22 Aralık 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim / Bölüm / Anabilim Dalı

Doç.

(Adet)

Yrd.Doç.

(Adet)

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

 

1

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

1

 

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

1

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

 

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1

 

10200/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eğitim Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilg. Eğitimi

Doçent

1

1

Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi konusunda doktora yapmış olmak ve Fiziki Coğrafya  konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilg. Eğitimi

Doçent

1

1

İnönü Dönemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

10259/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Girişimsel radyolojide deneyimi bulunan adayların başvurması beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Radyoloji A.B.D.

Doçent

1

10251/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen mükelleflere ait Encümen kararlarındaki ceza miktarlarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek, üzere belirtilen adreslerine gönderilmiş ise de adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeni ile ilgililerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçenlere ilanen tebliğ olunur.

 

Ada/Parsel

Maliki

Enc. Tarih/Sayı.

Ceza Mik.

TL.

Adres

221 Ada

6 Par.

Ali Gökçe

18.10.2012/1558

8.982,64

Prf. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2753 Cad. orun Villaları No: 37 (Faros Balıkçı) Yenimahalle/Ankara

10264/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43033/1, 43088/1, 43107/1, 43109/1, 43120/1, 44116/1, 44269/1, 44336/1, 44338/1 ve 60310/1 ada/parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10263/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8712 sayılı Oluru ile İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 parsel üzerindeki, 182025 YİBF nolu yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Cezmi ŞAHİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9200, Oda Sicil No: 9826) ve Mehmet Serdar AYAROĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9186, Oda Sicil No: 64624) 29.03.2012 tarihli 28248 sayılı ve 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yürütmeyi durdurma kararları ile cezaları kesintiye uğramıştır. Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU’nun denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN’in ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 97 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması, Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU’nun ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 120 günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması ve bu durumun Resmi Gazete’de yayınlanması Bakanlık Makamının 11.12.2012 tarihli ve 8927 sayılı oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10218/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/371 Esas ve 2011/175 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10203/1-1

—————

İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1326 Esas, 2010/405 Esas, 2010/406 Esas, 2010/407 Esas, 2011/1724 Esas, 2012/323 Esas, 2010/1428 Esas, 2012/188 Esas, 2011/1097 Esas, 2012/311 Esas, 2011/1493 Esas, 2010/1266 Esas, 2011/69 Tereke sayılı 13 adet dosyasının  zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10204/1-1

—————

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/368 Esas ve 2004/765 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10205/1-1

—————

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/224 Esas ve İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2006/11010 sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10206/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 2217 ada, 13 nolu parsel üzerindeki 685329 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1.İdare Mahkemesi’nin 05.12.2012 tarih ve E.2012/1611 sayılı kararı ile davacının “yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine“ hükmedildiğinden, Harika Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 78 günlük kısmı 17.12.2012 tarih ve 9017 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10238/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

DÜZELTME İLANI

 

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NDAN

11 Aralık 2012 gün ve 28494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRMOB Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin ilanın 10.sırasında yer alan Adem Kara'ya dair ilanda geçen "Cezanın uygulanmasına 09.11.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.11.2013 tarihinde son bulacaktır." cümlesi sehven yayımlanmış olup, hükümsüzdür.

İlanen duyurulur.

10266/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, başvurularını 21 Aralık 2012 – 04 Ocak 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. Maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE, KONSERVATUVAR, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL ANASANAT-ANABİLİM DALLARI

 

TIP FAKÜLTESİ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Halk Sağlığı

Profesör (İngilizce) (1)

1

Nöroloji

Profesör (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (2)

1

Adli Tıp

Profesör (İngilizce) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (3)

1

Halk Sağlığı

Profesör (Türkçe) (1)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (4)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (5)

1

Radyoloji

Profesör (Türkçe) (1)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (İngilizce) (1) (6)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent (İngilizce) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (İngilizce) (1)

1

İç Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (7)

1

Kardiyoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1

Biyoistatistik

Doçent (İngilizce) (1) (8)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doçent (İngilizce) (1)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (Türkçe) (1) (10)

1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (11)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (12)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (5)

2

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (Türkçe) (1) (9)

2

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (Türkçe) (1) (13)

1

Kalp Damar Cerrahisi

Yrd.Doçent (İngilizce) (1)

1

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Genel Cerrahi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (15)

1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

 

 

İç Hastalıkları

Profesör (16)

1

İç Hastalıkları

Profesör (5)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (17)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Nöroloji

Yrd. Doçent

1

Nükleer Tıp

Yrd. Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

Farmasötik Toksikoloji

Profesör (18)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör (19)

1

Farmakoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doçent

1

Analitik Kimya

Yrd. Doçent (19)

1

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör (20)

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent (21)

1

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Profesör (1)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Profesör

1

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör (1) (22)

1

Psikoloji

Profesör (23)

1

Tarih

Profesör (24)

1

Türk Halk Bilimi

Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör (25)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Doçent

1

Tarih

Doçent (26)

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (27)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Yrd. Doçent (1) (28)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi

Profesör (1)

1

Fizik Eğitimi

Profesör (1)

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Fizik Eğitimi

Doçent(1)

1

Matematik Eğitimi

Doçent(1)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

3

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

2

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (29)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Analitik Kimya

Profesör (30)

1

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

Geometri

Doçent(31)

1

Topoloji

Doçent

1

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doçent

1

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Yrd. Doçent

1

Uygulamalı İstatistik

Yrd. Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (32)

2

Resim

Doçent (33)

1

Seramik

Yrd. Doçent (34)

1

Grafik

Yrd. Doçent (35)

1

Resim

Yrd. Doçent (33)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Medeni Hukuk

Profesör

1

Medeni Hukuk

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doçent

1

Anayasa Hukuku

Yrd. Doçent

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

Hemşirelik Esasları

Profesör(1) (36)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent (1) (37)

1

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (38)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

 

 

İktisat Teorisi

Profesör (İngilizce) (1)

2

Uluslararası İlişkiler

Profesör(1) (39)

1

Sağlık İdaresi

Profesör

1

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat

Profesör (İngilizce) (1)

1

İktisat Politikası

Doçent (İngilizce) (1)

1

İktisat Tarihi

Doçent (Türkçe)

1

Siyasi Tarih

Doçent(1)(40)

1

Örgütsel Davranış

Yrd. Doçent(1) (41)

2

Sosyal Hizmet

Yrd. Doçent (42)

