6 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28489

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.11.2012     Karar No: 6594

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

- MERKEZİ                        :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No: 27     06520, Söğütözü/ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  01.11.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Süre Uzatımı

- BÖLGESİ                         :  XIII No.lu Hatay

- SAHA İŞARETİ              :  TPI/XIII/B

- KAPSADIĞI İL               :  Hatay

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.036 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPI/4516

- VERİLİŞ TARİHİ            :  04.01.2009

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi yukarıda bölgesi, saha işareti, ili yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesine göre %50 oranında artırılması için 01.11.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarına imkan vermek maksadıyla, XIII no.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPI/4516 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 04.01.2013 tarihinden 04.01.2015 tarihine kadar 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesi göz önüne alınarak %50 oranında süre artırımı ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9653/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/TPO/4624 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasının taalluk ettiği 118 hektarlık sahaya 300 hektarlık “A” parçasının ilavesi için 15.11.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 inci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

9654/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şirketlerinin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müşterek sahip bulundukları AR/ÇPA-ANT/4494 ve 4495 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince 04.01.2015 tarihine kadar 2’şer yıl süre ile uzatılması için 20.11.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

9655/1-1

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.11.2012     Karar No: 6591

EVVELCE LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Oman Resources Ltd.

- MERKEZİ                                        :  Riverside One, SirJohn Rogerson Rıhtımı, Dublin 1, İRLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ                             :  Dumluca Sk. No: 19    06530 Beysukent,

ADRESİ                                             :  ANKARA

EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Alpay Enerji A.Ş.

- MERKEZİ                                        :  Dumluca Sk. No:19  06530 Beysukent, ANKARA

TEBLİGAT ADRESİ

- MÜRACAAT TARİHLERİ            :  05.10.2012

TESİS VE TESCİL EDİLECEK

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   :  XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesinde Alpay Enerji A.Ş. ’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4394, 4395 ve 4396 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her birinin %50’si üzerinde evvelce 13.09.2012 tarih ve 6569 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tesis ve tescil edilen aşağıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hususların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

KARAR:

Oman Resources Ltd. ve Alpay Enerji A.Ş. XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesinde Alpay Enerji A.Ş. ’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4394, 4395 ve 4396 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarıyla ilgili olarak 21.03.2011 tarihli “Farm-in ve Joint Operating Anlaşmaları” kapsamında, söz konusu petrol arama ruhsatlarının % 50’si üzerinde evvelce 13.09.2012 tarih ve 6569 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tescil olunan haklardan;

a) Bu ruhsatlar üzerinde devam edecek olan her türlü arama faaliyetinin Alpay Enerji A.Ş. operatörlüğünde yürütülmesi,

b) 21.03.2011 tarihli Farm-In ve Joint Operating Anlaşmaları’nda yer alan, Oman Resources Limited’in yükümlülüklerinin devam etmesi, Arar Pet. ve Gaz Ar. Ür. Paz. A.Ş.’nin hak ve yükümlülüklerinin ise Alpay Enerji A.Ş.’ye devredilmesi,

c) Yapılacak her türlü petrol faaliyeti masraflarına payı oranında katılması mukabilinde, mezkur ruhsatın tamamında üretilecek olan ham petrol, doğal gaz ve hidrokarbonların ayrı ayrı %50’sinin (yüzde ellisinin) mülkiyet haklarının ruhsatın ayrılmaz bir parçası olarak ve talep üzerine Oman Resources Limited tarafından devir alma hakkı tercihi,

hususlarının terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili için Petrol Kanunu’nun 34, 35, ve 36 ncı maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 08.11.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Alpay Enerji A.Ş.’nin XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/ALP/4394, 4395 ve 4396 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatıyla ilgili olarak, 21.03.2011 tarihli “Farm-in ve Joint Operating Anlaşmaları” kapsamında, söz konusu petrol arama ruhsatlarının % 50’si üzerinde; evvelce Genel Müdürlüğümüzün 13.09.2012 tarih ve 6569 sayılı kararıyla tescil olunan yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen ve;

Oman Resources Ltd. Şti. lehine birer hak Alpay Enerji A.Ş. aleyhine birer takyit olarak tescil edilen hakların terkin edilmesine ve Petrol Siciline tesciline, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

9656/1-1

—————

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4950 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatını terk için 22.11.2012 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

9657/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.11.2012     Karar No: 6592

EVVELCE LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Oman Resources Ltd.

