağlı olan sanayi aboneleridir.

(9) Sanayi abonelerine 9 ve 10 uncu maddeye göre belirlenen tarife sınıfları ve aşağıda belirtilen tarife gruplandırması dikkate alınarak ilgili bileşenlerden oluşan tarifeler uygulanır.

a) Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Çift Terimli sanayi OG)

b) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi OG abonesi (Tek terimli sanayi OG)

c) Tek terimli tarife sınıfına tabi sanayi AG abonesi (Tek terimli sanayi AG)

Mesken abone grubu

MADDE 3 – (1) Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır.

(2) Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur. Şehit aileleri 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba). Muharip/malul gaziler 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır.

Tarımsal sulama abone grubu

MADDE 4 – (1) Tarıma dayalı arazilerin sulanmasını sağlamak amacıyla; ilgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu kapsamındadır.

(2) Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine bu abone grubu tarifesi uygulanır.

Aydınlatma abone grubu

MADDE 5 – (1) Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyollar, yerleşim alanları dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmaları ile Aydınlatma Yönetmeliğinde kapsamı belirlenmiş olan tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.

Ticarethane abone grubu

MADDE 6 – (1) Bu usul ve esaslarda tanımlanan diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.

Abone grubunun tespiti

MADDE 7 – (1) Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu tespiti ve abone grubu değişiklikleri;

a) Görevli perakende satış şirketinden enerji alan/alacak müşteriler için görevli perakende satış şirketi tarafından,

b) Görevli perakende satış şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi tarafından,

yapılır.

(2) Müşteri, dahil olmak istediği abone grubu talebini gerekli belgeleriyle birlikte Şirkete yazılı olarak beyan eder. Bu beyan Şirket tarafından incelenip bu usul ve esaslarda tanımlanan abone gruplarına ilişkin belgeler ile diğer ilgili mevzuat gereği beyan edilmesi gereken hususlar ve/veya ibraz edilmesi gerekli belgeler dikkate alınarak abone grubu tespiti yapılır.

(3) Aynı anda birden fazla abone grubunun özelliğini taşıyan ve farklı aboneler olarak ayrıştırılamayan kullanım yerlerinin (OSB’ler ve serbest bölgeler hariç) abone grubu söz konusu abone grupları arasında tarife farklılığı olması durumunda tarifesi yüksek abone grubu, tarife farklılığı olmaması durumunda ise tüketim içerisinde daha fazla paya sahip olacağı öngörülen abone grubu olarak kaydedilir.

(4) Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşteri talebini yazılı olarak beyan eder ve talebi uygun bulunduğu takdirde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminde yerine getirilir.

(5) Bir tüketicinin dahil olduğu abone grubunun herhangi bir sebeple Şirket tarafından değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketicinin gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün süre verilir. İlgili tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması halinde bu tüketici Şirket tarafından öngörülen abone grubuna dahil edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

DAĞITIM SİSTEM KULLANIM TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR

MADDE 8 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıları kapsar.

(2) Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az birinin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur.

a) Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.

b) Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

c) Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve 12-16 ncı maddelerde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.

d) Emreamade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanan bedeldir.

e) Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına uygulanan bedeldir.

f) Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim bedelidir.

Tarife Sınıfları

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları

MADDE 9 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları aşağıdaki hükümler çerçevesinde çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından oluşmaktadır.

(2) Çift terimli tarife sınıfı: Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi kWh miktarı üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç karşılığı kW miktarı üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

OG seviyesinden bağlı sanayi tüketicilerinden darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı sanayi abonesi tüketicilere talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır.

Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerin, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis etmeleri zorunludur.

(3) Tek terimli tarife sınıfı: Sadece dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır. Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olmayan kullanıcılar tek terimli tarife sınıfı kapsamındadır.

Tarife sınıfı değişikliği

MADDE 10 – (1) Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen OG seviyesinden bağlı dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Abonenin talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.

(2) Tarife sınıfı değişiklikleri, eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.

(3) Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.