2

Maliye Teorisi

Yrd. Doçent (43)

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent(1) (44)

2

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent (45)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Gıda Teknolojisi

Profesör (1)

1

Elektromanyetik Alanlar

Profesör (1)

1

Maden İşletmesi

Profesör (1)

1

Yapı

Doçent (46)

1

Katıhal Fiziği

Doçent (1)

1

Telekomünikasyon

Doçent (1)

1

Maden Yatakları Jeokimya

Yrd. Doçent

1

Cevher Hazırlama

Yrd. Doçent(1) (47)

1

Otomotiv

Yrd. Doçent(1) (48)

1

Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent(1)

1

Jeodezi

Yrd. Doçent(1) (49)

1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yrd. Doçent(1)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

Diyetetik

Doçent

1

Beslenme Bilimleri

Yrd. Doçent

1

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doçent (50)

1

Odyoloji

Doçent (51)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent (52)

1

ATATÜRK İLK. VE INK. TAR. ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (53)

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (54)

1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (55)

1

 

Yrd. Doçent

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Nanoteknoloji ve Nanotıp

Doçent (56)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Ekonomik ve Sosyal Demografi

Profesör(1) (57)

1

Ekonomik ve Sosyal Demografi

Yrd. Doçent(1) (58)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (59)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (60)

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yrd. Doçent (61)

1

MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU

Profesör (62)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Piyano

Profesör

1

 

 

 

AÇIKLAMALAR

* Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.

2. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorası olmak.

3. Çocuk Göğüs Hastalıkları konusunda uzman olmak.

4. Hematoloji uzmanı olmak.

5. Gastroenteroloji uzmanı olmak.

6. Doktorasını Fonksiyonel Nöroşirürji alanında yapmış olmak.

7. Romatoloji uzmanı olmak.

8. Doktorasını ve Doçentliğini Biyoistatistik konusunda yapmış olmak.

9. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak.

10. Spinal kord rejenarasyonu konusunda sertifikası olmak.

11. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları konusunda doktorası olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.

12. Çocuk Onkolojisi yandal uzmanı olmak.

13. El Cerrahisi konusunda yandal uzmanlık eğitimi almış ve kompozit doku transplantasyonu yapıyor olmak.

14. Çocuk endokrinoloji uzmanı olmak.

15. Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.

16. Endokrinoloji uzmanı olmak.

17. Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak.

18. Elektronspin rezonans konusunda uzman olmak.

19. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

20. Ototransplantasyon ve Implant cerrahisi alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

21. Digital Image analizinde deneyimli olmak.

22. Doktorasını okul kütüphaneciliği alanında yapmış olmak.

23. Doçentlik unvanını gelişim psikolojisi alanında yapmış olmak.

24. Doçentlik unvanını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.

25. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

26. Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

27. Yükseklisans ve Doktorasını Dilbilimi (Göstergebilim) alanında yapmış olmak.

28. Doktorasını Sibirya Türk Lehçeleri üzerine yapmış olmak.

29. Doktorasını tarih eğitimi alanında yapmış olmak.

30. Analitik kimya alanında doçentliğini almış olmak.

31. Doktorasını kapalı regle yüzey alanında yapmış olmak.

32. Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında yapmış olmak.

33. Lisansüstü eğitimini Resim anasanat dalında yapmış olmak.

34. Lisansüstü eğitimini Seramik anasanat dalında yapmış olmak

35. Grafik tasarımı alanında Yükseklisans ve Sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.

36. Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.

37. Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

38. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

39. Doktorasını Türk Dış Politikası alanında yapmış olmak.

40. Doktorasını Orta Asya Entegrasyonu alanında yapmış olmak.

41. Doktorasını örgütsel davranış alanında yapmış olmak.

42. Doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.

43. Doktorasını maliye alanında yapmış olmak.

44. Doktorasını pazarlama alanında yapmış olmak.

45. Doktorasını finansman alanında yapmış olmak.

46. Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

47. Çimento minerolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

48. Esnek Mekanizmalar konusunda yayınları olmak.

49. Doktorasını GPS bazlı bölgesel iyonesfer modellemeleri konusunda yapmış olmak.

50. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

51. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

52. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

53. Türk-Amerikan ilişkileri tarihi alanında doktora yapmış olmak.

54. Bilgi güvenliği alanında doktora yapmış olmak.

55. Adolesan sağlığı alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.

56. Doktorasını kanser tedavisinde nanotaşıyıcı sistemler konusunda yapmış olmak.

57. Doçentliğini sosyal demografi alanında almış olmak.

58. Sayısal yöntemler konusunda yükseklisans veya doktora yapmış olmak.

59. Medikal Fizik, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

60. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktorasını yapmış olmak.

61. Doktorasını Eğitim Odyolojisi alanında yapmış olmak.

62. Doktorasını Ahşap Koruması alanında yapmış olmak.

KOŞULLARI ARANACAKTIR.

İlan olunur.

10237/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Adana Onaltıncı Noterliğinin; Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Adana Onyedinci Noterliğinin; Kıyıboyu Caddesi Toki Evleri karşısında yer alan Adana Oto Galericiler Sitesi (Adana Oto Center) 1.Etabın içinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Ankara Altmışdördüncü Noterliğinin; Natoyolu Caddesinin 802.Sokak (239.Sokak) ile kesiştiği yerden başlayarak Doğukent Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak ugun bir yerde,

