19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

PTT Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Ersan Topbaş, Necmeddin Bilal Erdoğan, Ahmet Misbah Demircan, Haydar Ali Yıldız

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/11/2012 tarih, E:2012/453, K:2012/327 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Beyoğlu 2. Noterliğince düzenlenen 05/09/2012 tarih, 14945 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç olarak benimsenmesi için çalışmalarda bulunmak, başta okçuluk olmak üzere, ata sporları ile bütün spor dallarını, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak desteklemek, eğitim ve spor tesisleri kurmak, ata yadigârı tesis ve alanları aslına uygun ihya etmek, öncelikle Okmeydanı’nda bir vakıf kültürüyle yüz yıllar boyunca hizmet veren ama her müessese gibi zamanla hususiyetini yitiren Okçular mektebini yeniden ihya etmek, medeniyetimizin bütün unsurlarından miras aldığımız değerleri yaşatmak, bu değerleri kuşanmış, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesine, sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına, ülkenin tanıtımına, doğal hayatın korunmasına katkı sağlamaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 70.000-TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Vakıf Meclisi, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10072/1-1

—————

VAKFIN ADI: Özek Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı

VAKFEDENLER: Ünivers Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/12/2012 tarihinde tavzih edilen 18/10/2012 tarih ve 2012/394, 2012/349 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

İstanbul 10.Noterliğince düzenlenen 01/08/2012 tarih ve 14232 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 13/09/2012 tarih ve 16357 yevmiye nolu tadil senedi,

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyet kanunları çerçevesinde, uygun görülecek yerlerde, eğitim ve öğretimin her kademesinde, her seviyede ve her neviden yüksek kalitede hizmet verecek tüm eğitim kurumlarını açmak ve sürekliliğine sağlamak, sosyal dayanışmayı sağlamak, Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, eğitim planı içinde, sivil toplum hareketi meydana getirmektir. Topluma, yurtsever vatandaşların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, tüm Türk eğitim kurumlarında okuyan kabiliyetli ve yardıma muhtaç öğrencilerin öğrenimlerini yapmaları için burs vermek, çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim ihtisas ve staj yapan gençlere uluslar arası ve ulusal düzeyde, ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımda bulunmak, uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri yapmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak olan sağlık tesislerine katkıda bulunmak, yardıma muhtaç yoksul ve yaşlılara ve hastalara çeşitli şekilde destek olmak, yardım etmek, bilimin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu gibi çalışmaları teşvik etmek, bilimsel, sosyal, teknolojik, sanatsal ve kültürel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak, çağdaş bilim anlayışına, inceleme, araştırma yeteneklerine, milli ve manevi değerlere, sahip sağlam, düşünceli, aydın ilim adamı yetiştirmektedir.

VAKFIN MAL VARLIĞl: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan Köyü, 13743 parsel, 4.kat 185, 186 numaralı büro nitelikli bağımsız bölümler, 7.kat 321, 322, 323 ve 324 numaralı büro nitelikli bağımsız bölümler ile 10.000.-TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10134/1-1

—————

VAKFIN ADI: Vefa Eğitim ve Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Emel İnal ALSHAVA

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2012 tarihli 2012/333 Esas, K. 2012/339 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: İstanbul 16.Noterliğince düzenlenen 21.06.2012 tarih ve 6579 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte düzenlenen 22.08.2012 tarih ve 8409 yevmiye nolu ile 21.09.2012 tarih ve 21921 yevmiye nolu tadil senetleri

VAKFIN AMACI: 1- İlme ve ilim adamlarına destek olarak, eğitimli, kültürlü, ilim ve irfan sahibi, ruhen ve bedenen sağlıklı ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak

2 - İnsanların her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000,00 TL (Yetmişbin) Nakit

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10135/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

MUHASEBE BİRİMİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2011

Benihan ERKAPLAN

Meclis Üyesi

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı - Meclis Üyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

