21 Aralık 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF BOYA–TİNER SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, NOTEBOOK VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MICROSOFT YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        : 2012/193333

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 : 0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     : malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     : 3 kalem Rulman

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/01/2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10160/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 145 ada    2 sayılı parsel üzerinde Maden Suyu Fabrikası Tesisi bulunan gayrimenkul Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 14/12/2012 tarih ve 231 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir

2 - İhale: 04/01/2013 tarihinde saat 15.00 da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Üzerine Maden Suyu Tesisleri bulunan söz konusu 145 ada 2 parselin muhammen aylık kira bedeli 13.000,-TL olup, toplam bedeli (13.000-TLx120 ay) 1.560.000.00,-TL’sıdır.

Geçici teminat bedeli 1.560.000,-TL’nın % 3’ ü olan 46.800,-TL’dır. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesinde Belediyemize ait geçici Teminat hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Mevzu ihalenin kesin teminat bedeli ise ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Mevzu ihalenin şartname bedeli 1.000.00,-TL dir. Her yıl için kira artışı Maliyenin belirlediği Yeniden değerlendirme oranınca yapılacaktır.

4 - İdarece belirlenen 1.000,00,- (bin) TL’sı tutarındaki ihale şartname bedelini Yükleniciler belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırmak zorundadırlar.

5 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır :

5-1 - İlgi Nüfus Müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kaydı örneği

5-2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,

5-3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

3-a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

3-b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3-c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5-4 - Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5-5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi

5-6 - Bu Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5-7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde;

5-a) ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,

5-b) Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

6 - Teklif edilen bedel üzerinden yüklenici kira bedelinin 1 (bir) yılını ihale onayından sonra 15 gün içerisinde peşin olarak ödedikten sonra sözleşme imzalanacaktır.

İlgililere ilan olunur.

10170/1-1


BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

a) Adres                                  : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu satışın;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Basınçlı Sıcak Su Formundaki Isı Enerjisinin Satışı-miktar ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğün İhale Toplantı Salonu. Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  27/12/2012 tarih, saat 14:00 : (Dosya No : AEBS 2012/86)

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterleri

4.1. İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası.

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi gerçek kişi ise vergi numarası.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.

4.1.7. Şartname aldığını gösterir belge.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim belgesi.

4.1.9. İhale dokümanın okunduğunu teyiden her sayfası imza edilerek onaylanmış satış teklif isteme şartnamesi, teknik şartname ve sözleşme tasarısı.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez. İstekliler tekliflerini birim bedel üzerinden TL/kWth olarak vereceklerdir.

9 - Teklifler 27/12/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur.

10 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 15.000,00 TL tutarında geçici teminat verecektir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde teknik ve satış şartnamesindeki hükümler aynen geçerlidir.

10108/1-1


MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/191171

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 5 kalem (240’ar adet tek sabo taşıyıcısı ve dişli kutusu komple, 300 adet tek sabo çarığı, 160 adet çift sabo taşıyıcı, 120 adet davar kovan komple) lokomotif muhtelif kaynaklı imalat malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11/01/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 11/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10105/1-1


MUHTELİF BOYA–TİNER SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/191153

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 14 kalem muhtelif boya –tiner (DYO, AKZO NOBEL, MARSCHAL, ÇBS, DUPONT, BASF, DÜFA, FİLLİ BOYA markalarda ) lokomotif ve vagon boyanmasında kullanılmak üzere teknik şartnamelerine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  10/01/2013 Saat:15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 10/01/2013 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10106/1-1


MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, NOTEBOOK VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar notebook ve masaüstü bilgisayarların teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen FUJİTSU, DELL, HP ve LENOVO markalarından birine, lazer yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen SAMSUNG, OKI, HP, CANON ve XEROX markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen muhtelif cins ve miktar notebook ve masaüstü bilgisayarların teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen FUJİTSU, DELL, HP ve LENOVO markalarından birine, lazer yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen SAMSUNG, OKI, HP, CANON ve XEROX markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10173/1-1


BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Bilgisayar, Donanım, Yazılım ve Çevre Birimleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi Hassas Fotoğraf Tarama Sistemi için ayrı, diğer tüm donanım ve yazılımlar için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10172/1-1


MICROSOFT YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Microsoft yazılım lisansları istenilen teknik özelliklerine ve marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10171/1-1