4 - Ankara Altmışbeşinci Noterliğinin; Yenimahalle İlçesi, Yaşamkent bölgesi 3222.Caddenin (50.Caddenin) 3250.Cadde (53.Cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak Besa Karine Plaza Migros AVM'ne kadar olan (burası sınır olmak üzere) kısmı üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Ankara Altmışaltıncı Noterliğinin; Yenimahalle İlçesinde, 100.Yıl Bulvarının Abdulkadir Geylani Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 1467. Cadde (Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi) ile birleştiği yere kadar, 1467. Caddeden devamla bu Caddenin Melih Gökçek Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Melih Gökçek Bulvarından devamla bu Bulvarın 1122. Cadde (22.Cadde) ile kesiştiği yere kadar, 1122. Cadde (22.Cadde)den devamla bu Caddenin 1468.Cadde (24.Cadde) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve belirtilen bu Bulvar ve Caddelerin bu kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Ankara Altmışyedinci Noterliğinin; Çankaya İlçesi Öveçler bölgesinde, 1065.Caddenin (Eski 2.Caddenin) 1066.Cadde (Eski 1.Cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak 1156.Sokak (19.Sokak) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Antalya Onsekizinci Noterliğinin; Kepez ilçesinde, 75. Yıl Caddesinin, Hürriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 5001. Sokak (Akdeniz Sanayi Sitesi 1. Giriş) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Antalya Ondokuzuncu Noterliğinin; Aksu ilçe sınırlarının belirlediği alan içinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Bakırköy Kırkaltıncı Noterliğinin; Başakşehir ilçesinde, O3 Kuzey Yanyolu cepheli Masko Mobilyacılar Sanayi Sitesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10-Bakırköy Kırkyedinci Noterliğinin; Bağcılar ilçesinde, Bağcılar Asfaltının İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mevlana Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Mevlana Caddesinin Çimen Sokak (Deve Kaldırımı Caddesi) ile kesiştiği yere kadar ve devamla Çimen Sokağın (Deve Kaldırımı Caddesi) da Bağcılar Asfaltı ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu cadde ve sokaklara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Bakırköy Kırksekizinci Noterliğinin; Bağcılar ilçesinde, Auto Mall sitesi içerisinde, Veysel Karani Caddesinin 60. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Fetih Caddesi sınır olmak üzere bu caddenin kuzey tarafındaki kısmıyla kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Bakırköy Kırkdokuzuncu Noterliğinin; Küçükçekmece ilçesi, Altınşehir Mahallesinde, Çetin Sokağın O3 Kuzey Yanyolu ile kesiştiği yerden başlayarak Çetin Sokak üzerinde ve devamındaki Osmanlı Caddesinin Tuna Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Dereboyu Caddesinin Osmanlı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak O3 Kuzey Yanyolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, O3 Kuzey Yanyolunun Çetin Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Bakırköy Ellinci Noterliğinin; Küçükçekmece ilçesinde, İstanbul Caddesinin 19 Mayıs Gençlik Parkı girişi ile kesiştiği yerden başlayarak Hatboyu Caddesi (A. Üst Hatboyu Cad.) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde; 27 Mayıs Caddesinin İstanbul Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Çeşme Sokak ve Ayazma Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, buradan devamla Ayazma Sokak ve devamındaki Kızılay Sokağın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve bu cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Bakırköy Ellibirinci Noterliğinin; Bahçelievler ilçesi, 29 Ekim Caddesinin Değirmenbahçe Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sedir Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Sedir Sokağın 29 Ekim Caddesi ile kesiştiği yerden Çınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Çınar Caddesinin Sedir Sokak ile kesiştiği yerden Prof. Dr. M. Nevzat Pisok Caddesi (Sefaköy Yolu Caddesi) ile kesiştiği yere kadar, Prof. Dr. M. Nevzat Pisok Caddesi ( Sefaköy Yolu Caddesinin) de 29 Ekim Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu çerçeve alan içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Balıkesir Dördüncü Noterliğinin; Yeni İzmir Yolunun 3 Evler sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Çayır sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve yolun her iki tarafından bu bölüme açılan cadde ve sokakların 80 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Beşiktaş Otuzuncu Noterliğinin; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde, Arnavutköy Mahallesinde, Arnavutköy Bebek Caddesinin Arnavutköy Deresi Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Amerikan Robert Koleji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Beykoz Üçüncü Noterliğinin; Kavacık Mahallesinde Otağtepe Caddesinin Nural Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Göksu Otağtepe Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Beyoğlu Ellisekizinci Noterliğinin; Şişli İlçesinde, Osmanoğlu Sokağın Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fatih Sultan Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Fatih Sultan Caddesinin Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi ile kesiştiği yerden Müverrih Ali Caddesi ve Üst Baruthane Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Beyoğlu Ellidokuzuncu Noterliğinin; Kağıthane İlçesinde, Kağıthane Caddesinin Cendere Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sevilen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Beyoğlu Altmışıncı Noterliğinin; Şişli İlçesinde, Maslak'da Büyükdere Caddesinin CNBC binasının yanındaki çıkmaz sokaktan başlayarak, İTÜ Kavşağı ile kesiştiği yere kadar (Dereboyu Caddesi ve Maslak Meydan Sokağa bakan tarafında) İTÜ Kavşağından devamla Dereboyu Caddesinin Bilim Sokak (G-42 sokak) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve Bilim Sokağın 50 metre içerisine kadar, ayrıca Maslak Meydan Sokak üzerinde ve Büyükdere Caddesinin belirtilen bölümüne açılan tüm çıkmaz sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Beyoğlu Altmışbirinci Noterliğinin; Beyoğlu İlçesinde, Kurtuluş Deresi Caddesinin Ömer Hayyam Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Irmak Caddesi ile birleştiği yere kadar ve devamla Irmak Caddesinin Dolapdere Caddesi ile birleştiği yere kadar ve devamla Dolapdere Caddesinin Babil Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 20 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Beyoğlu Altmışikinci Noterliğinin; Şişli İlçesinde, Fatih Caddesinin Uluğbağ Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiğ yere kadar, buradan devamla Barbaros Caddesinin Uluğbağ Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Uluğbağ Caddesinin Fatih Caddesi (Eski Büyükdere Caddesi) ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Bursa Yirmiüçüncü Noterliğinin; Nilüfer İlçesinde, Bursa T.S.O. Organize Sanayi Bölgesinin tamamı, 75. Yıl Bulvarının Ata Bulvarını kestiği yere kadar, 75.Yıl Bulvarının sağ tarafı 250 metre derinliği ile birlikte, Ata Bulvarının 75. Yıl Buları ile kesiştiği yerden başlayarak İzmir Yolu istikametine doğru devamla İsimsiz-1 Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının sağ tarafı 250 metre derinliği ile birlikte, 75.Yıl Bulvarı ile kesişen Turuncu Caddenin (Arıtma Caddesinin) sol kısmı 250 metre derinliği ile birlikte, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Bursa Yirmidördüncü Noterliğinin; Nilüfer ilçesinde, Lefkoşe Caddesinin Kavakdere Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Merkez Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Kavakdere Caddesine bakan tarafının 250 metre derinliği ile birlikte, yine karşı tarafta ise; Lefkoşe Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kale Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, bu caddeye paralel olan İbrahim İşsevenler Caddesine kadar olan derinliği ile birlikte kapsayacak alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Büyükçekmece Onbirinci Noterliğinin; Beylikdüzü ilçesinde, E-5 Karayolu Yanyolunun Ali Çebi Caddesi ile kesiştiği yerde bulunan döner kavşağın bulunduğu yerden başlayarak, 200. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 200.Sokağın E-5 Karayolu Yanyolu ile kesiştiği yerden Hürriyet Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Bulvarının 200. Sokak ile kesiştiği yerden, Ali Çelebi Caddesi ile kesiştiği döner kavşağa kadar olan bölümünde ve bu çerçeve alan içerisinde bulunan cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Büyükçekmece Onikinci Noterliğinin; Esenyurt ilçesinde, E-5 (D100) Karayolunun 108. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, E-5 Karayolu üzerinde ve E-5 Karayolunun Adile Naşit Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve karayolunun bu kısmı üzerinde Avcılar Beylikdüzü istikametinde kalan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Denizli Sekizinci Noterliğinin; Hasan Gönüllü Bulvarının Mevlana Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hasan Gönüllü Bulvarı ve devamında 29 Ekim Bulvarının tamamı ve bu Bulvarın Fatih Caddesi ile kesiştiği yerden Fatih Caddesinden devamla bu caddenin Devrim Caddesi ile kesiştiği yerden Devrim Caddesinden devamla Lozan Caddesinin Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda, belirtilen bu caddelerin her iki tarafında ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 150 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28 - Diyarbakır Yedinci Noterliğinin; Diclekent Bulvarının 67. (47.) Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Tekel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu bulvarın sağ (Huzur Evleri Mahallesi) tarafına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Elazığ Dördüncü Noterliğinin; Saraybosna Caddesinin (karşısına Org.Eşref Bitlis Bulvarı denk gelen) Şelale Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Şelale Sokaktan devamla bu sokağın İmam Efendi Bulvarı ile kesiştiği yere, buradan Beyzade Efendi Bulvarından devamla bu Bulvarın Fatih Ahmet Baba Bulvarı ile kesiştiği yerden, Fatih Ahmet Baba Bulvarından devamla bu bulvarın Saraybosna Caddesi ile kesiştiği yere, Saraybosna Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Şelale Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan ile çerçeve cadde ve sokaklara açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

