24 Kasım 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28477

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET SANAL TEYP KÜTÜPHANESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SAC, LAMA, NPU, ÇUBUK, DİKİŞLİ BORU, KAFES SACI, RULMAN VE MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


Contract Awarded by QCBS (CEB-CA5.1)

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ YÜKSEK SICAKLIK FIRINI VE 1 ADET DÖNER FIRINI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığından:


BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI 88.000 ADET BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLECEKTİR

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Merzifon Belediye Başkanlığından:


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET SANAL TEYP KÜTÜPHANESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 2 adet sanal teyp kütüphane kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 30.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9328/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar sunucu ve yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak. Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz. III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup. kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9329/1-1


SAC, LAMA, NPU, ÇUBUK, DİKİŞLİ BORU, KAFES SACI, RULMAN VE MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2012/171768

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Sac, Lama, NPU, Çubuk, Dikişli Boru, Kafes Sacı, Rulman ve Muhtelif Malzeme Alımı

 

SIRA NO

MALZEMENİN EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

1

Sac Malzeme 3 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (18 Plaka)

KG

5.090

2

Sac Malzeme 4 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (13 Plaka)

KG

4.900

3

Sac Malzeme 5 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (11 Plaka)

KG

5.180

4

Sac Malzeme 6 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (9 Plaka)

KG

5.090

5

Sac Malzeme 8 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (24 Plaka)

KG

18.090

6

Sac Malzeme 10 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (21 Plaka)

KG

19.800

7

Sac Malzeme 12 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)

KG

5.650

8

Sac Malzeme 15 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka)

KG

2.830

9

Sac Malzeme 18 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka)

KG

3.390

10

Sac Malzeme 25 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka)

KG

4.710

11

Sac Malzeme 30 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka)

KG

5.650

12

Sac Malzeme 45 X 1500 X 6000 mm Rst 37-2 (2 Plaka)

KG

6.360

 

1 ŞT 5 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

13

Lama 8X60X6000 mm Ç 1030 DIN 1017

KG

5.000

14

Lama 12X70X6000 mm Ç 1030 DIN 1017

KG

50.000

 

1 ŞT 38 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

15

Köşebent L60X60X6X6000 mm St 37 DIN 1028

KG

5.000

 

1 ŞT 22 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

16

NPU 65X6000 mm St 37 DIN 1026

KG

1.000

17

NPU 80X6000 mm St 37 DIN 1026

KG

1.000

 

1 ŞT 21 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

18

Kare Çelik Çubuk □ 30X30X6000 mm Ç 1020 DIN 1014

KG

2.000

19

Kare Çelik Çubuk □ 40X40X6000 mm Ç 1020 DIN 1014

KG

1.500

 

1 ŞT 13A NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

20

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 20 X 6000 h9 Ç 1040

KG

1.500

21

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 25 X 6000 h9 Ç 1040

KG

500

22

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 30 X 6000 h9 Ç 1040

KG

10.500

23

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 42 X 6000 h9 Ç 1040

KG

3.500

 

1 ŞT 39 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE (DIN 671)

 

 

24

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 22 X 6000 h11 Ç 1020 DIN 668

KG

15.000

25

Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 72 X 6000 h11 Ç 1020 DIN 668

KG

17.000

 

1 ŞT 49 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

26

Sıcak Haddelenmiş Mil Ø 105 X 6000 Ç 1040 DIN 1013

KG

30.000

 

1 ŞT 16A NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

27

Dikişli Boru Ø 76,1 X 3,6 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

2.300

28

Dikişli Boru Ø 108 X 4 X 6000 mm St 37 DIN 2458

METRE

170

 

1 ŞT 8 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

29

Küspe Presi Kafes Sacı 2,5 X 500 X 1390 mm (CrNi)

ADET

60

 

1ŞT 111 NOLU TEKNİK ŞARTNAME VE 05.085 NO'LU TEKNİK RESİME GÖRE

 

 

30

Rulman 6204 ZZ

ADET

10.000

 

1 ŞT 27 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

31

Delik Segmanı 55X2 (55 Si 7) DIN 472

ADET

13.000

 

1 ŞT 29 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

 

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren Küspe Presi Kafes Sacı en geç 60 (Altmış) takvim günü; diğer malzemeler en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13.12.2012 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 13.12.2012 Perşembe günü saat 14.00 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilecektir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9196/1-1


Contract Awarded by QCBS (CEB-CA5.1)

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project                  :  Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                            :  F/P 1701 (2010)