- MERKEZİ                                        :  Riverside One, SirJohn Rogerson Rıhtımı, Dublin 1, İRLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ                             :  Dumluca Sk. No:19   06530 Beysukent,

ADRESİ                                             :  ANKARA

EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                           :  Alpay Enerji A.Ş.

- MERKEZİ                                        :  Dumluca Sk. No:19  06530 Beysukent, ANKARA

TEBLİGAT ADRESİ

- MÜRACAAT TARİHLERİ            :  05.10.2012

TESİS VE TESCİL EDİLECEK

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   :  XV No.lu Konya Petrol Bölgesinde Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının %50’si üzerinde evvelce 14.09.2012 tarih ve 6571 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tesis ve tescil edilen aşağıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hususların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

KARAR:

Oman Resources Ltd. ve Alpay Enerji A.Ş. XV No.lu Konya Petrol Bölgesinde Alpay Enerji A.Ş. ’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatıyla ilgili olarak 19.05.2010 tarihli “Farm-in ve Joint Operating Anlaşmaları” kapsamında söz konusu petrol arama ruhsatının %50’si üzerinde evvelce 14.09.2012 tarih ve 6571 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tescil olunan haklardan;

a) Bu ruhsat üzerinde devam edecek olan her türlü arama faaliyetinin Alpay Enerji A.Ş. operatörlüğünde yürütülmesi,

b) 19.05.2010 tarihli Farm-In ve Joint Operating Anlaşmaları’nda yer alan, Oman Resources Limited’in yükümlülüklerinin devam etmesi, Arar Pet. ve Gaz Ar. Ür. Paz. A.Ş.’nin hak ve yükümlülüklerinin ise Alpay Enerji A.Ş.’ye devredilmesi,

c) Yapılacak her türlü petrol faaliyeti masraflarına payı oranında katılması mukabilinde, mezkur ruhsatın tamamında üretilecek olan ham petrol, doğal gaz ve hidrokarbonların ayrı ayrı %50’sinin (yüzde ellisinin) mülkiyet haklarının ruhsatın ayrılmaz bir parçası olarak ve talep üzerine Oman Resources Ltd. tarafından devir alma hakkı tercihi,

hususlarının terkin edilmesi ve Petrol siciline tescili için Petrol Kanunu’nun 34, 35, ve 36 ncı maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 08.11.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Alpay Enerji A.Ş.’nin XV No.lu Konya Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatıyla ilgili olarak, 19.05.2010 tarihli “Farm-in ve Joint Operating Anlaşmaları” kapsamında petrol arama ruhsatının % 50’si üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 14.09.2012 tarih ve 6571 sayılı kararıyla tescil olunan yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen ve;

Oman Resources Ltd. Şti. lehine bir hak Alpay Enerji A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tescil edilen hakların terkin edilmesine ve Petrol Siciline tesciline, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

9658/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. Hast.

Doçent

1

1

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Dermatoloji

Doçent

2

1

Çocuk Ruh Sağ. Hast.

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bil.

Ortopedi ve Travm.

Doçent

2

1

Acil Tıp

Doçent

2

1

Anestez. ve Rean.

Doçent

2

1

Üroloji

Doçent

2

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Klinik Bil.

Ağız, Diş, Çene Hast. Cer.

Doçent

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

İnşaat Müh.

Hidrolik

Doçent

1

1

Mekanik

Doçent

2

1

Elektrik Müh.

Elektrik Tesisleri

Doçent

2

1

Elektron. Hab. Müh.

Elektronik

Doçent

1

1

Makina Müh.

Konstrüksiyon

Doçent

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Eğitim Bilimleri

Eğit. Yön. Tef. Pl.

Doçent

2

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Bilişim Müh.

 

Doçent

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Seramik

 

Profesör

1

1

DEVLET KONSERVATUVARI

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Müzikoloji

Genel Müzikoloji

Profesör

1

1

ARSLANBEY MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Gıda İşleme

Tar. Ür. Muh. Dep. Tek.  Prog.ı

Doçent

2

1

GEBZE MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Elektronik ve Otom.

Mekatronik Programı

Doçent

2

1

HEREKE Ö.İ.U. MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Dış Ticaret

Dış Ticaret Programı

Doçent

3

1

İHSANİYE MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Gıda İşleme

Meyve Sebze İşl. Tek. Prog.

Doçent

2

1

KOCAELİ MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Elektrik ve Enerji

İklim.Soğutma Tek. Prog.

Doçent

2

1

9672/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT TEKNOLOJİSİ

1

 

Makine tasarımı konusunda çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

1

Güneş enerjili sistemler üzerine çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

1

Etik ve mobbing konularında çalışma yapmış olmak.