30-Eskişehir Dokuzuncu Noterliğinin; Organize Sanayi Bölgesinde EMKO Sanayi Sitesinin kurulu olduğu alanda; 1. Caddenin Kayseri Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kayseri Caddesinden devamla bu caddenin Elazığ Sokak ile kesiştiği yere, Elazığ Sokaktan devamla bu sokağın Diyarbakır Sokak ile kesiştiği yere, Diyarbakır Sokaktan devamla bu sokağın Çorum Sokak ile kesiştiği yere, Çorum Sokaktan devamla bu sokağın Edirne Sokak ile kesiştiği yer, Edirne Sokaktan devamla bu sokağın 1. Cadde ile kesiştiği yere, 1. Caddeden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Kayseri Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31 - Eyüp Onbirinci Noterliğinin; Eyüp İlçesi Göktürk Merkez Mahallesinde, İstanbul Caddesinin Bora Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Harmanlar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, yine -İstanbul Caddesinin Belediye Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak İstanbul Caddesinden devamla bu caddenin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yere, Cumhuriyet Caddesinden devamla bu caddenin Belediye Caddesi ile kesiştiği yere, Belediye Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerin her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

32 - Gaziantep Onikinci Noterliğinin; Şehitkamil ilçesi Yavuzeli Caddesi üzerinde yer alan Gaziantep Otogarının batısındaki 4 nolu caddeye bitişik OTO CENTER olarak adlandırılan Oto Galericiler sitesi ve yine Yavuzeli Caddesinin, Durdu Yetkin Şekerci Caddesi ile kesiştiği kavşakta yer alan Oto Galericiler Sitesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

33 - Gaziantep Onüçüncü Noterliğinin; Şahinbey ilçesinde bulunan 216 nolu caddenin Üniversite Bulvarı ile kesiştiği Gaziantep Üniversitesi kavşağından başlayarak 216 nolu cadde üzerinde ve devamındaki 400 nolu caddenin 428 nolu sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

34 - Gaziosmanpaşa Onbirinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa ilçesinde, Abdi İpekçi Caddesinin Fatih Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 839. Sokak ile birleştiği yere kadar ve 839. Sokaktan devamla bu sokağın Şükran Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

35 - Gebze Onikinci Noterliğinin; Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesinin 549.Sokak ile kesiştiği yerden 546.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

36 - Gebze Onüçüncü Noterliğinin; Osman Yılmaz Mahallesinde, İstanbul Caddesinin 627/5. Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Gebze Fatih Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan kısmı ile bu kavşaktan başlamak üzere İstasyon Caddesinin D 100 Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümü ile bu iki Caddenin arasında kalan sokaklardan 50 metre içeriye kadar olan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

37 - Gebze Ondördüncü Noterliğinin; D 100 Karayolu altı Tatlıkuyu Caddesi başlangıcından Caddenin Ahmet Pembegüllü Bulvarı (caddesi) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve buradan Ahmet Pembegüllü Bulvarının 1315.Sokağa kadar olan bölümü ve 1315.Sokaktan 1319/1.Sokak ve bu sokağın Güney Yan Yol ile kesiştiği yere kadar olan kısım ile bu caddeler arasında kalan sokaklar üzerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

38 - Gebze Onbeşinci Noterliğinin; Sultan Orhan Mahallesi Eski Bağdat Caddesinin 1131.Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, D 100 Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

39 - Hatay Altıncı Noterliğinin; Antakya İskenderun Yolunun (Atatürk Caddesi olarak devam eden yolun) Hatay İl Jandarma Komutanlığının ve karşı tarafında Akbank, T.İş Bankası, T.Halk Bankası ve Yapı ve Kredi Bankasının olduğu bina önündeki kavşaktan başlayarak İskenderun tarafına doğru devam ederken Samandağı - Reyhanlı yol kavşağı (Honda Otomobil Bayii önündeki alt geçit - Çevre Yolu) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

40 - İzmir Otuzbeşinci Noterliğinin; Gaziemir ilçesinde Akçay Caddesinin Gazi Mahallesi tarafındaki kısmında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hasan Güven Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Dokuz Eylül Mahallesi tarafındaki kısmının ise Sarnıç Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak 371. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

