27 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28510

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


KURULUŞUMUZ PARKINDA BULUNAN DE 22000, DE 24000, DE 33000 VE E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM (105 GRUP) AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MALZEME TEMİNİ VE SİSTEM KURULMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ ELDİVENLİ KABİN SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığından:


MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İLANI

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


4 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF LASTİK MALZEMESİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


170 KV- 420 KV AYIRICILAR İÇİN MOTOR VE EL KUMANDA MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MÜBADELE İHALE İLANI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KURULUŞUMUZ PARKINDA BULUNAN DE 22000, DE 24000, DE 33000 VE E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM (105 GRUP) AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2012/194848

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  3 Kalem (105 Grup) Akümülatör

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 29/01/2013 Salı günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10294/1-1


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/195400

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  15 adet DE 24000 tipi lokomotif makinist kabini, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                         : 17/01/2013 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 17/01/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10304/1-1


MALZEME TEMİNİ VE SİSTEM KURULMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze bağlı, Manavgat HES Verilerinin TEİAŞ Milli Yük Tevzi SCADA/EMS Sistemine İletilmesi İçin Malzeme Temini ve Sistemin Kurulması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/196264

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası                         :  0 242 221 14 00

d) Faks numarası                             :  0 242 221 53 47

d) Elektronik posta adresi                :  kepezhes@euas.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı

İŞİN ADI-MİKTARI

 

S. No

Malzeme Adı

Birim

Miktar

 

1

Manavgat HES Verilerinin TEİAŞ Milli Yük Tevzi SCADA/EMS Sistemine İletilmesi İçin Malzeme Temini ve Sistemin Kurulması işi

Adet

1

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Manavgat HES İşletme Ambarları

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içerisinde malzeme teslimi ve sistemin kurulması işi tamamlanmış olacaktır.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                     :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                           :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer                :  EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Kepez/ANTALYA

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati     :  07.01.2013, Saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 50- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - Teklifler 07.01.2013, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünün Kepez/ANTALYA adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

10377/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:

1) İlçemiz Emek Mahallesin de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapuda 771 ada 5 parselde kayıtlı 2.550,45 m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 A maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satılacaktır.

İhale, 09/01/2013 Çarşamba günü saat 15:30'da Belediye Binasında, Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır.

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre. bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Satışa konu taşınmazın ihaleye esas muhammen bedeli 2.550.450,00.- TL olup geçici teminatı %3 üzerinden 76.513,50.- TL dir.

Şartname bedeli 500,00 - TL'dir

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza sirküleri

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihale yasaklısı olmadığına dair belge

4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6) Şartname alındı makbuzu

7) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

8) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

9) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10351/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda “Ticaret+Konut+Turizm” alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parsel ile Atatürk Mahallesinde bulunan imar planlarımızda “Ticaret+Konut+Turizm” alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 08/01/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:     a) Nüfus cüzdan sureti

                         b) Tebligat adresi

                         c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:    a) Faaliyet Belgesi

                         b) İmza sirküleri

                         c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                         d) Ticaret Sicil Gazetesi

                         e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 07/01/2013 Pazartesi günü Saat:16:30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün - Saati

B.Çekmece Fatih Mahallesi 534 Ada 1 Parsel

15.725,93 m2

23.982.043,30 TL

719.461,30 TL

08/01/2013 10.30

B.Çekmece Atatürk Mahallesi 516 Ada 4 Parsel

20.000,00 m2

37.000.000,00 TL

1.110.000,00 TL

08.01.2013 11.00

B.Çekmece Atatürk Mahallesi 516 Ada 3 parsel

9.347,87 m2

17.293.559,50 TL

518.806,50 TL

08/01/2013 11.30

10383/1-1


1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ ELDİVENLİ KABİN SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığından:

1 Adet Atmosfer Kontrollü Eldivenli Kabin alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) bendi gereğince Kurumumuzun 201 sayılı Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2012/196330

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179     06797 Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: +90 312 397 2570    Fax:+90 312 397 1655

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Atmosfer Kontrollü Eldivenli Kabin

b) Teslim Yeri                                  :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim Süresi                               :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179    06797 Etimesgut/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  17/01/2013 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sicil Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sizi Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinden bedelsiz olarak alınabilir ve www.etimaden.gov.tr web adresinden görülebilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179   06797 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli esasına göre vereceklerdir. Bu ihalede, kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10389/1-1


MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif uçak yağı alımı 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:  (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

10390/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İLANI

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İL                                            :  KONYA

İLÇESİ                                   :  Meram

MAHALLESİ                        :  Alavardı

CADDESİ                              :  Sivaslı Ali Kemal

PAFTA                                  :  18-J-III (205)

ADA NO                               :  17025

PARSEL NO                         :  110

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  2348,48

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Müdürlüğünün 08.11.2012 gün ve 21362 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ       :  3.131.733,75 TL (Üç milyon yüz otuz bir bin yedi yüz otuz üç Türk Lirası yetmiş beş kuruş) olup, bu bedel inşaat maliyet bedelidir.

