24 Kasım 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28477

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevki, 30 pafta, 651 parsel üzerindeki 531528 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 844 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Cumhur CENGİZ (Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.10.2012 tarihli ve E.2012/946 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Cumhur CENGİZ (Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 09.10.2012 tarih ve 8163 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9280/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

1 – Tebligat Çıkartan Mercinin Adı                    :  Bursa Gümrük Müdürlüğü

2 – Tebligat Olunacak Firma Adı ve Adresi       :  Yazıcılar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 1 inci Sokak No: 12 Nilüfer/Bursa

3 – Tebliğin Konusu: 9450045399 vergi numaralı Yazıcılar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması adına düzenlenen 11/05/1998 tarihli ve 1998/D1-1591 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Gümrüğümüzce tescilli aşağıda tarih ve sayı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile geçici ithal edilen eşyaların süresi içerisinde yurt dışı edilmediği anlaşılmış olup, söz konusu beyannameler için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 maddesi çerçevesinde düzenlenen 1023-21/05/2012 sayı /tarihli 4.350,00-TL tutarındaki para cezası kararlarımızın adı geçen firmanın adresinden ayrılması ayrıcı başkaca bir adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Gümrüğümüzce adı geçen firmanın başka bir adresi bilinmediğinden 4.350,00-TL tutarında Para Cezasının tahsili için Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra anılan firmaya, Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Bey. No Tarihi:                                      Ceza Kararının No Tarihi

1-IM013597/16.11.1998                        1023/21.05.2012

9281/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına yapılacak müracaatlar Üniversitemizin “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar” doğrultusunda oluşturulacak ayrı bir komisyon tarafından incelenecek ve bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayınlandığı tarihten sonraki ilk işgününden başlamak üzere 10 işgünü olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Alanında Doçentliğini Almış Olmak

9309/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek  Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

D U Y U R U L U R.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

3

1

Grafin ve silicene gibi iki boyutlu yapılarla ilgili SCI kapsamında yayınları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doçent

1

1

Simetrik Riemann yüzeyleri konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları İle İlgili Çalışmaları/Yayınları Bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Su Kalitesi, hidro-klimatik zamansal-mekansal değişkenlik alanında çalışmaları olmak

Turizm İşlt.ve Ot.YO.

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Pazarlama alanında almış, Turizm Pazarlaması üzerine çalışmaları olmak.

9320/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.11.2012 Karar No: 6589

ŞİRKETİN                             :

• TİCARİ UNVANI              :  Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz Madencilik İnşaat Taah. Dış Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :  Samanyolu Cad. No: 17 İskitler-Altındağ/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  28.06.2012

RUHSATIN                           :

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• BÖLGESİ                            :  V No.lu Kayseri

• SAHA İŞARETİ                 :  YDZ/V/ E

• KAPSADIĞI İLLER           :  Kırşehir, Aksaray

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.350 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/YDZ/5113

KARAR:

Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz Madencilik İnşaat Taah. Dış Tic. Ltd. Şti’nin V no.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde YDZ/V/E işaretli, AR/YDZ/5113 hak sıra numaralı ve 49.350 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9250/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.11.2012 Karar No:6588

ŞİRKETİN                             :

• TİCARİ UNVANI              :  Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz Madencilik İnşaat Taah. Dış Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :  Samanyolu Cad. No: 17 İskitler-Altındağ/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  28.06.2012

RUHSATIN                           :

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• BÖLGESİ                            :  V No.lu Kayseri

• SAHA İŞARETİ                 :  YDZ/V/D

• KAPSADIĞI İLİ                 :  Kırşehir

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.009 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/YDZ/5112

KARAR:

Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz Madencilik İnşaat Taah. Dış Tic. Ltd. Şti’nin V no.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde YDZ/V/D işaretli, AR/YDZ/5112 hak sıra numaralı ve 49.009 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9251/1-1


Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/82598

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No: 11

Tel-Faks

0 312 462 39 76 – 0 312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metro Grup Temizlik Bilişim Yangın Güvenlik Sistemleri Araç Kiralama Yemek Gıda Tekstil İthalat İhracat Limited Şirketi

Döndü Çakıcı

Adresi

Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi No: 39/7 Pursaklar/Ankara

Yunus Emre Mahallesi Eskiköy Caddesi No: 39/7 Pursaklar/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

27361471584

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dışkapı Vergi Dairesi/6200527292

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

284549

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9355/1-1


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/78302

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya / ANKARA

Adresi

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar

Tel-Faks

0 312 417 84 70 / 0 312 425 59 55

Posta Kodu

 

E-Mail

satinalma@tigem.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ferhat Grup Medikal Yapı Turizm Gıda ve Sosyal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Güler

Adresi

Selahaddin Eyyubi Mah.Turgut Özal Bulvarı Aydın Şelale Evleri B-7 Blok Kat:4 No:11 Diyarbakır

Selahaddin Eyyubi Mah.Turgut Özal Bulvarı Aydın Şelale Evleri B-7 Blok Kat:4 No:11 Diyarbakır

T.C. Kimlik No.

 

14566973326

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

385 054 0179

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

22139

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9354/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/78302

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya / ANKARA

Adresi

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar

Tel-Faks

0 312 417 84 70 / 0 312 425 59 55

Posta Kodu

6420

E-Mail

satinalma@tigem.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fer-Say İnşaat Taşımacılık Elektrik Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Lise Caddesi 1. Sk. İpsan 7 Apt. Kat: 3/10 Yenişehir / DİYARBAKIR

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

385 052 1369

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20723

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9354/2/1-1