41 - İzmir Otuzaltıncı Noterliğinin; Mersinli Mahallesinde Şehitler Caddesinin Fatih Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak Fatih Caddesinin 2821. Sokak ile kesiştiği yere, buradan devamla 2821. Sokak ve devamında 2823. Sokağın Şehitler Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla Şehitler Caddesinin Fatih Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile çerçeve caddelerden Fatih Caddesi ile Şehitler Caddesinin bu alana bakan (1. Sanayi Sitesine bakan) kısımlarında 2821. Sokak ve 2823. Sokağın ise her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

42 - Kadıköy Otuzbirinci Noterliğinin; Kadıköy ilçesinde, Acıbadem Caddesinin Kavaklı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Tekin Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde. diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

43 - Kadıköy Otuzikinci Noterliğinin; Ataşehir ilçesinde, Halk Caddesinin Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sütçü Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve buradan devamla Sütçü Yolu Caddesinin Atalay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

44 - Karşıyaka Yedinci Noterliğinin; Anadolu Caddesinin 8050. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Cemil Meriç Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

45 - Kartal Yirmibirinci Noterliğinin; Maltepe ilçesinde, Eski Üsküdar Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, D 100 Kuzey Yan Yolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kuzey E-5 Yan Yolunun Kartal istikametine doğru Sincap Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Sincap Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

46 - Kartal Yirmiikinci Noterliğinin; Kartal ilçesinde, Kurtköy Mevkiinde Ankara Caddesinin Bağdat Caddesi ve Vişne Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Yayalar Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

47 - Kartal Yirmiüçüncü Noterliğinin; Kartal ilçesinde, Cevizli Mevkiinde Kartal Adliyesi arkasında, Mustafa Kemal Caddesinin Denizer Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mustafa Kemal Caddesinde ve devamında Kayakent Sokağın İnönü Caddesi ve Toros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu cadde ve sokağın bu bölümlerine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

48 - Kayseri Onbirinci Noterliğinin; Kocasinan Bulvarının 326. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 326. Sokaktan devamla bu sokağın 317. Sokak ile kesiştiği yer, 317. Sokaktan devamla bu sokağın Kocasinan Bulvarı ile kesiştiği yer ve Kocasinan Bulvarından devamla bu bulvarın başlangıçtaki yer olan 326. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili (içinde Oto Galericiler sitesininde bulunduğu) alan içerisinde ve çerçeve Bulvar ve Sokakların bu alana bakan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

49 - Kocaeli Yedinci Noterliğinin; Bekirpaşa Yerleşim Bölgesi, Yenişehir Mahallesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarının Yalova Yolu ile kesiştiği yerden, Adnan Menderes Bulvarı (Namık Kemal Lisesi) ile kesiştiği yere kadar olan bölümü ve yine Ova Sokağın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile kesiştiği yerden İzmit Kaymakamlığı ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

50 - Konya Onbeşinci Noterliğinin; Yeni İstanbul Caddesinin Coşandere Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Aliya İzzet Begoviç Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Aliya İzzet Begoviç Caddesinin Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesinin Sümeyye Caddesi ile birleştiği yere kadar buradan devamla Sümeyye Caddesinin Veysel Karani Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Veysel Karani Caddesinin Coşandere Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Coşandere Caddesinin de başlangıç noktası olan Yeni İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar ile çerçeve caddelerin bu alana bakan kısımları üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

51 - Kütahya Üçüncü Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mithatpaşa Caddesi ve Sebil Erenler Caddesi ile kesiştiği yerden Çevre Yolunun başlangıcına kadar olan kısmının, her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

52 - Malatya Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin İstasyon Caddesi ve 2. Cadde 4. Sokak ile kesiştiği yerden, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Turgut Özal 1. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, ayrıca-İstasyon Caddesinin kuzey yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında ve 2. Cadde 4. Sokağın güney yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında, ayrıca-Alpaslan Türkeş Bulvarının kuzey yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında ve Turgut Özal 1.Caddenin güney yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

53 - Mersin Onbirinci Noterliğinin; Güneyde; Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinin Limon Caddesiyle kesiştiği yerden (Şehit Fatih Soydan Caddesi) Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yer, Kuzeyde; Gazi Mustafa Kemal Bulvarının Fındıkpınarı Caddesi ile kesiştiği yerden Vatan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısma kuzey tarafından açılan cadde ve sokakların 150 metre derinliklerinde, Doğuda; Fındıkpınarı Caddesinin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile kesiştiği yerden güneye doğru Limon Caddesinden devamla Limon Caddesinin Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile kesiştiği yer, Batıda; Vatan Caddesinin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile kesiştiği yerden güneye doğru Şehit Fatin Soydan Caddesinden (Mehmet Akif Ersoy Caddesi) devamla bu caddenin Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

54 - Sakarya Altıncı Noterliğinin; Arifiye İlçesinde, Atatürk Caddesinin Açelya Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yer, Zübeyde Hanım Caddesinden devamla bu caddenin Yenigün Caddesi ile kesiştiği yer, Yenigün Caddesinden devamla bu caddenin Kudüs Caddesi ile kesiştiği yer, Kudüs Caddesi ve devamında 1. Caddenin Açelya Sokak ile kesiştiği yer ve Açelya Sokağın başlangıçtaki yer olan Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, ayrıca Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Keklik Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısma her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

55 - Samsun Altıncı Noterliğinin; Ali Rıza Bey Bulvarının Atatürk Bulvarı (Samsun-Ordu Karayolu) ile kesiştiği yerden başlayarak 100.Yıl Bulvarı ile kesiştiği yer, buradan devamla 100.Yıl Bulvarının Lise Caddesi ile kesiştiği yer, Lise Caddesinden devamla bu caddenin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yer, bu caddeden devamla İstiklal Caddesinin Muhittin Özkefeli Bulvarı ile kesiştiği yer, Muhittin Özkefeli Bulvarından devamla başlangıç noktası Ali Rıza Bey Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve bulvarların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

56 - Sultanbeyli Üçüncü Noterliğinin; Bosna Bulvarının TEM İstanbul-Ankara Otoyolu ile kesiştiği yerden (TEM köprüsünü geçtikten sonraki kısmından) başlayarak Bosna Bulvarından devamla bu Bulvarın Kubbe Caddesi ile birleştiği yer ve devamında Şark Caddesinden devamla Aytop Gıda Sanayi Sitesinin tamamını kapsayacak şekilde ve Bosna Bulvarı, Kubbe Caddesi ve Şark Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

57 - Şanlıurfa Beşinci Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının Abide Park Kavşağı ile kesiştiği yerden başlayarak Mevlana ve Yunus Emre Caddeleri ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısma (her iki tarafından) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