Güç ve güç değişikliği

MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine bağlı kullanıcıların anlaşma veya sözleşme gücü; tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, cos φ=1 alınarak hesaplanan bağlantı gücüdür. Çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için ise talep edilen güçtür.

(2) Çift terimli tarife sınıfına dahil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep gücünün %10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır.

(3) Çift terimli tarifede güç değişikliği talebinin yazılı olarak dağıtım şirketine yapılması esas olup, Şirketçe uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için yapılan güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.

(4) Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına göre gerçekleştirilen güç değişiklikleri eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.

(5) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.

Reaktif Enerji Tarifesi

Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı

MADDE 12 – (1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dahilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.

(3) İlk defa reaktif enerji uygulaması kapsamına giren abonelere, yapılacak yazılı bildirim ile 30 (otuz) gün süre verilerek reaktif enerji ölçü sistemlerini tesis etmeleri istenir. Reaktif enerji ölçü sistemini tesis eden aboneye, Şirketçe yapılacak buna ilişkin tespit tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi itibariyle reaktif enerji tarifesi uygulanır. Yapılan bildirime rağmen reaktif enerji ölçüm sistemini tesis etmeyen abonelere, bildirimin yapıldığı fatura döneminden sonraki ikinci faturalama döneminde 13 üncü maddenin ikinci fıkrası ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre reaktif enerji uygulaması yapılır.

Endüktif reaktif enerji (sistemden çekilen reaktif enerji)

MADDE 13 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, sistemden çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.

(2) Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.

(3) Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Kapasitif reaktif (sisteme verilen reaktif enerji)

MADDE 14 – (1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.

(2) Zorunlu olmasına rağmen, sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçen sayacını tesis etmeyen müşteriden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar sisteme reaktif enerji verdiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.

(3) Sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması

MADDE 15 – (1) 13 ve 14 üncü maddelerde belirtilen endüktif ve kapasitif reaktif sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi

MADDE 16 – (1) Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar endüktif reaktif enerji miktarı üzerinden reaktif enerji bedeli fatura edilir.

(2) Müşterinin fatura son ödeme tarihine kadar itiraz etmiş olması ve her iki reaktif sayacın sayaç ayar istasyonu tarafından doğru çalıştığının belgelenmesi koşuluyla, sayaçların doğru çalıştığının belgelendiği fatura dönemini izleyen ilk fatura döneminde tahakkuk ettirilen reaktif enerji bedeli fatura tutarından mahsup edilir veya müşterinin talebi halinde üç iş günü içerisinde nakden iade edilir.

Özel Transformatörlü Müşteriler

MADDE 17 – (1) Özel transformatörlü müşteriler için kayıp uygulaması, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine göre yapılır.

(2) Özel transformatörlü müşterilerin en az bir fatura dönemi olmak üzere belirteceği fatura dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini tedarikçisi aracılığıyla dağıtım şirketine yazılı olarak beyan etmesi halinde transformatörün enerjisi dağıtım şirketince kesilir. Beyan edilen dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmaz. Müşterinin bu kapsamdaki talebi, mücbir sebepler dışında bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defadan fazla olamaz.

(3) Aynı güç transformatöründen münferiden yararlanmakta olan birden fazla müşterinin olması halinde, transformatör kayıpları müşterilerin sözleşme güçleri dikkate alınarak, güçleri oranında faturalandırılır.

Dağıtım Sistemine Bağlı Üreticiler

Üretim faaliyetleri için tarifelerin uygulanması

MADDE 18 – (1) 26 ncı maddede belirtilen bağlantı durumlarına göre, dağıtım sistemi kullanıcısı üreticilere sadece üretim faaliyetleri için dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli ve bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşullar çerçevesinde reaktif enerji bedeli uygulanır.

(2) Üreticilerin bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defayı aşmamak koşuluyla tercih etmeleri halinde, sadece dağıtım bedeline ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı yürürlükteki iletim sistemi sistem kullanım tarifeleri metodolojisi ve iletim bölgeleri bazındaki üretici fiyatları aylık olarak uygulanır.

