20 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + %10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


2200 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA)

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)


KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA 2. VE 3. AŞAMA RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA YAPILACAK 434 ADET REKLAM ARACININ İŞLETMECİLİK HAKKI

10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İHALE İPTAL İLANI

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait 4 adet Aerzener Marka Vidalı Hava Kompresörlerinin (4/2, 4/3, 5/2 ve 5/3 nolu şaselere bağlı) 10.000 saatlik bakımının yapılması işi

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/193335

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4 adet Aerzener Marka Vidalı Hava Kompresörlerinin (4/2, 4/3, 5/2 ve 5/3 nolu şaselere bağlı) 10.000 saatlik bakımının yapılması işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  Her bir kompresör için 25 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  27.12.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27.12.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

10163/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + %10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/188540

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak-Cumaovası (0+00-23+210), Basmane-Menemen (0+00-31+630) ve Menemen-Aliağa (0+00-25+330) Arası 120 Km/h + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener Sisteminin, Cumaovası ve Çiğli Depo Yollarına Ait Basit Katener Sisteminin Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/12/2012 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10027/1-1


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 54.000 Kg. Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.01.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9987/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 20.06.2012 tarih ve 357/297 sayılı kararı gereği Yapım Karşılığı Kiralama Modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

İli                               :  Kayseri

İlçesi                          :  Kocasinan

Mahallesi                   :  Mimarsinan (Kavakyazısı Mevki)

Cinsi                          :  Arsa

Yüzölçümü                :  7982,70 m2

Pafta No                     :  417-300-340

Ada No                      :  4424

Parsel No                   :  6

Muhammen Bedeli     :  2.993.512,50 - TL

                                      (İkimilyondokuzyüzdoksanüçbinbeşyüzonikiliraellikuruş)

Geçici Teminat           :  89.806,00–TL

                                      (Seksendokuzbinsekizyüzaltıtürklirası)

İhale Günü                 :  03 /01/2013

İhale Saati                  :  11.00

Yer Gördü Belgesi     :  Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.

Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 20.06.2012 tarih ve 357/297 sayılı kararı ile Devlet Bakanlığının 31.10.2012 tarih ve B.02.0.ESK.399/10888-10889-10890-11163-11164-11127 sayılı oluruna istinaden;

1 - Yüklenici tarafından her türlü masrafları ile finansmanı karşılanmak üzere imar durumuna göre verilecek fonksiyonuna uygun olarak projelendirilmesi, Genel Müdürlüğümüz, ilgili Belediye ve ilgili kurumlara onaylatılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yıl içerisinde inşaatın gerçekleştirilmesi, aksi taktirde sözleşmenin feshedilerek yatırılan kiraların ve teminatın İdareye gelir kaydedilmesi, o ana kadar yapılan masrafların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen bedelden fazla olmamak üzere müellifine ödenmesi,

2 - Sözleşme tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarih sayılması,

3 - Sözleşme tarihinden başlamak üzere kira bedellerinin;

a) 1.yıl için 18.000,00 TL.

b) 2.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

c) 3.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

d) 4.yıl için önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

e) 5.yıl için 120.000,00 TL

f) 6. yıldan itibaren 15. yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

g) 16.yıl için 375.000,00 TL

h) 17.yıldan itibaren 35.yılın sonuna kadar bir önceki yılın yıllık kirası + Yıllık ÜFE artış oranı olması

4 - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle 35 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde, sözleşmenin feshedilerek tahliye edilebileceğine, tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine ve her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhüt alınması,

5 - Yüklenici tarafından inşaata başlanılmadan önce taşınmazın, işletmeye açılana kadar ve açıldıktan sonra başka bir amaçla kullanılmaması, üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlükler konulmaması,

6 - 31 yıllık işletme süresi sonunda İdaremizce günün şartlarına ve rayiçlerine göre belirlenecek yeni kira bedeli ve şartlarının kabullenilmesi halinde sözleşmenin yenilenerek uzatılması, aksi halde 1 (bir) ay içerisinde binanın boş, bakımlı ve kullanılabilir vaziyette hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye teslim edilmesi şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 35 yıl süre ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde Ticari Tesis (Sinema, Tiyatro, Lokanta, Otel, Banka, Bürolar, Çok katlı Mağzalar, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Kamu Tesisleri gibi her türlü ticari faaliyet) yapılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

7 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

8 - İstekliler, İhale şartnamesini 08.30 ile 12.00 ve 14.00 ile l7.00 saatleri arasında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir.

