27 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28510

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Adalet Bakanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

22 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhdes ikinci sınıf noterliklerin ilanında 45. sırada bulunan Yalova Altıncı Noterliğinin ihdas alanı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2011 yılı tahmini gayrisafi geliri 250.000.-TL. olan Yalova Altıncı Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin İsmet Acar Caddesi ile kesiştiği yerden Rahmi Üstel Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Rahmi Üstel Caddesinin Saray Sokak ile kesiştiği yer, Saray Sokak ve karşısına denk gelen İsmail Toker Caddesinden devamla bu Caddenin Vatan Caddesi ile kesiştiği yer, Vatan Caddesinden devamla bu Caddenin İsmet Acar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde; ayrıca, çerçeve caddelerin (belirtilen bölümlerinin) Vatan Caddesinin yalnızca bu alana bakan tarafında, Şehit Ömer Faydalı Caddesinin her iki tarafında ve bu Caddenin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün kuzey tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Rahmi Üstel Caddesinin her iki tarafında ve batı tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Saray Sokak ve devamında İsmail Toker Caddesinin her iki tarafında ve güney taraflarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde; ayrıca, İsmet Acar Caddesinin Şehit Ömer Faydalı Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Yesari Asım Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün yalnızca sol (batı) tarafında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Tashihen İlan Olunur.

10395/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Acil Tıp A.B.D.

Doçent

1

10314/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 – Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Veysel GÜNEY’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.12.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.12.2013 tarihinde son bulacaktır.

2 – Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tahsin OKUMUŞ’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.10.2012 tarihinde başlanmıştır.

10384/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayıda toplam 45 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ALAN

ADET

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler

35

İletişim

2

İstatistik, Matematik ve Mühendislik

8

 

A - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav Tarihi   :  28 OCAK 2013-15 ŞUBAT 2013

Sınav Yeri     :  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

                         Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi)

                         Demirtepe / ANKARA

B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Sınav başlangıç tarihi olan 28/1/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3 - Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İletişim Fakülteleri ile fakültelerin istatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda (KPSS);

a) Üçüncü maddenin “a” bendinde sayılan okul mezunları için KPSSP46, KPSSP66, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,

b) İletişim fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP8 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

c) İstatistik, Matematik ve Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP5 ve KPSSP34 puan türlerinin herhangibirinden en az 80 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her üç alan için KPSS sonuçlarına göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. 4 üncü maddenin (a) ve (c) bendlerinde sayılan adayların sıralamasında belirlenen KPSS puan türlerinde almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

C - BAŞVURU ŞEKLİ:

1 - Sınav başvuruları 31/12/2012 Pazartesi günü başlayıp, 11/01/2013 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 - Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Kurumun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) Duyurular bölümünde yayımlanan Başvuru Formunu doldurarak.

b) “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi) Demirtepe / ANKARA” adresine şahsen.

c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

3 - Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurularda Kurumun resmi internet sitesinde yer alan Başvuru Formu Örneği’nin bir çıktısı alınıp doldurularak teslim edilecek veya gönderilecektir.

4 - 11/01/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvuruların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrakına en geç 11/01/2013 tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik veya yanlış doldurulduğu tespit edilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ç - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

1 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıdaki bilgi ve belgeleri 25/01/2013 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu Neyzen Tevfik Sokak No: 14 Demirtepe / ANKARA adresinde hizmet veren Eğitim Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri zorunludur.

a - KPSS sonuç belgesinin aslı yada onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

b - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı beyanı,

c - Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç - Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelemiş olduğunu yada askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d - Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı.

E - Adayın özgeçmişi

3 - Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

1 - Yarışma sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen yazılı sınav alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2 - Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

e - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

1 - Sözlü sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

2 - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

3 - Genel Müdürlük, yapılacak sınav sonucunda alanlarında yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya her bir alanda alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapabilir.

4 - Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere belirlenir.

5 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 - Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.

F - SINAV SONUÇLARININA İTİRAZ:

1 - Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

G - UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:

1 - Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.

2 - Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

3 - Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

H - DİĞER HUSUSLAR:

1 - İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 - İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLETİŞİM TELEFONLARI:

1 - BAŞVURU ESNASINDA    : (312) 229 68 02-03

2 - ATAMA ESNASINDA         : (312) 425 76 24- 425 62 71/252-255-267

10407/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Enerji Vakfı

VAKFEDENLER: Nureddin ÇELİK

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/11/2012 tarih ve E.2012/640 K.2012/571 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 44.Noterliğince düzenlenen 06/11/2012 tarih ve 19060 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 19/11/2012 tarih ve 19757 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası enerji piyasasına ilişkin olarak yaygın katılımlı tartışma platformları oluşturarak, gerek enerji sektörü gerekse karar verici mercilere iletişim ve sağlıklı karar verme konularında katkıda bulunmak, dünyada ve Türkiye’de enerji konusundaki gelişmeleri izleyerek gerekli görülmesi halinde, yayın (bülten, makale vb) internet ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla ilgilileri bilgilendirmek, enerji konusunda bilinçlenme, bilgi ve tecrübe aktarımı ve tartışma imkanını sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin takibine katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel ve teknik içerikli toplantılar, seminerler, konferanslar düzenlemek, enerji konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama çalışmalarını izlemek ve bunları yapan gruplar içinde yer almak, katıldığı yada izlediği araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak enerji konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunma amacı ile özel ve kamu kuruluşları personeline yönelik eğitim programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası alanlarda enerji konusu ile ilgili rapor ve çeşitli yayımları derlemek, bu çalışmaların bir veri tabanını oluşturmak ve ulusal ve uluslar arası alanlarda enerji ile ilgili yeni teknolojileri, anlayışları, kavramları, felsefeleri, yöntemleri, dinamikleri, kurumları, meslekleri, yönelimleri, zenginlik kaynaklarını, projeleri ve sorunları izlemek, araştırmak, incelemek, sektör örgütleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olan, enerji konusunda işbirliğini sağlamak, talep eden sektör örgütlerine ilişkin olarak enerji raporları hazırlamak, gençlerin enerji konusuna ilişkin olarak bilinçlendirerek enerji alanından bir meslek sahibi olmalarını sağlamak enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz, güvenilir üretime, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların tartışılabileceği bir platform oluşturmak, bu konularda görüş oluşturma, eğitim, tanıtım ve bilgi aktarma faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000.-TL

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10330/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ataşehir Sosyal, Ekonomik Araştırmalar ve Eğitim Vakfı.(ATASAV)

VAKFEDENLER: Sefa SARISOY, Nihat TÜZÜN, Sabri Alper SARISOY.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kadıköy 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2012 tarih ve E:2012/364, K:2012/530 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Kadıköy 30.Noterliğince düzenlenen 17.09.2012 tarih ve 32986 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenmiş 04.12.2012 tarih ve 38611 sayılı vakıf senedi değişikliği.

