26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28509

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


2 KALEM MONOBLOK GÖVDE İÇ ÇAPI İŞLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ÇEŞİTLİ TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 16 KALEM MUHTELİF TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMALI SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL - ÇALIŞMA KONTROL SERUMLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


25.000 ADET SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 18 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜLÜ AÇIK OCAĞI 10.000.000 TON DEKAPAJ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM MONOBLOK GÖVDE İÇ ÇAPI İŞLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/193007

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem 150 ADET Ø 1000 mm’lik,400 adet Ø 920 mm’lik monoblok gövde iç çapı işlenmesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.01.2013 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 14.01.2013 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10209/1-1


ÇEŞİTLİ TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 16 KALEM MUHTELİF TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/192716

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 16 KALEM MUHTELİF TİP RULMAN

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 23.01.2013 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10253/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMALI SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü denetimindeki Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. (haciz zaptına göre Aktaş Akaryakıt Otomotiv A.Ş.) A tipi Genel Antreposunda bulunan 5.104.204 kg, 10.720.000,00-TL satışa esas bedeli olan ve yapılan analizleri neticesi Denizcilik Yakıtı olarak değerlendirilen eşya; açık artırma usulüyle Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 02.01.2013 tarihinde saat 14.00'de birinci defa, satılamadığı takdirde 09.01.2013 tarihinde saat 14.00'de ikinci defa satışa sunulacaktır.

b) Sözkonusu eşyanın satışına;

1 - Bahse konu eşya ihrakiye sayılan akaryakıt olup, EPDK'nın 3572-12 sayılı kararının 4. maddesine istinaden ihrakiye sayılan akaryakıt rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansına sahip olan firmalar iştirak edece bileceklerinden ihaleye katılacak firmaların lisans belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- a) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak olan kişiler noterden onaylı imza sirküleri veya vekaletname ibraz etmek şartıyla ihaleye katılabilirler.

b) Bu ihale için geçici teminat aranmayacaktır.

3- a) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye Ücreti, maktu oran üzerinden ÖTV, Katma Değer Vergisi, Ardiye Ücreti, Damga Vergisi v.s. vergiler alıcıya aittir.

b) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi (Bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

c) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.

d) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

e) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

f) Alıcının menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

g) Satışa konu eşyanın teslimatı bulunduğu antrepo tanklarından yapılacak olup, tüm tahmil, tahliye, nakliye vb. masrafları alıcıya aittir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler

 

Sıra

No

Menkul

Malın

Cinsi

Markası

ve Modeli

Diğer Ayırt Edici

Özellikleri

Miktarı

Satışa Esas

Bedeli (TL)

Bulunduğu Yer

1

Denizcilik Yakıtı (Dmc)

 

Gtip: 2710.19.45.00.29

5.105.204 Kg

10.720.000,00-

Türkoil Pet. Ürn. Sanayi. Tic. A.Ş. Antreposu Mersin

 

5 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0.324. 651 28 66

İlan olunur.

10376/1-1


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL - ÇALIŞMA KONTROL SERUMLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bölge Kan Merkezleri Laboratuarlarında kullanılmak üzere kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle “Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal/Çalışma Kontrol Serumları” satın alınacaktır.

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Birimi

Miktarı

1

Grup 1: EIA (Grup 1-A: HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV1/2 Ag+Ab), 10X5mL’lik kutu

Kutu

226

2

Grup 1: EIA (Grup 1-B: Treponema pallidum Total Ab), 10X2mL’lik kutu

Kutu

113

3

Grup 2: CLIA (Grup 2-A: HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV1/2 Ag+Ab), 10X5mL’lik kutu

Kutu

111

4

Grup 1: CLIA (Grup 2-B: Treponema pallidum Total Ab), 10X2mL’lik kutu

Kutu

  25

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 05 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10347/1-1


25.000 ADET SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından afetlerde kullanılmak üzere 25.000 Adet Sünger Yatak idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 08 OCAK 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10348/1-1


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):

İhale ilanı 13.11.2012 tarih ve 28466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TDB-DT-2012/19-MLZ-3104 referanslı dosya konusu HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü gaz türbinleri start ekipmanlarının yenilenmesi işi ihalesiyle ilgili ihale dokümanlarındaki diğer tüm şartlar aynen geçerli olmak kaydıyla;

Teknik Şartnamenin Yeterlilik başlıklı 9. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her teklif sahibi, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az %20’ si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.

Benzer iş;

- Elektrik üretimi yapan bir santralin, generatör ikaz veya start ekipmanı sistemlerinin yenilenmesi(rehabilitasyonlarını),

- Genaratör kesici temini, montajı ve devreye alımı,

- Güç trafosu temini, montajı ve devreye alımı,

- Elektrik üretimi yapan santralarda türbin kontrol sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması,

- Generatör stator-rotor imalatı ve montajının yapılıp devreye alınması,

- Elektrik üretimi yapan bölümü de olan çimento fabrikası, petrokimya tesisi, demir çelik fabrikası gibi büyük sanayi tesislerinde otomasyon sistemi kurma ve devreye alma işleri,

Benzer iş olarak kabul edilecektir.

