3 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28486

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Sos. Bil. Mes.Yük. Ok.: Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Beyazıt/İSTANBUL

M.Ü.Ortadoğu Araş. Enst.: İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. 34413 Sultanahmet/İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim-Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında yer alan coğrafya derslerini verebilecek niteliklere haiz olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi Devlet Arşivleri

Yardımcı Doçent

1

Tarihi Devlet Arşivleri Alanında çalışmaları olmak.

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İng. İkt.-İktisat Politikası

Profesör

1

İktisat mezunu olmak. Mikro Ekonomi, Sanayi Ekonomisi ve Antitröst Ekonomisi konularında yayınları olmak

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

İktisat Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Teorisi alanında yapmış olmak.

Ekonometri

Yardımcı Doçent   

1

Ekonometri Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını ekonometri alanında yapmış olmak. Matematiksel İktisat alanında ders vermiş olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Din Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

1

Din Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

İslam Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

Çıkar Grupları ve Sivil Toplum Örgütleri Konularında Akademik Yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kimya Müh.-Proses ve Reaktör Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Kimya Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak. Organik kaplamalar veya yaşayan polimerizasyon teknikleri konularında yayınları bulunmak tercih sebebidir.

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı olması ayrıca, Hemostaz ve Tromboz konusunda yurt dışında en az 1 yıl süre ile çalışma deneyiminin olması

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Otel Konaklama ve İkram Hiz.

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Bizans Tarihi ve Sanatı alanında yapmış olmak.

Pazarlama ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak. Sponsorluk ve Sosyal Pazarlama alanında yayınları bulunmak.

                              

ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Ortadoğu İktisadı

Doçent

1

İktisat Fakültesi mezunu olmak. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmek.

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antrop.

Doçent

1

Ortadoğu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ortadoğu Siy. Tar. ve Ulus. İliş.

Yardımcı Doçent

1

Ortadoğu ile ilgili Araştırma ve yayınları olmak.

9568/1-1


Diyanet İşleri Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 6 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartları taşımak.

a) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

ç) A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak (21/05/2011 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara ilgili mevzuatı gereğince atanmış olanlarda bu şart aranmaz),

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak.

3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

4) Aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığına başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

ç) İki adet vesikalık fotoğraf.

d) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

e) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.

Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 04/01/2013 Cuma günü Saat 18:00’e kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü; 15/01/2013 Salı günü Saat: 14.00’de Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

İlanen duyurulur.

9556/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doçent unvanı almış olmak. Web teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılması konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent unvanı almış olmak. Öğrenme, bellek ve motivasyon konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak. Yönetici ve denetmenlerin değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçent unvanı almış olmak. Danışmanlık psikolojisi ve başetme konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

2

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doçent unvanı almış olmak. Deprem ve travma konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Psikoloji

Yrd.Doç.

5

1

Obsesif kompulsif bozukluk konusunda doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

3

1

Gelir dağılımı ve sınıf yapısı konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

2

1

Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi bilim alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Yrd.Doç.

3

1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

5

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

5

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

4

1

İslam hukuku alanında genel hukuk kuralları konusunda çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

4

1

Din psikolojisi alanında kutsal mekan insan ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doç.

5

1

Eleştirel düşünme öğretimi konusunda İngilizce doktora yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd.Doç.

5

2

 

9555/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Tıbbi Anatomide doktora yapmış ve doçentliğini Tıbbi Anatomide almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Mikrocerrahi Eğitimi Almış Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Karaciğer Nakli Tecrübesi Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

2

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Botanik

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

1

 

Malatya SYO

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Öğretmenliği

Doçent

1

1

Değme metrik manifoldlar konusunda çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Romatoloji Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

3

1

Hematolenfoid Patoloji Eğitimi Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Hematoloji Uzmanı Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Allerji Eğitimi Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Spinal Biyomekanik Konusunda Tecrübeli Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

3

1

Ortopedik Acil Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.

3

1

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yrd.Doç.

3

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yrd.Doç.

3

1

Üstün Yetenekliler eğitimi konusunda çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd.Doç.

3

1

 

Malatya SYO

Ebelik

Ebelik

Yrd.Doç.

3

1

Ebelik yüksek lisans mezunu; doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Yrd.Doç.

3

1

Gazali ve İbn Rüşd üzerinde çalışmaları olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd.Doç.

3

1

Sosyal Medya ve Sosyal Sermaye alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Dilbilim alanında doktora yapmış olmak

9548/1-1