22 Aralık 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28505

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMLARI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


GERÇEK ZAMANLI YER/ŞEV HAREKETLERİ İZLEME İSTASYONU KURULMASI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ

İHALE YOLUYLA YAPILACAKTIR

Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı İşletme Birliği Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz ihtiyacı Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Ofisimizce hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10245/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK YAZILIMLARI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz bilgi sistemleri alt yapısında kullanılan Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı, URL Filtreleme ve İnternet Ağ Geçidi güncellemesi ve Antivirüs güncellemesi, teknik şartnamesine ve marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte marka/model ve istenilen teknik özellikler listesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, istenilen teknik özellikler listesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10246/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Espey Açık İşletme sahasında ve Hisarcık Açık İşletme sahasında olmak üzere formasyonların yüklenebilir – taşınabilir boyutlarda gevşetilmesi için gerekli patlatma deliklerinin İdarenin derin lağım makinaları ile delinmesinden sonra İdare yetkililerinin belirlediği zamanda, uygun cins ve miktarlarda patlayıcı maddelerin depodan alınarak patlatma alanına getirilmesi – götürülmesi, deliklerin doldurulması işlerini kapsayan patlatma hizmeti işi olup, şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                     :  2012/194717

1. İdarenin

a) Adresi                             :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b)Telefon-Faks Numarası   :  0 274 461 34 00 – 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi  :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletmemiz Espey Açık İşletme sahasında ve Hisarcık Açık İşletme sahasında olmak üzere formasyonların yüklenebilir – taşınabilir boyutlarda gevşetilmesi için gerekli patlatma deliklerinin İdarenin derin lağım makinaları ile delinmesinden sonra İdare yetkililerinin belirlediği zamanda, uygun cins ve miktarlarda patlayıcı maddelerin depodan alınarak patlatma alanına getirilmesi – götürülmesi, deliklerin doldurulması işlerini kapsayan patlatma hizmeti işi

Kapsüle Duyarlı P.M          : 1.200 Kg.

ANFO                                 : 29.200 Kg.

Non-Elektrik Kapsül           : 1.450 Adet

Elektrikli Kapsül                  : 100 Adet

Emülsiyon                           : 22.000 Kg.

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010/Etlik-Keçiören/ANKARA, Tel : 0 312 294 20 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 31/12/2012 tarihi saat 10:00’a kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati: 31/12/2012–10:00

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

7.1.11.1. Her türlü malzemeli patlatma hizmeti ve patlatma malzemeleri satış işlemi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3.1. İstekliler Teşekküle vereceği patlayıcı maddelere ait Kalite Belgelerini,

7.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğu gösteren belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

10248/1-1


GERÇEK ZAMANLI YER/ŞEV HAREKETLERİ İZLEME İSTASYONU KURULMASI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  AEL İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / (0344) 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

Şartname

Bedeli

İhale

Tarihi

1 - Gerçek Zamanlı Yer/Şev Hareketleri İzleme İstasyonu Kurulması

1 Adet

2012/190497

2012-1739

80,00-TL

10/01/2013

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale Usulü                         :  EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0344-5242280) Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kıstaslar.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği (MADDE 23) hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

10214/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Usulü '' ile 02.01.2013 tarihinde saat 11.00 ' de Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

İlçe

Mahalle

Ada /Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

Bel. Hissesi

Çatalca

Ferhatpaşa

642/3

Arsa

5958.21 m²

5933.21/5958.21 m²

 

Belediyemiz hissesinde olan 5933.21 m² alan satılacaktır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 21/11/2012 tarih 2463 Sayılı İ.B.B Meclis Kararı ile Emsal: 0.25 olan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanında kalmaktadır.

Muhammen Bedel      :   8.514.156.00 ¨

Geçici Teminat           :      255.425.00 ¨

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içersinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale 02.01.2013 Çarşamba günü saat 11.00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Usulü'' yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a- Nüfus cüzdan fotokopisi

b- Son altı aya ait kanuni ikametgah

c- Son altı aya ait tasdikli nüfus sureti

d- Tüzel kişiler için Türkiye' de tebligat adres beyanı

e- Gerçek/ Tüzel kişler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2012 yılı Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri.

f- İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/ veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetenin aslı veya 2012 yılı Noter tasdikli sureti

h- Taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

ı- İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve /veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 02.01.2013 Çarşamba günü saat 10.45' e kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edilecektir.

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10144/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, 8 (sekiz) adet Kamyon ve 1 (Bir) adet Kamyonet olmak üzere toplam 9 (Dokuz) adet araç kiralama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012 /189887

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No:256 02040-ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (416) 227 28 11 (3 Hat)

Faks: 0 (416) 227 28 07–18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Arama, Üretim, Sondaj ve K.T.H.M faaliyetlerinin yürütülmesi için petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere ve yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına, kule malzemeleri, kimyevi madde, ve malzemeleri (Kullan-Öde yöntemiyle) günün 24 (Yirmi dört) saati taşıma işlerini yapmak üzere 8 (Sekiz) adet kamyon ve 1 (Bir) adet kamyonet olmak üzere toplam sürücülü 9 (Dokuz) adet araç kiralama hizmet alma işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                           :  730 Gün  (24 AY)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  17.01.2013        Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale dokümanını satın aldığına dair belge

f) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

4.1.2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihalede taahhüt edeceği araçlar ile ilgili olarak; ihaleden istenen araçlardan her birisi için aşağıda belirtilen 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 ve 4.1.6 maddelerinde birisinin sağlanması zorunludur.