VAKFIN AMACI: ATASAV; Öncelikle Ataşahir’de yaşayan insanların beşeri sorunlarına çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyle araştırmalar yürüten bir düşünce üretim merkezidir. ATASAV; Ataşehir ilçesinden, ülke bütününe bakabilecek bir yaklaşımı benimsemektedir. Bilimsel metodlara dayanacak araştırmalarla ATASAV, akademik etüdler ile yerel yönetimsel kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda vakıf, bilimsel araştırmanın gereği olan en yüksek standart ve ilkelere bağlı kalır. Vakıf, toplumun ihtiyaçları hakkında araştırma yaparak, çözüm seçenekleri üreterek, birikmiş sorunlarının aşılmasında, yerel yöneticileri de dahil ederek önemli bir işlev üstlenmeyi ve ilçe sakinlerinin bu konularda bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçlar.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.00.-(TL.) (EllibinTürkLirasıdır.)

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10331/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hacı Murat Çevik İlim Kültür ve Eğitime Hizmet Vakfı

VAKFEDENLER: Murat ÇEVİK.

VAKFIN İKAMETGAHI: Van-Erciş

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erciş Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/10/2012 tarihli E: 2012/485, K: 2012/549 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Üsküdar 19.Noterliğince düzenlenen 26.03.2012 tarih ve 5363 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte düzenlenen 19.07.2012 tarih ve 12872 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini, her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

Van İli, Erciş İlçesi, Çelebibağı Köyü 3178 parsel sayılı üzerinde 650 m2 alanlı bina olan 1.608,20 m2 arsa niteliğindeki gayrimenkul, 100,00- TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10332/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde, Öğretim Üyesi alınacaktır.

PROFESÖR(daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrosuna başvuracak adayların;

1 - www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru Formunu” ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirtecekler, yayınlarından birini “Başlıca Araştırma Eseri” olarak gösterecektir.)

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5 - Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan),

6 - KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)

7 - Doçentlik belgesi,

8 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik v.b. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

9 - Yayın listesi (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği)

10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları, araştırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araştırma etkinlikleri, üyelik ve hakemlik, ödüller) dosya, (6) altı adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim edeceklerdir.

DOÇENT (daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrolarına başvuracak adayların;

1 - www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru Formunu” ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirtecekler)

2 - Özgeçmiş,

3 - İki adet fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5 - Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan)

6 - KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)

7 - Doçentlik belgesi,

8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik vb. Asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

9 - Yayın listesi,

10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları, araştırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araştırma etkinlikleri, üyelik ve hakemlik, ödüller) dosya, (4) dört adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

2 - Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Adayların, hazırladıkları her dosyaya, içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan 1 adet CD koymaları gerekmektedir.

5 - İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - Atamalar, kadro aktarıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra yapılacaktır.

7 - Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, (15. Gün) onbeşinci günün mesai bitiminde sona erer. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme Üniversitemiz www.btu.edu.tr. adresinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ ALMA VE BAŞVURU ADRESİ:

 

BİRİM

TELEFON

ADRES

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

0224 314 16 05

314 1675

314 1617

Faks 314 1717

152 Evler Mah.Eğitim Cad.1.Damla Sok.No2/10 16330 Yıldırım/Bursa

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği)

0224 314 16 29

314 16 51

Faks 314 1630

Gazi Akdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/10 Osmangazi/ BURSA

ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği)

0224 314 16 92

Faks 314 17 25

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 16200 Osmangazi / BURSA

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

ÜNVAN

DERECE

BÖLÜM

A.BİLİM D.

ARANAN NİTELİKLER

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doçent

2

LİF VE POLİMER MÜH.BÖL.

LİF VE POLİMER MÜH.A.D.

Poli etilen teraftalat (PET) İplik özellik ve üretiminde bilgi sahibi, enstrümantal polimer karakterizasyon testlerine vakıf, malzeme hata analizi yapma yetisine sahip, tekstil ve polimerik malzeme kontrol test ve analizlerini yürütebilen, TS EN ISO/IEC 17025 laboratuvar ve TS EN ISO 17020 muayene akreditasyonu sureçlerinde bulunmuş olmak.

Doçent

1

GIDA MÜH.BÖL.

GIDA MÜH. A.D.

Gıda Mühendisliği bilim dalından Doçent olmak. Süt ve ürünleri konusunda çalışmalara sahip olmak.

Doçent

1

KİMYA MÜH.BÖL.

KİMYA MÜH. A.D.

Kimya Mühendisliği alanından Doçent ünvanı almak. Kuantum kimyasal yöntemlerle kataliz ve katalitik tepkimeler ile ilgili çalışmaları olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Profesör

1

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜH.BÖL.

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH. A.D.

Ağaç esaslı yapı bileşenleri mühendislik ürünü ağaç malzemeler ve odun- plastik kompozitler konularında çalışmış olmak

Profesör

1

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜH.BÖL.

ORMAN ENDÜSTRİ MÜH. A.D.

Kağıt degredasyonu geri kazanma, kağıt iç yapıştırması, kuşeleme ve mürekkep giderme konularında çalışmış olmak.

Doçent

3

ORMAN MÜH.BÖL.

ORMAN MÜH. A.D.

Orman patolojisi, orman ağaçları hastalıklarının silvi kültürel kotrolü, has fongusları ve fungal endofitler konularında çalışmış olmak.

10392/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kastamonu ili nüfusuna kayıtlı 08.06.1986 doğumlu Sami oğlu Selçuk Şentürk'ün Ukrayna'daki Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi'nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz tarafından 15.08.2012 tarih ve 4703 seri numaralı "Makine Mühendisliği" alanında düzenlenen Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi'nin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 05.12.2012 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

10349/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Zeki Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “283439 YİBF nolu” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “89536 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 13.12.2012 tarihli ve 8975 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10350/1/1-1

—————

20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “654795 YİBF nolu” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “554795 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 13.12.2012 tarihli ve 8976 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10350/2/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-Öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Duyurumuzun yayımı tarihinden İtibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

1(*)

2

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1(*)

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

1

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

1(*)

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1(*)

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

1

 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.Müh.

Gemi Makineleri

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

1(*)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bil.ve Uluslarar. İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

1

 

İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

 

1

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

 

1

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

 

1

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

 

1

Kimya-Metalurji Fakültesi

Biyomühendislik

 

1

1

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği

Mat.Temel.ve Mat. Lojik

 

1

Makine Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

 

1

Makine Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

 

1

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mak.Malz.ve İmalat Tek.