(3) İlgili mevzuata göre gerekli ölçü düzenini kurması (4Q kadranlı sayaç tesis etmesi) koşuluyla, dağıtım sistemine bağlı üretici şirket santralleri sisteme enerji verirken aynı zamanda reaktif enerji vermesi durumunda bu reaktif enerji faturalamada dikkate alınmaz.

(4) Üreticiler sisteme aktif enerji verirken aynı zamanda sistemden reaktif enerji çekiyorsa (kapasitif reaktif) reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere uygulanacak tarife

MADDE 19 – (1) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsamında direkt hat tesis edilmiş olması halinde, tüketicinin kurulu gücü dikkate alınarak, bu tüketiciler için tarife çizelgelerinde kW bazında belirlenen emreamade kapasite tarifesi uygulanır.

İletim Bedellerinin Yansıtılması

MADDE 20 – (1) Dağıtım sistemi kullanıcılarına (üreticilerin sisteme enerji veriş hali hariç) 26 ncı madde hükümleri gereğince iletim bedelleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PERAKENDE SATIŞ TARİFESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR

Perakende satış tarifeleri

MADDE 21 – (1) Perakende satış tarifeleri düzenlemeye tabi olan tüketicileri kapsar.

a) Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.

b) Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.

(2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından;

Gündüz dönemi            : Saat 06-17

Puant dönemi                : Saat 17-22

Gece dönemi                 : Saat 22-06

arasındaki dönemlerdir.

(3) Müşteri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tek veya çok zamanlı tarifelerden birini seçebilir.

a) Çift terimli tarife sınıfını seçip, sözleşme gücü 0,7 MW (dahil) ve üzeri olan sanayi abonelerine çok zamanlı tarife uygulanır.

b) Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, müşterinin çok zamanlı ölçüm yapan sayacının bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacı bulunan müşterilerin, çok zamanlı tarifeyi seçmeleri zorunlu olmayıp, tek zamanlı tarifeyi seçebilirler.

c) Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

(4) Bir kullanım yerinin tek noktadan ölçülmesi esas olmakla birlikte, aynı tüzel kişiliğe ait aynı kullanım yerinin teknik sebepler ile birden fazla sayaç ve aynı abone grubuna ait birden fazla aboneliği bulunması durumunda, ilgili kullanım yerine ait aboneliklerin tamamı için aynı tarife uygulanır.

Perakende satış hizmet bedeli

MADDE 22 – (1) Perakende satış hizmeti fiyatı, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında aynı veya farklı olmak üzere sabit ve/veya değişken bir bedel olarak belirlenir.

Kısa süreli elektrik enerjisi talepleri

MADDE 23 – (1) Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.

İletim sistemi kullanıcıları

MADDE 24 – (1) Görevli perakende satış şirketinden enerji temin eden, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler, iletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımında olmayan OG baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı olan tek bir tüzel kişi durumundaki tüketiciler ile aynı baraya birden fazla tüzel kişinin bağlı olması ve bu tüzel kişilerin TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olmaları halinde bu tüketicilere tarife çizelgelerinde iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler için belirlenmiş olan tarifeler uygulanır.

Kıst uygulaması

MADDE 25 – (1) Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin olduğu fatura dönemlerinin söz konusu olması ve günlük tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan değerin okuma tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura dönemi içerisindeki her bir gün için günlük tüketimlerin eş düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI DURUMLARINA GÖRE TARİFELERİN UYGULANMASI

MADDE 26 – (1) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif enerji bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.

(2) İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile dağıtım şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. Ancak, bu tüketicilerden “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim bedeli uygulanmaz. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.

(3) Dağıtım sistemine bağlı diğer tüketicilere dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır.

(4) Bu maddenin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında belirtilen dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim bedeli, kayıp-kaçak bedeli, güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli gibi bedeller tüketicilerin tedarikçilerine fatura edilir.