4.1.3 İstekli kendi mülkiyetindeki araçlar ile ihaleye katılması halinde; 2004 veya daha yukarı modelde istenilen sayıda ve özellikteki araçların mülkiyetine sahip olduğuna dair belgelerin (Trafik Tescil Belgeleri) aslını veya ilanın yapıldığı yıl içinde noter onaylı fotokopilerini ibraz edecektir.

4.1.4 İsteklinin araçların mülkiyetine sahip olmaması ve kira sözleşmeleri ile ihaleye iştirak etmesi durumunda ise en az sözleşme süresi kadar araçların kullanma hakkına sahip olduğuna dair ilanın yapıldığı yıl içinde Noter onaylı araç kira sözleşmelerini taahhüt etmesi gerekmektedir.

4.1.5 İstekli ihaleye Proforma fatura ile katılması halinde ise proforma faturada, taahhüt ettiği araçları getireceğine ilişkin ve ayrıca ihalenin uhdesinde kalması durumunda araç mülkiyetlerinin kendisine ait olacağı hususunu noter onaylı taahhütname ile taahhüt etmesi gerekmektedir.

4.1.6 İstekli Kooperatif ve Ortaklık olması durumunda; Araçlar Ortaklık /Kooperatife veya Ortaklarına/Üyelerine ait olduğuna dair veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı kira sözleşmesinin veya üyelik belgesini ibraz edecektir.

4.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1 İş deneyim belgeleri;

Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri,

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17.01.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10147/1-1


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ

İHALE YOLUYLA YAPILACAKTIR

Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı İşletme Birliği Başkanlığından:

İhale Konusu                       :  İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Birlik Sınırları İçerisinde Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Yapımı Ve İşletilmesi İşi.

İhale Tarih ve Saati              :  25.01.2013 Cuma Günü, Saat: 10:30

İlgili Birim                           :  ALTAB Başkanlığı

İlgili Adres                          :  Kızlarpınarı Mah. Stad Cad. No: 23/B ALANYA

İlgili Telefon                        :  0 242 513 00 00 - 0 242 512 03 10

İlgili Faks                            :  0 242 512 03 10

İlgili E-Posta                       :  alturbir@alanya.gov.tr alanyacevre@ttmail.com

İhalenin Yapılacağı Yer       :  ALTAB Başkanlığı Toplantı Salonu Kızlarpınarı Mah. Stad Cad. No: 23/B ALANYA

İhale Türü                            :  Kamu Hizmeti İmtiyaz Hakkı Sözleşmesi

İhale Usulü                          :  2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

İşin Süresi                           :  30 yıl

AÇIKLAMA:

1) İşin Konusu: 30 yıllığına Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, Taşlıseki ve Göbet Tepeleri Mevkii’nde 77.868,06 m²’lik alanda Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin kurdurulması ile tesislerin imtiyaz hakkı verilmek suretiyle işlettirilmesi, düzenli depolanması gereken pasa malzemelerin Alanya Mahmutseydi Köyü Yumru mevkiinde yer alan sahada nihai bertaraf işlemlerine tabi tutulması ve işe ait teknik şartnamede tanımlandığı şekilde Türkler Beldesi Göbet ve Taşlıseki Tepeleri mevkiinde bulunan vahşi depolama sahasının ve saha çevresinin rehabilite çalışmalarının yapılması işi.

2) Muhammen Yapım Maliyeti Bedeli: 49.018.058,31 TL (Kırkdokuzmilyon Onsekizbin Ellisekiz Türk Lirası Otuzbir Kuruştur.)’dir.

3) Bertaraf Bedeli: İdare tarafından tesise taşınan atıklar için ton başına 60 TL (Altmış Türk lirası) olarak belirlenen bedel olup bu bedel üzerinden eksiltme suretiyle teklifler değerlendirilecektir.

4) Sabit Hasılat Payı: İş süresince katı atıkların bertarafı, ambalaj atıkları ve tıbbi atıkları toplama, taşıma ve bertaraf etmesi karşılığında tahakkuk eden aylık toplam hâsılatın %1’i (Yüzde bir) oranı üzerinden hesap edilecek ve İstekli tarafından İdareye Hak Sahibi olunca ödenecek olan bedeldir.