2011

Füsun DOĞU

Uzman Doktor

SGK - Düzenleyen

Sosyal Güvenlik Kurumu

2011

Elif ATASOY

Uzman Doktor

SGK - Düzenleyen

Sosyal Güvenlik Kurumu

2011

Melek IŞIKDOĞAN

Hemşire

SGK - Düzenleyen

Bursa İl Özel İdaresi

2011

Nurettin SÖKMEN

Memur

Bursa İl Özel İdaresi- Gerçekleştirme Görevlisi

10126/1-1


Adalet Bakanlığından:

Orhangazi Asliye Hukuk Mahkemesinin 1971/234 Esas, 1973/5 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10081/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ

04.10.2012 tarih ve 28431 Sayılı Resmi Gazete’nin 49 . ve 50. sayfalarında yayımlanan Bakanlığımız 2011/149277 ihale kayıt no’lu İhalesine ilişkin olarak yapılan Atlas Grup Yem. Tem. Gıda İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti., Mehmet BİÇER ve Arslan ATLI’nın 1 yıl süreyle Kamu İhalelerine Katılmasının yasaklanmasına ilişkin ilanlar Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-4574 sayılı kararı gereğince iptal edilmiştir. İlan olunur.

10137/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

1

 

 

FİZİKOKİMYA

1

 

 

KATIHAL FİZİĞİ

 

1

 

ORGANİK KİMYA

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

 

MALİYE TEORİSİ

 

1

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

1

 

SAYISAL YÖNTEMLER

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

 

 

İÇ HASTALIKLARI

1

 

Hematoloji Bilim Dalı yandal uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

 

Endokrinoloji ve Met. Hast. Bilim Dalı yandal uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı yandal uzmanı olmak.

10102/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı                                                             Tarih            Saat                     Yer

Yardımcı Doçent için Yabancı Dil Sınavı                 08.01.2013       10.00          İlgili Birimde

 

Birim/Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Açıklamalar

VETERİNER FAKÜLTESİ

Biyokimya

1

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

1

 

 

 

Fitopatoloji

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomosi

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölgesel Coğrafya

 

1

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmosötik Mikrobiyoloji

 

 

1

 

10103/1-1

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Mantık

Profesör

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Halil Bayraktar SHMYO

-

Profesör

1

1

Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alanından, Doçentlik Unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Almış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Aile, Şiddet ve Kimlik Konularında Çalışmış Olmak.

Sosyal Bilimler MYO

-

Doçent

1

1

Doçentliğini Yöneylem Araştırması Alanında Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

İmmünoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. İmmünoloji Doktorası Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Doçent

1

1

Biyoistatistik Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

10093/1-1

 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Müh.Mim.Fak.

Endüstri Müh.

Endüstri Müh.

“Genetik Programlama, Havayolu Operasyonları ve Robotic” Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Müh.Mim.Fak.

Maden Müh.

Maden Mek.ve Tekno.

“Kazılabilir/Sökülebilir Sınıflama Sistemleri” Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.

Göz Hastalıkları

Oküler Yüzey Hastalıkları ve Hücre Kültürü Konusunda Deneyimli Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Yüksek Enerji ve Plaz.Fiz.

Çoklu Gaz Karışımı Plazmaları Konusuna Çalışmış Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilg.Bil.

Topoloji

Metrik Uzaylar Alanında Çalışma Yapmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

T.C. Tarihi

İlgili Alanda Doçent Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

İlgili Alanda Doçent Olmak

Doçent

1

1

Eskişehir Sağlık Y.O.

 

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dalında, Ürojinekoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Engellilerde Aile Eğitimi Konusunda Çalışmaları Olmak

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Nefroloji Uzmanı Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Endodonti

Farklı Direkt Kuafaj Maddelerinin Pulpa Dokusuna Olan Etkileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Farklı Çözücü İçeren Dental Adezivlerin Dentindeki  Mikrogerilim Dayanıklılığı Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

İmplant Destekli Sabit Protezlerin Greftlenen ve Greftlenmeyen Dokular Üzerindeki Etkileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yrd.Doç

5

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Siyaset Bil.ve Kamu Yön.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Çevre Etiği Konusunda Çalışmış Olmak

Yrd.Doç.

4

1

ESOGÜ Meslek Y.O.

 

 

Su, Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Kirliliği Alanında Doktora Yapmış ve Çalışmaları Olmak

10107/1-1