2 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28485

YARGI İLÂNLARI


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Çifteler Asliye Ceza Hakimliğinden:

Hatay 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2009/143

Karar No : 2011/276

Mahkememizin 19/10/2011 tarih ve 2009/143 Esas 2011/276 Karar ile Mustafa ve Sümeyye oğlu 1986 D.lu Sanık Muhammet Mustafa Acar hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) 3/1 (2.cümle), 4/2,TCK.62/l,52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 ay hapis, 140,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis cezasının Ertelenmesine, takdiren 2 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

9230

—————

Esas No: 2012/50

Karar No : 2012/180

Mahkememizin 27/06/2012 tarih ve 2012/50 Esas 2012/180 Karar ile Esmael ve Heat oğlu 06/09/1961 D.lu Sanık Yasser Alloush hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/1,52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis cezasının Ertelenmesine, takdiren l yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

9232


Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2011/306

Karar No : 2012/219

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/05/2012 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fatma oğlu, 01/01/1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMET ÇIRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

9247

—— • ——

Çifteler Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2011/79

Karar No : 2012/85

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin 05/07/2012 tarih ve 2011/79 esas 2012/85 sayılı kararı ile sanık HARUN CİHAN'ın 5237 sayılı TCK.nın 86/2, 86/3-e, 62/1, maddeleri gereğince (DÖRT KEZ) 5 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,

Sanığın TCK.nın 53/2 maddesi uyarınca hapis cezasının infazına (bihakkın tahliye tarihine) kadar TCK.nın 53/1-a-b-d-e maddelerinde sayılan hakları; koşulu salıverilme tarihine kadar TCK.nın 53/c maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına;

Sanık hakkında 11/06/2010 tarihinde kesinleşen Polatlı Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/295 esas sayılı dosyasında beş ay erteli hapis cezası ve 11/04/2011 tarihinde kesinleşen Polatlı Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/656 esas sayılı dosyasından bir yıl beş ay yirmiiki gün hapis cezası bulunduğundan TCK.nun 58 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık HARUN CİHAN'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasından da tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla en yakın tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

9187

—— • ——

Hatay 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2012/209

Karar No : 2012/20

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık MOHAMMAD IBRAHEM hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

Filistin uyruklu, Abdulgani ve Hajer oğlu 22/11/1989 Filistin Doğumlu MOHAMMAD IBRAHEM' in adresini beyan edemediğinden ve adresi de tespit edilemediğinden hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememizin 2012/209 Esas 2012/20 Karar Sayılı 23/10/2012 tarihli ilamıyla, resmi belgede sahtecilik suçundan TCK.204/1, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında, suç yerinin Mahkememizin yargı çevresi dışında bulunduğundan, MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE, Dosyanın yetkili ve görevli BAKIRKÖY ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir.

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede itiraz yoluna başvurulmadığı taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

9141