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İstekliler İhale Şartnamesinin 7.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.maddesi doğrultusunda 03/01/2013 günü saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edilecektir.

10 - Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir.

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa 20. madde hükmünce temin edeceğine dair taahhütname,

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

l) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine veya İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

m) Teklifi mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış)

n) Teknik Personel taahhütnamesi ,(Şirket, inşaat tamamlanıp işletmeye açılana kadar 1 adet Yüksek mimar veya mimar, 1 adet inşaat yüksek mühendisi veya mühendis, 1 adet Makine mühendisi veya yüksek mühendisi, 1 adet Elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi bulunduracaktır.)

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,k bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

p) İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

13 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10095/1-1


2200 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 2200 Ton Kireç A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 100.-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu faksa fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 04.01.2013 Cuma günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu ihale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

10078/1-1


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                   DOSYA NO : 2005/123

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI  :  Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2. BORÇLU                                                       :  Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş.

3. İHALE TARİHİ                                             :  10.07.2012

4. İHALE BEDELİ                                             :  2.800.000.- TL

5. İHALENİN ONAY TARİHİ                         :  19.07.2012

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI

(TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN EMLAK VERGİSİ BORCU)

 

 

Alacaklı

Odunpazarı Belediye Başkanlığı

 

Borçlu

Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş.

 

Borç Tutarı

8.756,02 TL

 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK)

 

Sıra

No

Tarih

Yevmiye

No

Derece/

Sıra

Miktar

Alacaklı

1

13.06.1985

2946

1 / 0

300.-TL

Eskişehir Bankası T.A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

2

28.09.1989

6167

2 / 0

1.000. -TL

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. (*)

3

14.06.1985

2952

3 / 0

400.-TL

Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (**)

4

02.03.1999

913

4 / 0

1.000.000.-TL

Eskişehir Bankası T.A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

5

18.08.2006

12847

5 / 0

663.059.175.-USD

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

(*) Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından borçlu şirketten alacakları bulunmadığı bildirildiğinden 2. derece ipotekleri sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır.

(**) Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edildiğinden 3. derece ipotekleri sıra cetvelinde dikkate alınmamıştır.

8. BORÇLU ŞİRKETLERİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİLERİ

 

 

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

Borçlu

Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş.

 

Borç Miktarı

7.610.808.616,86 TL (gecikme zammı hariç)

 

9. İLGİLİ MEVZUAT

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi;

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

şekilde nemalandırır.

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi;

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.”

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi;

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.”

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

DEĞERLENDİRME

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon Kurulunun 19.01.2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile oluşturulan “Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 10.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.ye 2.800.000.- TL bedelle Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 2012/199 sayılı kararı ile onaylanmış ve 2.800.000.- TL ihale bedeli TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıştır.

İhale bedeli, Esbeton Eskişehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde mal, hak ve varlıkları bulunan Eston Eskişehir Beton San. ve Tic. A.Ş.nin tüm borçlarını karşılayamaması nedeniyle 2.800.000.- TL ihale bedelinden öncelikle 4.117,56 TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli olan 2.795.882,44 TL ve ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizi aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.

1. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6’da belirtilen, gayrimenkullerin aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Odunpazarı Belediye Başkanlığına 8.756,02 TL pay ayrılmasına,

2. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, yukarıda 7’de belirtilen 1. derece 300 TL ve 4. derece 1.000.000 TL müşterek ipotek alacakları için TMSF’ye toplam 1.000.300 TL pay ayrılmasına,

3. Bakiye ihale bedeli olan 1.786.826,42 TL ile ihale bedeli nemasının 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, yukarıda 7’de belirtilen 5. derece 663.059.175 USD müşterek ipotek alacağına mahsuben TMSF’ye ayrılmasına,

4. Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından borçlu şirketten alacakları bulunmadığı bildirildiğinden, yukarıda 7’de belirtilen 2. derece müşterek ipotek alacakları için pay ayrılmasına yer olmadığına,

5. Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edildiğinden, yukarıda 7’de belirtilen 3. derece müşterek ipotek alacakları için pay ayrılmasına yer olmadığına,

6. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, TMSF’nin 3. maddede belirtilen ödemeden sonra kalan bakiye ipotek alacağı ve 8’de belirtilen diğer alacağı, diğer alacaklılar (haciz vs) ile İhale Şartnamesinin 13.1 maddesi kapsamında hak ve alacak bildiriminde bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

7. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

8. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine,

9. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

10152/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA)

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

Consultancy Services for Overall Evaluation of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2)

(2012)

The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Overall Evaluation of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project Coordination Unit.

