28 Aralık 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


BAYİLİK USULÜ İLE SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ (AMAN/DMAN) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TEHLİKELİ HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kars Belediye Başkanlığından:


TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE KONYA-3 TM’LERİ AMBARLARINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


İHALE ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2012/193593

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi     :  www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                            :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08/01/2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10260/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 4.200.000 adet ve Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 504.000 adet toplam 4.704.000 adet 290x540x285mm lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.01.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Rize Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale teslim yeri itibarı ile kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

10215/1-1


BAYİLİK USULÜ İLE SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu vb. ile Şarap çeşitlerinin Eskişehir İlinde bayilik usulü ile satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Alparslan Türkeş Cad. No:75  Gazi-Yenimahalle ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 2110170 - 0312 2110179

c) Elektronik Posta Adresi                  :  aoc@aoc.gov.tr

ç) İhale dökümanının görülebileceği  

    internet adresi                                  :  www.aoc.gov.tr

d) İhale şartnamesinin temin              

    edileceği yer ve ücreti                      :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL, Posta Yolu ile 35,00- TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Takribi: Eskişehir İli için; 750.000,00-TL’lik Süt Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin Eskişehir İlinde bayilik, satış ve pazarlama hizmeti

b) İşin Süresi                                      :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto

d) Geçici Teminat                                :  Eskişehir İli için 22.500,00-TL

e) Kati Teminat                                    :  Eskişehir İli için 45.000,00-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  A.O.Ç. Müdürlüğü Binası

b) Tarihi ve Saati                                 :  08/01/2013 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri      :  08/01/2013 - 14:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

10236/1-1


GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ (AMAN/DMAN) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2012/53

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No: 66   06330 Etiler-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40

                                                  Fax: +90 312 212 81 58

2  -İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Geliş ve Kalkış Sıralama Yönetim Sistemi (AMAN/DMAN)-Mal alımı

b) Teslim yeri                         :  İstanbul Atatürk Havalimanıdır.

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  30.01.2013 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve teklif edilen sistem miktarında(Teslimat süresi içerisinde 1 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:

Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen belgeler teklife eklenecektir:

a) Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya “Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

b) İstekli orijinal teknik doküman/broşüründe Teknik ve İşlevsel Şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise, ayrı bir dosya halinde ilave teknik bilgi, (söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

c) Kullanıcıların sistemin işlevlerine ulaşabilmeleri için HMI (Human Machine Interface - İnsan Makine Arayüzü) özelliklerini anlatan doküman

d) a, b ve c maddelerinde belirtilen dokümanları içeren CD/DVD

Dokümanlar, sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, vb.) ihtiva edecektir.

İsteklilerin bu ihaleye teklif vermesi, Teknik ve İşlevsel şartnameyi tamamen karşıladığı anlamına gelmekte olup; teknik ve işlevsel gereklilikleri nasıl karşıladığını gösteren teklif eki teknik doküman ve katalogların eksikliği nedeniyle, isteklinin Teknik ve İşlevsel şartnameyi kısmen veya bütünüyle karşılayamadığına hükmedilmesinden İdare sorumlu olmayacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak AMAN ve/veya DMAN Sistemi kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (Yüzdeon) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü Zemin Kat 053 No.lu Odadan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 30.01.2013 günü, saat 10.30’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

10387/1-1


TEHLİKELİ HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 1 Kalem Tehlikeli Hurda Malzeme Satışı yapılacaktır. İhale;

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği 16. Maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/195453

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  03123972400 - 03123972414

c) Elektronik Posta Adresi                  :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                         :  www.8iletim.gov.tr.

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü

   ve miktarı

Sıra

No

Malzeme Adı ve

Karakteristiği

Miktarı

Bulunduğu

Yer

Atık

Kodu

Atık

Durumu

1

Hurda Yağlı Trafo Bakırı

12000

Kg

Gölbaşı

16 02 15

Tehlikeli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  14.01.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Teklif İsteme Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Tehlikeli Atıklar için ;

Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

Yukarıda (4.3.1.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. Satışa konu olan malzemenin ilgili tehlikeli atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Şehircilik ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Teklif İsteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (AltmışTürkLirası) doküman bedelini TC. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır .