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesi ve 7.3.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.3.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

7.3.1.1 Benzer iş olarak kabul edilecek işler;

- Elektrik üretimi yapan bir santralin, generatör ikaz veya start ekipmanı sistemlerinin yenilenmesi(rehabilitasyonlarını),

- Genaratör kesici temini, montajı ve devreye alımı,

- Güç tarafosu temini, montajı ve devreye alımı,

- Elektrik üretimi yapan santralarda türbin kontrol sistemlerinin kurulumu ve devreye alınması,

- Generatör stator-rotor imalatı ve montajının yapılıp devreye alınması.

- Elektrik üretimi yapan bölümü de olan çimento fabrikası, petrokimya tesisi, demir çelik fabrikası gibi büyük sanayi tesislerinde otomasyon sistemi kurma ve devreye alma işleri.

10333/1-1


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan pirinç şerit araişi kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 200.000 KG. (± %5 TOLERANSLI)

ÖRNEK: İstekliler “malzemeyi satış şartnamesine göre, para yatırma gününde ki Cu ve Zn’nun Londra Metal Borsasında (LME) oluşan bir önceki kapanış keş değerinin %...... satın almayı kabul ve taahhüt ediyorum” şeklinde teklif verecektir.

Satış şartnamesine göre malzeme bedelinin yatırılacağı tarihin bir önceki gün LME Cu ve Zn’nun kapanış keş değerleri ve TCMB nın o günkü efektif satış değeri esas alınarak bu fiyat TL.ye çevrilir.

“Malzeme fiyatı TL/KG. = [(LME Cu Cash kapanış fiyatı x TCMB USD Döviz Satış Kuru x 0.70) + (LME Zn Cash kapanış fiyatı x USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.30)] / 1000 x % ……. (Teklif edilen oran)”

Bu fiyat internet sitesinden veya Metal Bülten dergisinden belirlenecektir. Rakam ve yazılı olarak verilen fiyatta farklılık olması halinde yazılı fiyat geçerli sayılacaktır. Hem rakam hemde yazılı fiyatta hata olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz. Ancak geçici teminat yatırdığı için yüksek fiyatı % 1 artırma talebinde bulunabilir.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

       İHALE YERİ       

16 OCAK 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

10319/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 903.584 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, kağıt, tır yer dorsesi, pik, d.çelik talaşı, su tankeri, yağlı tip trafo, yanmış araç ve d.çelik, topraklı metal malzeme, no:705 su layteri, no:1 yakıt dubası, ahşap, doğalgaz borusu, doğalgaz bağlantı parçaları, brülör, muhtelif metal olmayan malzeme, enerji kablosu dış kılıfı, hava basınç tankı, tuğla, gemi motoru, tekne römorkörü, pvc ve plastik malzeme, tren bandaj tekerleği v.b. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

       İHALE YERİ       

08 OCAK 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

15 OCAK 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

22 OCAK 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

29 OCAK 2013

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

10320/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 18 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/193173

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372 259 47 94-84 Fax: 0 372-251 19 00 -    253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Sıva üstü sayaç panosu

90 adet

 

2

Monofaze W Otomat Sigorta B Tipi

(6 A-220 V)

24 adet

 

3

Monofaze W Otomat Sigorta B Tipi

(10 A-220 V)

60 adet

 

4

Monofaze W Otomat Sigorta B Tipi

(16 A-220 V)

180 adet

 

5

Monofaze W Otomat Sigorta B Tipi

(32 A-220 V)

180 adet

 

6

Monofaze W Otomat Sigorta B Tipi

(40 A-220 V)

90 adet

 

7

W Otomat Sigorta Kutusu (10’lu)

90 adet

 

8

Toprak Kaçak Rölesi 40 A (30 mA)

90 adet

 

9

Komple start butonu (Yeşil)

20 adet

 

10

Komple start butonu (Kırmızı)

30 adet

 

11

Ni-Cd Şarjlı Pil (AA) (1.2 V. 600 mAh)

21 adet

 

12

NYA Kablo PVC (2.5 mm2)

200 metre

 

13

NYA Kablo PVC (6 mm2)

1.000 metre

 

14

NVV (NYV) Kablo (2x6 mm2)

1.000 metre

 

15

NVV (NYV) Kablo (2x10 mm2)

5.000 metre

 

16

Kumanda Kablosu

(0,6/1 kV, 24x1.5mm²)

100 metre

 

17

Galvanizli Askı Teli (3 mm)

5.000 metre

 

18

Som Bakır Topraklama Çubuğu Boy:1m Çap:20 mm

90 adet

 

b) Teslim yeri                                      TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  16.01.2013 Çarşamba - saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1215088

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir.

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.3. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16.01.2013 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10301/1-1


BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜLÜ AÇIK OCAĞI 10.000.000 TON DEKAPAJ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜLÜ AÇIK OCAĞI 10.000.000 TON DEKAPAJ YAPIM işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/188508

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (312) 294 22 27 - 0 (312) 229 21 32

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının

   görülebileceği internet adresi  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Tülü Açık İşletme ve Konsantratör Birimi

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  29.01.2013 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/V. (beşinci) veya A/XVII. (onyedinci) Gruba ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için Maden Mühendisliği Bölümü, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TR (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1204 no.lu oda) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören /ANKARA adresimizden veya Kamu İhale Kurumunun https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresinden e-imza kullanılarak indirmek suretiyle satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TR (Türk Lirası) doküman bedelini doküman satış bedelini T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba Iban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01'lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

10325/1-1