 

1(*)

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

 

2

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

1

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

 

1

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara İlişkin yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

10380/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MYĞ/1585-6/24254 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-72 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/1/1-1

—————

DAĞ/455-2/04841 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San. A.Ş.’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-129 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/2/1-1

—————

DEP/988-3/20678 sayılı Depolama lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enr.Sist.Doğalgaz.İnş.Teks.Taş.San.A.Ş.’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-134 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/3/1-1

—————

İHR/689-4/16181 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Öz Şahin Akaryakıt Nakliye İhracat İthalat Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-123 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Öz Şahin Akaryakıt Nakliye İhracat İthalat Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/4/1-1

—————

MYG/2711-2/28165 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gülbahar Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-58 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gülbahar Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/5/1-1

—————

İŞL/1600-3/24346 sayılı İşleme lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-105 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/6/1-1

—————

İŞL/1670-2/24761 sayılı İşleme lisansı sahibi İsmailoğulları Petrol ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-100 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan İsmailoğulları Petrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/7/1-1

—————

MYĞ/555-32/14558 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-62 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/8/1-1

—————

DAĞ/1226-7/22380 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Standart Yağ Gaz Petrol Ürn. Dağıtım Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-132 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Standart Yağ Gaz Petrol Ürn. Dağıtım Paz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/9/1-1

—————

MYĞ/1497-7/23822 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ege-mar Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-51 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ege-mar Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/10/1-1

—————

MYĞ/627-25/15375 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-63 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/11/1-1

—————

DAĞ/807-15/17612 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nak. Hafr. Petrol Ürn. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-130 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Karahan Nak. Hafr. Petrol Ürn. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/12/1-1

—————

MYĞ/1765-2/25051 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-79 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/13/1-1

—————

Kurul’un 02/08/2012 tarihli ve 3960-151 sayılı Kararı ile, “Veysel Karani Mah. 455. Sok. Gürkan Apt. A-Blok Altı No:8/A Yenişehir/ŞANLIURFA” adresinde Gapgaz LPG Dolum Tevzi Tic. ve San. A.Ş.’nin tüplü LPG bayiliğini yapan Mehmet Ali BADILLI ve Ahmet BADILLI’nın, 06/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre işyerinde bayisi olduğu dağıtıcı dışında başka dağıtıcıların tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerini bulundurmak ve LPG dolumu sağlayan araç bulundurarak tüp dolumu yapmak fiillerinden dolayı 15/03/2012 tarih ve 3739-69 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapmaları istenmiş olmakla birlikte savunma istem yazısını tebellüğ etmedikleri anlaşılarak 20/06/2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete vasıtasıyla ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadıkları anlaşıldığından, her bir fiil için ayrı ayrı 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 1.120.-TL tutarında olmak üzere haklarında toplam 2.240.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.240.–TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/14/1-1

—————

Kurulun 10.10.2012 tarih ve 4073-21 sayılı Kararı ile; 24.02.2012 tarih ve BAY/939-82/30639 sayılı bayilik lisansı sahibi Çayyüzü Mahallesi Mevlana Sokağı No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 16.03.2012 tarihli tespite göre, Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ne kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/15/1-1

—————

MYĞ/2544-9/27635 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 14.06.2012 tarih ve 3883-146 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/16/1-1

—————

06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879 numaralı bayilik lisansı sahibi Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin “Yeşiolaba Mahallesi Kahramanmaraş - Adana Karayolu Üzeri Şekeroba Beldesi Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinden 19.05.2011 tarihinde alınan numunenin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1667 numaralı muayene raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent ve yağ içerdiği tespit edilmiş olup;

18/07/2012 tarihli ve 3933-100 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı ile ürün katılması nedeniyle, Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 147.933,- TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/17/1-1

—————

06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879 numaralı bayilik lisansı sahibi Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin “Yeşiolaba Mahallesi Kahramanmaraş - Adana Karayolu Üzeri Şekeroba Beldesi Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinden 05.05.2011 tarihinde alınan numunenin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1043 numaralı muayene raporunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent ve yağ içerdiği tespit edilmiş olup;

18/07/2012 tarihli ve 3933-99 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı ile ürün katılması nedeniyle, Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 147.933,- TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/18/1-1

—————

Kurul’un 28/06/2012 tarih ve 3903/73 sayılı Kararı ile; “Burak Reis Cad. No:106 Çamdibi Bornova/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Bortes Elektrik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 18/01/2012 tarih ve 3654/32 sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

Söz konusu şirketin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, ayrıca yasal süreler içerisinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirkete sertifikası olmadan yapım ve hizmet alanlarında faaliyette bulunmaması için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulması hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/19/1-1

—————

06.01.2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı elektrik üretim lisansı sahibi Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin, Dağıtım Sistem Kullanımı Anlaşması gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 8 inci alt bendine, Elektrik Piyasasında İletim Ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 15.08.2012 tarih ve 3979-10 sayılı Kurul Kararı ile Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/20/1-1

—————

Kurul’un 02.08.2012 tarihli ve 3960/128 sayılı Kararı ile; Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ nin,

a) “Nizip Yolu Üzeri 12. Km Şehitkamil /GAZİANTEP” adresindeki akaryakıt istasyonunda, tağşişe yarayan ürün bulundurduğunun, 20.05.2011 tarihli ve 1602-8990 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etiği,

b) 01.02.2009 tarihinde yapılan denetimde, akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurması nedeniyle, hakkında 02.09.2010 tarihli ve 2754/29 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulandığı ve ilgilinin 15.10.2010 tarihinde bu Karara ilişkin tebligatı aldığı ve iki yıl geçmeden aynı fiili işlediği, anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol

Piyasası Kanununu 19 uncu maddesi gereği 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.- TL. tutarında idari para cezasının, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 295.866 TL tutarında uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 30 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/21/1-1

—————

“Eskişehir Yolu 34.Km. KÜTAHYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28.05.2007 tarih ve BAY/939-82/22170 sayılı bayilik lisansı alan DO-PET Isı Sistemleri Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 19/01/2012 ve 20/01/2012 tarihlerinde yapılan tespite ve bu tespitte alınan numunelere ilişkin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 21/03/2012 tarih ve 1220P00136001, 1220P00136002, 1220P00136003, 1220P00136004 sayılı analiz raporlarına göre; istasyonun vaziyet planında belirtilmeyen bir gizli tank bulundurmak ve vaziyet planında bulunan tankı ikiye bölerek gizli bölme oluşturmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 26/07/2012 tarih ve 3953-49 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın DO-PET Isı Sistemleri Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/22/1-1

—————

Kurulun 20/09/2012 tarihli ve 4037/6 sayılı Kararı ile; “Konak Mah. Abdi İpekçi Caddesi, No:20 Gaziantep” adresinde faaliyet gösteren İTS/GZD/040 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi A1 Doğal Gaz Tesisat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sertifikası bulunmayan B&D Mühendislik tarafından yapılan iç tesisat projelerini ilgili dağıtım şirketi olan Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne kendisi hazırlıyormuş gibi sunmak suretiyle, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, A1 Doğal Gaz Tesisat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/23/1-1