5) Geçici teminat: 1.470.542,00 TL (Birmilyon Dörtyüzyetmişbin beşyüzkırkiki Türk Lirası) dır

6) İşin Yapılma Yeri: Birlik Sınırları dahilinde ortaya çıkan katı atıkların bertarafı, ambalaj atıkları ve tıbbi atıkları toplama, taşıma ve bertarafı

7) Teklif verme tarihi ve adresi: 25.01.2013 Cuma Günü, Saat: 10:30’a kadar ALTAB Başkanlığı Bürosu Kızlarpınarı Mah. Stad Cad. No:23/B ALANYA

8) İhale tarihi ve adresi: ALTAB Başkanlığı Toplantı Salonu Kızlarpınarı Mah. Stad Cad. No: 23/B ALANYA

9) İhale Usulü: 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

10) İhale Şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 5000,00 (Beşbin)TL bedelle Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı İşletme Birliği Başkanlığından satın alınabilir. Ayrıca İdare bünyesinde ücretsiz olarak görülebilir.

11) İhaleye Girebilme Şartları

Gerçek Kişilerden

a. Kanuni ikametgâhı olması ve belgelemesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c. İhale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza beyanı vermesi,

d. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza beyanı vermesi.

Tüzel Kişilerden;

a. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi sunması,

b. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi,

c. Tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

d. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

e. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b ve c maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

f. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun İş Ortaklığı Beyannamesi (EK-2),

g. Noter tasdikli Yönetim Kurulu Kararı vereceklerdir.

Gerçek ve Tüzel Kişiler ile İş Ortaklıklarından

a. İhale dosyasının İdare'den satın alındığına dair makbuzun aslını ibraz etmesi,

b. İşe ait İdari Şartnamenin 13.1 maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

c. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslının sunulması,

d. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek belgenin aslının ibrazı,

e. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın ihale dosyasını satın almış olması ve satın alınan ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi,

f. İstekli İdari Şartname Ekinde yer alan, kuracağı Teknolojik Sistem ve Uygulamalara ilişkin Taahhütnameyi (EK-4) düzenleyerek ibraz edecektir.

g. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi

ğ. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri Formu (EK-1) doldurulması ve ibrazı

- Yurtiçinde ve yurtdışında;

- En az bir yıl süreyle ve tek bir sözleşmeyle; en az 400 ton/gün katı atık toplanması ve taşınması faaliyetinde bulunduğunu ve/veya en az 400 ton/gün katı atığı termal ve/veya İlgilisi Bakanlıklarca onaylanmış yöntemler ile bertaraf ettiğini (iş bu ihale kapsamında sunulacak belgelerde tesise kabul edilecek atık türlerinin işlenmiş olması esastır.) gösteren iş deneyim belgesini sunacaktır.

- Proje Teklifi Dosyası ( Teknoloji Önerisi) İstekli Firmalar önerecekleri teknoloji konusunda serbest olup (06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri esas alınacaktır.) önerilecek olan teknolojileri içeren proses akım şeması İhale İşlem Dosyasına ait ekli dokümanlarda Formu verilen Teknik Şartnameye ve Proje Teklifi Hazırlama Formatına göre hazırlanacaktır. İş bu iş ve işlemler ihale dosyasına konularak, teknik yeterlilk kriterlerinin tespit edilmesi amacıyla incelenecektir.

- Çevre, Altyapı, Katı atık ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri kurma ve işletme konularına da yer verilen (Faaliyet Belgesi) İstekli yukarıdaki kriterlerin tümünü sağladığını belgelerle ispat etmek zorundadır. Kriterlerden bir veya birkaçını sağladığını belgelemesi yeterli değildir. İş deneyimine konu kapasitelerin sunulan iş deneyim belgelerinde açıkça belli edilmesi gerekmektedir. İsteklinin İş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin asgari iş deneyim tutarının % 100’ünü tek sözleşmeyle sağlaması halinde ortak girişim yeterli sayılır.

h. İstekli, Sözleşme kapsamında yapılacak olan yapım işlerine ait gerekli izinlerin alınması, ünite ve proses planlamaları, yapıma yönelik proje ve hesapların tamamlanması, iş kapsamındaki inşaat, elektrifikasyon işleri, yapılan tesislerin devreye alınması ve işletmeye geçiş süreçlerini gösterir nitelikteki iş programı taslağını (720 günlük yatırım sürecine ait) sunacaktır.

i. İsteklinin mali durumunu gösterir 4 Milyon TL kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğunu gösterir Genel Müdürlük teyit yazılı banka referans mektubunu sunacaktır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların referans mektuplarındaki toplam rakam esas alınır.

12) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

13) İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10212/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 03.01.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Toplam Alan (m2)

Belediye Hissesi

Birim Fiyatı (TL/m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Saati

1

Bala

Beynam

305/2

  5.250,00

TAM

23,00

120.750,00

  3.622,50

14:00

2

Bala

Beynam

306/1

14.700,00

TAM

23,00

338.100,00

10.143,00

14:00

3

Bala

Beynam

307/1

  7.295,00

TAM

23,00

167.785,00

  5.033,55

14:00

4

Bala

Beynam

314/1

  6.559,00

TAM

23,00

150.857,00

  4.525,71

14:00

5

Bala

Beynam

315/1

14.180,00

TAM

23,00

326.140,00

  9.784,20

14:00

TOPLAM

47.984,00

1.103.632,00

33.108,96

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

9862/1-1