GEÇİCİ TEMİNAT               :  93.953,00 TL (Doksan üç bin dokuz yüz elli üç Türk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ   :  08.01.2013 - Salı günü saat: 14,30

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.11.2012 gün ve B.02.1.VGM.0.11.05.160.02.42/31153-21362 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.12.2012 tarih ve B.02.1.VGM.1.16.08.755.02.03/541 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

2 - İlk 2 (iki) yıl içerisinde;

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,

b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi,

3 - Sözleşme tarihinden itibaren ödenecek aylık kiralar; İlk 24 ay aylık kirasının 500,00 (Beş yüz Türk Lirası) TL, 25. ay, yani 3. yılın başından itibaren aylık 5.500,00 (Beş bin beş yüz Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış oranı da ilave edilerek aylık kiranın alınması, müteakip yıllar için ise, bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE Üretici Fiyat Endeksi (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranında artırılarak bulunacak bedeller üzerinden aylık kira alınması,

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması,

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda (20. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi,

7 - 6570 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (240 ay) 20 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2012 yılında alınmış; (Şirketlerde bu belge aranmaz.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2012 yılı tasdikli)

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2012 yılında alınmış)

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2012 yılında alınmış)

j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.)

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184 422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 93.953,00 TL tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.01.2013 tarih ve saat 14.30’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1  - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

10028/1-1


4 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF LASTİK MALZEMESİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/194704

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  4 kalem (2000 adet esnek perno,300 adet çelikli lastik takoz,150 adet cer motor körüğü komple,120 adet cer motor hava kanalı) imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.01.2013 - 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 17.01.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10303/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

                                                              Malzemenin Cinsi                          Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı                Madenci Başlambası,

                                                         Arama ve Takip Sistemi                  1100 Adet

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: Amasra TİM’nin lambahanesidir.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 7 (yedi) aydır.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  13.03.2013 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  32-TTK/E-59

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Teklif edilecek ve yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, 94/9/EC direktifi doğrultusunda Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğu gösteren Atex sertifikaları İdari şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine İdari şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir.

2 - Teklif edilecek malzemelere ilişkin CE belgeleri teklifle birlikte İdari şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak verilecektir.

3 - Teklif edilen Madenci Başlambası numunelerinden (şarj adaptörü dahil) birer adet teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.03.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle teklif edilen toplam fiyat üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10381/1-1


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

1 - Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Katı Atık Toplama ile EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve Tesislerin İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreliğine ihale edecektir.

2 - Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin Üyelerinin katı atıklarının kaynağında ayrılması, ayrı toplanması, taşınması,

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Köyü, Kütahya  834, 835, 838, 839 Seri ve Bölmeli 222.200,00 (ikiyüzyirmiikibinikiyüz) m2’lik alanın; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Mahallesi, Kütahya 834, 835, 839 Seri ve Bölmeli 24.216,50 (yirmidörtbinikiyüzonaltıondabeş) m2’lik alanın; Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı Köyü, Tavşanlı 101 Seri ve Bölmeli 5.969,86 (beşbindokuzyüzaltmışdokuzyüzdeseksenaltı) m²’lik alanın; Kütahya İli, Emet İlçesi, Merkez Köyü, Emet 194 Seri ve Bölmeli 3.987,067 (üçbindokuzyüzseksenyedibindealtmışyedi) m²’lik alanın, atıkların geri dönüşüme tabi tutulması, biyogazlaştırılması, kompostlaştırılması, enerji üretilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi kaydı ile Sözleşme esaslarına göre Kullanım Bedeli’nin ödenmesi ve Kâr Payı’nın İdare’ye verilmesi kaydıyla EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve EKAY Tesisleri’nin ve Makine ve Ekipmanın her türlü kâr ve zararı Yüklenici’ye ait olmak üzere Sözleşme süresince işletilmesi, Sözleşme süresi sonunda tüm EKAY Tesisleri’nin, Makine ve Ekipmanın her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir durumda ve araçlar için ekonomik ömrünü doldurmamış olarak, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.

3 - İhale, 21.01.2013 tarihinde saat 14.00’de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda yapılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ve ekleri, ihale tarihi ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (İkibin) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

5 - İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 56.907.781 (ellialtımilyondokuzyüz yedibinyediyüzseksenbir) TL’dir.