—————

“Eskişehir Yolu 34.Km./KÜTAHYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/22170 sayılı bayilik lisansı alan Do-Pet Isı Sistemleri Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina Ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış Ve Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 29/03/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 13/04/2012 tarihli ve 1220P00341001, 1220P00341002, 1220P00341003 sayılı analiz raporları ve ilgili tutanaklar ile tespit edildiği üzere; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta solvent ve yağ karıştırmak ve istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, vaziyet planında yer alan yeraltı tankını bölerek gizli bir bölme oluşturmak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 02/08/2012 tarih ve 3960-123 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, DO-PET Isı Sistemleri Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/24/1-1

—————

Kurul’un 10.10.2012 tarihli ve 4073/38 sayılı Kararı ile; Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin,

a) “Nizip Yolu Üzeri 12. Km Şehitkamil /GAZİANTEP” adresindeki akaryakıt istasyonunda 15.05.2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesi yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak, vaziyet planına kaydettirmeden proje dışında akaryakıt tankı düzeneği kurduğunun tespit edildiği,

b) 16.12.2010 tarihli tespite göre vaziyet planına kaydettirmeden proje kapsamı dışında akaryakıt tankı düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, hakkında 01.12.2011 tarihli ve 3524/55 sayılı Kurul Kararı ile 11.446.- TL idari para cezası uygulandığı ve bu kararın ilgiliye 19.12.2011 tarihli ve 8272 sayılı yazı ile tebliğ edildiği ve ilgilinin 30.12.2011 tarihinde tebligatı aldığı ve iki yıl geçmeden aynı fiili işlediği,

anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununu 19 uncu maddesi gereği 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962.- TL. tutarında idari para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 13.592-TL olarak uygulanması gereken miktarın, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 27.184-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 27.184-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 30 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/25/1-1

—————

Kurul’un 12/09/2012 tarihli ve 4026/50 sayılı Kararı ile; “E-90 Karayolu Nizip-Birecik Arası 7. Km. (101 Ada, 591 Parsel) Nizip / GAZİANTEP” adresinde 18.01.2010 tarihli ve BAY/939-82/27101 istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Arı-Kan Gıda Akaryakıt Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan, B-003638 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 06.04.2012 tarihli ve 1220P00332001 sayılı analiz raporuna göre,

a) Motorine yağ karıştırarak tağşiş etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,

aykırılık teşkil ettiği, Arı-Kan Gıda Akaryakıt Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111,-- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemeleri’ ne dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/26/1-1

—————

Kurul’un 09/08/2012 tarih ve 3967/32 sayılı Kararı ile; “Atatürk Caddesi Mert Plaza No:376 K:4 Alsancak Konak/İZMİR” adresinde faaliyette bulunan 19/03/2005 tarih ve BAY/459-1055/07128 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Ermad Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Bodrum-Güllük Karayolu Güllük yolu üzeri 4.km Milas/MUĞLA adresinde faaliyette bulunan tesiste 19/02/2009 tarihinde yapılan inceleme sonucu, şirket ve şahıs araçlarına akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 08/12/2011 tarih ve 3534/52 sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup istasyonsuz bayilik lisansı sahibi olmasına rağmen araçlara akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, ayrıca yasal süre içerisinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 56.000, - TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 56.000, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/27/1-1

—————

Kurulun 03.10.2012 tarih ve 4064/94 sayılı Kararı ile, Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin, 27.01.2012 tarihinde akaryakıt istasyonundaki düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile vaziyet planında bulunmayan akaryakıt depolama tankını piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, Akaryakıt istasyonundan 27.01.2012 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, İNÖNÜ PAL’in (2012-0256) sayılı analiz raporuna göre motorinin tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 29.09.2011 tarihli ve 3439/60 sayılı Kurul Kararı ile motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 25.10.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 27.01.2012 tarihinde; akaryakıt istasyonundaki düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 27.184.- TL. tutarında, motorinin tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 326.222.- TL. tutarında olmak üzere, toplam 353.406.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 353.406.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/28/1-1

—————

Kurul’un 10/10/2012 tarihli ve 4073/26 sayılı Kararı ile Tavşançalı Mevkii Esentepe (Ada:216 - Parsel:284 - Pafta:23-M-4) Kulu / KONYA adresinde 06.08.2009 tarih ve BAY/939-82/26398 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ahmet SÖNMEZ- Noyan Petrol’ün 27/01/2011 tarihinde istasyonundan alınan numunenin ağır ürün karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ahmet SÖNMEZ- Noyan Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/29/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2012 tarihli ve 4064-35 sayılı Kararı ile E-90 Karayolu Üzeri Taşpınar Yol Kavşağı 20 Km Taşpınar / Aksaray adresinde faaliyet gösteren Görgün Petrol Ürünleri Gıda Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda, vaziyet planında yer almayan gizli tankları piyasa faaliyetine konu ettiği ve tağşişe yarayan ürün bulundurduğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine ve Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılığı nedeniyle, ilgili tüzel kişiye istasyonda gizli tank bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve 2012 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL ve istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurması sebebiyle de, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve 2012 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL olmak üzere toplam 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/30/1-1

—————

Kurul’un 02.08.2012 tarih ve 3960-115 sayılı Kararı ile; 04/02/2008 tarih BAY/939-82/23759 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (11/10/2011 tarihli ve 5045 sayılı Olur ile iptal) kapsamında “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet gösteren Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 05/01/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetim kapsamında 47 PB 714 plakalı kamyondan alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından M-11/91 numaralı analiz raporu ile yapılan analizi neticesinde ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, söz konusu akaryakıta ağır ürün karıştırılmış olması hususunun, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ayrıca bayi tarafından dağıtıcı firma dışında 47 PB 714 plakalı kamyondan akaryakıt ikmal edilmiş olması hususunun ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/31/1-1

—————

Kurul’un 10/10/2012 tarihli ve 4073/23 sayılı kararı ile MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansına sahip Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 05.02.2012 tarihinde yapılan denetim sonucu temin ettiği baz yağı madeni yağ üretim faaliyeti haricinde baz yağı olarak piyasaya sunduğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/32/1-1

—————

14/06/2012 tarihli ve 3883/79 sayılı Kurul Kararı ile, Koçoğlu Petrol Madeni Yağ Boya Pet. Ürün. Kim. Mad. İlet. Amb. San. Tic. Limited Şirketi’nin, 03/02/2010 tarihinde Uşak Merkez Güre beldesi, E-96 Karayolu 19 uncu kilometresinde Manisa ili istikametine seyir eden Ayetullah YAZICI yönetimindeki 45 Y 5421 plakalı tankerle akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almadığı tespit edildiğinden “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma veya soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/33/1-1

—————

Kurulun 05/09/2012 tarihli ve 4015-12 sayılı Kararı ile; 05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1 Parsel:877) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 10/05/2012 tarihinde yapılan denetimde, Dörtyol civarı Dalmış İş hanı No:3/22 Cizre / Şırnak adresinde faaliyet gösteren Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 09/05/2012 tarih ve 689464 sayılı gaz yağı satış faturası düzenlediğinin tespit edildiği, kişinin lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/34/1-1