The objective of the project is to conduct the Overall Evaluation (OE) of the ISMEP Project which is a process to enhance monitoring and evaluation of the ISMEP activities between February 3rd, 2006 and December 31th, 2012 which covers the period of the first Loan Agreement signed with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

The OE will assess the quality and relevance of the project, achievements, success, effectiveness and efficiency of the project by looking at potential impacts and sustainability of outcomes and outputs, including the contribution to the implementation of the technical capacity in terms of seismic risk mitigation and building code, public awareness and training.

The Consultant shall address the following objectives;

• Evaluate the effectiveness of project activities in contribution to key objectives of the project,

• Evaluate the impact and sustainability of project activities on the public institutions, pilot municipalities and communities,

• Evaluate the effectiveness of project management, particularly the partners capacity in coordination, monitoring, planning, reporting, learning and resource management,

• Provide recommendation on Exit Strategy and follow ups.

The Review process will answer the following questions

• What problems are there and how can they be solved?

• What are the external and objective view, information and assessment of the project for decision making?

• What are practical recommendations for partners aiming at ensuring the most efficient and effective implementation of the Exit Strategy and follow ups?

• What have learnt about: 1) the context of the project; 2) the project outcomes; 3) the project outputs?

• What are going to do about it?

• Who will take action and when?

• What will feed into other reports and discussions?

The estimated duration of the services are approximately 10 (ten) weeks.

Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.).

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 a.m. to 16:00 hours, local time.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines.

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-CA1.2 in their Expression of Interests.

Expressions of interest must be delivered to the address below by January 7th, 2013, 16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel        : +90 212 518 55 00

Fax       : +90 212 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

10145/1-1


KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA 2. VE 3. AŞAMA RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA YAPILACAK 434 ADET REKLAM ARACININ İŞLETMECİLİK HAKKI

10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Teknik şartnamede yazılı ürünlerin yapılması ve ilaveten ihalede belirlenecek kira bedeli karşılığında 2. ve 3. aşama Raylı Sistem güzergahında yapılacak 434 adet reklam aracının işletmecilik hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 09/01/2013 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Noter tasdikli imza sirküleri.

e - Şartname bedeli 100,00-¨ olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 09/01/2012 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cinsi

KDV Dahil Muhammen bedeli

Geçici Teminatı

434 Adet Reklam Aracı

9.005.037,00-¨

270.151,00-¨

10111/1-1


İHALE İPTAL İLANI

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce,

• Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kavakyazısı 2. Mıntıka Mahallesi, 2888 ada, 4 no.lu parseldeki 10.734,46 m2 yüzölçümlü ve

• Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi, 4817 ada, 1 no.lu parseldeki 13.000 m2 yüzölçümlü gayrimenkullerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla 21.11.2012 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 20.12.2012 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu gayrimenkullere ilişkin İlan Metninin 4’üncü maddesi ve İhale Şartnamelerinin ilgili hükümlerine istinaden bahse konu gayrimenkullerin ihaleleri iptal edilmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 83 20 / 585 81 68 - Faks: 312 / 585 80 51

                                                                                                              www.oib.gov.tr

10155/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde İmrahor Mahallesi’nde 39943 ada 2 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre” Kapalı Teklif Usulü” ile 03.01.2013 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No:

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüz Ölçümü

Hisse Nisbeti:

Muhammen Bedel:

Geçici Teminat:

İhale Tarihi:

İhale Saati:

1

İmrahor

39943

2

2502 m²

TAM

1.626.300,00-TL 

48.789-TL

03.01.2013

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL. (yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 03.01.2013 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9932/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Çuval (1 Çuval = 50Kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.01.2013 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.01.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

10128/1-1