Contract description            :  Consultants’ Services for Social Capacity Building Within The Framework of Istanbul’s Disaster Preparation Activities (CEB-CA5.1)

Scope of contract                 :  The Contract covers Consultancy Services for Social Capacity Building Within The Framework of Istanbul’s Disaster Preparation Activities

Duration                              :  The duration of completion of Consultants’ Services is 1095 days

Publication Reference          :  2012/S 22-036035

Publication Date of the

Procurement Notice             :  February 02, 2012

Contract signature date        :  November 19, 2012

Contract price                      :  Phase 1 : 5,426,200.00 TL - (Exclusive of VAT inclusive of other local taxes)

                                               Phase 2 : 550,000.00 EURO -(Exclusive of VAT inclusive of other local taxes)

Name of the winning

Consultant                           :  Beyaz Gemi Eğitim Danışmanlık Yayıncılık, Organizasyon, Bilgisayar Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

 

Awarded Bidder

 

Name & Address of awarded bidder:

Beyaz Gemi Eğitim Danışmanlık Yayıncılık, Organizasyon, Bilgisayar Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

 

Technical Score          : 90,18

Financial Score          : 100,00

Final Score                 : 92,14

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO+TL)

Phase      1: 5,426,200.00

Phase      2: 550,000.00

Name of evaluated bidder(s):

1. Beyaz Gemi Eğitim Danışmanlık Yayıncılık, Organizasyon, Bilgisayar Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.(Turkey)

 

Technical Score          : 90,18

Financial Score          : 100,00

Final Score                 : 92,14

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO+TL)

Phase      1 : 5,426,200.00

Phase      2 : 550,000.00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Transtec Project Management (Belgium) (Sub Consultants: ALMNS (France))

 

Technical Score          : 76,46

Financial Score          : 36,41

Final Score                 : 68,45

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO)

8,244,340,00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

WYG International Danışmanlık Ltd. Şti. (Turkey), WYG International Ltd. (UK), Sağlık Bahçesi Eğitim Araştırma Danışmanlık ve İletişim Ltd.Şti. (Turkey) JV

Technical Score          : 74,34**

Financial Score          : -

Final Score                 : -

** Minimum qualifying score is 75 over 100

Bid price at bid opening:

-

Reason(s) for rejection:

-

9289/1-1


1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ YÜKSEK SICAKLIK FIRINI VE 1 ADET DÖNER FIRINI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığından:

1 Adet Atmosfer Kontrollü Yüksek Sıcaklık Fırını ve 1 Adet Döner Fırın alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi gereğince Kurumumuzun 201 sayılı Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2012/175271

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: +90 312 397 2570 Fax:+90 312 397 1655

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Atmosfer Kontrollü Yüksek Sıcaklık Fırını ve 1 Adet Döner Fırın

b) Teslim yeri                                   :  Eti  Maden İşletmeleri Genel  Müdürlüğü,  Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim süresi                                :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  17/12/2012 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sicil Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinden bedelsiz olarak alınabilir ve www.etimaden.gov.tr web adresinden görülebilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli esasına göre vereceklerdir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9306/1-1


BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI 88.000 ADET BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/167082

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  3122942101 - 3122292132

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satınalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı                :  Bandırma Lojistik Müdürlüğü ihtiyacı 88.000 adet big-bag torba alımı

3 - İhalenin/

Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  11.12.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Mali Durum Belgesi

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesi

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

Her türlü torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9266/1-1


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLECEKTİR

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

1. Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Katı Atık Toplama ile EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve Tesislerin İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreliğine ihale edecektir.

2. Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Köyü, Kütahya 834, 835, 838, 839 Seri ve Bölmeli 222.200,00 (ikiyüzyirmiikibinikiyüz) m2’lik alanın; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Mahallesi, Kütahya 834, 835, 839 Seri ve Bölmeli 24.216,50 (yirmidörtbinikiyüzonaltıondabeş) m2’lik alanın; Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı Köyü, Tavşanlı 101 Seri ve Bölmeli 5.969,86 (beşbindokuzyüzaltmışdokuzyüzdeseksenaltı) m²’lik alanın; Kütahya İli, Emet İlçesi, Merkez Köyü, Emet 194 Seri ve Bölmeli 3.987,067 (üçbindokuzyüzseksenyedibindealtmışyedi) m²’lik alanın, atıkların geri dönüşüme tabi tutulması, biyogazlaştırılması, kompostlaştırılması, enerji üretilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi kaydı ile Sözleşme esaslarına göre Kullanım Bedeli’nin ödenmesi ve Kâr Payı’nın İdare’ye verilmesi kaydıyla EKAY Tesisleri’nin ve Makine ve Ekipmanın her türlü kâr ve zararı Yüklenici’ye ait olmak üzere Sözleşme süresince işletilmesi, Sözleşme süresi sonunda tüm EKAY Tesisleri’nin, Makine ve Ekipmanın her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir durumda ve araçlar için ekonomik ömrünü doldurmamış olarak, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.