—————

Kurul’un 27/08/2012 tarihli ve 4048-32 sayılı Kararı ile; Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 27/12/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden madeni yağ üretimi gerçekleştirerek, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği, ilgilinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 739.666,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/35/1-1

—————

Kurul’un 05/07/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3911/76 sayılı Kurul Kararı ile; “Ankara Karayolu 27.Km Merkez (J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 17/04/2009 tarih ve BAY/939-82/25907 numaralı bayilik lisansı almış Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 14/02/2012 tarih ve 3694-10 sayılı Kurul Kararı ile Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’den yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 672.000,-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 134.400,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/36/1-1

—————

Kurul’un 05/07/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3911/75 sayılı Kurul Kararı ile; “Afyon-Kütahya Karayolu Üzeri 38 Km. İhsaniye / AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 09/04/2007 tarih ve BAY/939-82/21828 numaralı bayilik lisansı almış Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 14/02/2012 tarih ve 3694-9 sayılı Kurul Kararı ile Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’den yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca 600.000,- TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/37/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/25 sayılı Kararı ile; “Asgazsan Asetilen Gazları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız piyasa faaliyeti (sıkıştırılmış doğal gaz iletim ve dağıtımı) gerçekleştirerek 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Asgazsan Asetilen Gazları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne lisanssız piyasa faaliyeti (sıkıştırılmış doğal gaz iletim ve dağıtımı) gerçekleştirmemesi ve bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gerekli özeni göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca İHTARDA BULUNULMASINA” karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/38/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/58 sayılı Kararı ile Başkent Vergi Dairesinin 091 050 0306 vergi numaralı mükellefi “Yeşilova Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri No:66 Ş.Koçhisar / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Abdullah BİNBAŞ’ın Aralık 2011 döneminde Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplam 27 adet satış faturası ile yaklaşık 2,5 milyon TL’lik akaryakıt (motorin) satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Abdullah BİNBAŞ’ın yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/39/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/10 sayılı Kararı ile S.S. Modern Ankara Keresteciler Sitesi 188 Ada 12 Parsel Sarayköy Kazan / ANKARA adresinde 23/03/2006 tarihli ve MYĞ/697-5/16273 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Arai Gres Yağ Kimya Ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 24/04/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan madeni yağ numunelerinin beyan edilen ürünlerden farklı ürünler olması ve yaklaşık %30 mineral yağ- %70 organik çözücü (kerosen) karışımından oluştuğunun anlaşılması sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Arai Gres Yağ Kimya Ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/40/1-1

—————

Kurul’un 20/09/2012 tarih ve 4037/37 sayılı Kararı ile “Recep Yazıcıoğlu Caddesi Ömer Tuna Sokak No:2 Mamak / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ulus Vergi Dairesinin 616 004 6491 vergi numaralı mükellefi Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden otogaz LPG satışı gerçekleştirerek, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/41/1-1

—————

Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/50 sayılı Kararı ile BAY/939-82/26564 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km Bala / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2012 tarihinde yapılan denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM’ın 1220P00167001, 1220P00167002, 1220P00167003, 1220P00167004 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, MYĞ/2566-7/27737 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin “I. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 5. Cadde 8. Sokak No:14 / SİVAS” adresinde kurulu madeni yağ üretim tesisi için Kurumumuzdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/42/1-1

—————

18/07/2012 tarih ve 3933/79 sayılı Kurul kararı ile 03.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30206 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bülent GÜNBERİ’nin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta solvent ve yağ karıştırmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği, istasyonun vaziyet planında yer almayan gizli yeraltı tankı bulundurmak ve yeraltı tankını bölerek gizli bölme oluşturmak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi hakkında; yeterli şart ve seviyede marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933-TL tutarında, istasyonun vaziyet planında yer almayan bir gizli yeraltı tankı bulundurması ve yeraltı tankını bölerek gizli bir bölme oluşturması nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL olmak üzere toplamda 160.260,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/43/1-1

—————

22.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28032 numaralı (10.05.2011 tarihinde iptal edilen) bayilik lisansı sahibi İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin “Aydın-Denizli Karayolu Zincirlikuyu Mevki / Aydın” adresinde bulunan tesisinden 19.01.2011 tarihinde alınan numunenin analizi sonucu düzenlenen M-11/133 numaralı muayene raporu ile ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün bulunduğu tespit edilmiş olup;

18/07/2012 tarihli ve 3933-92 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı ile ürün katılması nedeniyle, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 147.933,- TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/44/1-1

—————

Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-24 sayılı Kararı ile, “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23759 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 11/10/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 07/10/2010 tarihinde gerçekleştirilen denetim sırasında yapılan tespite göre anılan lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan ilave tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; vaziyet planında yer almayan tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen M-10/4248 numaralı muayene raporundan anlaşıldığı üzere anılan lisans sahibinin yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının ve akaryakıta katmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/45/1-1

—————

Kurul’un 29/08/2012 tarih ve 3998-22 sayılı kararı ile; “İstasyon Mah. Selanik Cad. No:1/3 Vezirhan (Parsel:2830 Ada:- Pafta:H24D-01B-D4) BİLECİK” adresinde faaliyette bulunan 16.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30244 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanoğlu Alternatif Yakıt Teknolojileri Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 07/01/2012 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde, Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi hakkında; dağıtıcı harici akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 8 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/46/1-1

—————

Kurul’un 18/07/2012 tarih ve 3933/84 sayılı Kararı ile; “Osman Yılmaz Mah. 602 Sok. No:21 Gebze/KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren Polikay Atık Yönetimi Gaz Mühendislik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işletmesinde 24/03/2009 tarihinde yapılan denetimde, şirketin kendisine ait olmayan 48 M 7360, 48 M 8160 ve 48 N 1303 plakalı araçlara akaryakıt ikmal etmesinin lisanssız piyasa faaliyeti kapsamında olması nedeniyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 28/03/2012 tarih ve 3755/10 sayılı Kurul Kararına istinaden mezkur şirketin istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup söz konusu şirketin, kendisine ait olmayan araçlara akaryakıt ikmali yaparak lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca yasal süre içerisinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 56.000 - TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 56.000, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/47/1-1

—————

Kurul’un 06/06/2012 tarih ve 3866-11 sayılı Kararı ile, 08/04/2005 tarih ve BAY/474-225/10583 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Suyun Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 17/12/2009 tarihinde yapılan tespite göre “Siverek-Viranşehir Yolu 1. Km Siverek/ŞANLIURFA” adresindeki lisanslı akaryakıt istasyonunu Kurul’un izni olmaksızın Şirin-Pet Akaryakıt İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne kullandırmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile sahip olduğu bayilik lisansının “Genel Hükümler” bölümünün 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/48/1-1