58 - Üsküdar Yirmibirinci Noterliğinin; Ümraniye İlçesinde, Küçüksu Caddesinin Hürriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Adem Yavuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Adem Yavuz Caddesinden devamla bu caddenin TRT Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

59 - Üsküdar Yirmiikinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi, Taşdelen Mahallesinde, Turgut Özal Bulvarının İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sırrı Çelik Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

60 - Üsküdar Yirmiüçüncü Noterliğinin; Üsküdar İlçesinde, Libadiye Caddesinin Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Ataman Sokak (Bayır sokak ) ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10239/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Akhisar Dördüncü Noterliğinin; 15. Sokağın Mürüvet Hızlıkol Caddesi ile kesiştiği yerde bulunan Yeni Belediye Binası önünden başlayarak bu sokağın 2. Nakliye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki tarafında; 2. Nakliye Caddesinin 15. Sokak ile kesiştiği yerden 144. Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve caddenin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Aliağa Üçüncü Noterliğinin; Barbaros Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Namık Kemal Caddesi, İzmir Caddesi ve Aşıklar Yolu Caddesi üzerinde, İstiklal Caddesinin Mustafa Ekmekçi Meydanından başlamak üzere İzmir Caddesi ve Aşıklar Yolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar İstiklal Caddesi üzerinde, bu caddelerin her iki tarafında ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Batman Altıncı Noterliğinin; Ahmet Arif Bulvarının Atatürk ve Turgut Özal Bulvarları ile kesiştiği yerden başlayarak, Barış Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bodrum Dokuzuncu Noterliğinin; Bodrum ilçesi Yalıkavak belde sınırlarının belirlediği alan içinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Bucak İkinci Noterliğinin; Oğuzhan Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin 3909. Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere bu cadde üzerinde ve devamındaki Ramazan Selen Bulvarının Yeni Adliye Binasına kadar olan bölümü üzerinde ve bu cadde ve bulvara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garajüstü 1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Düzce Yedinci Noterliğinin; Aydınpınar Caddesinin, Saatcigil ve Gazhane Caddeleri ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Cevdet Komit Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Edremit Beşinci Noterliğinin; Akçay Caddesinin, Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Yeni Garaj ve Maşat Caddeleri ile Yılmaz Akpınar ve Azerbeycan Bulvarları ile kesiştiği yere kadar olan bölümü ve caddenin bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Erdemli Üçüncü Noterliğinin; Yavuz Sultan Selim Bulvarının Kazım Karabekir Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kalleler Caddesiyle kesiştiği yere, buradan devamla Kalleler Caddesinin Güzeloluk Caddesi ile kesiştiği yere, Güzeloluk Caddesinden devamla bu caddenin Serinler Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla Serinler Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yere ve Kazım Karabekir Caddesinin de başlangıç noktası Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Fethiye Sekizinci Noterliğinin; Dispanser Caddesinin 504. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 501. Sokak ile kesiştiği yer, 501. Sokaktan devamla bu sokağın 500. Sokak ile kesiştiği yer, 500. Sokaktan devamla bu sokağın 502. Sokak ile kesiştiği yer, 502. Sokaktan devamla bu sokağın Ali Gaffar Okkan Caddesi ile kesiştiği yer, Ali Gaffar Okkan Caddesinden devamla bu Caddenin 504. Sokak ile kesiştiği yer, 504. Sokaktan devamla bu sokağın başlangıçtaki yer olan Dispanser Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve Ali Gaffar Okkan Caddesi hariç bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokakların üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiştiği yere buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği yere ve 509. Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Isparta Sekizinci Noterliğinin; Hasan Fehmi Caddesinin (121.cadde) 1314. sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Dursun Aksoy Caddesi (150.cadde) ile kesiştiği yere kadar (bu caddenin her iki cephesinde), Dursun Aksoy Caddesinin (150.cadde) Hasan Fehmi Caddesi (121.cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak Şehit Fethi Bey Caddesi (119.cadde) ile kesiştiği yere kadar, Şehit Fethi Bey caddesinin Dursun Aksoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 1413.sokak ile kesiştiği yere kadar (bu caddelerin her iki cephesinde), 1413. sokağın Şehit Fethi Bey Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamla 1314.sokağın Hasan Fehmi Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - İnegöl Altıncı Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Okullar Caddesi ve Yeşil Çayır Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kemalettin Sami Paşa Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölümün her iki cephesine açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Kestel İkinci Noterliğinin; Bursa'dan Kestel'e giriş istikametinde Bursa Caddesinin Laleli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak bu cadde ve devamındaki Kurtuluş Caddesinin Erik sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölümün sol tarafına (Fevzi Çakmak Caddesi, Ankara asfaltı tarafına) açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde, bu bölümün Cuma Caddesi ile kesiştiği yerden Erik Sokak ile kesiştiği yer arasında kalan kısmının sağ tarafına ( Harmanlar Caddesi, Cuma Caddesi tarafına) açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde, Fevzi Çakmak Caddesinin Bursa Caddesi ile kesiştiği yerden Yunuslar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölümün her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Kırıkhan İkinci Noterliğinin; Nuriye Civelek Caddesinin (eski adı Sanayi Caddesi) Tayyip Erdoğan Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Nuriye Civelek Caddesi boyunca ve devamındaki Tayfun Sökmen Caddesinin 1 nolu Sağlık Ocağına kadar olan bölümünde, Nuriye Civelek Caddesi ve Tayfun Sökmen Caddesinin Kırıkhan-Reyhanlı Yolu tarafında bulunan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, yine Tayfun Sökmen Caddesinin diğer tarafında Karanfil Sokağa kadar derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi ( ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Kızıltepe Dördüncü Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin (Şanlıurfa Yolu) 108. sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, İpekyolu Caddesinin Şahkulubey Caddesi ile kesiştiği yere kadar buradan devamla Şahkulubey Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Körfez Beşinci Noterliğinin; Tahir Caddesinin Şehri Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Hereke Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü; Sümer Caddesinin Bağlariçi Caddesi ile kesiştiği yerden Hereke Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü; Hereke Atatürk Caddesinin Sümer Caddesi ile kesiştiği yerden Kınay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü ve Hereke Cumhuriyet Caddesinin Sümer Caddesi ile kesiştiği yerden Hereke Atatürk Caddesi ve Kınay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28 - Manavgat Sekizinci Noterliğinin; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinin Antalya Bulvarı ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinin Sorgun Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Sorgun Bulvarından devamla Manavgat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Manavgat Caddesinin başlangıç noktası olan Antalya Bulvarı ve Hasan Fehmi Boztepe Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve bulvarların bu alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