(5) Kesme-bağlama bedeli ve sökme-takma bedeli, ilgili tüketicinin tedarikçisine fatura edilir. Tedarikçi kendisine fatura edilen bu bedelleri tüketicilerine aynen yansıtır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yasal yükümlülükler

MADDE 27 – (1) Kurulca onaylanan tarifelerin abonelere uygulanmasında vergi, fon, pay, vb. gibi yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilir.

Tarife uygulamaları kapsamında abonelerin bilgilendirilmesi

MADDE 28 – (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte; abone grubu veya tarife uygulamaları bakımından mevcut durumunda değişiklik oluşan, yeniden belge ibraz etmesi gereği bulunan veya dağıtım şirketince bilgilendirilmesi gerekli görülen aboneler, bu usul ve esasların yayım tarihi itibariyle 30 (otuz) gün (dâhil) içerisinde yapılacak yazılı bildirim ile ilgili değişiklikler ve abone tarafından yerine getirilmesi gerekli hususlar hakkında bilgilendirilir.

(2) Bu usul ve esaslara göre bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan bildirim gereğince abonelerce yerine getirilmesi gereken hususlar için bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün (dâhil) süre verilir. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli işlemleri yerine getirmeyen aboneler ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketince yapılacak uygulamaları kabul etmiş sayılır. Yapılan bildirime rağmen verilen süre sonuna kadar gerekli işlemleri yerine getirmeyen aboneler için verilen süre bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura dönemi itibariyle gerekli uygulama yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar

MADDE 29 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 30 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara yapılan atıflar bu Usul ve Esaslara yapılmış sayılır.

10416/1-1

—————

10417/1-1


 


 

—————


 

—————


 

—————

—————


 


 


 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve hizmet cetveli (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) eklenecektir)

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve hizmet cetveli (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) eklenecektir)

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, ÜDS ve KPDS (en az 65 puan) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve hizmet cetveli (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için) eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

4. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrosuna doçentler başvuramazlar.

7. Başvurular 28.12.2012 Cuma günü başlayacak 14.01.2013 Pazartesi günü mesai bitimi sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Rekreasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Antrenman ve Yorgunluk İlişkisi üzerine doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor YO

Spor Sağlık Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dil Bilimi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Yardımcı Doçent

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk ve İslam Sanatları Tarihi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

1

Kesirli türevler üzerine çalışmaları bulunmak

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Pazarlama ve Marka İletişimi

Profesör

1

1

 

Mühendislik

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

 

Mühendislik

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Mühendislik

Mekanik (İnşaat Mühendisliği)

Doçent

1

1

Plakların nonlineer analizi ile ilgili çalışmaları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

Risk Planlaması üzerine çalışmaları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mineraloji-Petrografi

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Yardımcı Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

1

 

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Besin Güvenliği ile ilgili çalışmaları olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

Güç Elektroniği konusunda doktora yapmış olmak

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Anatomi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hematoloji - Onkoloji Yan Dal ihtisaslı olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yeni Doğan Yan Dal ihtisaslı olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal ihtisaslı olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Brusellozda sitokin düzeyleri konusunda çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

1

Bir Karaciğer Transplantasyon Merkezinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Karaciğer Transplantasyon merkezi sorumlu uzmanı olacak şartlara haiz olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji Yan Dal ihtisaslı olmak

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

1

 

Tıp Fakültesi

Plastik,  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Genetik

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Entomoloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tıbbi Bitkiler

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Profesör

1

1

 

10309/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

3) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVAN

DRC

AD.

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Elek.-Elektronik Müh.

Elek.-Elektronik Müh.

Doçent

3

1

Elektrik Makineleri Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak. Tesla Transformatörü ve Giriş Şekillendirici Kontrol Yöntemi konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Doçent

3

1

Enzim Saflaştırması ve Biyosensörler konularında yayınları olmak. Enzim Saflaştırması, İmmobilizasyonu ve Biyosensörler konularında yayınları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

2

1

Engelliler İçin Tasarım, Mekansal Değişim, Temel Tasarım ve Tasarım Eğitimi Sorunları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sis. Müh.

Enerji Sistemleri Müh.