—————

02/08/2012 tarihli ve 3960/76 sayılı Kurul Kararı ile, “Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:360 OSMANİYE” adresinde faaliyet göstermek üzere 08/12/2005 tarihli ve BAY/590-94/15198 sayılı istasyonlu bayilik lisans sahibi Şanal Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin 15/11/2007 tarihli denetimde, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Ömer Bozaslan’dan akaryakıt temin etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması nedeniyle 17/02/2011 tarihli ve 3087/70 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, Şanal Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü uyarınca 120.000, TL tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000, TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/49/1-1

—————

Kurul’un 06/06/2012 tarih ve 3866-12 sayılı Kararı ile, Şirin-Pet Akaryakıt İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 17/12/2009 tarihli tespite göre Suyun Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. adına BAY/474-225/10583 sayılı bayilik lisansına kayıtlı “Siverek-Viranşehir Yolu 1. Km Siverek/ŞANLIURFA” adresindeki akaryakıt istasyonunda lisanssız olarak bayilik faaliyeti yürütmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/50/1-1

—————

Kurulun 05.09.2012 tarihli ve 4015-23 sayılı Kararı ile; 21.03.2005 tarih ve BAY/462-534/07730 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Çatılıbük Köyü Mustafakemalpaşa/Bursa” adresinde faaliyet gösteren Türköz Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.02.2012 tarihinde marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının İnönü-PAL’in söz konusu numuneye ilişkin 28.02.2012 tarihli ve 2012-0272 numaralı motorin analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Türköz Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10339/51/1-1

—————

05/07/2012 tarihli ve 3911/6 sayılı Kurul Kararı ile, “Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Namık Kemal Bulvarı No:97 Çerkezköy/TEKİRDAĞ” adresinde faaliyet göstermek üzere “İTS/TDG-40” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ulucan Mühendislik Tesisat Taahhüt Otogaz İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, iç tesisatlarının bir kısmını sertifikası bulunmayan TİMUR İnş. Tes. Ltd. Şti’ne bir kısmını ise ilgili firmanın yetkisiz kişilere yaptırmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, Ulucan Mühendislik Tesisat Taahhüt Otogaz İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede titizlik göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/52/1-1

—————

MYĞ/1136-3/21739 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Akb Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-37 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akb Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/1/1-1

—————

MYĞ/561-25/14627 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mar Oil Yağ İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-65 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mar Oil Yağ İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/2/1-1

—————

MYĞ/1982-3/25621 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-85 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/3/1-1

—————

MYĞ/500-59/11946 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin 2006, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-47 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/4/1-1

—————

MYĞ/1886-1/25333 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-40 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/5/1-1

—————

MYĞ/1130-6/21649 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Evrensel Sanayi Yağları Kimyevi Maddeler Akaryakıt Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-52 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Evrensel Sanayi Yağları Kimyevi Maddeler Akaryakıt Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/6/1-1

—————

MYĞ/1450-1/23638 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Marsu Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-66 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Marsu Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/7/1-1

—————

MYĞ/535-35/13948 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ormancılar Orman ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-71 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ormancılar Orman ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/8/1-1

—————

MYĞ/551-30/14409 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi’nin 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-39 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Üretim ve Depolama Sanayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/9/1-1

—————

MYĞ/515-8/12444 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Nevzat Çoban Bağdat Petrol’ün 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-69 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Nevzat Çoban Bağdat Petrol hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/10/1-1

—————

MYĞ/1304-3/22920 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-88 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/11/1-1

—————

MYĞ/1393-2/23379 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-57 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/12/1-1

—————

MYĞ/1503-6/23876 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mihenk Kimya Madeni Yağ İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-67 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mihenk Kimya Madeni Yağ İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/13/1-1

—————

MYĞ/2463-4/27373 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-43 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/14/1-1

—————

MYG/1347-6/23165 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-41 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/15/1-1

—————

MYĞ/2066-5/25889 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-54 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/16/1-1

—————

MYĞ/1219-7/22307 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gizem Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-55 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gizem Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/17/1-1

—————

İHR/1393-5/23382 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Atılım Petrolcülük Denizcilik Nakliye İnşaat Taahhüt ve Turizm Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-113 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Atılım Petrolcülük Denizcilik Nakliye İnşaat Taahhüt ve Turizm Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/18/1-1

—————

İHR/843-8/18735 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-121 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/19/1-1

—————

İHR/774-5/17269 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-116 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/20/1-1

—————

İHR/2499-1/27501 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-114 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/21/1-1

—————

İHR/2468-2/27390 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-124 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/22/1-1

—————

İHR/531-336/13884 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-112 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/23/1-1

—————

İHR/923-5/19942 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık Gıda Otomotiv İnşaat Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-120 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık Gıda Otomotiv İnşaat Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/24/1-1

—————

MYĞ/1578-3/24215 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi’nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-48 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/25/1-1

—————

İŞL/1682-1/24794 sayılı İşleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-109 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/26/1-1

—————

İŞL/1212-5/22192 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahin Bio Mazot Ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-106 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Şahin Bio Mazot Ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/27/1-1

—————

İŞL/904-6/15225 sayılı İşleme lisansı sahibi Paksoy Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-104 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Paksoy Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/28/1-1

—————

İŞL/1144-4/21770 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-107 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/29/1-1

—————

İŞL/1101-11/21419 sayılı İşleme lisansı sahibi Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-94 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/30/1-1

—————

İŞL/1115-6/21525 sayılı İşleme lisansı sahibi Albio Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-93 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Albio Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/31/1-1

—————

İŞL/1212-7/22194 sayılı İşleme lisansı sahibi Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya San. Ve Tic. Ltd.Şti’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-97 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya San. Ve Tic. Ltd.Şti hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/32/1-1

—————

İŞL/1567-2/24173 sayılı İşleme lisansı sahibi Beges Yağ Ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-96 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Beges Yağ Ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/33/1-1

—————

İŞL/1101-10/21418 sayılı İşleme lisansı sahibi Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş’nin 2010 yılına bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-92 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/34/1-1

—————

İŞL/1239-7/22437 sayılı İşleme lisansı sahibi Eko Bıodıesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-99 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Eko Bıodıesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/35/1-1

—————

DEP/476-153/10873 sayılı Depolama lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk Ve Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-135 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/36/1-1

—————

DAĞ/476-149/10871 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-128 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/37/1-1

—————

DAĞ/446-266/01987 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Yuropet Akaryakıt Dağıtım Paz. Petrol Ür. İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-133 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Yuropet Akaryakıt Dağıtım Paz. Petrol Ür. İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/38/1-1

—————

MYĞ/1642-5/24585 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Pür-yak Madeni Yağ İmalat Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-83 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Pür-yak Madeni Yağ İmalat Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/39/1-1

—————

MYĞ/555-30/14556 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005 ve 2006 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-42 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005 ve 2006 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/40/1-1