6 - İstekliler, İdarece öngörülen yatırım bedelinin %3’ü olan 1.707.233,43 (birmilyon yediyüzyedibinikiyüzotuzüç lira kırküç kuruş) TL kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.

7 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı belgeleri 21.01.2013 tarihi saat 14.00’e kadar, Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’na sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a. Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,

c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge;

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan yahut İdare Merkezi’nin bulunduğu yer Mahkemesi’nden ya da benzeri bir makamdan İhale’nin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

iii. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

iii. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

e. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili takvim yılında temin edilecek belgeler,

f. İdari Şartname’nin 7.1.9., 7.1.10., 7.1.11. ve 7.2. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,

g. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

h. İstekli adına vekaleten İhale’ye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

i. İdari Şartname’nin 7.1.7. maddesi çerçevesinde var ise Alt Yüklenici’ye yaptırılması öngörülen işlerin listesi,

j. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname’de EK’li örneğe uygun iş ortaklığı Beyannamesi ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,

k. İdari Şartname EK’indeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu,

l. İstekli tüzel kişi ise, çevre ve katı atık tesisleri kurma ve işletme konularına da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,

m. İhale’nin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, Sözleşme’nin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi İdari Şartname madde 7.1.3.2.’de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşme’yi müteakip; Yüklenici’nin adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.

n. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması. (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) Maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)

o. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları, ürün tanımlamaları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, dizayn bilgileri, istihdam öngörüsü ve iş takvim öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

p. Tüm ihale dokümanlarının her sayfasının imzalı ve kaşeli suretleri,

q. İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin en az %8’i (yüzde sekiz) tutarında Banka Referans Mektubu (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde ellibir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

r. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 3.000.000 (üç milyon) TL olduğunu gösterir belge alması zorunludur.

s. İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname Ek’inde örneği verilen şekilde Geçici Teminat verilmesi zorunludur.

t. İdari Şartname Ek’inde örneği verilen Anahtar Teknik Personel çalıştırdığına dair beyanname verecektir.

u. Son 10 (on) yıl içerisinde;

Çöp toplama işinde en az 10.000.000 (on milyon) TL/yıl istihkak yapmış olduğunu ve/veya,

En az 150 (yüz elli) ton/gün Katı Atık Düzenli Depolama Tesis inşaatı yapmış ve/veya yapıyor, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya,

En az 100 (yüz) ton/gün kapasiteli Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi ve Biyogaz Üretimi, Enerji Üretimi ve Kompostlaştırma Tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya

En az 2 (iki) MW elektrik enerjisi üretebilen Katı Atık bertaraf ve enerji üretim tesisini en az 1 yıl süre ile işletiyor olduğunu gösteren belgeler İdare’ye sunulacaktır.

(Ortak girişim olmaları halinde ortaklardan hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerin hissedarları ile bu hissedarların hissedarları ve/veya iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)

v. İdari Şartname Ek’inde örneği verilen İstihdam Etme Taahhütnamesini verecektir.

9. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noter tarafından onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9. (dokuzuncu) maddesi çerçevesinde; “Gazete İdare tarafından veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların Noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

10 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

11 - Başvuru dosyası İdare’ye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

13 - Belgeleri ile teminatı usulüne ve Şartname’ye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10326/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 21J-3D pafta, 1170 ada, 23 parsel nolu, 1.646,00-m2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul ile Çakırköyü, 10 pafta, 2212 parsel nolu, 1.478,47-m2 alana sahip ticari arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 09/01/2013 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Çetinkaya Mahallesi 21J-3D pafta, 1170 ada, 23 parsel nolu konut arsası vasıflı gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisna olup; ihale ile ilgili ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Satışa çıkan Çakırköy 10 pafta, 2212 parsel nolu ticari arsa vasıflı gayrimenkulün ihale ile ilgili K.D.V.’si, ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 09/01/2013            İHALE SAATİ: 14:00

 

S. No

Mahalle/ Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan (M2)

Vasfı

Muhammen Bedeli ¨

Geçici İhale Teminatı ¨

1

ÇETİNKAYA

21J-3D

1170

23

1.646,00

Arsa

691.320,00

20.740,00

 

 

İHALE TARİHİ: 09/01/2013                 İHALE SAATİ: 14:15

 

S. No

Mahalle/ Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan (M2)

Vasfı

Muhammen Bedeli ¨

Geçici İhale Teminatı ¨

1

ÇAKIRKÖYÜ

10

-

2212

1.478,47

Arsa

702.274,00

21.069,00

 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri son müracaat günü olan 08/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