9702/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki aranan şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 24. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve “Amasya Üniversitesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi

2 - Fotoğraf (2 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Yabancı dil belgesi (varsa)

7 - Kurum dışından başvuranlardan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8 - Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

3 - Yayın Listesi

NOT:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na 4 takım dosya ile birlikte teslim edilecektir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

5 - İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

 

Doçent

2

1

Biyoloji alanında doçentlik unvanı almak, hayvansal ve bitkisel dokularda serbest radikal hasarı çalışmış olup, Fen Edebiyat Fakültelerinde en az 15 yıl görev yapmış olmak.

9704/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17361

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı

Tel-Faks

0 212 372 10 00 – 0 212 249 33 43

Posta Kodu

34427

E-Mail

istanbulsgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Suat Soluk-Gökkuşağı Giyim ve Temizlik Alım ve Toptan Ticaret

 

Adresi

Doğu Mahallesi 190. Cadde No: 1/8 Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

28109488314

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

299319

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9696/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17361

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı

Tel-Faks

0 212 372 10 00 - 0 212 249 33 43

Posta Kodu

34427

E-Mail

istanbulsgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Serhan Gürhan/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Adresi

Konur Sok. No: 12/15 Kızılay Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

24124571130

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4440102652-Çankaya Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara SMMMO

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11217

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9696/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17361

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

 

Tel-Faks

0 212 372 10 00 - 0 212 249 33 43

Posta Kodu

34427

E-Mail

istanbulsgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yaşam Endüstriyel İnşaat Temizlik Gıda Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Eyyüp Karakoyun

Adresi

Karaköprü Beldesi Şenevler Mah. 6118 Sok. Türkmenoğlu Apt. Altı No: 10/B Şanlıurfa

Karaköprü Beldesi Şenevler Mah. 6118 Sok. Türkmenoğlu Apt. Altı No: 10/B Şanlıurfa

T.C. Kimlik No.

 

63940293512

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

939 080 42 57 - Topçu Meydanı Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11795

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9696/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17361

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

Pürtelaş Mah. Meclisi Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı

Tel-Faks

0 212 372 10 00 - 0 212 249 33 43

Posta Kodu

34427

E-Mail

istanbulsgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Derya Şen/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Adresi

Bahçelievler Mah. 4. Sok. Hakimler Apt. A Blok Kat: 1 No: 2 Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

46240787424

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8020498539-Şehitlik Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa SMMO

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

223

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9696/4/1-1


Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/118886

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırşehir/Kaman

Adresi

Kaman-Kırşehir

Tel-Faks

0 386 716 83 02 - 0 386 716 83 01

Posta Kodu

40300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Merve Nur İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

GAP Uluslar Arası Petrol Taşımacılığı San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Atatürk Bulvarı 1. Stad Apt. Kat 2 No: 8 Şanlıurfa

Sanayi Sitesi Çağlayan Cad.      No: 49/B Merkez - Şanlıurfa

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6190534646

3890616014

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11474

8229

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9712/1-1


Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/559616

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/

Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Kazım Dirik Mah. Üniversite Caddesi 361. Sokak No: 41 Bornova/İzmir

Tel-Faks

02324358400-02324627277

Posta Kodu

35100

E-Mail

bol02@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OSF İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

1381 Sokak No: 18/2 Yusufbey Apt. Alsancak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

648 007 7031

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

80860

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9679/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/511429

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

0 312.480 0810/480 09 48

Posta Kodu

6450

E-Mail

yigm@cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ertuğrul İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Adresi

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 39/6 Yenişehir Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çankaya V.D. No: 3740014544

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 44882,                              Oda Sicil No: 27/12832

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9686/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Yeni Doğan yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

2

 

Kardiyoloji

Profesör

1

Hipertrofik kardiyomiyopati ve septal ablasyon konusunda deneyimli ve bilimsel yayın yapmış olmak

Akut miyokard infarktüslü hastalarda kalp hızı değişkenliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Stabil anjina pektorisli hastalarda Gensini skoru, adiponektin ve glikoz düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışma yapmış olmak OCT, TAVI, Periferik girişim ve Karotis girişim alanlarında sertifikalı kurslara katılmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Prof. Dr.

1

Bilgisayar grafiği konusunda deneyim sahibi olmak. Veri yapıları, algoritmalar derslerini verebilecek olmak.

9684/1-1


 

 

9687/1-1