Doçent

2

1

Makine Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Laser Nokta Kaynağı, Kompozit Malzemeler, Yapıştırıcı Bağlantıları, Kaplamalar konularında çalışmaları olmak.

Ortaca Meslek YO.

 

 

Doçent

3

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçentliğini almış olmak, Arazi Toplulaştırmasında Model Geliştirme ve Arazi Tesviyesinde Metod Geliştirme konularında SCI-expanded kapsamında çalışmaları olmak.

10422/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır

2 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, nüfus cüzdan fotokopisinin tasdikli örnekleri, iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneğini 4 takım halinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihi itibariyle 20. günü mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Duyuru Başlama tarihi            28 Aralık 2012

Son Başvuru tarihi                  16 Ocak 2013

Dosya İnceleme tarihi             16-21 Ocak 2013

 

NOT:   -Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

             -Adaylar bilimsel çalışma ve yayınlarını (başvuru dilekçesi, özgeçmiş ile akademik ve idari Etkinlik listesi), diğer istenilen belgelerle birlikte süresi içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SAYI

DER.

BAŞVURU ŞARTI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

2

İlgili alanda Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

KAMU

YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOÇENT

1

3

İlgili alanda Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

HUKUK BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DOÇENT

1

3

İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

MEKANİK

PROFESÖR

1

1

İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

ULAŞTIRMA

DOÇENT

1

3

İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

ENERJİ SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

PROFESÖR

1

1

Enerji alanında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

DOÇENT

1

2

Enerji alanında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

MADEN

MÜHENDİSLİĞİ

MADEN İŞLETMESİ

DOÇENT

1

3

Maden İşletmesi Anabilim Dalında Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak

CEVHER HAZIRLAMA

PROFESÖR

1

1

Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Profesör şartlarını yerine getirmiş olmak.

T. O. Y. O.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

2

1

İlgili alanda Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

10419/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/ mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Dahili Tıp Bil.Böl./Radyoloji

1

-

 

Dahili Tıp Bil.Böl./Fizik Tedavi

Ve Reanimasyon

-

1 (3.der)

 

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi

1

-

 

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Göz Hast.

-

1 (1.der)

 

MÜH.-MİM.FAK.

Mimarlık Böl./Bina Bilgisi

-

1 (1.der.)

 

 

Jeoloji Müh.Böl./Mineroloji .ve Petrografi

-

1 (1.der.)

 

VETERİNER FAK

 

Besin/Gıda Hij.ve Tek.Böl.

Besin Hijyeni ve Tek.

1

1 (1.der.)

 

 

Temel Bilimler Böl./Fizyoloji

-

1 (2.der.)

 

 

Klinik Bil.Böl./İç Hastalıkları

-

1 (3.der.)

 

 

Zootekni ve Hayvan Bes.Böl./ Hayvan Besleme ve Bes. Hast.

-

1 (1.der.)

 

NECATİBEY EĞİT. FAKÜLTESİ

Ortaöğretim Sosyal A.Eğit. Böl./

Türk Dili ve Ed.Eğit.

1

-

 

 

Eğit.Bil.Böl./Eğit.Prog.ve Öğr.

-

1 (1.der.)

 

 

Türkçe Eğit.Böl./Türkçe Eğit.

-

1 (2.der.)

Doçentliğini "Sosyal ve Kültürel Antropoloji" alanında almış olmak.

 

İlköğretim Böl./Sosyal Bil. Eğit.

-

1 (1.der.)

 

 

Yab. Dil.Eğit.Böl./İng.Dİli Eğit.

-

1 (1.der.)

 

FEN-EDEBİYAT FAK.

Biyoloji Böl./Hidrobiyoloji

1

-

 

 

Biyoloji Böl./Botanik

1

-

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

1

-

 

 

Kimya Böl./Organik Kimya

1

-

 

 

Kimya Böl./Analitik Kimya

1

-

 

 

Kimya Böl./Fizikokimya

-

1 (1.der)

 

 

Tarih Böl./Yeniçağ Tarihi

1

-