06) Şartname Bedeli Makbuzu. (50,00 ¨)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03) Ticaret Sicil Belgesi,

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06) Şartname Bedeli Makbuzu, (50,00 ¨)

07) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır.)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

10213/1-1


170 KV- 420 KV AYIRICILAR İÇİN MOTOR VE EL KUMANDA MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

A - a) Dosya No                           :  2012/108

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  170 Kv- 420 Kv Ayırıcılar İçin Motor ve El Kumanda Mekanizması Alımı İşi

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  Malzemelerin teslimi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  15/01/2013      Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 15/01/2013 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

10256/1-1


MÜBADELE İHALE İLANI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İhaleyi Yapan İdarenin Adı                                                 :  Muğla İl Emniyet Müdürlüğü

2 - İhaleyi Yapan İdarenin Adresi                                             :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No: 1 MUĞLA

3- İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası               :  0 252 214 19 04 Dahili:6421 - Faks:0 252 214 15 29

4 - İhalenin Adı                                                                         :  Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi

5 - İhalenin Niteliği ve Miktarı                                                  :  45 Adet Taşıt, 4 Kalem İhtiyaç Fazlası Malzeme ve toplam 22.900 Kg Hurda Malzeme

6 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler     :  4 Adet Fiat Linea Classic ve 5 Adet Fiat Doblo Safeline (2012 model)

7 - İhale Yeri                                                                             :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No: 1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)

8 - İhale Tarih ve Saati                                                              :  08.01.2013 Salı günü - Saat: 14.00

9 - İhalenin Usulü                                                                     :  İhale Kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacaktır.

10 - İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer           :  İhale konusu araçlar Aydın yolu üzerinde bulunan Destek Hizmetleri Büro Amirliğinde görülebilir.

                                                                                                     Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.

11 - İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı                 :  İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir.

                                                                                                     İhaleye katılacak kişilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

12 - Şartname ücreti ve yatırılacağı Yer                                    :  Şartname bedeli 20,00 TL'dir. Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir

13 - Tekliflerin verilme şekli                                                     :  Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

14 - Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı      :  Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 08.01.2013 Salı günü Saat:14.00

15 - Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı                           :  Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.

16 - İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı                    :  Bu ihale ilgili olarak sözleşme yapılacaktır. Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.

17 - İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler:

a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,

b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair eki listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.

18 - Özel hükümler:

1 - Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır.5 gün içinde alınmadığı taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.

2 - Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yatırılması zorunludur.

3 - Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.

19 - Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:

 

S.

NO

PLAKASI

MODELİ

MARKASI

TİPİ

FAAL

OLUP

OLMADIĞI

HASAR

ORANI

%

TAHMİNİ

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

BULUNDUĞU

YER

  1

48 A 0016

1999

Ford Transit

2.5di lcx kısa şasi

FAAL

HASARSIZ

6.500,00

195,00

Destek Hiz. Br. A.

  2

48 A 0043

1995

Renault 12 TSW 2

R 1339

FAAL

HASARSIZ

5.500,00

165,00

Destek Hiz. Br. A.

  3

48 A 0055

1997

Fiat

Tempra1.6 İ.E SLX.

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

  4

48 A 0056

1991

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

2.250,00

67,50

Destek Hiz. Br. A.

  5

48 A 0063

1997

Ford Transit

LCY. Transit 2.0 OHC

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

  6

48 A 0066

1997

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.250,00

97,50

Destek Hiz. Br. A.

  7

48 A 0067

2004

Renault

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

9.500,00

285,00

Destek Hiz. Br. A.

  8

48 A 0072

2000

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

  9

48 A 0078

2000

Ford Transit

T.12 Minübüs

FAAL

HASARSIZ

6.000,00

180,00

Destek Hiz. Br. A.

10

48 A 0085

2000

Ford Transit

T.12 Minübüs

FAAL

HASARSIZ

7.000,00

210,00

Destek Hiz. Br. A.

11

48 A 0094

1995

Murat 131 Doğan S

4 Kapılı Sedan

FAAL

HASARSIZ

4.500,00

135,00

Destek Hiz. Br. A.

12

48 A 0106

1987

Land Rower

LR 110-111

FAAL

HASARSIZ

7.500,00

225,00

Destek Hiz. Br. A.

13

48 A 0121

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

3.750,00

112,50

Destek Hiz. Br. A.

14

48 A 0122

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.000,00

60,00

Destek Hiz. Br. A.

15

48 A 0126

1993

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.000,00

90,00

Destek Hiz. Br. A.

16

48 A 0128

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.250,00

67,50

Destek Hiz. Br. A.

