2 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28485

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı.

VAKFEDENLER: Safa Ulusoy, Veliyettin Hürrem Ulusoy, Ali Doğan Ulusoy, Cemal Cirit, Hüseyin Hürrem Ulusoy, Mehmet Turan, Şakir Aydoğan, Ali Nazım Ulusoy, Haluk Gürbüz Ulusoy, Gülçin Akça, Veli Aykut, Ali Yıldız, Kıymet Elmas, Namık Kemal Doğanay, Cemalettin Aydın, Mehmet Kaz, Rezan Çakmak, Hüseyin Sinan Ulusoy, Sedat Bilican, Hasan İzkaya, Ali Cem Ulusoy.

VAKFIN İKAMETGAHI: Nevşehir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/10/2012 tarih ve E: 2012/547, K: 2012/515 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Kadıköy 1. Noterliğince düzenlenen 02/07/2012 tarih 07828 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenmiş 10/10/2012 tarih ve 11562 sayılı vakıf senedi değişikliği.

VAKFIN AMACI: Hacı Bektaş Veli Kültürünü araştırmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, yurt içinde ve yurt dışında tanıtım yapmaktır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek içinde konserler, Konferanslar, seminerler düzenlemek; kurslar, yurtlar ve aşevleri açmak; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek ve yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 63.000.00-(TL) (AltmışüçbinTürkLirasıdır.)

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

9542/1-1

—————

Türk Tayvan Vakfı, Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/10/2012 tarihinde kesinleşen 16/10/2012 tarih ve E: 2012/51, K: 2012/201 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

9543/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 23. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, , başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün, mesai bitimidir, Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derece

Adet

İlan Niteliği

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yard.Doçent

3

1

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü lisans mezunu olmak, Ultra geniş bantlı haberleşme sistemlerinde Anten dizileri konusunda doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü lisans mezunu olmak ve Turunçgil meyvelerinde enzimatik yolla kabuk -dilim zarı soyma ve limonin acılığının giderilmesi konusunda çalışmaları bulunmak

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Gıda Müh. Bölümü lisans mezunu olmak ve gıdalardaki fenol bileşikleri, aroma maddeleri ve antioksidan kapasiteleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Gıda Mühendisliği

Yard.Doçent

3

1

Gıda Müh. Bölümü lisans mezunu olmak, konvansiyonel ve Mikrodalga kızartma teknikleri ve MRI tekniği kullanılarak ısı haritasının çıkarılması konusunda doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Yard.Doçent

3

1

Gıda Müh. Bölümü Lisans mezunu olmak ve enzimlerin ters misel özütlemesi ile saflaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Yard.Doçent

3

1

Gıda Müh. Bölümü lisans mezunu olmak ve çiğ sütlerde laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

Biyomühendislik

Yard.Doçent

3

1

Kimya Müh. Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektromanyetik filitrasyon konusunda doktora yapmış olmak.

Biyomühendislik

Yard.Doçent

3

1

Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve TAF7, C II T A proteinlerinin etkileşimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Biyomühendislik

Yard.Doçent

3

1

İleri moleküler tekniklerin kullanılmasıyla farklı çevresel koşullarda hücre membran lipitleri üreten bakteriler konusunda doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Doçent

1

1

Döşemeden ısıtma alanında doktora yapmış olmak ve Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik alanında doçent ünvanına sahip olmak.

Malzeme Mühendisliği

Yard.Doçent

3

1

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Seramik sağlık gereçlerinde damar hatasının giderilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yard.Doçent

3

1

Örgütlerde çift yeteneklilik, öğrenme, liderlik ve performans arası ilişkiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yard.Doçent

3

1

Örgütsel adalet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

13

                                                                         

 

9599/1-1