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 15/05/2013 tarihinde önce olmayacak şekilde verilmelidir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Diğer hususlar:

13.1. İhale konusu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

10388/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kars Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 5’ de kayıtlı 2.899,31 m2’lik İmar Planında Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 m2’lik yapının 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İşin ihalesi 08.01.2013 günü saat 10.45’de Belediyemiz Meclis Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 5’de kayıtlı 2.899,31 m2’lik İmar Planında Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 m2’lik yapının muhammen bedeli 1.862.000,00TL olup, geçici teminat bedeli muhammen bedel üzerinden %3 hesaplanarak alınacaktır.

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 50,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilinir.

5 - Muhammen bedellere KDV dahildir.

6 - İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER.

a) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

b) Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

c) İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2013 yılına ait olacaktır,

d) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

e) Muhammen bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat,

f) Döküman bedeli olan 50,00 TL’yi Belediyemiz hesabına yatırdığına dair makbuz,

7 - Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar,

8 - İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ödedikten sonra tapuları verilecektir.

9 - İhale kararı ihale tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

10 - İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

11 - Bu İhaleye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamazlar.

12 - Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

13 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10385/1-1


TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE KONYA-3 TM’LERİ AMBARLARINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE KONYA-3 TM’LERİ AMBARLARINDA BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2012/196714

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 199 42070 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası                   :  3322650960 - 3322650972

c) Elektronik posta adresi                       :  9grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         : 

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye satış ihalesi dokümanı içinde bulunan Özel Teknik Şartnameden ulaşılabilir.

MALZEMENİN

SIRA NO

ADI

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

I. Kategori Atık Yağ

44.000 Kg

KONYA 3 VE SEYDİŞEHİR T.M.

13.03.10

2

Tehlikeli Atık

68.750 Kg

BEYŞEHİR, EREĞLİ, KARAMAN, KARAPINAR, KONYA-3 ve SEYDİŞEHİR T.M.’LERİ

16.02.13 16.07.08

3

Tehlikesiz Atık

369.151 Kg

16.02.14 16.02.16 17.01.07 17.04.02 17.04.05 17.04.07

 

b) Teslim edileceği yer                           :  BEYŞEHİR TM, SEYDİŞEHİR TM, KARAMAN TM, EREĞLİ TM, KARAPINAR TM VE KONYA-3 TM

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Alıcı malzemenin tesellümüne başlanmasından itibaren 20 iş günü içerisinde sahadan kaldırma işlemini tamamlamak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TEİAŞ 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 106 nolu Eğitim Salonu Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42070 Selçuklu/KONYA

b) Tarihi ve saati                                     :  22.01.2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 7. maddesinin (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan;

a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)

b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)

c) Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

4.3.2. Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alıma uygun olarak düzenlenmiş ve Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Çevre İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmekte olup, Çevre İzin/Lisansına sahip olmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur.

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

Yukarıda (4.3.1. ve 4.3.2.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Teklif isteme şartnamesinin 14.maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 9. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ) Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42070 SELÇUKLU/KONYA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklif, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Oda No:101 Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42070 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Geçici teminat mektubunun süresi 22/04/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

10398/1-1


İHALE ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

04.12.2012 tarih ve 28487 sayılı Resmi Gazete’de 16.01.2013 tarihinde saat 11:00’de yapılacağı ilan edilen  Esenboğa Havalimanı Çevre Güvenlik Sistemi Temini ve Tesisi İşine ait ihale tarihi 25.01.2013 tarih ve saat 10.00’a ertelenmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

10426/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi Umut Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Umut

21N-1a

3007

2

4723 m2

Ticaret (E:1,00 hmax:12,50) Alanı

400,00.-TL

1.889.200,00.- TL

56.676,00.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 15/OCAK/2013 Salı günü saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2013 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2013 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10210/1-1