1. İhale 19.12.2012 günü saat 14.00’de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda yapılacaktır.

2. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya Adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’ndan ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (İkibin Türk Lirası) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

3. İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 56.907.781 (ellialtımilyondokuzyüz yedibinyediyüzseksenbir) TL’dir.

4. İstekliler İdarece öngörülen yatırım bedelinin %3’ü olan 1.707.233,43 (birmilyon yediyüzyedibinikiyüzotuzüç) TL kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.

5. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı belgeleri 19.12.2012 günü saat 14:00'e kadar, Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya Adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’na sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a. Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

b. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,

c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge;

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan yahut İdare Merkezi’nin bulunduğu yer Mahkemesi’nden ya da benzeri bir makamdan İhale’nin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

iii. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin İdari Şartname 7.1.2.3.1 ve 7.1.2.3.2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

i. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

iii. İş Ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin İdari Şartname 7.1.2.4.1 ve 7.1.2.4.2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

e. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili takvim yılında temin edilecek belgeler,

f. İdari Şartname’nin 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair tahhütname,

g. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

h. İstekli adına vekâleten İhale’ye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)

i. İdari Şartname’nin 7.1.7 maddesi çerçevesinde var ise Alt Yüklenici’ye yaptırılması öngörülen işlerin listesi,

j. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname’de EK’li örneğe uygun iş ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,

k. İdari Şartname EK’indeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu,

l. İstekli tüzel kişi ise, çevre ve katı atık tesisleri kurma ve işletme konularına da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,

m. İhale’nin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, Sözleşme’nin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi İdari Şartname madde 7.1.3.2 de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşme’yi müteakip; Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri, zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İşbu Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.

n. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması. (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve sözkonusu Sözleşme’nin 1. (birinci) Maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)

o. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları, ürün tanımlamaları ve girdi- çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, dizayn bilgileri, istihdam öngörüsü ve iş takvim öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

p. Tüm ihale dokümanlarının her sayfasının imzalı ve kaşeli suretleri

q. İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin en az %8’i (yüzde sekiz) tutarında Banka Referans Mektubu (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde ellibir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hessedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

r. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 3.000.000 (üç milyon) TL olduğunu gösterir belge alması zorunludur.

s. İdari Şartname belirlenen ve Şartname EK’inde örneği verilen şekilde Geçici Teminat verilmesi zorunludur.

t. İdari Şartname EK’inde örneği verilen Anahtar Teknik Personel çalıştırdığına dair beyanname verecektir.

u. Son 10 (on) yıl içerisinde;

Çöp toplama işinde en az 5.000.000 (beş milyon) TL/yıl istihkak yapmış olduğunu ve/veya

En az 150 ton/gün Katı Atık Düzenli Depolama Tesis inşaatı yapmış ve/veya yapıyor, işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu ve/veya

En az 100 ton/gün kapasiteli Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi ve Biyogaz üretimi, Enerji üretimi ve kompostlaştırma Tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya

En az 1 (bir) MW elektrik enerjisi üretebilen Katı Atık bertaraf ve enerji üretim tesisini en az 1 yıl süre ile işletiyor olduğunu gösteren belgeler İdare’ye sunulacaktır.

(Ortak girişim olmaları halinde ortaklardan en az %51 (yüzde elli bir) hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerin hissedarları ile bu hissedarların hissedarları ve/veya iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)

v. İdari Şartname EK’inde örneği verilen İstihdam Etme Taahhütnamesini verecektir.

7. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9199/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Merzifon Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Köy/

Mahalle

Mevkii

Pafta No

Ada No

Parsel

No

Yüzölçümü

M2

Tahmini

Bedeli

Geçici Teminatı

Şartname

Bedeli

İmar Durumu

Bilgileri

İhale Saati

1-

Amasya

Merzifon

Buğdaylı

Mahallesi

Kızılseki-Topraklık

G34B14C02a

949

3

2.606,35 M2

781.905,00-TL

KDV HARİÇ

27.680,00-TL

250,00-TL

Bina Yüksekliği:16,50m

Ayrık Nizam,5Katlı

Ticaret Alanı + Konut Alanı

09:35

2-

Amasya

Merzifon

Hacı Hasan

Mahallesi

Kümbet Hatun Mah.Kayıtlı

G34b15d02d

1201

1-17

7.953,59 M2

2.783.756,50-TL

83.515,00-TL

250,00-TL

Bina Yüksekliği:15,50m

Bitişik Nizam,5 Katlı

 Ticaret Alanı

09:45

3-

Amasya

Merzifon

Hacı Hasan

Mahallesi

Kümbet Hatun Mah.Kayıtlı

G34B15D02C

1587

1

362,40 M2

90.600,00-TL

2.720,00-TL

250,00-TL

Bina Yüksekliği:9.50m

Bitişik Nizam 3 Katlı

 Ticaret Alanı

09:55

4-

Amasya

Merzifon

Mahzen

Mahallesi

Bahçeli Evler

Mah.Kayıtlı

G34B15D01A

1623

137

672,12 M2

200.291,76-TL

6.010,00-TL

250,00-TL

Bina Yüksekliği:15,50m

Ayrık Nizam:5 Katlı

 Yoğunluk:0,40

 Konut Alanı

10:05

5-

Amasya

Merzifon

Yeni

Mahallesi

-

G34B14C2A

975

1

399 M2

150.000,00-TL

4.500,00-TL

250,00-TL

Bina Yüksekliği:9,50m

Bitişik Nizam 3 Katlı

 Ticaret Alanı+Konut Alanı

10:15

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Merzifon Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 11.12.2012 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA

Tel : 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) Bu şartnamenin 13.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

9227/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Ulukışla İlçesi

Horoz Köyü

2.719,93

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

12.12.2012

10:30

 

Niğde İli Ulukışla İlçesi Horoz Köyü sınırları içerisinde 2.719,93 hektar alana sahip , M33-c4,M33-d3,N33-a2,N33-b1 paftalarında doğal mineralli su arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

654500

656000

656000

664000

664000

664500

664500

654500

Yukarı (X)

4152100

4152099

4151000

4151000

4152100

4152100

4148500

4148500

 

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 12.12.2012 Çarşamba günü ihale saatine kadar İl Encümeni (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.

İhale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır, İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Niğde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a) Gerçek Kişiler;

1) Nüfus cüzdanı sureti,

2) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

3) Noterden onaylı imza beyannamesi,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

7) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

8) İhale dökümanının satın alındığına dair 50-TL’lik banka makbuzu,

9) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış teminat,

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

7) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış teminat,

8) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

9) İhale dökümanının satın alındığına dair 50-TL’lik makbuzunu ibraz etmek suretiyle 12.12.2012 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

9315/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06.12.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Toplam Alan (m2)

Belediye Hissesi

Birim fiyatı (TL/m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Bala

Beynam

283/2

7.678,00

TAM

25,00

191.950,00

5.758,50

14:00

2

Bala

Beynam

288/2

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

3

Bala

Beynam

288/3

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

4

Bala

Beynam

288/5

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

5

Bala

Beynam

288/8

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

6

Bala

Beynam

288/10

1.000,00

TAM

25,00

25.000,00

750,00

14:00

7

Bala

Beynam

293/1

8.314,00

TAM

25,00

207.850,00

6.235,50

14:00

8

Bala

Beynam

294/1

8.008,00

TAM

25,00

200.200,00

6.006,00

14:00

9

Bala

Beynam

295/1

12.368,00

TAM

25,00

309.200,00

9.276,00

14:00

10

Bala

Beynam

296/1

10.823,00

TAM

25,00

270.575,00

8.117,25

14:00

TOPLAM

 52.191,00

 

 1.304.775,00

39.143,25

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: hhtp://www.ankara-bel.gov.tr

9038/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 – Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 91 pafta, 378 ada, 7 parsel 3.431,71 m2 yüzölçümlü Eyüp Belediyesi’ne ait taşınmaz 20.12.2012 tarihli Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. Maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüp Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

2 – Muhammen bedeli 7.549.762,00 TL’dir

3 – İhaleye ait geçici teminat bedeli 226.493,00 TL’dir.

4 – İhaleye katılacakların 2886 sayılı D.İ.K’daki şartları taşıması gereklidir.

5 – Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 – İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir.

7 – Müracaatlar en geç 20.12.2012 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

9203/1-1