—————

MYĞ/911-7/19825 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-90 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/41/1-1

—————

MYĞ/515-222/12646 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-87 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/42/1-1

—————

MYĞ/561-26/14628 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ra-Met Bakır ve Sanayi Hammaddeleri Dış Ticaret A.Ş.’nin Kurumumuza 2006 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-84 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ra-Met Bakır ve Sanayi Hammaddeleri Dış Ticaret A.Ş.hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/43/1-1

—————

MYĞ/1815-5/25157 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-73 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/44/1-1

—————

MYĞ/544-43/14262 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mys Yağ İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-68 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mys Yağ İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/45/1-1

—————

DAĞ/980-1/20618 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Koçak Petrol Tic. A.Ş.’nin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-131 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Koçak Petrol Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/46/1-1

—————

MYĞ/515-7/12443 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Öz-Pet Madeni Yağ Petro Kimya Ürünleri Plastik ve Tem. Ür. Mot. Araçlar İnş. Mal. Gıda Teks. Ür. İmal. Tic. İth. ve İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-74 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Öz-Pet Madeni Yağ Petro Kimya Ürünleri Plastik ve Tem. Ür. Mot. Araçlar İnş. Mal. Gıda Teks. Ür. İmal. Tic. İth. ve İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/47/1-1

—————

MYĞ/566-45/14721 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliyat İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-59 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliyat İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/48/1-1

—————

MYĞ/561-27/14629 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hilal Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-61 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Hilal Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/49/1-1

—————

MYĞ/1749-3/25018 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Oksisan Madeni Yağ Akaryakıt Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-70 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Oksisan Madeni Yağ Akaryakıt Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/50/1-1

—————

MYG/1642-1/24580 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-64 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/51/1-1

—————

MYĞ/535-31/13944 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-60 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/52/1-1

—————

İHR/500-48/11935 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Aegean Petrol Tic. A.Ş.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-111 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Aegean Petrol Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/53/1-1

—————

İHR/531-235/13802 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Irmak Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-119 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Irmak Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/54/1-1

—————

İHR/485-21/11279 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi EB Petrol ve Denizcilik Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-117 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan EB Petrol ve Denizcilik Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/55/1-1

—————

İHR/1115-11/21530 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-122 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/56/1-1

—————

MYĞ/523-199/13133 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Full Oil Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005 ve 2006 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-53 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005 ve 2006 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Full Oil Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/57/1-1

—————

MYĞ/563-23/14663 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-45 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/58/1-1

—————

MYĞ/590-27/15131 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2006 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-38 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/59/1-1

—————

MYĞ/555-37/14563 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-50 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/60/1-1

—————

MYĞ/866-14/19396 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petka Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-77 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Petka Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/61/1-1

—————

26/07/2012 tarihli ve 3953-9 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 13. Km. Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii (Pafta: 56, Parsel: 1999) Sivrihisar-Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27741 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 04/04/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 6343-001 ve 6343-003 sayılı analiz raporlarına göre, istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/62/1-1

—————

Kurulun 20.09.2012 tarihli ve 4037-14 sayılı Kararı ile; Erzurum Yolu Üzeri Bayburt adresinde 10.03.2005 tarih ve BAY/450-570/02557 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren CEMAL KONCA’nın; Nisan 2012 ayında söz konusu adreste (Özkoç Petrol Ürün. İnş. Taah. Gıda Oto Ürün. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti’nden) dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10340/63/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-16 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-16 sayılı kararı ile;

a- Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 31.05.2006 tarihli ve İHR/774-5/17269 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10340/64/1-1

—————

Kurulun 09/08/2012 tarihli ve 3967/18 sayılı Kararı ile; 13.04.2012 ile 20.04.2012 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, “Karaman Ayrancı Karayolu 44. Km. Uzunören Mevkii, Höyükburun Köyü Ayrancı, KARAMAN” adresinde faaliyet gösteren 22.08.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08178 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Garzan Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu tesisi Çağan Grup İnşaat Nakliyat Pazarlama Ürünleri Gıda, İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırarak sahip olduğu otogaz bayilik lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 1 inci bölümünün 7 nci maddesinde yer alan; “Lisans kapsamında faaliyete devam etmek ve bu suretle tesisi satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin, satış işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan lisans alınması zorunludur. Tesisi satın alan gerçek veya tüzel kişinin lisansı, satış işlemlerinin tamamlanması ve bu lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.” hükmüne aykırı hareket ettiği, bu minvalde söz konusu eylemin, 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci fıkrasındaki, “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasında belirtilen “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Garzan Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10340/65/1-1

—————

Kurul’un 15/08/2012 tarihli ve 3979-44 sayılı Kararı ile; “Halil Tiryaki ve Oğulları Kayadibi Cennet Bahçe Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür çalıştırmayarak 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı bendine, 14 üncü maddesine aykırı hareket ettiği, yazılı savunmada belirtilen hususların 5307 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı, anlaşıldığından Halil Tiryaki ve Oğulları Kayadibi Cennet Bahçe Ticaret Turizm Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/66/1-1

—————

Kurul’un 05/07/2012 tarihli ve 3911-69 sayılı Kararı ile; PAL-11-487-768, PAL-11-487-769, PAL-11-487-770, PAL-11-487-771 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş / hile amacıyla karıştırılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10340/67/1-1


 


 

—————


 


 


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt teknolojisi konusunda çalışmış ve sanayi tecrübesine sahip olmak.

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Balık besleme ve yem teknolojisi konularında çalışmaları olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

1

Ichneumonidae- (Hymenoptera) üzerine taksonomik çalışmaları olmak.

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Kemometri ve yapay sinir ağları üzerine çalışmaları olmak.

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Reçineler ve adsorbanlarla ağır metal adsorpsiyonu ve faz değiştiren mikro kapsüller üzerine çalışmaları olmak.

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

 

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Dermatolojik cerrahi sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Karotis BT anjiografi çekimlerinde doz ve kontrast madde azaltımı ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Diyabetik ayakta osteomyelit tanısında MRG'nin etkinliği konusunda çalışması olmak.

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kalp hastalıklarında trombosit fonksiyonları ve florozisin kardiyovasküler sistem üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Klinik immunoloji yandalı olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Profesör

1

1

Endodonti alanında glukoz penetrasyon mikropushout ve travma ile ilgili çalışması olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Sosyal Politika alanında Doçent ünvanına sahip olmak. İş ve sosyal güvenlik hukuku, işsizlik ve ücret konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doçent

1

1

Toprak fiziği - matematiksel modelleme konularında çalışmış olmak.

 

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım

Profesör

1

1

Çim Alanların Tesisi konusunda Doktora yapmış olmak.

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Profesör

1

1

Vahdet-i vücud ve işrâkilik konusunda çalışmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Profesör

1

1

Din-Kelam ilişkisi üzerine çalışmış olmak.