17

48 A 0129

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.250,00

67,50

Destek Hiz. Br. A.

18

48 A 0133

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.000,00

60,00

Destek Hiz. Br. A.

19

48 A 0134

1993

Tofaş

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.250,00

67,50

Destek Hiz. Br. A.

20

48 A 0142

1994

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

2.000,00

60,00

Destek Hiz. Br. A.

21

48 A 0172

1997

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.000,00

90,00

Destek Hiz. Br. A.

22

48 A 0173

1997

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.000,00

90,00

Destek Hiz. Br. A.

23

48 A 0179

1998

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

5.500,00

165,00

Destek Hiz. Br. A.

24

48 A 0180

1998

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

4.000,00

120,00

Destek Hiz. Br. A.

25

48 A 0181

1998

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

4.500,00

135,00

Destek Hiz. Br. A.

26

48 A 0182

1998

Renault 19

Europa 1.4

FAAL

HASARSIZ

4.000,00

120,00

Destek Hiz. Br. A.

27

48 A 0188

1998

Renault

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

5.500,00

165,00

Destek Hiz. Br. A.

28

48 A 0192

1998

Ford

Escort CLX 1.6 İ

FAAL

HASARSIZ

6.000,00

180,00

Destek Hiz. Br. A.

29

48 A 0196

1998

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.500,00

105,00

Destek Hiz. Br. A.

30

48 A 0197

1999

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

31

48 A 0204

1999

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

3.750,00

112,50

Destek Hiz. Br. A.

32

48 A 0205

1999

Ford

Escort CLX 1.6 İ

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

33

48 A 0210

1999

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

2.500,00

75,00

Destek Hiz. Br. A.

34

48 A 0212

1999

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

3.500,00

105,00

Destek Hiz. Br. A.

35

48 A 0213

1999

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

4.000,00

120,00

Destek Hiz. Br. A.

36

48 A 0221

2000

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

4.500,00

135,00

Destek Hiz. Br. A.

37

48 A 0222

2000

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

38

48 A 0227

2000

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

4.500,00

135,00

Destek Hiz. Br. A.

39

48 A 0229

2001

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

6.000,00

180,00

Destek Hiz. Br. A.

40

48 A 0234

2001

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

6.000,00

180,00

Destek Hiz. Br. A.

41

48 A 0246

2001

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

5.000,00

150,00

Destek Hiz. Br. A.

42

48 A 0289

1999

Fiat

Uno

FAAL

HASARSIZ

2.250,00

67,50

Destek Hiz. Br. A.

43

48 A 0290

1996

Fiat

Uno

FAAL

HASARSIZ

2.000,00

60,00

Destek Hiz. Br. A.

44

48 A 0292

1995

Renault 12 TSW 2

R 1339

FAAL

HASARSIZ

6.500,00

195,00

Destek Hiz. Br. A.

45

48 A 0312

1996

Fiat

Tipo

FAAL

HASARSIZ

5.500,00

165,00

Destek Hiz. Br. A.

46

GÜLERSAN

Yağ Çekme Makinesi

FAAL

HASARSIZ

100,00

3,00

Destek Hiz. Br. A.

47

NURAY

Kaynak Makinesi

FAAL

HASARSIZ

200,00

6,00

Destek Hiz. Br. A.

48

GÜNEŞ MAKİNE

Tepsi Testere

FAAL

HASARSIZ

500,00

15,00

Destek Hiz. Br. A.

49

ERKUŞLAR

Calaska Tekerlekli

FAAL

HASARSIZ

150,00

4,50

Destek Hiz. Br. A.

50

HURDA MALZEME

ALÜMİNYUM HURDASI

28.750,00

862,50

Destek Hiz. Br. A.

51

HURDA MALZEME

PİRİNÇ HURDASI

2.800,00

84,00

Destek Hiz. Br. A.

52

HURDA MALZEME

DEMİR HURDASI

6.000,00

180,00

Destek Hiz. Br. A.

53

HURDA MALZEME

ELEKTRONİK HURDASI

200,00

6,00

Destek Hiz. Br. A.

TOPLAM

235.200,00

7.056,00

10378/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Ömerli

F22C17B1D

109

25

8.210,83

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

3.284.332,00 TL.

98.529,96 TL.

15.01.2013

10:00

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7- Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10327/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Ömerli

F22C17B1A

119

13

5.440,58

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

2.176.232,00 TL.

65.286,96 TL.

15.01.2013

09.00

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

 Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10328/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Nişantepe

F22C21A2C

470

8

3.490,27

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Ticaret Alanı

1.396.108,00 TL+KDV.

41.883,24 TL.

15.01.2013

09.30

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10329/1-1