30 - Menemen Üçüncü Noterliğinin; Ziya Gökalp Caddesinin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Aycan Aksoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Şehit Aycan Aksoy Caddesinin Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, Cengiz Topel Caddesinin Şehit Acan Aksoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, bu caddelerin her iki tarafında ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31 - Milas Dördüncü Noterliğinin; Park Meydanından başlamak üzere, İnönü Caddesinin Kışla Caddesi ve Selobası Caddesi ile kesiştiği yere kadar İnönü Caddesinin her iki tarafında, Kışla Caddesinin Selobası ve İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gümüşlük Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yere kadar Kışla Caddesinin her iki tarafında ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Ayrıca Park Meydanından başlamak üzere Kışla ve Gümüşlük Caddeleri ile kesiştiği yere kadar Cumhuriyet Caddesinin sağ tarafında (İnönü Caddesi tarafında) ve bu caddenin sağ tarafına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

32 - Nevşehir Beşinci Noterliğinin; Güzelyurt Mahallesinde, Vefa Küçük Caddesinin 80.Yıl Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Vefa Küçük Caddesi ve devamındaki 60.Caddenin Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla Zübeyde Hanım Caddesinin (Nevşehir-Avanos Yolu) 80.Yıl Bulvarı ile kesiştiği yere, buradan devamla 80.Yıl Bulvarının Vefa Küçük Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

33 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

34 - Nizip Üçüncü Noterliğinin; Gaziantep-Şanlıurfa yolunun İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak Prof. Cahit Tanyol Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında ve yolun bu kısmına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Ayrıca; Gaziantep-Şanlıurfa yolu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarının, Atatürk Bulvarı ve Mustafa Köymen Bulvarı ile kesiştiği kavşağa kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

35 - Osmaniye Beşinci Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının, Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Valilik, İl Özel İdaresi binalarının bitimine kadar olan kısmında ve bu kısıma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

36 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

37 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

38 - Siverek İkinci Noterliğinin; Şair İbrahim Rafet Caddesinin Kale 7. (1607.) Sokak ve Hayriye 5. (1505.) Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Hasan Çelebi 1. (1401.) Sokak ve Gülabibey 5. (905.) Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve yine, Cumhuriyet Caddesinin, Şair İbrahim Rafet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak bu caddenin İnönü Bulvarı olarak devam eden bölümünün Seyfi Oğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Şair İbrahim Rafet Caddesi ile Cumhuriyet Caddelerinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 metre. derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

39 - Tarsus Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mavi Bulvar ve Devlet Bahçeli Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Rasim Dokur ve Kardes Langen Bulvarları ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, Kale Burcu Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 324. sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Atatürk Bulvarı ve Kale Burcu Caddesinin yukarıda belirtilen bölümlerine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

40 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

41 - Tekkeköy İkinci Noterliğinin; Batısı: Canik/Tekkeköy ilçe sınırı, Doğusu: DSİ Vatan Caddesinin Baki Esen Caddesi ile kesiştiği yerden, Samsun-Ordu Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafı, Güneyi: Atatürk Bulvarından başlayarak ve devamla bu Bulvarın Hacı Ali Ekinci Bulvarı ile birleştiği yere ve buradan devamla bu Bulvarın Baki Esen Caddesi ile birleştiği yerden bu caddenin DSİ Vatan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu Bulvar ve Caddelerin bu kısımlarının her iki tarafı, Kuzeyi: Karadeniz kıyı kenar çizgisi olmak üzere belirlenen alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

42 - Torbalı Dördüncü Noterliğinin; Ayrancılar Beldesinde bulunan Barış Manço Caddesi üzerinde, bu caddenin her iki tarafında ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde ve yine Barış Manço Caddesinin İzmir Aydın Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak İzmir Aydın Caddesinin, İzmir ve Torbalı istikametlerinde 1000'er metrelik kısmı üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

43 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

44 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde. ,

45 - Yalova Altıncı Noterliğinin; Hal Sokağın 509 nolu sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Işın Caddesine kadar olan bölümü, buradan devamla Işın Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan devamla Yüksel Caddesinin Çevreyolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan devamla Çevreyolunun Sanayi Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan devamla Sanayi Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan Nihat Polat Caddesinden Şamil Caddesine doğru devamla Şamil Caddesinin 509 nolu sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü, buradan devamla 509 nolu sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili olan alan içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10242/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