10307/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, 'Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, 'T.C Kimlik No'larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla (Profesör kadrosuna başvuracaklar yayınlarını altı nüsha halinde, 'Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan ' bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir.

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan İlkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Obez çocuklarda leptin reseptör gen polimorfizmi ile ilgili çalışması olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Yenidoğanda işitme taraması eğitimi almış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

12-18 yaş aralığındaki ergenlerde intihar girişimleriyle ilgili çalışmaları ve çocuk ergen yataklı servis deneyimi olmak.

İç Hastalıkları

1

Prekanseröz gastrik lezyonlarda helikobakter pilori eradikasyonu ile ilgili çalışması olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Yurtdışında Uterin Myomların medikal tedavisi üzerine eğitim almış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Periferik Arter hastalığında Klopidogrel Direnci ile ilgili çalışması olmak.

Üroloji

1

Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi Sonrası oluşan Renal Parankimal Skarın Sintigrafik değerlendirilmesi ile ilgili çaışması olmak.

Üroloji

1

Böbrek hücreli kanserlerde mitojen aktive protein kinaz ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.

Acil Tıp

1

 

Göğüs Hastalıkları

1

Kömür madeni işçilerinde uyku bozuklukları ile ilgili çalışması olmak.

Göğüs Hastalıkları

1

Pnömoni gelişen yoğun bakım hastalarında prokalsitoninin prognostik değeri ile ilişkili çalışması olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Endoskopik hipofiz cerrahisi ve kafa tabanı cerrahisi konusunda sertifika almış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Yönetim ve Organizasyon

1

Hizmet kalitesi üzerine çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon

1

Stratejik değişim üzerine çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon

1

Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında doçentliğini almış olmak.

Muhasebe ve Finansman

1

Gri Sistem Teorisi konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Çevre Bilimleri

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış ve biosensör konusunda çalışmaları olmak.

Gıda Teknolojisi

1

"Geleneksel Dolaz Peyniri Ürün Karekteristiklerinin Belirlenmesi ve Üretim Standardizasyonu" konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Botanik

1

Karayosunları Sistematiği ve Ekoloji alanlarında çalışmaları olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Öğretmen Yeterlilikleri konusunda doktora yapmış olmak.

Matematik Eğitimi (İlköğretim)

1

Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve İstatistiksel Okur Yazarlık Seviyeleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

1

Ameliyat Sonrası Ağrı Yaklaşım konusunda çalışması olmak.

Hastane İşletmeciliği

1

Temettü Politikaları konusunda çalışması olmak.

ÇAYCUMA MYO

 

Yönetim ve Organizasyon

1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak, alanında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak, stratejik yönetim ve karar alma konularında çalışma yapmış olmak.

10306/1-1


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Nitelik

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Deneysel endometriozisi önleme konusunda çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal ihtisaslı, en az 5 yıl yurt dışı çalışma deneyimi olması

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

İşyeri hekimi sertifikası sahibi ve işçi sağlığı konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

PET/CT alanında deneyimli ve en az 5 yıl yurt dışı çalışma deneyimi olması

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

5

1

Kronobiyoloji alanında deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Dermatopatoloji ve Dermatocerrahi alanında deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Fetal anatomi konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Otoantikorlar ve flowsitometri konusunda deneyimli olmak

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

İleri Moleküler Hücre Biyolojisi Teknikleri (PFGE, PCR-RFLP, Malditoff MS) ve epidemiyolojik biyoistatistik konusunda deneyimli olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Doçent

2

1

Diş transplantasyonu, distraksiyon osteogenezis ve bruksizm konusunda deneyimli olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Fırça üzerine flor-jel uygulamalarında saha deneyimine sahip; atravmatik restoratif tedavi ve dental dokular üzerine ilaç etkisi konusunda deneyimli olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

2

1

Ortodontide distalizasyon, histomorfometrik değerlendirmeler ve deneysel çalışmalar konusunda deneyimli olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

5

1

Aktive edilmiş irrigasyon sistemleri ve internal rezorbsiyon tedavilerinde deneyimli olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ANABİLİMDALI

Yardımcı Doçent

3

1

Organik Fotokimya, boşluk iletim malzemeleri, triarilaminlerin sentezi ile OLED ve organik güneş pilleri konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

2

1

Biyomedikal mühendisliği doktorası olmak.Yumuşak doku ve erken doğum, Floresan mikroskopu ve medikal görüntülemeler konularında araştırmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, en az 2 (iki) yıl doktora sonrası araştırma yapmış olmak, belgelendirmek koşuluyla biomedikal optik, Lithium niobate tabanlı optik dalga klavuzları, entegre optik cihazlar üzerine araştırmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Yüksek Performanslı Kaplama ve Üst Yapı Koruma alanlarında çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını GNSS Ağlarının Robustluk Analizi üzerine yapmış olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

UZAKTAN ALGILAMA ANABİLİM DALI

Doçent

2

1

Mimarlık Fotogrametrisi ve Gözlem Uzayında GPS Havai Nirengi konularında çalışmalar yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Lignoselüloziklerin kimyasal modifikasyonu ve selüloz kökenli nanokompozitlerin üretimi konularında çalışıyor olmak

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ

GAZETECİLİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

4

1

Gazetecilik alanında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, basın işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Modern Felsefe Tarihi ve Kant üzerine çalışmaları olmak

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak, doğal ve işlenmiş su ürünlerinin besinsel ve antibesinsel özelliklerinin kimyasal analizleri konusunda yayınlar yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Doçent

2

1

Turizm alanında Doçent olmak, Turizm yatırım projeleri alanında çalışmalar yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

Doçent

2

1

Turizm Rehberliği Kokartına sahip olmak,Pazarlama Bilgi Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

Yardımcı Doçent

5

1

Çok aşamalı yapısal eşitlik modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Vergi ve Muhasebe alanlarında, uygulamalarda çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Doçent

3

1

Muhasebe Denetimi ve Davranışsal Muhasebe Alanlarında çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Finansal Karar Alma konusunda ileri modelleme teknikleri ve Sahiplik alanlarında çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ

DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak, uluslararası hukukta kuvvet kullanma ve deniz hukuku konularında deneyimli olmak

 

İLAN BAŞVURU ŞARTLARI:

• Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları fakülteyi, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri www.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır.

10308/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi formunu (Dekan /Müdür onaylı), yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

 

BİRİM - ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

NİTELİKLER

Kadro Adedi

Kadro Derece

Kadro Adedi

Kadro Derece

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

1

1

 

 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

1

Yüksek gerilim alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

 

 

1

1

Mikrodalga konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kontrol Mühendisliği

1

1

 

 

Dayanıklı kontrol alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

1

1

 

 

Doktorasını kimya alanında yapmış ve sıvı kristal polimerler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Mühendisliği

1

1

 

 

Atom ve Molekül Fiziği dalında laser spekstroskopisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1