1 - Ağrı Beşinci Noterliğinin; Yeni Van Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere bu caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, buradan devamla Çevre Yolunun Eski Van Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Eski Van Caddesinin Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Kurtuluş Caddesinin Yeni Van Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Akyurt İkinci Noterliğinin; Nurettin Cankurtaran Caddesinin Çankırı Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Selimiye ve Köroğlu Caddeleri ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Bingöl Beşinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Adliyeden başlayarak Eğitim Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, - Eğitim Caddesinden güneye doğru gidilerek Hastane Caddesinin Ekin Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı, - Melikşah Sokağın Hükümet Caddesi ile Özgürlük Caddesi arasındaki kısmı, - Özgürlük Caddesinin Melikşah Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gültepe Sokağı karşılarındaki ilçe otogarına kadar olan kısmı üzerinde. diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Cizre Beşinci Noterliğinin; Orhan Doğan Caddesinin Dicle Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Sanayi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Sanayi Caddesi ve devamında Gümrük Sokağın Nusaybin Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Nusaybin Caddesinden devamla, bu caddenin Cudi Sokak ile kesiştiği yere, Cudi Sokağın Yakışan Sokak ile kesiştiği yerden devamla, Yakışan Sokağın Kalkan Sokak ve Kalkan sokağın Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden devamla, Cumhuriyet Caddesinin Orhan Doğan Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Doğubayazıt Üçüncü Noterliğinin; 1 Nolu Iğdır Caddesinin Karaman Sokakla kesiştiği yerden Yeni İran Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün doğu tarafı (Şehitlik Caddesi tarafı); Yeni İran Yolunun (Çevre Yolu) 1 Nolu Iğdır Caddesi ile kesiştiği yerden Şehitlik Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Ağrı Caddesi tarafı); Şehitlik Caddesinin Yeni İran Yolu ile kesiştiği yerden 1311 Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün batı tarafı (1 Nolu Iğdır Caddesi tarafı); ve bu caddelerin bu kısımlarına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Düziçi İkinci Noterliğinin; Refik Cesur Bulvarının Esenler Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Köroğlu Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Korkuteli Üçüncü Noterliğinin; Kiremitli Mahallesinde 827.sokağın Fatih Bulvarı ile kesiştiği yerden başlamak üzere, bu sokağın Atatürk Caddesi (Korkuteli - Burdur yolu) ile kesiştiği yere, buradan devamla bu caddenin Mehmet Akif Ersoy Bulvarı ile birleştiği yer, buradan devamla Mehmet Akif Ersoy Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği yer, bu caddeden devamla Stadyum Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Stadyum Caddesinin Fatih Bulvarı ile kesiştiği yere Fatih Bulvarının da 827. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, ayrıca Atatürk Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Bulvarının bu bölümlerine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Kula İkinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı, Hamdullah Caddesi, Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi ve Tapduk Emre Caddeleri üzerinde, bu caddelerin her iki tarafında ve Turgut Özal Bulvarı hariç diğer caddelere açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Muş Dördüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Muş-Bitlis Şosesi (Muş-Bitlis Karayolu) ile kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yer, buradan devamla 134. Sokağın Hürriyet Caddesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Hürriyet Caddesinin Muş-Bitlis Şosesi ile kesiştiği yer, buradan devamla Muş-Bitlis Şosesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde kalan cadde ve sokaklar ile çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Patnos İkinci Noterliğinin; Ağrı-Bitlis Karayolunun Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Bulvarı ve devamında Menderes Bulvarının Alpaslan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Alpaslan Caddesinin Menderes Bulvarı ile kesiştiği yerden, Malazgirt Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Malazgirt Caddesinden devamla Malazgirt Caddesinin Ağrı-Bitlis Karayolu ile kesiştiği yerden, bu karayolunun başlangıçtaki Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana açılan bölümlerinde, diğer noterlik ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Silopi Dördüncü Noterliğinin; Abdurrahman Ökten Caddesinin Höyük Caddesi (51. Cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak Sağlık Sokakla kesiştiği yere, buradan devamla Sağlık Sokağın Ökten Sokakla kesiştiği yere buradan devamla bu sokağın Meltem Sokakla birleştiği yere buradan devamla Meltem Sokağın Dar Sokakla kesiştiği yere, buradan devamla bu sokağın Şehit Kamil Caddesi ile birleştiği yere, buradan devamla Şehit Kamil Caddesinin Dere Sokakla kesiştiği yere, buradan devamla Dere Sokağın Papatya Sokakla kesiştiği yerden devamla Papatya Sokağın ve devamındaki Höyük Caddesinin Abdurrahman Ökten Caddesi ile kesiştiği yer ile çevreli alan içerisinde ve Abdurrahman Ökten Caddesinin belirtilen bölümünün her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Şırnak Üçüncü Noterliğinin; Büyük Camii Sokağın Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Büyük Camii Sokak, devamında Gündüz Sokak, Ataç Sokak ve 810. Sokağın Bulvar Caddesi ile kesiştiği yerden devamla Bulvar Caddesinin ve devamında Eker Sokak ve Esas Sokağın Mehtap Sokak ile kesiştiği yerden devamla Mehtap Sokağın Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlangıçtaki yer olan Cumhuriyet Caddesinin Büyük Camii Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, ayrıca Cumhuriyet Caddesinin Büyük Camii Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Mehtap Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmına açılan cadde ve sokakların 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Viranşehir Dördüncü Noterliğinin; Şanlıurfa- Mardin yolunun Anadolu Lisesi Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Emiroğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, bu bölüme açılan cadde ve sokakların (Emiroğlu Caddesi dahil) 50 metre derinliklerinde, ayrıca Şanlıurfa-Mardin yolunun Emniyet Caddesi ile kesiştiği yerden devamla, 4. Cadde ile kesiştiği yer, buradan devamla 4.Caddenin 1619.sokak (Çakar Sokak) ile kesiştiği yere, buradan devamla bu sokağın 6.Cadde ile kesiştiği yer, buradan devamla bu caddenin Anadolu Lisesi Caddesi ile kesiştiği yer ve buradan devamla bu caddenin Şanlıurfa-Mardin yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10241/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf İstanbul Onsekizinci Noterliği 1 Ocak 2013 ve Ankara Yirminci Noterliği 13 Şubat 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2011 Yılı Gayrisafi Gelirler

1

Ankara Yirminci Noterliği

1.062.074,35.-TL.

2

İstanbul Onsekizinci Noterliği

477.461,58.-TL.

10240/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 16-17 Mart 2013 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri                   : 16-17 Mart 2013

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi            : 7 Ocak 2013

İkinci ve sonraki katılımcılar için internet üzerinden

son başvuru tarihi                                                                        : 25 Şubat 2013

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b - Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’ne göre, SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

8. Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava girecek adaylar sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 85,00,-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylar toplam 595,00,-TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, “Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 numaralı hesabına veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 numaralı hesabına ya da TEOS sistemi üzerinden kredi kartı ile ödenebilir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

Adaylar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teosweb.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle, adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.

4. Sınav Giriş belgeleri http://teosweb.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

10169/1-1


 


 


 


 


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

6 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

7 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Ünvanı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklamalar

Birimi

Anabilim Dalı

Drc. Adet

Drc. Adet

Drc. Adet

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıklar

1-1

 

 

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak

İmmünoloji

1-1

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

 

 

Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Yan Dal Uzmanı olmak

1-1

 

 

Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

1-1

 

 

 

Genel Cerrahi

1-1

 

 

 

Kulak-Burun-Boğaz

1-1

 

 

 

Kardiyoloji

 

 

1-1

Girişimsel Periferik Arter Hastalıklarında sertifikalı olmak

Tıbbi Biyokimya

 

1-1

 

 

TOPLAM

 

7

1

1

 

10249/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

 

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

 

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

 

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

2

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

2

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

2

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

2

 

Sosyoloji

Kurumsal Sosyoloji

Doçent

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri

Doçent

1

2

 

 

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

İşletme (İngilizce)

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

2

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

2

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

 

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

2

1

 

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Onkoloji uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

Profesör

1

1

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

İmalat Mühendisliği

-

Doçent

1

3

Üretim yönetimi ve inovasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Hemşirelik

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 

 

 

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Antrenörlük Eğitimi

-

Doçent

1

2

 

 

 

 

 

 

DENİZLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

AD

DER

AÇIKLAMA

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doçent

1

1

10257/1-1